8
Pol təmətapuəh məmə okotəfən məni kəm
nəfaki mɨn əpəha Jerusɨləm
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəkotolkeikei məmə nəkotəhrun nəuvɨriən rəha Uhgɨn iətəm təməfən kəm niməfaki mɨn əpəha Masetoniə. Nəuvɨriən rəhan təmol məmə ilah kotəhrun nasiruiən e nətəmimi nəuvein mɨn. Rom 15:26; 2Kor 9:1-2 Ilah kəmotatɨg e nərahiən asoli kəti mɨne nian əskasɨk mɨn, kəni nati əpnapɨn ilah nanrah, kəni rəhalah nautə tɨkə agɨn, mətəu nəmiəgəhiən rəhalah təriauəh vivi e nagiəniən. Kəni nanrahiən mɨne nagiəniən kəmuəuə e noliən təuvɨr. E noliən əha, kəmotəraki e məni tepət motəfən kəm nəfaki mɨn əpəha Jerusɨləm nətəm kəutatɨg ikɨn motolkeikei nasiruiən. Iətəni pətɨgəm kəm təmah məmə ilah kəmotəfən tepət, tapirəkɨs iətəm nətəmimi nɨkilah təhti. Kəni ilah aru kəmotol. Kəmotətapuəh pəhriən o tɨmah məmə itɨmah iəkotegəhan pəh ilah kotasiru e uək rəha nəfəniən məni kəm nəfaki mɨn əpəha Jerusɨləm. Kəmotaupən motəfən nəmiəgəhiən rəhalah kəm Iərmənɨg, kəni uərisɨg, kəm tɨmah, e noliən iətəm Uhgɨn tolkeikei. Nɨkitɨmah təməsəhtiən məmə okotol tepət lanəha, mətəu kəmotol.
Kəni tol lanəha, iəmotuh nɨki Taitəs məmə otɨtəlɨg=pɨnə o təmah. In təmaupən məghati kəm təmah o noliən nati u, kəni tol lanəha, iəmotətapuəh məmə in otəghati kəm təmah məmə nəkotəkeikei motol naunun e uək təuvɨr rəha nəfəniən əha iətəm nəmotətuəuin. E natimnati rəfin mɨn u, itəmah nəmotol təuvɨr pɨk mapirəkɨs, inu nəhatətəiən rəhatəmah, mɨne nəghatiən rəhatəmah, mɨne nəhruniən rəhatəmah, mɨne noliən rəha nəhtul əskasɨkiən, mɨne nolkeikeiən rəhatəmah o tɨmah. Kəni rəueiu, iəkolkeikei məmə nəkotol uək kəti mɨn e noliən təuvɨr pɨk mapirəkɨs, inu uək təuvɨr rəha nəfəniən. 1Kor 16:1-2
Iəsəniən məmə nəkotəkeikei motol. Mətəu iəmotəgətun itəmah məmə nətəmi pɨsɨn pɨsɨn mɨn nɨkilah tagiən o nasiruiən e uək əha. Kəni rəueiu əha, iəkolkeikei məmə iəkeruh vivi məmə nolkeikeiən rəhatəmah in nɨpəhriəniən təhmen e lah, uə kəpə. Itəmah nəkotəhrun vivi nəuvɨriən rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto iətəm təməfɨnə kəm təmah, məmə nati əpnapɨn rəhan nautə tepət, mətəu təmol o təmah məmə in rəhan nautə tɨkə. Kəni mətəu-inu təmol məmə rəhan nautə tɨkə, kəni mol itəmah rəhatəmah nautə tepət e narmɨn e Iesu Krɨsto. Mat 8:20; Fɨl 2:6-7
10 Kəni inu rəhak nətəlɨgiən e natimnati mɨn u, iətəm otasiru e təmah. Otol naunun e uək rəha nəfəniən rəhatəmah məni iətəm nəmotətuəuin e nu uərisɨg. E niməfaki mɨn rəfin, nɨkitəmah təmaupən məhti məmə nəkotol uək əha, kəni itəmah nəmotaupən motətuəuin motol. 11 Tol lanəha, rəueiu otol naunun e uək rəha nəfəniən. Kəni rəhatəmah nətəlɨgiən o noliən uək iətəm nəkotolkeikei pɨk məmə nəkotol, in otuva nɨpəhriəniən, kəni itəmah onəkotəfən məni iətəm nəkotəhrun nəfəniən e nahgitəmah. 12 Nəmə nɨkitəmah tagiən o nəfəniən, kəni Uhgɨn nɨkin tagiən əmə o nosiən natimnati nautos mətəfən. Kəni in otəsətapuəhiən e natimnati iətəm tɨkə o təmah. Mak 12:43-44
13 Iəsolkeikeiən məmə nəmiəgəhiən rəha nətəmimi nəuvein otɨmətɨg mətəu-inu kəmotos rəhatəmah məni, kəni tol lanu lan, nəmiəgəhiən rəhatəmah otiəkɨs mətəu-inu nəmotasiru e lah. Kəpə. Iəkolkeikei məmə təhmen-əhmen əmə o təmah rəfin. 14 Rəueiu, itəmah nautos tepət kəni motəhrun nasiruiən e lah. Kəni o nian mɨn nəuvein, ilah kotəhrun nəuəriən kəm təmah nəmə rəhatəmah tɨkə. Kəni itəmah nəkotəhmen-əhmen əmə, 15 təhmen e iətəm Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Nətəmimi nətəm kəmotəulək tepət, təhmen əmə, təsapirəkɨsiən.
Kəni nətəmimi nətəm kəmotəulək təkəku, rəhan nauəniən təhmen əmə, təsɨkəiən.” Eks 16:18
Taitəs təmuvən Korən otem əskasɨk ilah o nəfəniən məni
16 Iətəni-vivi Uhgɨn məmə təmələhu=pən e nɨki Taitəs nətəlɨgiən o nasiruiən e təmah, təhmen-əhmen e rəhak. 17 Tol lanəha mətəu-inu, nian iəməni=pən kəm Taitəs məmə tuvnə meruh itəmah nɨkin tagiən. Kəni mətəu nɨkin tagiən mapirəkɨs agɨn o nasiruiən e təmah, kəni in rəhan əmə nətəlɨgiən məmə in otuvnə meruh itəmah. 18 Kəni itɨmah iəutahli=pɨnə mɨn piatah kəti mɨn tuvnə ilau min. Suah u, nətəmimi e niməfaki mɨn kəutɨsiai o rəhan uək o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr. 19 Kəni tapirəkɨs agɨn inu, niməfaki mɨn kəmotɨtəpɨn məmə otuva itɨmah min o nosiən məni u muvən əpəha. Kəni itɨmah iəkotarmənɨg lan o nəuəriən məmə otəfəri nərgɨ Iərmənɨg, kəni mətəgətun məmə nɨkitɨmah otagiən pɨk o nasiruiən. 20 Itɨmah iəsotolkeikeiən məmə iətəmi kəti otəni rah itɨmah o noliən rəha nəuəriən məni asoli əha. 21 Tol lanəha, itɨmah iəutalkut pɨk məmə iəkotol nati əhruahru, mətəu səniəmə e nəhmtɨ Iərmənɨg əmə, mətəu e nəhmtɨ nətəmimi mɨn.
22 Kəni iəutahli=pɨnə piatah kəti mɨn ilahal suah mil u. Iətəmimi əha, e uək tepət mɨne noliən tepət, iəmoteruh vivi məmə in tolkeikei pɨk məmə otasiru. Kəni rəueiu, in tolkeikei pɨk məmə otasiru mətəu-inu in tətəhatətə pɨk e təmah məmə onəkotəfən məni tepət. 23 Kəni Taitəs, itɨmlau min iəkuol uək kətiəh əmə, kəni in mɨn tatol uək e nɨkitəmah o nasiruiən e təmah. Kəni piatah mil u ilahal Taitəs, ilau iəni əhruin mil rəha niməfaki mɨn, kəni noliən təuvɨr mɨn e nəmiəgəhiən rəhalau kətiasiai Krɨsto. 24 Tol lanəha, otəfən tepət motəgətun kəm lahal məmə nəkotolkeikei pəhriən nəfaki mɨn. Kəni ilahal okɨləhrun məmə nak itɨmah nɨkitɨmah tagiən o təmah, kəni niməfaki mɨn okoteruh mɨn. 2Kor 7:13-14
 

8:1 Rom 15:26; 2Kor 9:1-2

8:7 1Kor 16:1-2

8:9 Mat 8:20; Fɨl 2:6-7

8:12 Mak 12:43-44

8:15 Eks 16:18

8:24 2Kor 7:13-14