10
Pol təmuhalpɨn nəghatiən rəha nəgətun eiuə mɨn
e rəhan uək
Krɨsto, in rəhan nətəlɨgiən ləhtəni, kəni in iətəmi mətɨg. Kəni nətəmimi nəuvein kautəni məmə nian kitah min itəmah, rəhak noliən in tɨmətɨg əmə, mətəu nian iəkiet rəkɨs e təmah, rəhak noliən təskasɨk pɨk agɨn. 1Kor 2:3 Iəu Pol, iəu aru, iətəkeikei e nati kəti kəm təmah e noliən mətɨg rəha Krɨsto. Iətətapuəh o təmah məmə, onəkotol noliən rəhatəmah təhruahru məmə nian iəkuvnə, məsahi pɨkiən itəmah. Mətəu iəkəhrun məmə iəkahi nətəmimi nəuvein u kautəni məmə iautohtəu=pən noliən rəha nəhue nɨftəni u, 1Kor 4:21 mətəu-inu nati əpnapɨn iəutatɨg e nəhue nɨftəni u, itɨmah iəsotəluagɨniən e noliən rəha nəhue nɨftəni u. Natimnati rəha nəluagɨniən iətəm itɨmah iəutəluagɨn lan, səniəmə nati iətəm nəhue nɨftəni tətəluagɨn lan. Kəpə, natimnati rəhatɨmah, ilah kautos nəsanəniən rəha Uhgɨn o nərəkɨniən ikɨn tiəkɨs o nuvəniən ikɨn ima tɨkɨmɨr mɨn. Efəs 6:13-17 Itɨmah iautosiahu nəghatiən eiuə mɨn mɨne nətəlɨgiən əfəri mɨn, natimnati mɨn u kautəniəhu nətəmimi o nəhruniən Uhgɨn. Nətəlɨgiən mɨn rəfin u tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn, itɨmah iəutəlis-ərain ilah, mautehpahu ilah, motol məmə ilah rəfin okotol nəuia Krɨsto. Kəni nian itəmah nəkotohtəu=pən vivi nəuia Krɨsto, itɨmah iəutəhtul maru o noliən nalpɨniən kəm nətəmimi rəfin nətəm kəutəhti nəuian.
Itəmah nauteruh nati iətəm ihluə, mətəu nəkotəruru nɨkilah. Nəmə iətəmi kəti təhrun pəhriən məmə in iətəmi rəha Krɨsto, kəni in otətəlɨg vivi mɨn məmə itɨmah mɨn rəha Krɨsto təhmen lan. Nati əpnapɨn iətəghati əfəri nəuvetɨn o nepətiən iətəm Iərmənɨg təməfa, ko iəsaulɨsiən ohni. Təməfa o nuvləkɨniən itəmah, səniəmə o nələs iahuiən itəmah. 2Kor 13:10 Iəsolkeikeiən məmə nɨkitəmah təhti məmə iəkətei nauəuə mɨn kəm təmah e noliən iətəm nətəmimi nəuvein kautəni, məmə otol itəmah nəkotəgɨn. 10 Ilah kəutəni rah iəu məmə, “Rəhan nauəuə təfɨgəm kəni masɨlə, mətəu nian tətan kitah min, in səniəmə iətəmi əskasɨk kəti, kəni rəhan nəghatiən in nati əpnapɨn əmə.” 11 Nətəmimi kotol lanəha kotəkeikei motəhrun məmə, noliən rəhatɨmah iətəm kauteruh e nauəuə mɨn iəmotahli=pɨnə nian itɨmah isəu, mətəu nian iəkəhuvnə, iəkotol rəfin noliən mɨn əha.
12 Iəsotolkeikeiən məmə iəkoteruh əhmen itɨmah mɨne nətəmi pɨsɨn nəuvein nətəm kəutəfəri aru ilah. !Kəsi, itɨmah iəsotəhmeniən! !Kəpə, iətəuvsan əmə! Nian ilah aru əmə kauteruh əhmen ilah mɨn, kəni kautakil aru əmə ilah mɨn, tol rəhalah nəhruniən talməli. 13 Mətəu itɨmah, iəsotəghati əfəriən tapirəkɨs nepətiən rəhatɨmah, mətəu iəutəghati əfəri e uək iətəm Uhgɨn təmələhu=pən məmə rəhatɨmah, kəni uək u, itəmah mɨn əpəha ikɨn. Rom 12:3 14 Kəni nəghatiən əfəri e nepətiən rəhatɨmah o təmah in təhruahru əmə, in təsepət pɨkiən. Nəmə iəsəhuvnəiən o təmah, ko iəsotəghatiən lanu. Mətəu nɨpəhriəniən, iəmotaupən məhuva motətəuarus=pa itəmah nian iəməutan məutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto.* Pol in təmətəni məmə nəgətun eiuə mɨn ilah kəutagət əfəri o uək u səniəmə rəhalah, nəuvein e ikɨn mɨn ilah kəsəhuvəniən ikɨn.
15 Nətəmimi nəuvein kəutəghati əfəri o uək iətəm iətəmi pɨsɨn təmol. Mətəu iəutəghati əfəri əmə e uək iətəm Uhgɨn təmələhu=pən kəm tɨmah. Itɨmah iəmotələhu=pən əskasɨk nətəlɨgiən rəhatɨmah məmə nəhatətəiən rəhatɨmah oteviə təhmɨn mɨn, kəni tol lanəha, rəhatɨmah uək e nɨkitəmah otol iahgin mepət, 16 kəni tol lanəha, iəkotəhrun nuvəniən motəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr e ikɨn mɨn e nɨkalɨ imatəmah ikɨn muvən təhmɨn mɨn. Kəni e noliən əha, itɨmah iəsotoliən uək e ikɨn kəti iətəm iətəmi kəti tɨnol rəkɨs uək ikɨn, kəni məsotəghati əfəriən o uək rəha iətəpɨsɨn, təhmen e noliən rəha nəgətun eiuə mɨn. 17 Mətəu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Pəh iətəmimi tətəghati əfəri, in otəghati əfəri əmə e natimnati iətəm Iərmənɨg təmol.” Jer 9:24; 1Kor 1:31 18 Iətəni lanəha mətəu-inu, kəsɨsiaiən iətəmimi iətəm tətəfəri aru in, mətəu katɨsiai əmə iətəmimi iətəm Iərmənɨg tətəfəri. 1Kor 4:4

10:1 1Kor 2:3

10:2 1Kor 4:21

10:4 Efəs 6:13-17

10:8 2Kor 13:10

10:13 Rom 12:3

*10:14 Pol in təmətəni məmə nəgətun eiuə mɨn ilah kəutagət əfəri o uək u səniəmə rəhalah, nəuvein e ikɨn mɨn ilah kəsəhuvəniən ikɨn.

10:17 Jer 9:24; 1Kor 1:31

10:18 1Kor 4:4