3
Tol lanəha, nian nɨkitɨmahal təməpəou kəni iuəkɨr nɨkitɨmahal tɨtəgɨt, mətəu-inu itɨmahal iəkləruru məmə nəutatɨg təuvɨr uə kəpə, kəni itɨmahal iəmhlegəhan məmə iəu mɨne Sailəs iəkuatɨg Atens, Uək 17:15 iəmuahli=pɨnə Timoti məmə in otuvnə meruh itəmah. In piatah kəti iətəm tatol uək rəha Uhgɨn itɨmahal min o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto. In təmuvnə o təmah məmə otasiru e təmah məfəri rəhatəmah nətəlɨgiən, kəni mol itəmah nəutəhtul əskasɨk e rəhatəmah nəhatətəiən, Uək 16:1-3 məmə nərahiən iətəm tətuva o təmah rəueiu, ko təsoliən nɨkitəmah təhti pɨk. Nəkotəhrun rəkɨs məmə in nətəlɨgiən rəha Uhgɨn məmə nətəmimi okotol tərah e tah lanəha. 2Tim 3:12 Nɨpəhriəniən, nian iəməhlatɨg kitah mɨn itəmah, iəməhləkeikei məhləni kəm təmah məmə okol tərah e təmah. Kəni itəmah nəkotəhrun vivi məmə tɨnuva mol nɨpəhriən lan təhmen əmə məmə itɨmahal iəmhləni mɨne. Kəni o nati əha, nian iəməsəhruniən məmə natɨgiən rəhatəmah təhro, kəni nɨkik təməpəou kəni iuəkɨr nɨkik tɨtəgɨt, kəni iəmahli=pɨnə Timoti məmə otuvnə meruh-to rəhatəmah nəhatətəiən, məmə tatəskasɨk əhanəh, uə kəpə. Iəməgɨn məmə e suaru kəti, Setən u iətəmimi rəha nəfən-əfəniən, in təməfən-əfən kəm təmah, kəni nəkotəmkarəpən e nəhatətəiən rəhatəmah, kəni uək rəhatɨmahal in tol nati əpnapɨn əmə.
Timoti təməni pətɨgəm nanusiən təuvɨr
Kəni rəueiu əha, Timoti təmɨtəlɨg=pa mɨn o tɨmlau, kəni matos nanusiən təuvɨr e rəhatəmah nəhatətəiən mɨne nolkeikeiən. Təməni=pa kəm tɨmlau məmə nɨkitəmah tətəhti əhanəh itɨmahal, təhmen əmə məmə itɨmahal iəklolkeikei məmə iəkleruh itəmah. Uək 18:5 Tol lanəha, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nati əpnapɨn iəmhlatɨg e nərahiən, kəni mɨhlətəu nahməiən, mətəu nanusiən rəha nəhatətəiən rəhatəmah təməfəri rəhatɨmahal nətəlɨgiən o təmah. Nian iəmlos nanusiən məmə nautəhtul əskasɨk əhanəh o Iərmənɨg, kəni iəklətəu məmə inhlos mɨn nəmiəgəhiən. Nian iəkləhtul e nəhmtɨ Uhgɨn, nagiəniən rəhatɨmahal o təmah in iahgin, kəni iəkləni kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨmahal tagiən pɨk o təmah. 10 E nian rəfin, lənian mɨne lapɨn, iəhləfaki əskasɨk məmə iəkleruh mɨn itəmah, kəni mɨhləgətun itəmah e nati nak nəkotəruru əhanəh məmə rəhatəmah nəhatətəiən oteviə məskasɨk.
11 Kəni pəh rəhatah Uhgɨn aru, u Tatə rəhatah, mɨne Iərmənɨg Iesu rəhatah, kuol suaru rəhatɨmahal məmə iəkluvnə mɨhleh itəmah. 12 Pəh Iərmənɨg otol nolkeikeiən rəhatəmah otepət məri məriauəh o təmah mɨne nətəmimi rəfin, təhmen e nolkeikeiən rəhatɨmahal o təmah tepət. 13 Pəh in otol nɨkitəmah otəsanən məmə, nian Iərmənɨg Iesu tətuva mɨn ilah rəhan mɨn nətəmimi, kəni nəkotəhtul e nəhmtɨ rəhatah Uhgɨn u Tatə rəhatah, kəni nəkotəhlan kəni noliən tərah tɨkə e təmah.

3:1 Uək 17:15

3:2 Uək 16:1-3

3:3 2Tim 3:12

3:6 Uək 18:5