9
Nəmə iəsəteiən nauəuə u kəm təmah, in təuvɨr əmə mətəu-inu nɨnotəhrun rəkɨs uək u rəha nasiruiən e nəfaki mɨn əpəha Jerusɨləm. 2Kor 8:1-7 Iatəni lanəha mətəu-inu iəu iəkəhrun məmə nəkotolkeikei məmə onəkotasiru. Kəni iəmətəfəri noliən təuvɨr rəhatəmah o nətəm Masetoniə, mətəni kəm lah məmə e nu iətəm tɨnuvən rəkɨs, itəmah əpəha Akaiə, nəmautəhtul maru o nəfəniən. Kəni nian kəmoteruh məmə nɨkitəmah tagiən pɨk o nasiruiən, təmol mɨn ilah tepət kotolkeikei məmə okotasiru mɨn.
Mətəu rəueiu, iətahli=pɨnə piatah milahal u məmə ilahal okɨhleruh itəmah məmə itəmah onəkotol nati iətəm nəmotəni, təhmen əmə məmə iəməni mɨne, kəni tol lanəha rəhatɨmah nəghatiən o nəfəriən noliən təuvɨr rəhatəmah, səniəmə nati əpnapɨn əmə. Mətəu nəmə nəsotoliən, kəni nian iəkuvnə itɨmah nətəm Masetoniə nəuvein, kəni okoteruh məmə itəmah nəsotol əhanəhiən, kəni noliən əha otol itɨmah iəkotaulɨs, mətəu-inu itɨmah inəutəfəri rəkɨs itəmah. Kəni otol itəmah nəkotaulɨs tapirəkɨs. Tol lanəha, nɨkik təhti məmə iəkəkeikei mətapuəh o piatah milahal məmə okɨhlaupən mɨhluvnə rəkɨs pɨpɨm mɨhleruh itəmah, kəni mɨhlol naunun uək o nəmki=paiən məni asoli iətəm nəmotəni-əskasɨk məmə nəkotəfən. Mətəu iəkolkeikei məmə in nəfəniən kəti iətəm tatsɨpən aru e nɨkitəmah, səniəmə iətəmi kəti tətəkeikei kəm təmah məmə nəkotəfən.
Noliən rəha nəfəniən
Sotaluiən e nati u. Iətəm tətərfei nati nəuan nəuvetɨn, mətəulək e nəuan nəuvetɨn əmə. Kəni iətəm tətərfei nati tepət, mətəulək lan tepət. Prov 11:24-25 Itəmah kətiəh kətiəh nəkotəkeikei motəfən nati nak nəməni e nɨkim məmə nəkəfən. Nəmə nɨkim təsagiəniən ohni, təsəuvɨriən məmə nəkəfən. Kəni nəmə nəkəfən mətəu-inu iətəmi kəti tətəkeikei kəm ik məmə nəkəfən, in mɨn təsəuvɨriən. Iəkəni lanəha mətəu-inu Uhgɨn tolkeikei iətəmimi u tətəfən e nɨkin pəhriən. Kəni Uhgɨn təhrun nəfəniən nəuvɨriən rəfin agɨn kəm təmah məmə e nian rəfin e natimnati rəfin, nəkotos natimnati rəfin iətəm təhruahru məmə nəkotəkeikei motos, kəni mautos tepət mɨn əha ikɨn məmə nəkotəuəri kəm nətəmimi. Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“In tətəuəri rəhan natimnati tepət kəm nanrah mɨn,
kəni rəhan noliən əhruahru tətatɨg itulɨn.” Sam 112:9
10 Kəni Uhgɨn iətəm tətəfɨnə nɨkɨtɨ nati o iətəm tətərfei, kəni mətəfɨnə nauəniən o nuniən, e suaru kətiəh əmə in otəfɨnə nati tepət kəm təmah mol in tepət mɨn məmə, itəmah nəkotəhrun nasiruiən e nətəmimi nəuvein mɨn, kəni in otol nəuan tepət iətəm təmsɨpən e noliən əhruahru rəhatəmah. Aes 55:10 11 E natimnati rəfin e nəmiəgəhiən rəhatəmah, Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah məmə itəmah nəkotəhrun nəfəniən nian rəfin. Kəni nian iatəuəri rəhatəmah nasiruiən, nətəmimi okotəni-vivi Uhgɨn ohni. 2Kor 1:11; 4:15
12 Uək u iətəm itəmah nautol, tətəfən məni o nauəniən kəm nətəmimi rəha Uhgɨn u nəumɨs tatus ilah, mətəu tatol nati təuvɨr kəti mɨn tapirəkɨs, inu nəni-viviən iətəm təməri məriauəh e nɨki nətəmimi matuvən o Uhgɨn. 13 Nian nəkotol uək u, natol pətɨgəm noliən rəhatəmah kəm nətəmimi tepət. Kəni ilah okotəfəri nərgɨ Uhgɨn ohni, mətəu-inu itəmah nautol pəhriən noliən rəha nətəmimi nətəm kautəni nɨpəhriəniən e nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto. Kəni okotəfəri nərgɨ Uhgɨn o nəfəniən rəhatəmah məni asoli kəm lah mɨne nətəmimi rəfin. 14 Kəni nian kautəfaki o təmah, nɨkilah tuvən o təmah mətəu-inu Uhgɨn təməfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah tapirəkɨs agɨn məmə nəmotasiru pɨk e lah. 15 !Pəh kotəni kəm Uhgɨn məmə nɨkitah tagiən o Nətɨn iətəm təməfa kəm tah, u in nati təuvɨr agɨn tapirəkɨs!

9:1 2Kor 8:1-7

9:6 Prov 11:24-25

9:9 Sam 112:9

9:10 Aes 55:10

9:11 2Kor 1:11; 4:15