3
Uhgɨn təmol nati apɨspɨs e iətəmi u nəhlkɨn tərah
Nian kəti e tri klok ləhnaiuv, nian rəha nəfakiən, Pitə mɨne Jon kəmualiuək mətian e Nimə Rəha Uhgɨn. Suah kəti iətəm təsaliuəkiən e nian təmair mətəuarus=pa nian əha, kəmələs kəhuva kaharu e namtɨhluə e Nimə Rəha Uhgɨn u kətəni məmə Namtɨhluə Təuvɨr. Nian rəfin təteasiə e məni o nətəmimi kəutəhuvən imə. Nian təmeruh Pitə mɨne Jon kɨnətian məmə okia imə, in təmətapuəh o lau məmə okuəfən məni kəti kəm in. Kəni Pitə mɨne Jon nəhmtɨlau təməhtul lan. Kəni Pitə təni məmə, “Əsal=pa meh itɨmlau.” Uək 14:9 Kəni təməsal=pən meruh ilau, nɨkin təhti məmə otos məni kəti o lau.
Mətəu Pitə təməni=pən kəm in məmə, “Rəhak məni tɨkə agɨn. Mətəu nati iətəm iəu iətos, iəkəfɨnə kəm ik. !E nərgɨ Iesu Krɨsto iətəm Nasərɨt, iətəni=pɨnə kəm ik, əhtul maliuək!” Uək 4:10; 16:18 Kəni in təmasiru lan, mos nəhlmɨn maru miuvi-pəri məmə otəhtul. Kəni əmeiko rəueiu agɨn mɨn nəhlkɨn mil kəmuəhruahru. Əmeiko təmətu-pəri məhtul mɨnətaliuək, mətɨtəu=pən ilau mɨhluvən e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni mɨnətaliuək matiuvɨg-iuvɨg-pəri mətəni-vivi Uhgɨn. Kəni nətəmimi rəfin kəmoteruh in tətaliuək mətəni-vivi Uhgɨn. 10 Ilah kɨnotəhrun məmə suah əpələ inəha u iətəm təteasiə o məni nian rəfin e namtɨhluə rəha Nimə Rəha Uhgɨn, kəni kəmotauɨt pɨk, narmɨlah təmiuvɨg o suah kəha mətəu-inu nəhlkɨn tɨnəuvɨr.
Pitə təməghati kəm nətəmimi əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn
11 Nian təmətəhkul=pən e Pitə mɨne Jon, nətəmimi rəfin narmɨlah təmiuvɨg ohni, kotaiu məhuva məmə okotafu e lahal əha nəuvetɨn kəti e Nimə Rəha Uhgɨn u kətəni məmə Fərantə rəha Kig Solomən.* Fərantə rəha Kig Solomən — ikɨn kəti imə e Nimə Rəha Uhgɨn. Ikɨn əha inəha, nian rəfin nətəmi asoli rəha Isrel kəutəghati e Lou rəha Uhgɨn
12 Nian Pitə təmeruh ilah, kəni təni=pən kəm lah məmə, “Nətəm Isrel. ?Təhro narmɨtəmah tatiuvɨg pɨk o nati apɨspɨs u? ?Nauteruh itɨmahal nɨkitəmah təhti məmə itɨmlau iətəmi asim mil keiu iəmol vi suah u e nəsanəniən əmə rəhatɨmlau? !Kəpə! 13 Nati apɨspɨs u iətəm nəmoteruh, Uhgɨn rəha Epraham, mɨne Aisək, mɨne Jekəp, mɨne tɨpɨtah mɨn rəfin, in təməfəri nərgɨ rəhan ioluək lan, Iesu. Inu iətəmi kətiəh əmə Iesu u nəmotəfən məmə otuvən o nətəmi asoli rəha kəpmən məmə ilah okotuhamu, kəni nati əpnapɨn Pailət təməni rəkɨs məmə okəsuhamuiən okəhlman lan, mətəu itəmah nəmotəni=pən kəm Pailət məmə kəpə, kəni motəpəh in. Eks 3:6,15; Luk 23:13-25; Uək 2:23 14 Itəmah nəmotəpəh Iesu u in iol əhruahru mɨne iətəm təuvɨr e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nəmotətapuəh o Pailət məmə otəhlman e suah kəha iohamu itəmi. 15 Kəni e noliən əha, itəmah nəmotuhamu Iesu, iətəm nəmiəgəhiən rəfin tatsɨpən ohni. Mətəu Uhgɨn təmol təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Kəni itɨmah iəmoteruh e nəhmtɨtɨmah məmə nɨpəhriən.
16 “Suah u iətəmi itəmah nauteruh motəhrun, in təməsanən əmə mətəu-inu itɨmah iəutəhatətə e Iesu mɨne nəsanəniən rəhan. In nəsanəniən rəha Iesu mɨne nəhatətəiən iətəm təməfa kəm tɨmah təmol vi suah u, kəni itəmah rəfin nəmoteruh.
17 “Piak mɨn. Iəu iəkəhrun məmə nati u nəmotol e Iesu itəmah rəhatəmah nətəmi asoli mɨn, itəmah rəfin nəmotol mətəu-inu nəsotəhruniən məmə Iesu in pəh. Luk 23:34; 1Tim 1:13 18 Mətəu suaru u inu rəha Uhgɨn o noliən rəhan nəghatiən u in təməni aupən, tɨnuva mɨnol nɨpəhriəniən lan. E nəghatiən rəha iəni mɨn rəhan, in təməni rəkɨs məmə rəhan Krɨsto iətəm təməni rəkɨs aupən məmə otahli=pa, in otəkeikei mətəu nahməiən e nɨpətɨn.
19 “Intəh, rəueiu əha, onəkotəkeikei motəuhlin itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn, kəni motohtəlɨg=pa o Uhgɨn məmə in otafəl rəhatəmah noliən tərah mɨn, kəni məmə Iərmənɨg Uhgɨn otəfɨnə nəmeigiən mɨne nəsanəniən vi e nəmiəgəhiən rəhatəmah, Uək 2:38 20 kəni məmə in otahli=pa Krɨsto tɨtəlɨg=pa mɨn, iətəmi iətəm Uhgɨn təməni rəkɨs aupən. Krɨsto u iətəghati lan, in Iesu. 21 Mətəu Iesu otatɨg pɨpɨm e Negəu e Neai mətəuarus Uhgɨn otol vi mɨn natimnati rəfin təhmen=pən e itəmi Uhgɨn təməni əskasɨk kəm təmah, iətəm rəhan mɨn iəni mɨn aupən agɨn kəmotəni pətɨgəm.
22 “Kəni iəni asoli Mosɨs təməni pətɨgəm məmə, ‘Iərmənɨg Uhgɨn otəfəri iəni kəti mɨn e təmah təhmen lak. Onakotəkeikei məutətəlɨg e natimnati mɨn rəfin in otəni kəm təmah mautol nəuian. 23 Nətəmi mɨn u okotəhti nəuia iəni əha, Uhgɨn otos rəkɨs ilah o rəhan mɨn nətəmimi kəni ilah okohmɨs.’ Dut 18:15,18-19 24 Kəni iəni mɨn rəfin kəmotəni əmə nəghatiən kətiəh, təmətuəuin e iəni u Samuel, muva mətəuarus=pa u rəueiu, kəutəni əhanəh nian əha u rəueiu.
25 “Nəniəskasɨkiən u iətəm Uhgɨn təməni=pən kəm rəhan iəni mɨn aupən, in rəhatəmah. Kəni nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən iətəm Uhgɨn təməni kəm tɨpɨtəmah mɨn aupən, in rəhatəmah mɨn, mətəu-inu Uhgɨn təməni=pən kəm Epraham məmə, ‘Oiəkol təuvɨr kəm nətəmimi rəfin e nɨftəni, kəni nati kəti iətəm mipɨm Iosmiəgəh otol, otəfən nəuvɨriən əha kəm nətəmimi ərəfin.’ Jen 22:18 26 Nian Uhgɨn təməfəri rəhan ioluək u Iesu Iosmiəgəh, təmaupən mahli=pɨnə kəm təmah məmə in otəuhlin itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn, kəni e noliən əha, in otol təuvɨr kəm təmah.” Uək 13:46
 

3:4 Uək 14:9

3:6 Uək 4:10; 16:18

*3:11 Fərantə rəha Kig Solomən — ikɨn kəti imə e Nimə Rəha Uhgɨn. Ikɨn əha inəha, nian rəfin nətəmi asoli rəha Isrel kəutəghati e Lou rəha Uhgɨn

3:13 Eks 3:6,15; Luk 23:13-25; Uək 2:23

3:17 Luk 23:34; 1Tim 1:13

3:19 Uək 2:38

3:23 Dut 18:15,18-19

3:25 Jen 22:18

3:26 Uək 13:46