3 Jon
Nauəuə iətəm tatol kɨsɨl lan iətəm Jon təmətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 3 Jon
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Jon təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm Kaeəs u in iətəmi asoli kəti rəha niməfaki, kəni in təhrun Jon.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? E nian əha, nəgətun mɨn rəha niməfaki kautəhuvən ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kəni məutəgətun. Nətəmimi nətəm kautətəu rəhalah nəgətuniən kəutəfən nauəniən kəm lah, kəni məutəfən ikɨn rəha napɨliən, kəni mətasiru e lah.
?Təmətei nauəuə u o nak? Kaeəs, in iətəmimi kəti iətəm tətasiru e nəgətun mɨn iətəm kəutaliuək ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Jon təmətəu nanusiən kəti e noliən təuvɨr rəha Kaeəs, kəni Jon təmətei nauəuə u məmə otəfəri nətəlɨgiən rəhan.
1
Nətuəuiniən nəghatiən
Kaeəs, ik piak keikei kəti. Iəu, eldə* 2Jon 1:1 rəha niməfaki, iətətei nauəuə u kəm ik. Nɨpəhriəniən u, məmə iəu iəkolkeikei pɨk ik. Inu nauəuə rəha aposɨl Jon, mətəu in təsəni pətɨgəmiən in, mətəu təmətəhluaig lan, təhmen=pən əmə e noliən kətiəh əmə iətəm in təmol e Nanusiən Təuvɨr iətəm Jon Təmətei.
Piak keikei, iəu inəhrun rəkɨs məmə nɨkim təsanən məuvɨr e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni iətəfaki məmə onəsɨmɨsiən mətatɨg vivi əmə, kəni natɨgiən rəfin rəham otəuvɨr. Nɨkik təmagiən pɨk nian iəmətəu piatah mɨn nəuvein kəməhuva məutəni məmə nətəhtul əskasɨk o nɨpəhriəniən, kəni mətəkeikei mətaliuək e nɨpəhriəniən. 2Jon 1:4 Nian iətətəu məmə nenətɨk mɨn kautaliuək e nɨpəhriəniən, kəni nɨkik tagiən pɨk məriauəh mətapirəkɨs natimnati mɨn rəfin.
Kaeəs təmol uək təuvɨr
Piak ruən, ik nətəhtul əskasɨk o nati nak iətəm ik natol kəm piatah mɨn nətəm kautəhuvnə, nati əpnapɨn məmə ilah nətəm ikɨ pɨsɨn.§ Rom 12:13; Hip 13:2 Ilah kəmotanus rəham nolkeikeiən u ikɨnu e niməfaki. Ik nəmol təuvɨr kəm lah, masiru e lah. Kəni nian okautəhuvən e rəhalah suaru, təuvɨr məmə onəkasiru e lah* 1Kor 16:11; 2Kor 1:16 e noliən iətəm Uhgɨn tolkeikei, mətəu-inu ilah kəutaliuək o nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəha Iesu Krɨsto, kəni məsotosiən nasiruiən kəti o nətəm kəsotəfakiən. Tol lanəha, kəni kitah u, kotəkeikei motasiru e nətəmi kotol lanəha, məmə kitah okotos nəhlmɨtah mɨn kətiəh o nəni pətɨgəmiən nɨpəhriəniən.
Tiotrefes mɨne Temetrius
Iəmətei nauəuə kəti kəm niməfaki rəham, mətəu Tiotrefes, in tolkeikei pɨk məmə otəfəri aru in, məmə in iətəmi asoli kəti, kəni in təsətəlɨgiən e tɨmah. 10 Nəmə iəu iəkuvnə, kəni iəu oiəkanus əhruahru natimnati mɨn nəuvein iətəm in tatol, mɨne nəni oneuəniən nɨkalɨtɨmah iətəm in tətəni. In səniəmə təsitiən əmə piatah mɨn muvən iman ikɨn, mətəu tətəniəhu mɨn nətəmi mɨn u nətəm kotolkeikei məmə okotit piatah mɨn məhuvən imalah ikɨn, kəni mətahli pətɨgəm ilah e niməfaki.
11 Piak ruən, sosiən o noliən tərah rəha nətəmimi, tərəkɨn ik. Os əmə o iətəmimi iətəm rəhan noliən təuvɨr. Ətəlɨg-to lan məmə nətəmimi mɨn u nətəm kautol təuvɨr, tətəgətun məmə ilah nenətɨ Uhgɨn mɨn, 1Jon 2:29 mətəu nətəmimi mɨn əha nətəm kautol tərah, tətəgətun məmə ilah kotəruru Uhgɨn. 12 Mətəu Temetrius, nətəmimi rəfin kəutəni-vivi in. 1Tim 3:7 Kəni rəhan noliən mɨn u nian rəfin kəutəgətun mɨn məmə tatɨtəu=pən nəghatiən pəhriən. Kəni itɨmah mɨn iəutəni pətɨgəm kəm nətəmimi məmə in iətəmi təuvɨr, kəni nəkotəhrun məmə itɨmah iəutəni nɨpəhriəniən.§ Jon 19:35; 21:24
Naunun nəghatiən
13 Iatos nəghatiən tepət məmə oiəkətei məni=pɨnə kəm ik, mətəu iəsolkeikeiən məmə oiəkətei e pen, 14 mətəu-inu nɨkik tətəhti pɨk məmə otəsuvəhiən iəkeruh ik, kəni kilau kuəghati əhruahru kəm lau mɨn.
15 Iətəfaki məmə pəh Uhgɨn otəfɨnə kəm təmah rəhan nəməlinuiən.* Rom 1:7; Efəs 6:23
Ik mɨn nəuvein kəutəni=pɨnə “təuvɨr” kəm ik. Kəni onakəni=pən “təuvɨr” rəhatɨmah kəm piatah mɨn nəuvein ko ikɨn ko.

*1:1 2Jon 1:1

1:1 Inu nauəuə rəha aposɨl Jon, mətəu in təsəni pətɨgəmiən in, mətəu təmətəhluaig lan, təhmen=pən əmə e noliən kətiəh əmə iətəm in təmol e Nanusiən Təuvɨr iətəm Jon Təmətei.

1:3 2Jon 1:4

§1:5 Rom 12:13; Hip 13:2

*1:6 1Kor 16:11; 2Kor 1:16

1:11 1Jon 2:29

1:12 1Tim 3:7

§1:12 Jon 19:35; 21:24

*1:15 Rom 1:7; Efəs 6:23