9
Iesu təmol vivi nəhmtɨ suah kəti
Kəni nian kəti, Iesu təmaliuək mətan, kəni meruh suah kəti. Nian təmair, nəhmtɨn təpɨs. Kəni nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmotəni=pən kəm in məmə, “Iəgətun, suah u təmair nəhmtɨn təpɨs. ?O nak? ?O noliən tərah rəhan, uə noliən tərah rəha tatə mɨne mamə rəhan?”* Luk 13:2-3
Mətəu Iesu təni məmə, “Nəhmtɨ suah u təmərah, mətəu səniəmə e noliən tərah rəhan, uə e noliən tərah rəha tatə mɨne mamə rəhan. Mətəu, nəhmtɨ suah u təməpɨs lanəha məmə Uhgɨn otəgətun rəhan uək e nəmiəgəhiən rəhan. Nətəm Isrel kəutəghati pɨk o nətapuəhiən mɨn tol lanu, mətəu Iesu in təməsuvəniən pɨk o nəghatiən mɨn tol lanu, mətəu in təmətəgətun ilah məmə koteh nəsanəniən rəha Uhgɨn. Jon 11:4 Nian tətian əhanəh,§ Nian Iesu tətəni məmə, “Nian tətian əhanəh,” nəghatiən u tətəgətun rəhan nəmiəgəhiən, mətəu-inu in Nəhagəhagiən (fes 5). Mətəu lapɨn tətəgətun=pən rəhan nɨmɨsiən. kitah kotəkeikei motol uək rəha Uhgɨn, iətəm təmahli=pa iəu iəkuva. Nian lapɨn otəpanuva, kəni iətəmimi in təruru noliən uək.* Jon 12:35-36 Nian iəu iətatɨg əhanəh e nəhue nɨftəni u, iəu Nəhagəhagiən rəha nətəmimi e nəhue nɨftəni.” Jon 1:4
Nian Iesu təməni rəkɨs nəghatiən əha, təmagəh nɨftəni, kəni, mol nəmɨt lan, kəni mos nəmɨt əha, mol=pən e nəhmtɨ suah kəha. E nian əha, nətəmimi nɨkilah təhti məmə nagəhiən tatol uək təhmen e mərsɨn. Nəmə təhro, noliən u rəha Iesu təmasiru e iətəmimi əha məmə otəhatətə e nəsanəniən rəhan. Kəni Iesu təni=pən ohni məmə, “Onəkuvən e noan nəhu Sailoam, kəni məueiu nəhmtəm.” (Nərgɨn u Sailoam, nɨpətɨn təni məmə, “Kəmahli=pən.”) Kəni suah kəha, təmuvən, məueiu nəhmtɨn. Nian təmɨtəlɨg=pa, mətəu nəhmtɨn tɨnəuvɨr, kəni mɨnateruh nati.§ Aes 35:5
Kəni nətəmimi iman ikɨn, mɨne nətəm min u nətəm kotəhrun in, məmə in iətəmimi kəti nian rəfin təteasiə o məni o nətəmimi, ilah narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni. Kəni kɨnautətapuəh-ətapuəh o lah mɨn məmə, “!Ei! !Oteruh-to! ?Suah u inu, nian rəfin tətəharəg məteasiə o məni o nətəmimi?”
Kəni nətəmimi nəuvein kotəni məmə, “Əuəh, inəha.”
Kəni mətəu nəuvein kotəni məmə, “Kəpə. Təhmen əmə lan, mətəu səniəmə in.”
Mətəu suah kəha təni məmə, “!Iəu u inu!”
10 Kəni ilah kəmotətapuəh ohni məmə, “?Nəhmtəm təməhro məuvɨr?”
11 Kəni in təni məmə, “Suah u, nərgɨn u Iesu, in təmol nəmɨt nəuvetɨn kəni mol=pən e nəhmtək, kəni məni məmə, ‘Uvən əpəha Sailoam, məueiu nəhmtəm.’ Kəni əmeiko, iəmuvən. Nian iəməueiu nəhmtək, mətəu nəhmtək tɨnəuvɨr, inateh nati.”
12 Kəni ilah kəmotətapuəh ohni məmə, “?Mətəu suah tətatɨg iə?”
Kəni in təni məmə, “Iəu iəkəruru.” 13 Kəni nətəmimi kəmotələs suah u nəhmtɨn təmərah aupən, məhuvən kəm Farəsi mɨn. 14 Nian u, iətəm Iesu təmol=pən nəmɨt e nəhmtɨ suah kəha kəni mol vivi, in nian rəha Sapət.
15 Kəni Farəsi mɨn kəmotətapuəh ohni məmə, “?Nəməhro nəhmtəm təuvɨr?”
Kəni suah kəha təməni=pən kəm lah məmə, “Iesu təmol=pən nəmɨt e nəhmtək, kəni iəkuvən məueiu rəkɨs, kəni nəhmtək təuvɨr, iateruh nati.”
16 Kəni Farəsi mɨn nəuvein kəmotəni=pən məmə, “Suah ko təsɨsɨpəniən o Uhgɨn, mətəu-inu, in təsɨtəu-pəniən lou rəha Sapət.”
Mətəu Farəsi mɨn nəuvein mɨn kotəni məmə, “?Mətəu təhro? Suah kəha səniəmə in tatol noliən tərah. Iətəm tatol noliən tərah təruru noliən nəmtətiən kəti lanəha.” Kəni ilah kəmotəuəri ilah mɨn o nəghatiən u.
17 Kəni ilah kəmotətapuəh mɨn ohni məmə, “?Suah kəha təmol vivi nəhmtəm, kəni nɨkim təhti məmə in iətəmimi nak?”
Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “In iəni kəti.”
18 Mətəu nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəsotəniən nɨpəhriəniən lan məmə suah u aupən nəhmtɨn təmərah, mətəu rəueiu əha, tɨnətair. Tol lanəha, ilah kəmotauɨn=pən e rəhan tatə mɨne mamə kiəuva, 19 kəni kəmotətapuəh o lau məmə, “?Təhro? ?Nətɨtəlau u suah u? ?Itəlau onəkuəni-to məmə nian in təmair=pa, kəni nəhmtɨn təpɨs? ?Okəmə nɨpəhriəniən, kəni nəhmtɨn təməhro məuvɨr?”
20 Kəni rəhan mamə mɨne tatə kuəmə “Itɨmlau iəkuəhrun məmə nətɨtɨmlau əha, kəni itɨmlau iəkuəhrun məmə təmair=pa, nəhmtɨn tərah. 21 Mətəu itɨmlau iəkuəruru məmə, rəueiu əha, kəməhro nəhmtɨn tair. Kəni itɨmlau iəkuəruru mɨn məmə iətəmimi pəh təmol nəhmtɨn təuvɨr. Təuvɨr məmə itəmah nəkotətapuəh ohni. In tɨnepət rəkɨs, in təhrun nəniən natimnati mɨn rəfin kəm təmah.” 22 Rəhan tatə mɨne mamə, kəmuəni lanəha, mətəu-inu ilau kətuəgɨn e nətəmi asoli mɨn rəha Isrel, mətəu-inu ilah kɨnotələhu rəkɨs nəghatiən kəti məmə, iətəmimi iətəm tətəni pətɨgəm məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, kəni ilah okotahli pətɨgəm e nimə rəha nuhapumɨniən.* Nəmə kotahli pətɨgəm nətəmimi nəuvein e nimə rəha nuhapumɨniən, kəni nətəmimi rəfin okoteruh məmə ilah nətəm kotərah.
23 Tol lanəha, rəhan tatə mɨne mamə, ilau kəmuəni məmə, “In tɨnepət rəkɨs, təuvɨr məmə itəmah nəkotətapuəh ohni, pəh in təni.”
24 O nati u, ilah kəmotauɨn=pən mɨn e suah kəha iətəm nəhmtɨn təmərah aupən, məmə otuva məhtul aupən e nəhmtɨlah. Kəni kəmotahi motəni məmə, “Əni nɨpəhriəniən kəni məfəri nərgɨ Uhgɨn. Itɨmah iəkotəhrun məmə suah u, in iol təfagə tərah.”
25 Mətəu suah u təni məmə, “Iəu iəkəruru məmə suah u in iol təfagə tərah, uə kəpə. Nati kətiəh əmə iətəm iəu iəkəhrun. Aupən nəhmtək təməu, mətəu rəueiu inətair.”
26 Kəni ilah kɨnəutətapuəh mɨn ohni məmə, “?Təməhro ik? ?Təməhro lanu mol nəhmtəm tair?”
27 Mətəu in təni məmə, “Iəməni=pɨnə rəkɨs kəm təmah, mətəu itəmah nəsotətəlɨgiən lak. ?Təhro nəkotəni məmə iəkəni mɨn? ?Itəmah mɨn nəkotəni məmə rəhan u itəmah!?”
28 Kəni ilah kəmotahi motəni rah, motəni məmə, “!Ah! !Ik u rəhan iətəmimi! !Mətəu itɨmah u, nətəmimi rəha Mosɨs! Jon 5:45 29 Itɨmah iəkotəhrun vivi məmə Uhgɨn təmətəghati kəm Mosɨs, mətəu suah ko, iəkotəruru məmə təmsɨpən iə.” Nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, təməuvɨr məmə ilah okotəhrun məmə Iesu təmsɨpən o Uhgɨn, mətəu-inu Uhgɨn əmə təhrun nol viviən iəmnəu. Nəuvetɨn mɨn u, Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə nian Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa tuva, kəni in otol vivi iəmnəu mɨn okotəuvɨr (Aes 29:18; 35:5; 42:7). Mətəu, nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, nəhmtɨlah təu o natimnati mɨn rəha Uhgɨn, kəni kəutəpəh nɨtəu-pəniən Iesu.
30 Kəni suah kəha təni məmə, “!Nəman! !Narmək təmiuvɨg pɨk! !Suah u in təmol vivi nəhmtək, mətəu itəmah nəkotəruru ikɨn təmsɨpən ikɨn! 31 Kitah kotəhrun məmə Uhgɨn təsətəlɨgiən e nətəm kautol noliən tərah. !Mətəu iətəmi tatɨsiai Uhgɨn, kəni matol nəuian, Uhgɨn tətətəlɨg lan!§ Sam 66:16-20; Prov 15:29; Aes 1:15; 59:2 32 E nətuəuiniən nian, mətəuarus=pa u rəueiu, kəsətəu əhanəhiən iətəmi kəti təmol vivi iətəm nəhmtɨn təməpɨs kəti iətəm təmair=pa tol lanəha. Mətəu nəhmtək tɨnəuvɨr. 33 Nəmə iətəmi kəti təsɨsɨpəniən e Uhgɨn, ko təsol agɨniən nati kəti. Mətəu təhruahru əmə məmə in tatsɨpən e Uhgɨn.”* Jon 3:2
34 Kəni ilah kəmotahi mɨn motəni məmə, “!Nəman! Ik iətəmimi rəha noliən tərah nian mɨn rəfin əmə, tətuəuin e nian nəmair=pa mətəuarus=pa u rəueiu. ?Nəkəhro məmə nəkəgətun itɨmah?” Kəni ilah motəraki pətɨgəm lan. Jon 9:2; Aes 66:5
Nətəlɨgiən rəha Farəsi mɨn, təhmen e iətəm nəhmtɨn təpɨs
35 Kəni Iesu təmətəu nəghatiən məmə kəmahli pətɨgəm suah u e nimə rəha nuhapumɨniən, kəni in təmuvən meruh, kəni tətapuəh ohni məmə, “?Təhro? ?Ik nətəhatətə e Nətɨ Iətəmimi?”
36 Kəni suah u təni məmə, “?Iətəmi asoli, iətəmimi ko in pəh? !Əui! Əni=pa-to, pəh iəu iəkəhatətə lan.” Rom 10:14
37 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Rəueiu əha, ik nɨneh rəkɨs in. Suah u, mə inu iəu, iətəghati kəm ik u rəueiu.”§ Jon 4:26
38 Kəni suah u təni=pən kəm Iesu məmə, “Iərmənɨg, iəu inəhatətə lam əha rəueiu.” Kəni in masiəulɨn=pən kəm in, kəni mətəfaki kəm in.* Mat 28:9
39 Kəni Iesu təməni məmə, “Iəu iəmuva e nəhue nɨftəni u məmə iəkakil nətəmimi məuəri ilah, kəni tol lanəha, nətəmi nəhmtɨlah təməpɨs, okoteh nati, kəni nətəmi mɨn u kauteh nati, nəhmtɨlah otəpɨs.” Aes 6:10; Mak 4:12; Luk 4:18
40 Kəni Farəsi mɨn nəuvein əha ikɨn, kəmotətəu nəghatiən lan, kəni kotəni=pən kəm in məmə, “?Təhro? ?Ik nətəni məmə nəhmtɨtɨmah mɨn təpɨs?” Rom 2:19
41 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə nəhmtɨtəmah təpɨs, oiəsəniən məmə itəmah nəkotəkeikei motos nalpɨniən o təfagə tərah mɨn rəhatəmah. Mətəu itəmah nəkotəni məmə nəhmtɨtəmah təuvɨr, nəuteh nati, kəni tol lanəha, təfagə tərah mɨn rəhatəmah tətatɨg əhanəh e təmah.”§ Nian Iesu tətəghati e noliən rəha nehiən, tətəghati e noliən rəha nehiən e nəhmtɨ nɨkitəmi. Farəsi mɨn kəutəni məmə kotəhrun nehiən, kəni nɨpətɨn nati u təni məmə kotəhrun Lou rəha Mosɨs. Lou tətəgətun ilah məmə noliən mɨn nak ilah təfagə tərah mɨn, kəni mətəgətun məmə Uhgɨn təkeikei mol nalpɨniən kəm lah o təfagə tərah mɨn rəhalah. Mətəu ilah kəsotəhatətəiən e Iesu, tol lanəha Uhgɨn təsafəliən təfagə tərah mɨn rəhalah, mətəu təfagə tərah mɨn rəhalah tətatɨg əhanəh e lah.* Jon 15:22,24; Hip 10:28-31

*9:2 Luk 13:2-3

9:3 Nətəm Isrel kəutəghati pɨk o nətapuəhiən mɨn tol lanu, mətəu Iesu in təməsuvəniən pɨk o nəghatiən mɨn tol lanu, mətəu in təmətəgətun ilah məmə koteh nəsanəniən rəha Uhgɨn.

9:3 Jon 11:4

§9:4 Nian Iesu tətəni məmə, “Nian tətian əhanəh,” nəghatiən u tətəgətun rəhan nəmiəgəhiən, mətəu-inu in Nəhagəhagiən (fes 5). Mətəu lapɨn tətəgətun=pən rəhan nɨmɨsiən.

*9:4 Jon 12:35-36

9:5 Jon 1:4

9:6 E nian əha, nətəmimi nɨkilah təhti məmə nagəhiən tatol uək təhmen e mərsɨn. Nəmə təhro, noliən u rəha Iesu təmasiru e iətəmimi əha məmə otəhatətə e nəsanəniən rəhan.

§9:7 Aes 35:5

*9:22 Nəmə kotahli pətɨgəm nətəmimi nəuvein e nimə rəha nuhapumɨniən, kəni nətəmimi rəfin okoteruh məmə ilah nətəm kotərah.

9:28 Jon 5:45

9:29 Nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, təməuvɨr məmə ilah okotəhrun məmə Iesu təmsɨpən o Uhgɨn, mətəu-inu Uhgɨn əmə təhrun nol viviən iəmnəu. Nəuvetɨn mɨn u, Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə nian Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa tuva, kəni in otol vivi iəmnəu mɨn okotəuvɨr (Aes 29:18; 35:5; 42:7). Mətəu, nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, nəhmtɨlah təu o natimnati mɨn rəha Uhgɨn, kəni kəutəpəh nɨtəu-pəniən Iesu.

§9:31 Sam 66:16-20; Prov 15:29; Aes 1:15; 59:2

*9:33 Jon 3:2

9:34 Jon 9:2; Aes 66:5

9:36 Rom 10:14

§9:37 Jon 4:26

*9:38 Mat 28:9

9:39 Aes 6:10; Mak 4:12; Luk 4:18

9:40 Rom 2:19

§9:41 Nian Iesu tətəghati e noliən rəha nehiən, tətəghati e noliən rəha nehiən e nəhmtɨ nɨkitəmi. Farəsi mɨn kəutəni məmə kotəhrun nehiən, kəni nɨpətɨn nati u təni məmə kotəhrun Lou rəha Mosɨs. Lou tətəgətun ilah məmə noliən mɨn nak ilah təfagə tərah mɨn, kəni mətəgətun məmə Uhgɨn təkeikei mol nalpɨniən kəm lah o təfagə tərah mɨn rəhalah. Mətəu ilah kəsotəhatətəiən e Iesu, tol lanəha Uhgɨn təsafəliən təfagə tərah mɨn rəhalah, mətəu təfagə tərah mɨn rəhalah tətatɨg əhanəh e lah.

*9:41 Jon 15:22,24; Hip 10:28-31