2
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nian iəmuvnə o təmah, iəməsəni pətɨgəmiən nəghatiən rəha Uhgɨn e nəghatiən iətəm nətəmimi kəutəni məmə koteinatɨg, mɨne noliən rəha iətəmimi iətəm təhrun vivi nəghatiən. Kəni nian iəmətatɨg kitah min itəmah, nɨkik təskasɨk məmə iəkəni pətɨgəm əmə Iesu Krɨsto, mɨne nɨmɨsiən rəhan e nɨgi kəməluau. Iəmuva o təmah e nəpəouiən mɨne nəgɨniən mɨne nərəmrumɨniən asoli. Uək 18:9; 2Kor 10:1 Kəni nian iəməni pətɨgəm rəhak nəghatiən e nanusiən təuvɨr, iəməsəniən e neinatɨgiən rəha nətəmimi, mɨne nəghatiən asoli mɨn iətəm otiuvi itəmah, mətəu nian iəməghati, nəmoteruh nəsanəniən rəha Uhgɨn mɨne uək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. 1Təs 1:5 Iəmol lanəha məmə nəhatətəiən rəhatəmah otəsəhtul əməiən e neinatɨgiən rəha nətəmimi, mətəu in otəhtul e nəsanəniən rəha Uhgɨn.
Neinatɨgiən
rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn
Mətəu nɨpəhriəniən məmə itɨmah iəutəni pətɨgəm nəghatiən einatɨg kəm nətəm koteinatɨg kəni mɨnoteinatɨg rəkɨs e nəmiəgəhiən rəhalah. Mətəu səniəmə neinatɨgiən rəha nətəmimi mɨn rəueiu, uə nətəmimi nətəm kəutarmənɨg u rəueiu. Ilah okəhuva nati əpnapɨn mɨn əmə. Kəpə. Itɨmah iəutəghati e neinatɨgiən rəha Uhgɨn aupən iətəm təmətəməhli oneuən, kəni in neinatɨgiən iətəm təmətəhluaig, kəni Uhgɨn təmol nəlpəkauiən aupən aupən agɨn məmə, neinatɨgiən əha, in otol nəuvɨriən kəm tah e nəsanəniən mɨne nəhagəhagiən. Nətəm kəutarmənɨg e nɨftəni əha rəueiu, ilah kɨnotəruru nəlpəkauiən əha rəha Uhgɨn, mətəu nəmə ilah kəmotəhrun, ko kəsotətu-pəriən Iərmənɨg rəha nəsanəniən əhagəhag rəfin e nɨgi kəməluau təhmen e iətəmimi kəti əpnapɨn əmə iətəm təmərəkɨn lou. Mətəu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iətəmi tɨkə təteruh,
iətəmi tɨkə tətətəu,
iətəmi tɨkə təhrun,
nati nak iətəm Uhgɨn təmol əpenə-penə lan rəha nətəmi mɨn u kotolkeikei in.” Aes 64:4
10 Mətəu Uhgɨn təmol əpu nəlpəkauiən oneuən əha rəhan kəm tah e Narmɨn. Kəni Narmɨn təhrun natimnati rəfin, kəni məhrun mɨn natimnati rəha Uhgɨn iətəm iətəmimi kəti ko təsəhruniən. 11 ?Tol lanəha, iətəmimi pəh təhrun nətəlɨgiən rəha iətəmimi kəti, mətəu narmɨn əmə? ?E noliən kətiəh əmə, iətəmimi pəh təhrun nətəlɨgiən rəha Uhgɨn, mətəu Narmɨn əmə? 12 Uhgɨn təməsəfaiən kəm tah nətəlɨgiən rəha nətəmimi e nəhue nɨftəni, mətəu təməfa Narmɨn iətəm tatsɨpən ohni. In təməfa kəm tah məmə kitah okotəhrun nati nak iətəm Uhgɨn təməfa əpnapɨn əmə kəm tah. 13 Inu nəghatiən iətəm itɨmah iəutəni, kəni neinatɨgiən rəha nətəmimi təsəgətuniən itɨmah e nəghatiən mɨn əha, mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn təməgətun itɨmah, kəni iəkotəni pətɨgəm natimnati pəhriən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn e nəghatiən mɨn iətəm təmsɨpən lan.
14 Iətəmimi iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨkə lan, tətəpəh natimnati iətəm tatsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn mətəu-inu ilah nati əpnapɨn mɨn əmə ohni, kəni ko in təsəhruniən ilah mətəu-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn əmə təhrun nasiruiən e nətəmimi o nəhruniən natimnati rəha Uhgɨn. 15 Kitah nətəm kautos Narmɨn Rəha Uhgɨn kəmoteh motəhrun motakil natimnati mɨn əha, mətəu nətəmimi əpnapɨn, ko kəsoteruhiən məsotəhrun agɨniən mɨne məsotakil agɨniən itah. 16 Tol lanəha mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“?Pəh u təhrun nətəlɨgiən rəha Iərmənɨg
məmə in otəgətun in?” Aes 40:13
Mətəu kitah kotəhrun nətəlɨgiən rəha Krɨsto kəni tol lanu lan motəhrun natimnati mɨn əha.

2:3 Uək 18:9; 2Kor 10:1

2:4 1Təs 1:5

2:9 Aes 64:4

2:16 Aes 40:13