15
Iesu təməhtul e nəhmtɨ Pailət
(Mat 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)
Kəni ləplapɨn agɨn pris asoli mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne nətəmimi mɨn rəfin rəha kaunsɨl kəmotuhapumɨn ilah mɨn, kəni mautələhu nəghatiən məmə okotohamu Iesu. Kəmotəni=pən kəm nətəmimi nəuvein məmə okotəlis Iesu kəni motit məhuvən motəhlman=pən lan e nəhlmɨ Pailət, u kəpmən asoli rəhalah. Luk 22:66
Kəni Pailət təmətapuəh ohni məmə, “?Ik kig rəha nətəm Isrel?” Kəni mətəu Iesu təni məmə, “Ik nətəni məmə tol lanko.”
Kəni pris asoli mɨn kəmotəni pətɨgəm noliən tepət lan. Kəni Pailət təmətapuəh ohni məmə, “?Təhro nəsuhalpɨniən? ?Nəmətəu kəmotəni pətɨgəm nɨpəgnəmtɨn tepət lam?”
Mətəu Iesu təsəghati mɨniən, məpnapɨn əmə, kəni Pailət narmɨn təmiuvɨg ohni. Aes 53:7; Mak 14:61
Pailət təməni məmə
Iesu otəkeikei mɨmɨs
(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39–19:16)
E nu mɨn rəfin, nian katol lafet lan rəha Pasova, noliən rəha kəpmən u Pailət məmə in otahli pətɨgəm iətəmi kəti e kaləpus iətəm nətəm Isrel kəmotəni. Kəni suah kəti, nərgɨn u Parəpəs, tətatɨg e kaləpus ilah in mɨn nəuvein, mətəu-inu kəmotohamu iətəmimi e nian kəməutəluagɨn ilah kəpmən. Kəni nɨmənin nətəmimi kəməhuva o Pailət motəni=pən kəm in məmə otol əmə nati kətiəh təhmen=pən e iətəm tatol nian mɨn, mahli pətɨgəm iətəmi kəti e kaləpus.
Kəni Pailət təmətapuəh o lah məmə, “?Nəkotolkeikei məmə iəkahli pətɨgəm kig rəha nətəm Isrel?” 10 Təməni lanəha mətəu-inu in tɨnəhrun rəkɨs məmə pris asoli mɨn kəmotəfən Iesu e nəhlmɨn mətəu-inu kautetet.
11 Mətəu pris asoli mɨn kəmotəkeikei kəm nɨmənin nətəmimi məmə okotəuhlin nətəlɨgiən rəhalah. Kəni ilah kəmotətapuəh o Pailət məmə otahli pətɨgəm Parəpəs, mətəu səniəmə Iesu. Uək 3:13-14 12 Kəni Pailət təmətapuəh o lah məmə, “?Mətəu iəkəhro e suah u itəmah nəmotəni məmə in kig rəha nətəm Isrel?”
13 Kəni kəmotagət əfəməh məmə, “!Okətu-pəri e nɨgi kəməluau!”
14 Kəni Pailət təmətapuəh mɨn o lah məmə, “?O nak? ?Noliən tərah nak u suah u təmol?” Mətəu kəmotagət əfəməh mɨn məmə, “!Okətu-pəri e nɨgi kəməluau!”
15 Kəni Pailət təmolkeikei məmə otol nɨkilah, kəni mahli pətɨgəm Parəpəs, kəni məhlman=pən e Iesu e nəhlmɨ rəhan soldiə mɨn məmə okotalis kəni motətu-pəri e nɨgi kəməluau.
Soldiə mɨn kəmautol
mɨrə Iesu
(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Kəni soldiə mɨn rəha Pailət kotələs Iesu məhuvən əpəha imə e nimə asoli rəha kəpmən, kətəni məmə Praetoriəm. Kəni kəmotauɨn rəfin e soldiə mɨn kəhuva mohtəlau lan. 17 Kəni məhuvən=pən e kot ərarəuv təhmen əmə e kot rəha kig, kəni motuerin-uerin nɨləuɨs iətəm tol nihlɨn nihlɨn motol kəfəfau lan iətəm təhmen e kəfəfau rəha kig, kəni motəfəfau=pən lan kəm in. 18 Kəni motol mɨrə kəni məutəuvsan lan məutəni məmə, “Itɨmah iəkotəfɨnə nɨsiaiən kəm ik, kig rəha nətəm Isrel.” 19 Kəni motoh rəhn-kapə e nəuanɨgi, motagəh lan, motasiəulɨn e nəulɨlah məutəfən nɨsiaiən eiuə kəm in. 20 Nian kəmotol əuvsan rəkɨs lan, kəni motəpeg rəkɨs kot ərarəuv əha, kəni məhuvən=pən əhanəh e rəhan napən, kəni motit məhuvən məmə okotətu-pəri e nɨgi kəməluau.
Kəməhtipən Iesu
e nɨgi kəməluau
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21 Nian əha, e suaru, kəmoteruh suah kəti iətəm Sairəni, nərgɨn u Saimon. (In tatə rəha Aleksantə mɨne Rufəs.)* Kateruh lanu lan məmə nətəmimi mɨn u Mak təmətei nauəuə u tatuvən kəm lah, ilah kɨnotəhrun rəkɨs Aleksantə mɨne Rufəs. Məta Rufəs pəhriən u Pol təməni e Rom 16:3. Tatuvən Jerusɨləm, kəni kotəkeikei kəm in məmə otələs nɨgi kəluau. Rom 16:13 22 Kəni kəmotit Iesu məhuvən əpəha ikɨn kəti kətəni məmə, Kolkotə, u nɨpətɨn təni məmə Louipɨl-uipɨl. 23 Kəni kəmotəfən wain u kəmol fɨləh-fɨləh ilau mərsɨn u mɨr məmə otəmnɨm pəh təsətəuiən nahməiən e nɨpətɨn, mətəu təpəh nəmnɨmiən.
24 Kəni kəmotələs Iesu məhuvən motətu-pəri e nɨgi kəməluau. Kəni motəuəri rəhan napən moturin tais ohni məmə pəh otos. Sam 22:18
25 Kəmotətu-pəri Iesu e nɨgi kəməluau e nain klok ləplapɨn, 26 kəni motətei rəkɨs nɨpəgnəmtɨn u kəmoteh lan məmə,
In kig rəha nətəm Isrel
kəni motəhti=pən nəghatiən u e rəhan nɨgi kəməluau. 27 Kəni iətəmimi mil keiu iətəm kətuəluagɨn kəm kəpmən matuoh nətəmimi, kəmətu-pəri ilau e nɨgi kəməluau, kəti e nɨkalɨn maru, kəti e nɨkalɨn məuɨl. E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u mətəni məmə, “28 Kəni nəghatiən iətəm Aiseə təmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn tɨnuva pəhriən. Tətəni məmə, ‘Kətəni məmə in iətəmi rəha nəhtiən lou.’ ” (Aes 53:12)
29 Kəni nətəmimi nətəm kəutaliuək e suaru, məuturin-urin rəhn-kapə lah kəm in məutəuvsan lan məutəni məmə, “Ei, ik nəməni məmə onəkərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn kəni nian tatol kɨsɨl lan, nəmanuvləkɨn mɨn in pɨsɨn. Sam 22:7; 109:25; Mak 14:58 30 !Eiuaiu-to e nɨgi kəməluau ko, mosmiəgəh aru-to ik!”
31 Pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kəmotol əmə nati kətiəh motol əuvsan motəni məmə, “!Təmasiru e nətəmimi tepət, mətəu ko təsasiru aruiən lan! 32 Təuvɨr pəh kitah koteruh-to Məsaiə u, kig rəha nətəm Isrel, oteiuaiu e nɨgi kəməluau pəh kitah koteruh motəhatətə lan.” Kəni iətəmimi mil u kətuəhkul ilahal Iesu kɨnatuəni mɨn nəghatiən tərah lan.
Iesu tɨnɨmɨs
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 Kəni e tueləf klok mətəuarus=pən tri klok, napinəpuiən təmeiuaiu mɨrəuei nati. 34 Kəni e tri klok ləhnaiuv, Iesu təmasək əfəməh e rəhan nəghatiən məni məmə, “!Eli, Eli! ?Lema sapaktəni?” Afin-to e futnot e Mat 27:46 Nɨpətɨ rəhan nəghatiən təni məmə, “!Uhgɨn rəhak, Uhgɨn rəhak! ?Təhro nətəpəh iəu?” Sam 22:1
35 Nətəmimi nəuvein kəməutəhtul əha ikɨn kəməsotətəu viviən nəghatiən u, kəmotəni məmə, “Otətəu-to. Tətauɨn e Elaijə.” 36 Kəni ilah kəti təmaiu muvən miuvi=pən wain u tarfu e nati kəti tɨmətmətɨg təhmen e kotɨn, məu-pəri e nəuanɨgi tuvən o Iesu məmə otəmnɨm. Kəni məni məmə, “Pəh-to koteh-to məmə Elaijə otuva mələs iahu, uə kəpə.” Sam 69:21
37 Mətəu Iesu təmagət əfəməh mɨn, kəni rəhan nehagiən tiet.
38 Kəni əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, napən iətəm tətəhkul pəsɨg e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, təməhapu nəuvetɨn keiu təmətuəuin əpəha ilɨs mətəuarus=pa əpəha ləhtəni. 39  Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn iətəm təmatəhtul e nɨkalɨ Iesu, təmeh məmə təmɨmɨs lanəha, kəni in təməni məmə, “!Nɨpəhriəniən, suah u in Nətɨ Uhgɨn pəhriən!”
40 Nɨpətan nəuvein kəməutəhtul isəu məutəsal=pa mauteruh. Ilah nəuvein u Meri Maktələ, mɨne iahuni mamə rəha Jemɨs əkəku mɨne Josɨs, mɨne Səlome. Luk 8:2-3 41 Ilahal kəməhlɨtəu=pən Iesu nian təmətatɨg Kaləli, məhlasiru lan. Ilah nɨpətan tepət kəmotəri məhuvən əpəha Jerusɨləm ilah Iesu.
Josɨp təməhluaig e Iesu
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42 Kəni nian əha Iesu təmɨmɨs lan, in nian rəha nol əpenə-penəiən natimnati rəha Sapət, kəni olauɨg nian rəha Sapət, kəsoliən uək lan. Tɨnapinəpu, 43 Josɨp in iətəm Aramatiə tɨnuva. In iətəmi kəti rəha kaunsɨl iətəm kətɨsiai in. In nɨkin təməhti pɨk Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Kəni təməsəgɨniən, muvən o Pailət mətapuəh o nɨpətɨ Iesu. 44 Nian Pailət təmətəu məmə Iesu tɨnɨmɨs rəkɨs, kəni təmauɨt mauɨn e iətəmi asoli rəha soldiə mɨn mətapuəh ohni məmə, “?Kətəni pəhriən məmə Iesu tɨnɨmɨs rəkɨs uəhai əmə?”§ Nian nətəm Rom kəutətu-pəri nətəmimi e nɨgi kəməluau, kəutəhrun nəmiəgəhiən o nian kətiəh uə keiu uə kɨsɨl mɨne, kautol məmə nətəmimi okotos pɨk nahməiən, uərisɨg ko kəmanohmɨs.
45 Mətəu iətəmi asoli rəha soldiə mɨn təni məmə, “Nɨpəhriəniən, tɨnɨmɨs rəkɨs.” Pailət təmətəu nəghatiən u kəni megəhan=pən e nɨpətɨ Iesu kəm Josɨp. 46 Kəni Josɨp təmuvən mos nəhmtɨ napən ruən kəti, nərgɨn u linən, muva mələs iahu Iesu e nɨgi kəməluau məuveg lan, mələs muvən mələhu=pən e nɨpəg kəpiel u kəmel rəkɨs məmə okol suvət ikɨn. Kəni mɨsuə=pən e kəpiel asoli kəti mahtɨpəsɨg=pən e nɨpəg kəpiel u lan. 47 Kəni Meri Maktələ mɨne Meri mamə rəha Josɨs, ilau kəmueruh ikɨn əha kəmələhu=pən Iesu ikɨn.

15:1 Luk 22:66

15:5 Aes 53:7; Mak 14:61

15:11 Uək 3:13-14

*15:21 Kateruh lanu lan məmə nətəmimi mɨn u Mak təmətei nauəuə u tatuvən kəm lah, ilah kɨnotəhrun rəkɨs Aleksantə mɨne Rufəs. Məta Rufəs pəhriən u Pol təməni e Rom 16:3.

15:21 Rom 16:13

15:24 Sam 22:18

15:27 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u mətəni məmə, “28 Kəni nəghatiən iətəm Aiseə təmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn tɨnuva pəhriən. Tətəni məmə, ‘Kətəni məmə in iətəmi rəha nəhtiən lou.’ ” (Aes 53:12)

15:29 Sam 22:7; 109:25; Mak 14:58

15:34 Afin-to e futnot e Mat 27:46

15:34 Sam 22:1

15:36 Sam 69:21

15:40 Luk 8:2-3

§15:44 Nian nətəm Rom kəutətu-pəri nətəmimi e nɨgi kəməluau, kəutəhrun nəmiəgəhiən o nian kətiəh uə keiu uə kɨsɨl mɨne, kautol məmə nətəmimi okotos pɨk nahməiən, uərisɨg ko kəmanohmɨs.