3
Mətəu-inu Uhgɨn təmosmiəgəh mɨn itəmah min Krɨsto, kəni tol lanəha, rəueiu əha itəmah onəkotəkeikei mautol nɨkitəmah tətatɨg əskasɨk e natimnati iətəm tətatɨg əpəha e negəu rəha Uhgɨn, ikɨn əha Iesu tətəharəg ikɨn e nɨkalɨ Uhgɨn maru, ikɨn əha, ikɨn ima nəsanəniən mɨne nɨsiaiən. Mak 12:36; 16:19; Efəs 1:20 Itəmah onəkotəkeikei mautol rəhatəmah nətəlɨgiən tətatɨg əmə e negəu rəha Uhgɨn, kəni pəh nətəlɨgiən rəhatəmah otəsatɨgiən e natimnati rəha nəhue nɨftəni u, Mat 6:33 mətəu-inu itəmah nəmohmɨs itəmah Krɨsto, inəha noliən rəha nəmiəgəhiən əuas rəhatəmah kəmohmɨs, kəni nəmiəgəhiən pəhriən rəhatəmah kəutəhluaig ilah Krɨsto iətəm tətatɨg e negəu e neai ilau Uhgɨn. Nəmiəgəhiən vi u, nətəmimi kəsoteruhiən. Nəmiəgəhiən pəhriən rəhatəmah in e Krɨsto əmə. Kəni nian Krɨsto otɨtəlɨg=pa mɨn, kəni Uhgɨn otəgətun Krɨsto kitah min kəm nətəmimi rəfin, kəni ilah okoteruh nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəhan.
Suaru əhruahru
Mətəu itəmah onəkotəkeikei motəpəh agɨn noliən tərah mɨn rəha nəhue nɨftəni, noliən tərah tol mɨn lanu; nɨpətan mɨne nəman mɨne, kautit oneuən ilah mɨn; ilah kautol noliən tərah tol naulɨsiən o nəniən; ilah kotolkeikei pɨk ilah mɨn o noliən tərah; təfagə tərah tepət e rəhalah nətəlɨgiən; ilah navərəs, kəni noliən əha təhmen=pən məmə kəutəfaki kəm narmɨ nati mɨn, inəha, kəutləfəri natimnati mɨn rəha nəhue nɨftəni ilɨs tapirəkɨs Uhgɨn. Noliən tərah mɨn əha tatol nɨki Uhgɨn tətahmə, kəni in otol nalpɨniən asoli kəm nətəmimi nətəm kautol noliən tərah mɨn əha. Rom 6:6,11; Efəs 4:19; 5:3-6 Aupən ikɨn, noliən tərah mɨn əha kəutarmənɨg e rəhatəmah nəmiəgəhiən, nəmautol ilah nian rəfin.
Mətəu rəueiu əha, nəkotəkeikei motos rəkɨs ilah e rəhatəmah nəmiəgəhiən, kəni otol mɨn lanəha: niəməha təsol mɨniən itəmah; nɨkitəmah mɨne nohlɨtəmah təsatɨpahal-atɨpahal pɨkiən təhmen e kaluəluə; soliən tərah kəm nətəmimi; səni rahiən nətəmimi; səniə nəghatiən iətəm tol naulɨsiən o nəniən. Efəs 4:25-29; 5:4 Soteiuəiən e təmah mɨn mətəu-inu itəmah nəmotəpeg rəkɨs nətəlɨgiən əuas rəhatəmah, kəni motəpəh rəhan noliən tərah mɨn, Efəs 4:22,25 10 kəni nəməhuvən e nətəlɨgiən vi. Uhgɨn tətəfɨnə nəmiəgəhiən vi u kəm təmah, matol məmə itəmah onəkəhuva motol əmə məmə in mɨne. Kəni pəh nəkotəhrun vivi in. Efəs 4:24
11 Mətəu e natimnati mɨn əha, in nati əpnapɨn əmə nəmə ik iətəm Isrel, uə səniəmə ik iətəm Isrel; nəmə kəməhgi=pən ik uə kəsəhgi-pəniən ik; nəmə nəmol vivi skul uə nəsol viviən skul; nəmə ik slef əmə kəti uə ik səniəmə slef kəti. Mətəu nati asoli in Krɨsto, kəni tətatɨg e nəmiəgəhiən rəhatah rəfin u kəutəhatətə lan. Kəl 3:28
12 Uhgɨn təmolkeikei itəmah, kəni mɨtəpɨn itəmah məmə rəhan mɨn. Kəni tol mɨn lanu: nɨkitəmah otəkeikei matɨtəgɨt o nətəmimi; mautol təuvɨr kəm nətəmimi; rəhatəmah nətəlɨgiən otəkeikei mətatɨg ləhtəni; itəmah nətəm mətɨg; kəni nətəlɨgiən rəhatəmah otəfəməh. Otol nəghatiən mɨn əha, təhmen=pən məmə nəutəhuvən e napən vi rəha Uhgɨn. 13 Nian suah kəti otol nati kəti otəsəhmeniən e nəhmtɨtəmah, kəni nɨkitəmah otəsahmə uəhaiən ohni. Nəmə suah kəti tatol tərah e təmah kəti, pəh nəsotalpɨniən motos əmə tɨmɨs e nɨkitəmah, mətəu nəkotəkeikei məutalu lan kəni mautol təuvɨr əmə kəm iətəmi u. Sotaskəlɨm iəkɨsiən noliən tərah rəha iətəmimi təmol kəm təmah e nɨkitəmah, mətəu nəkotol təuvɨr kəm in, təhmen=pən əmə məmə Iərmənɨg təsaskəlɨm iəkɨsiən noliən tərah rəhatah e nɨkin, mətəu in tatol təuvɨr əmə kəm tah. Efəs 4:2,32 14 Nati agɨn u iətəm otəkeikei mətatɨg e nɨkitəmah, in nolkeikeiən. Otos məhuvən lan təhmen=pən məmə napən təuvɨr rəha Uhgɨn. Nian onəkotolkeikei itəmah mɨn, kəni tol itəmah nəkəhuva kətiəh.
15 Otos nəməlinuiən rəha Krɨsto pəh in tətarmənɨg e nɨkitəmah, mətəu inko Uhgɨn təmauɨn e təmah məmə nəkəhuva motol kətiəh, kəni məutatɨg əmə e nəməlinuiən. Kəni nian rəfin otəni kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmah tətagiən o natimnati iətəm in təmol kəm təmah. 16 Otəgətun itəmah mɨn e nəghatiən rəha Krɨsto, kəni motəni e nətəlɨgiən təuvɨr kəm təmah mɨn məmə nəkotəkeikei mautol, məsotəpəhiən. Otani nəpuən mɨn e Nauəuə rəha Nəpuən, mɨne nəpuən mɨn rəha niməfaki, mɨne nəpuən mɨn iətəm tatsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn. Otani ilah rəfin təhmen=pən e nəni-viviən kəti iətəm tatsɨpən e nɨkitəmah matuvən kəm Uhgɨn. Inəha e noliən mɨn əha, pəh nəghatiən təuvɨr rəha Krɨsto tətatɨg matəmiəgəh mateviə vivi e nɨkitəmah e nian mɨn rəfin. 17 Kitah u nəhlmɨ Iərmənɨg Iesu mɨn, kəni tol lanəha, natimnati rəfin u nautol, mɨne nəghatiən mɨn rəfin u nautəni, mətəu nəkotol əmə e nərgɨ Iərmənɨg Iesu. Kəni nian rəfin itəmah onəkotəkeikei motəni kəm Uhgɨn, tatə rəhatah, məmə nɨkitəmah tətagiən o natimnati iətəm Iesu təmol kəm təmah. 1Kor 10:31; Efəs 5:20
Noliən əhruahru rəha tatə, mɨne mamə, mɨne kəlkələh mɨn
18 Nɨpətan, otɨsiai narmənɨgiən rəha nəman mɨn rəhatəmah, təhmen=pən əmə məmə pətan u in tətəfaki in otəkeikei mol lanəha. Efəs 5:22
19 Kəni nəman, otolkeikei rəhatəmah nɨpətan, kəni motol təuvɨr kəm lah, mətəu sotoliən rəhatəmah narmənɨgiən məmə nəkotol=pən əmə rəhatəmah nɨpətan. Efəs 5:25
20 Kəlkələh mɨn, otɨsiai rəhatəmah tatə mɨne mamə nian rəfin, mətəu-inu Iərmənɨg rəhatah nɨkin otagiən o noliən əha. Efəs 6:1
21 Itəmah tatə mɨn, sotoliən nalpɨniən tapirəkɨs nərahiən iətəm kəlkələh mɨn kautol, məmə nɨkilah otahmə ohni. Mətəu nəmə nəkotol lanəha e lah, kəni rəhalah nətəlɨgiən in oteiuaiu. Efəs 6:4
Noliən rəha slef mɨne rəhan iərmənɨg
22 Slef mɨn, nian rəfin onəkotəkeikei motol nəuia nətəmi asoli mɨn rəhatəmah, mətəu səniəmə nian əmə iətəm ilah kəuteh itəmah lan məmə nɨkilah otagiən o təmah. Mətəu itəmah onəkotəkeikei motol uək e nɨkitəmah pəhriən o nəfəniən nɨsiaiən kəm Uhgɨn. Efəs 6:5-8 23 Uək nak iətəm nautol, otol e nɨkitəmah rəfin təhmen əmə məmə nautol uək rəha Iərmənɨg rəhatah, səniəmə nautol uək rəha iətəmimi əmə. 24 Mətəu-inu onəkotəkeikei motəhrun vivi məmə Iərmənɨg rəhatah in otəfɨnə nətəouiən əhruahru rəha natimnati mɨn iətəm nautol ilah. Nətəouiən əha Uhgɨn tɨnəni rəkɨs məmə otəfɨnə kəm nenətɨn mɨn. ?Kəni nəkotəhrun nati u? Nautol uək rəha suah əha Iərmənɨg pəhriən rəhatah, in Iərmənɨg Krɨsto. 25 Mətəu iətəmimi iətəm tatol tərah, in otos əhruahru mɨn nəuan nətəouiən rəhan o noliən tərah, mətəu-inu Uhgɨn, in tatol təhmen-əhmen əmə kəm nətəmimi rəfin. Rom 2:11

3:1 Mak 12:36; 16:19; Efəs 1:20

3:2 Mat 6:33

3:6 Rom 6:6,11; Efəs 4:19; 5:3-6

3:8 Efəs 4:25-29; 5:4

3:9 Efəs 4:22,25

3:10 Efəs 4:24

3:11 Kəl 3:28

3:13 Efəs 4:2,32

3:17 1Kor 10:31; Efəs 5:20

3:18 Efəs 5:22

3:19 Efəs 5:25

3:20 Efəs 6:1

3:21 Efəs 6:4

3:22 Efəs 6:5-8

3:25 Rom 2:11