12
Nihlɨn kəti mɨne nati təhmen e nəməhlairiən
Iəkəkeikei mətəghati əfəri, nati əpnapɨn təsoliən win e nati kəti ikɨn, mətəu iəkəkeikei mətəni natimnati mɨn təhmen e nəməhlairiən mɨne nəghatiən vi mɨn iətəm Iərmənɨg təmol əpu kəm iəu. Iəkəhrun iəfaki kəti iətəm tətəhatətə e Krɨsto.* Pol tətəghati aru lan. E nu fotin tɨnuvən rəkɨs, Uhgɨn təmələs muvən əpəha ilɨs e negəu e neai ima Uhgɨn. Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “neai tatol kɨsɨl lan.” Mətəu nɨpətɨn tətəni məmə, “negəu e neai ima Uhgɨn.” Iəkəruru nəmə nɨpətɨn tɨnatuvən, uə narmɨn əmə, Uhgɨn əmə təhrun. Kəni iəkəni mɨn məmə iəkəruru nəmə nɨpətɨn tɨnatuvən, uə narmɨn əmə, Uhgɨn əmə təhrun. Mətəu iəkəhrun məmə iətəmi kəha, Uhgɨn təmələs muvən əpəha iman ikɨn. Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Paradais” iətəm nɨpətɨn tətəni məmə “negəu e neai,” ikɨn iətəm nətəmimi nətəm kotəhruahru kautəhuvən ikɨn nian okohmɨs. Kəni in təmətəu nati oneuən mɨn iətəm təsəhruahruiən məmə iətəmimi rəha nəhue nɨftəni otəni. Iəkəhrun nəghati əfəriən o iətəmi tol lanəha, mətəu iəsəghati əfəri aruiən ohniəu, mətəu iəkəghati əfəri əmə o rəhak noliən mɨn iətəm nəsanəniən tɨkə e lah. Mətəu nəmə iətəghati əfəri, ko iəsalməliən, mətəu-inu iətəghati e nɨpəhriəniən. Mətəu iəsəghati əfəriən lanəha, kəni tol lanəha, iətəmi kəti tɨkə iətəm otəfəri iəu ilɨs tapirəkɨs nati iətəm təhruahru. Iəkolkeikei məmə oteruh əhmen iəu e nati nak iətəm iəkəni, uə iəkol.
Uhgɨn təsolkeikeiən məmə iətəfəri o nəghatiən vi mɨn iətəm in təmol əpu kəm iəu, kəni nəghatiən mɨn əha kotəuvɨr motapirəkɨs. Kəni tol lanəha təmahli=pa nərahiən kəm iəu təhmen e nihlɨn kəti tətəu nɨpətɨk. Nərahiən əha in iol əhruin kəti rəha Setən məmə tol nahməiən e nɨpətɨk, kəni tol lanəha iəsəfəriən. Job 2:6 Iəmeasiə o Uhgɨn mau kɨsɨl məmə otos rəkɨs ohniəu. Mətəu təni kəm iəu məmə, “Rəhak nəuvɨriən asoli təhrun naskəlɨmiən ik, mətəu-inu nian rəham nəsanəniən tɨkə, nəsanəniən rəhak təhrun nuvaiən mol iahgin e rəham nəmiəgəhiən.” Tol lanəha, iətagiən pɨk məmə iəghati əfəri e rəhak nəmiəgəhiən iətəm nəsanəniən tɨkə, məmə nəsanəniən rəha Krɨsto otatɨg e nəmiəgəhiən rəhak. Fɨl 4:11-13 10 O nati əha, iətagiən nian nəsanəniən tɨkə e nɨpətɨk, kəni iətagiən nian kətəni rah iəu, kəni iətagiən e nian iəkɨs mɨn, kəni iətagiən nian katol nərahiən kəm iəu. Iətagiən e lah rəfin o nərgɨ Krɨsto, mətəu-inu nian rəhak nəsanəniən tɨkə, kəni iətəsanən.
11 Iəmol noliən rəha ialməli, mətəu itəmah əmə nəmotəkeikei kəm iəu məmə iəkol. Nəməsotəfəriən nərgək, mətəu təməuvɨr pɨk nəmə nəmotol, mətəu iəu səniəmə ləhtəni e “aposɨl mɨn ilɨs pɨk mɨn” e nati əkəku əmə kəti, nati əpnapɨn iəu iətəmi əpnapɨn əmə. 2Kor 11:5 12 Nian iəmətan kitah min itəmah, iəmatol natimnati iətəm tətəgətun iəu məmə iəu aposɨl pəhriən kəti. Iəmatol nəmtətiən mɨn, mɨne nati asoli mɨn iətəm tol narmɨ nətəmimi tatiuvɨg, mɨne nati apɨspɨs mɨn e nɨkitəmah, kəni iəmol e nətəlɨgiən rəhak təfəməh nati əpnapɨn iəmətatɨg e nian iəkɨs mɨn. Rom 15:19 13 Nati kətiəh əmə iəməsoliən e nɨkitəmah, iəməsətapuəhiən e məni kəti o təmah. !Otalu e təfagə tərah u rəhak!§ Pol tatol əuvsan e lah e nəghatiən u. 2Kor 11:9
14 Rəueiu iatəhtul maru məmə iəkuvnə məsal=pɨnə e təmah iətəm otol kɨsɨl lan. Kəni iəsətapuəhiən o məni kəti o təmah, mətəu-inu iəsolkeikeiən rəhatəmah nautə, mətəu iəkolkeikei əmə itəmah. Otətəlɨg-to. Səniəmə uək rəha iəpəou məmə oteh vivi rəhan tatə mɨne mamə. Mətəu in uək rəha tatə mɨne mamə okueruh vivi rəhalau iəpəou. 15 Tol lanəha, nɨkik tagiən məmə iəkəfɨnə rəfin rəhak natimnati o təmah, kəni məfɨnə mɨn rəhak nəmiəgəhiən o təmah. Rəhak nolkeikeiən o təmah in tepət. Mətəu rəhatəmah ohniəu in təkəku əmə. !Inu təsəhruahruiən! 16 Nəutegəhan məmə iəsətapuəhiən e məni o təmah. Mətəu itəmah nəuvein kautəni məmə iəmos natimnati o təmah e noliən ekəu-ekəu. 17 ?Təhro? ?Iəu iəmos natimnati e noliən ekəu-ekəu nian iəmahli=pɨnə nətəmimi kəm təmah, uə kəpə? !Kəpə! 18 Iəmuh nɨki Taitəs məmə otuvnə o təmah, kəni mahli=pɨnə piatah kəti ilau min. ?Taitəs təsosiən natimnati o təmah e noliən ekəu-ekəu, uə kəpə? ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə, rəhatɨmlau nətəlɨgiən kətiəh əmə, kəni matuol noliən kətiəh əmə? 2Kor 8:6,16-18
19 Nəmə təhro nɨkitəmah təhti məmə e nəghatiən mɨn rəfin əha, iəmautalkut e nuhalpɨniən nəghatiən kəm təmah iətəm iətəmi kəti təməni kəm tɨmah. Kəpə. E nəhmtɨ Uhgɨn, iəmautəghati təhmen e nətəmimi rəha Krɨsto. Kəni niəli mɨn, natimnati rəfin iətəm kautol, kautol məmə itəmah nəkotəsanən. 20 Iətəni lanu mətəu-inu iətəgɨn məmə nian iəkuvnə, kəni nəmə təhro iəkeruh məmə nəsotoliən məmə inu iəkolkeikei. (Kəni itəmah mɨn nəkoteruh məmə iəu iəsoliən məmə inu nəkotolkeikei.) Iətəgɨn məmə iəkeruh itəmah nəuvein kotərgəhu, nəuvein kautetet, nəuvein kəutəmərɨt e niəməha, nəuvein kəutəhapu-əhapu ilah mɨn, nəuvein kautəni rah nətəmimi, nəuvein kəutəni nɨkalɨ nətəmimi, nəuvein kautəfəri, nəuvein kautol əpnapɨn nati.
21 Iətəgɨn məmə nian iəkuvnə mɨn, rəhak Uhgɨn otələs iahu iəu e nəhmtɨtəmah, kəni nɨkik otɨtəgɨt kəni oiəkasək o təmah nəuvein nətəm nəmotol noliən tərah aupən, kəni məsotəuhliniən ilah e noliən tərah mɨn rəhalah iətəm kautol nian rəfin, inu kautol noliən tərah iətəm tol naulɨsiən o nəniən, kəni nəman mɨne nɨpətan kəutan oneuən, kəni kautol lanəha əpnapɨn əmə. 2Kor 13:2

*12:2 Pol tətəghati aru lan.

12:2 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “neai tatol kɨsɨl lan.” Mətəu nɨpətɨn tətəni məmə, “negəu e neai ima Uhgɨn.”

12:4 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Paradais” iətəm nɨpətɨn tətəni məmə “negəu e neai,” ikɨn iətəm nətəmimi nətəm kotəhruahru kautəhuvən ikɨn nian okohmɨs.

12:7 Job 2:6

12:9 Fɨl 4:11-13

12:11 2Kor 11:5

12:12 Rom 15:19

§12:13 Pol tatol əuvsan e lah e nəghatiən u.

12:13 2Kor 11:9

12:18 2Kor 8:6,16-18

12:21 2Kor 13:2