6
Tol lanəha, təuvɨr məmə kitah okəsotəgətun mɨniən nəukətɨ* Hip 5:12 nəgətuniən rəha nəhatətəiən e Krɨsto, mətəu pəh kitah okautəkeikei mautol məmə okohməhtə e Iesu Krɨsto. Kitah kɨnotəuhlin rəkɨs itah e noliən mɨn iətəm kotəhrun niti-pəniən itəmi e nɨmɨsiən. Hip 9:14 Kitah kɨnotəhatətə rəkɨs e Uhgɨn. Təhmen əmə məmə kɨnotafəl rəkɨs nɨmei nimə. Nian əha rəueiu in rəha nuvləkɨniən nimə. Kitah kɨnotəhrun rəkɨs nəgətuniən mɨn rəha noliən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha nəueiuiən mɨne nələhu-pəniən nəhlmɨtəmi e rəhn-kapə iətəmimi o nəfakiən lan. Kəni kitah kɨnotəhrun rəkɨs məmə kitah okotauməhtul mɨn e nɨmɨsiən, kəni motəhrun mɨn məmə Uhgɨn otakil nətəmimi, kəni məfən nalpɨniən itulɨn rəhan kəm nətəm kautol təfagə tərah. Natimnati mɨn u, kitah kɨnotəghati rəkɨs lan, təsəuvɨriən məmə kitah kəutɨsɨmaru e nəghatiən kətiəh mɨn əmə nian rəfin. Kəni kitah okəhuva nətəmimi nətəm kɨnohmətə rəkɨs okəmə Uhgɨn təmegəhan e tah.
?Okotalkut məmə okotol lanu lan, mətəu təhro e nətəmimi nətəm kəməhuva o Uhgɨn mətəu rəueiu kɨnotəpəh Uhgɨn motəuhlin mɨn nəmtahlah o Krɨsto? Ilah kəha, ilah nətəm kəmoteh nəhagəhagiən, Hip 10:32 kəni kɨnotun askəuvɨn rəkɨs nauəniən e negəu e neai iətəm Uhgɨn tətəfa,§ Efəs 2:8 kəni mɨnautəhrun məmə in təuvɨr, kəni mɨnautos rəkɨs o Narmɨn Rəha Uhgɨn.* Kəl 3:2 Kəni ilah u, nətəm kɨnotəhrun askəuvɨn rəkɨs məmə nəghatiən rəha Uhgɨn in təuvɨr, Sam 34:8 ilah kɨnotətəu rəkɨs nəsanəniən rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn iətəm otəsuvəhiən tuva. Mətəu nəmə ilah kəmotəuhlin nəmtahlah o Uhgɨn, suaru kəti tɨkə mɨn məmə okotəuhlin=pa mɨn ilah o Uhgɨn. 2Pitə 2:21 Ilah kəmotərəkɨn aru əmə ilah, mətəu-inu təhmen=pən əmə məmə kɨnotəhti=pən mɨn əmə Nətɨ Uhgɨn e nɨgi kəməluau, motəfəri mɨn e nəhmtɨ nətəmimi, kəni ilah mɨnəutəuvsan mɨn lan, məutərəkɨn.
Nɨkim təhti-to nati u. Nɨftəni u tatos vivi nuhuən iətəm tətəfuv, in nauəniən tepət lan rəha nətəmi mɨn u kautol uək ikɨn. Uhgɨn nɨkin tagiən pɨk ohni, kəni nəuvɨriən rəhan tətatɨg lan. Mətəu nɨftəni iətəm kapɨli-apɨli mɨne manuvehli tateviə əmə ikɨn, in təsəuvɨriən o nati kəti. Tɨnətaiu əmə o nərəkɨniən. E naunun, nɨgəm otus natimnati iətəm kəutatɨg lan.
Piak mɨn, nati əpnapɨn iəu iətəghati lanu kəm təmah, mətəu iəkəhrun vivi məmə itəmah nəsotəhmeniən e nɨftəni tərah kəha. Iəkəhrun vivi məmə itəmah nautos natimnati mɨn u iətəm təuvɨr mapirəkɨs, iətəm Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah mətəu-inko in tatosmiəgəh itəmah. 10 Uhgɨn ko təsaluiən e rəhatəmah uək mɨn nəmotol mətəu-inu Uhgɨn rəhan noliən təhruahru əmə nian rəfin. Kəni ko in təsoliən nati əpnapɨn e noliən təuvɨr rəha nolkeikeiən iətəm nəmotol kəm in, kəni mautol əhanəh, nian nəmotasiru e rəhan mɨn nətəmimi.§ Mat 10:40,42 11 Itɨmah iəkotolkeikei məmə itəmah rəfin nəkautəkeikei mautos nolkeikeiən iətəm nəkautol, mautol məmə otatuvən e naunun, kəni itəmah nəkotos nati konu iətəm nəmautələhu=pən əskasɨk rəhatəmah nətəlɨgiən lan.* Hip 3:6 12 Itɨmah iəsotolkeikeiən məmə nəkotəlpah, mətəu iəkotolkeikei məmə onəkotos noliən Hip 13:7 rəha nətəmimi mɨn ko nətəm kəmotaiu aupən. Ilah kəmotəhatətə əskasɨk e Uhgɨn kəni mautol rəhalah nətəlɨgiən təfəməh. Jem 1:3; Nəh 13:10; 14:12 Mautol lanəha, kəni rəueiu, ilah kɨnotos rəkɨs natimnati iətəm Uhgɨn təməni əskasɨk rəkɨs məmə rəhalah.§ Hip 10:36
Rəhatah agke tətatɨg e negəu e neai
13 Nəniəskasɨkiən kəti tol lanu, iətəm Uhgɨn təməni kəm Epraham aupən. Nian Uhgɨn təmol nəniəskasɨkiən rəhan, kəni nərgɨn kəti tɨkə mɨn məmə in otos mol nəniəskasɨkiən lan rəhan təfɨgəm. Mətəu-inu nərgɨn in ilɨs tapirəkɨs nərgɨn mɨn rəfin. Tol lanəha, Uhgɨn təmos nonauvɨl aru əmə e nərgɨn, mətəni məmə,* Jen 22:16 14 “Iəu oiəkəhlman e rəhak nəuvɨriən kəm ik, iahgin. Iəu oiəkol rəham nəuanɨləuɨs otepət.” Jen 22:17 15 Mətəu-inu Epraham rəhan nətəlɨgiən təfəməh, in təmətəhtahnin matuvən matuvən, mətəuarus nian in təmos natimnati mɨn u iətəm Uhgɨn təməniəkɨs məmə otəfən kəm in. Jen 21:5
16 Nian iətəmimi tatos nonauvɨl e nərgɨ iətəmi asoli kəti rəhan,§ E noliən rəha nəlisiən nəghatiən təskasɨk, nəmə kitah kəti tolkeikei məmə otol lanəha, kəni in tatos nonauvɨl e nəmanɨn uə nəuvɨnɨn. Mətəu nətəm Isrel aupən, ilah kəmautos nonauvɨl e nərgɨ iətəmi asim kəti, uə nati kəti iətəm tasim, kəni nian nətəmimi nəuvein kəutətəu, kəni ilah kəutəhatətə e nəghatiən iətəm kautəni. Ko kəsotorgəhu mɨniən ohni, mətəu-inu nərgɨn əha kəmotəni, in tətəlis-ərain nəghatiən təskasɨk. kəni nonauvɨl u rəhan tətəlis rəhan nəghatiən təfɨgəm. Kəni nətəmimi okotəkeikei motəhatətə e rəhan nəghatiən, ko kəsorgəhu mɨniən ohni.* Eks 22:11 17 Uhgɨn təmos nonauvɨl e nərgɨn lanəha, mətəu-inu in tolkeikei məmə otol nətəmimi mɨn u nətəm okotos natimnati mɨn iətəm in təməniəskasɨk, Rom 4:16 ilah okotəhrun vivi məmə rəhan nəlpəkauiən, ko təsəuhliniən nian kəti. Nam 23:19; Tait 1:2 18 Uhgɨn tatos nonauvɨl lanəha məmə otəfəri nətəlɨgiən rəhatah u, nətəm kɨnohiet rəkɨs motagɨm kəni məutarəriə lan. Kəni pəh kitah kotaskəlɨm əskasɨk noliən əha iətəm Uhgɨn tɨnəfa rəkɨs kəm tah, məmə kitah okotarəriə əskasɨk e nəniəskasɨkiən mɨn rəhan. Nati mil u, nəniəskasɨkiən mɨne nonauvɨl rəhan, ilau ko kəsuəuhlin mɨniən nian kəti, mətəu-inu Uhgɨn, təseiuəiən nian kəti.
19 Kitah kotələhu=pən rəhatah nətəlɨgiən təskasɨk o nosiən natimnati mɨn əha, tol lanəha, mol məmə nuhuiniən u, in təhmen e agke kəti iətəm tətaskəlɨm vivi rəhatah nəhatətəiən,§ Fɨl 3:12 məmə nati kəti otəsəlauəliən lan kəni məsiuvi rəkɨs mɨniən itah. Nuhuiniən u tatiti=pən itah kautəhuvən=pən e napən rəha Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn mautəhuvən ikɨnu ima Uhgɨn əpəha ilɨs e negəu e neai.* Lev 16:2; Hip 9:2,3,7 20 Ikɨn əha, Iesu tɨnuvən rəkɨs ikɨn rəhatah lan, məmə oterəh e suaru rəhatah. Hip 4:14 In təmuva rəkɨs pris asoli agɨn Hip 2:17 təhmen əmə e pris u Melkisɨtek§ Hip 5:16 aupən, kəni in otatos uək u nian rəfin, naunun tɨkə.

*6:1 Hip 5:12

6:1 Hip 9:14

6:4 Hip 10:32

§6:4 Efəs 2:8

*6:4 Kəl 3:2

6:5 Sam 34:8

6:6 2Pitə 2:21

§6:10 Mat 10:40,42

*6:11 Hip 3:6

6:12 Hip 13:7

6:12 Jem 1:3; Nəh 13:10; 14:12

§6:12 Hip 10:36

*6:13 Jen 22:16

6:14 Jen 22:17

6:15 Jen 21:5

§6:16 E noliən rəha nəlisiən nəghatiən təskasɨk, nəmə kitah kəti tolkeikei məmə otol lanəha, kəni in tatos nonauvɨl e nəmanɨn uə nəuvɨnɨn. Mətəu nətəm Isrel aupən, ilah kəmautos nonauvɨl e nərgɨ iətəmi asim kəti, uə nati kəti iətəm tasim, kəni nian nətəmimi nəuvein kəutətəu, kəni ilah kəutəhatətə e nəghatiən iətəm kautəni. Ko kəsotorgəhu mɨniən ohni, mətəu-inu nərgɨn əha kəmotəni, in tətəlis-ərain nəghatiən təskasɨk.

*6:16 Eks 22:11

6:17 Rom 4:16

6:17 Nam 23:19; Tait 1:2

§6:19 Fɨl 3:12

*6:19 Lev 16:2; Hip 9:2,3,7

6:20 Hip 4:14

6:20 Hip 2:17

§6:20 Hip 5:16