Jut
Nauəuə iətəm Jut təmətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Jut
?Pəh təmətei nauəuə u? Jut təmətei nauəuə u. In pia Jemɨs mɨne Iesu. Nətəmimi nəuvein, nɨkilah təhti məmə Jut təmos nauəuə rəha 2 Pitə, kəni mafin nian in təmətei nauəuə u rəhan.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Kitah kotəruru əhruahru məmə Jut təmətei nauəuə u tatuvən kəm pəh. Nəmə təhro təmətei tatuvən kəm nətəm Isrel nətəm kəutəni nɨpəhriəniən e Iesu Krɨsto.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? E nian əha, nəgətun eiuə mɨn nəuvein kəməhuvən motaliuək ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn, məutəgətun nətəmimi. Mətəu ilah kəməutəgətun rah ilah, məutəni məmə təuvɨr əmə məmə nətəmimi rəha niməfaki kautol noliən tərah əpnapɨn mɨn. Ilah kəutəni məmə təuvɨr əmə o noliən lanəha, mətəu-inu nəuvɨriən rəha Uhgɨn in iahgin, kəni ko təsoliən nalpɨniən kəm lah.
?Təmətei nauəuə u o nak? Jut tolkeikei məmə iəfaki mɨn ikɨn mɨn rəfin okotətəu məmə nəghatiən rəha nəgətun eiuə mɨn in tərah, kəni in neiuəiən əmə. Kəni tolkeikei məmə niməfaki otəhtul əskasɨk e nəghatiən iətəm in nɨpəhriəniən.
1
Jut təməni təuvɨr kəm lah
Iəu Jut, slef rəha Iesu Krɨsto, kəni iəu pia Jemɨs, iətəni təuvɨr kəm təmah u Uhgɨn təmauɨn e təmah. Uhgɨn Tatə tolkeikei pɨk itəmah, kəni Iesu Krɨsto taskəlɨm vivi itəmah. Mat 13:55
Pəh nasəkəhruiniən, mɨne nəməlinuiən, mɨne nolkeikeiən rəha Uhgɨn otəri məriauəh e nəmiəgəhiən rəhatəmah.
Noliən mɨn rəha nətəm kəutəuhlin nəmtahlah
e Uhgɨn
(2Pitə 2:1-17)
Iəu mɨn nəuvein, aupən, iəmolkeikei pɨk məmə iəkətei nauəuə u tuvnə o təmah o nəghatiən e suaru iətəm Uhgɨn tatos o nosmiəgəhiən itah. Mətəu rəueiu, iətətəu məmə iəkəkeikei mətei nəghatiən u tuvnə o təmah məmə iəkol əskasɨk nɨkitəmah məmə onəkotəluagɨn əskasɨk o naskəlɨmiən nəghatiən pəhriən rəha nəhatətəiən rəhatah. Uhgɨn təmələhu=pən nəghatiən u e nəhlmɨ iəfaki mɨn e nian kətiəh əmə, kəni ko təsəuhliniən. Iatəni lanu mətəu-inu nətəmimi nəuvein kəməhuva oneuən e nɨkitəmah. Kəmətei aupən agɨn məmə ilah okotos nalpɨniən. Ilah kəutəhti nəuia Uhgɨn, kəni mautəuhlin nəghatiən pəhriən rəha nəhatətəiən rəhatah mautəni məmə tətegəhan e nakləhiən e pətan mɨne noliən əhmen mɨn lanu nəuvein. Kəni kəmotəuhlin nəmtahlah e Iesu Krɨsto iətəm in pɨsɨn əmə in Kig mɨne Iərmənɨg rəhatah. Kəl 2:4; 2Pitə 2:1
Nəghatiən u, nəkotəhrun rəkɨs ilah rəfin, mətəu iəkolkeikei məmə iəkəni mɨsɨmaru mɨn kəm təmah məmə Iərmənɨg təmosmiəgəh rəhan nətəmimi mohiet Ijɨp, mətəu uərisɨg təmərəkɨn ilah u nətəm kəsotəhatətəiən lan. Eks 12:51; Nam 14:29-30 Kəni otətəlɨg-to e nagelo mɨn nətəm kəmotəmkarəpən e nepətiən rəhalah, mətəu kəmotəpəh ikɨn əhruahru rəhalah. Uhgɨn təməlis ilah e sen iətəm ko təsɨtəgɨtiən nian kəti, kəni mahtɨpəsɨg e lah e napinəpuiən mətəuarus=pa Nian Asoli iətəm okakil ilah lan, kəni mol nalpɨniən kəm lah. 2Pitə 2:4 Kəni təhmen əmə e Sotəm mɨne Kəmorə mɨne taun mɨn tɨtəlau e lau. Nətəmimi ikɨn mɨn əha kəmotəpəh noliən əhruahru mautəhuvən e noliən rəha nakləhiən e pətan mɨne noliən rəha nəman kautit aru ilah mɨn mɨne nɨpətan kautit aru ilah mɨn. Kəni Uhgɨn təmol nalpɨniən kəm lah e nɨgəm iətəm ko təsəpɨsiən nian kəti mɨne, məmə nətəmimi okoteruh nəua noliən tərah mɨn əha kəni məutəgɨn e nalpɨniən rəha Uhgɨn. Jen 19:1-25; 2Pitə 2:6,10
Nati əpnapɨn nətəmimi mɨn əha kotəhrun natimnati mɨn əha, mətəu e noliən kətiəh əmə, ilah kəutəni məmə kəmoteruh nati kəti təhmen e nəməhlairiən iətəm təmegəhan e noliən tərah mɨn rəhalah, kəni tol lanəha kotəni məmə təuvɨr əmə məmə kautol noliən tərah e nɨpətɨlah mautəhuvən əmə lanəha, kəni kəutəpəh narmənɨgiən mɨn rəfin, kəni kəutəni rah nagelo mɨn u ilah ilɨs pɨk. Mətəu Maikɨl, nati əpnapɨn in iətəmi asoli rəha nagelo mɨn, təməsoliən lanəha nian in mɨne Setən kəmatuorgəhu o nɨpətɨ Mosɨs. Təməsahiən Setən məsətu-pəniən nəghatiən kəti lan, mətəu təməni əmə məmə, “!Pəh Iərmənɨg otəni rəham nalpɨniən!” Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2Pitə 2:11; Nəh 12:7 10 Mətəu nətəmi mɨn əha kəutəni rah nətəmimi nətəm kotəruru. Kəni e noliən rəha nati miəgəh mɨn, ilah kautol natimnati mɨn iətəm nɨpətɨlah tolkeikei məmə okotol, kəni noliən əha tatərəkɨn ilah. 2Pitə 2:12
11 !Kəsi, nərahiən asoli o lah! Ilah kautohtəu=pən suaru iətəm nətɨ Atəm u Ken təmɨtəu=pən. Kəni ilah kinotəfən rəfin nɨkilah e noliən tərah iətəm Paləm təmol aupən mətəu-inu in tolkeikei pɨk məni. Kəni ilah kəmotol noliən rəha Kora məutəhti nəuia nətəmi asoli mɨn, kəni e noliən əmə əha iətəm Uhgɨn təmərəkɨn Kora mɨne rəhan mɨn, Uhgɨn otərəkɨn ilah. Jen 4:7-8; Nam 16:1-35; 2Pitə 2:15; 1Jon 3:12
12 Nian nautol lafet təuvɨr mɨn mətəu-inu itəmah nəkotolkeikei itəmah mɨn, kəni ilah kəhuva motauən pɨk əpnapɨn əmə itəmah min ilah, nɨkilah təsəhtiən nətəmimi nəuvein, mətəu ilah kotəhmen e nɨmas kəti əpəha ihluə iətəm tətəhluaig iətəm negəu təhrun nələs pɨkɨniən kəni məhapu. Ilah nətəm kəsoteruhiən sipsip mɨn, mətəu kautun pɨk əmə sipsip mɨn. Ilah kotəhmen e nɨmalɨ nəpuə iətəm nɨmətagi təmələs muva, mətəu ko nuhuən təsəfuviən. Ilah kotəhmen e nɨgi mɨn iətəm tɨnuva e nian əhruahru rəhalah məmə okotəuə, mətəu kəsotəuəiən, kəni in təhmen əmə məmə kəmohmɨs, kəni nətəmimi kotiuvi-pəri ilah kəni kohmɨs agɨn. 2Pitə 2:13,17 13 Peau-peau ləuantəhi kəutorasɨlig məutəruən əpnapɨn əmə, kəni kitah rəfin kəuteruh əmə. Kəni təhmen əmə, kəuteruh naulɨsiən rəha nətəmimi əha nətəm kautol pətɨgəm əmə noliən tərah e rəhalah nəmiəgəhiən. Ilah kotəhmen e məhau mɨn iətəm kəmotəmkarəpən e suaru rəhalah. Tol lanəha, Uhgɨn tətaskəlɨm imalah ikɨn əpəha e napinəpuiən iətəm nəhagəhagiən tɨkə agɨn ikɨn.
14 Suah u Inok u aupən, in nəuanɨləuɨs iətəm tatol səpɨn lan e nəuanɨləuɨs mɨn rəha Atəm, təməni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm təməfən kəm in məmə, “Oteruh-to, Iərmənɨg tətuva ilah rəhan mɨn nagelo mɨn tausɨn tausɨn mɨn tepət pəhriən, Jen 5:18,21-24 15 tətuva məmə otakil nətəmimi rəfin, kəni otəni pətɨgəm nalpɨniən rəha nətəmimi rəfin mɨn u nətəm kəutəhti nəuian. In otol nalpɨniən mətəu-inu kəmotol nərahiən tərah mɨn e noliən tərah pɨk, kəni nol təfagə mɨn əha kəmotəraki e nəghatiən mɨn iətəm tərah kəm Uhgɨn.”
16 Nian rəfin, nətəmimi mɨn əha kəməutəghati-əghati kəm lah mɨn məmə nɨkilah təsagiəniən o natimnati, kəni məutəni rah natimnati rəfin. Ilah kəutətəu=pən aru nətəlɨgiən tərah e nɨkilah iətəm ilah aru kotolkeikei məmə okotol, kəni məutəghati əuvsan e lah mɨn, kəni kəutəghati e nəghatiən tətəhiən məmə okotol nətəmimi okotohtəu=pən rəhalah nətəlɨgiən.
Nəghatiən o nəhgi-pəriən ilah
17 Mətəu rəhak mɨn nətəmimi, nɨkitəmah tətəhti nati nak aposɨl mɨn rəha rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto kəmotəni aupən, məmə otuva. 18 Kəmotəni kəm təmah məmə, “E nian iətəm naunun nian tətuva iuəkɨr, nətəmimi nətəm kəutəghati əuvsan məutəni rah natimnati rəfin, ilah okotohtəu=pən aru əmə rəhalah nətəlɨgiən tərah e nɨkilah iətəm ilah aru kotolkeikei məmə okotol.” 2Pitə 3:3 19 Inu nətəmimi nətəm kəutəhapu itəmah. Ilah kəutohtəu=pən aru əmə rəhalah nətəlɨgiən rəha nəhue nɨftəni, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨkə e lah.
20 Mətəu itəmah, rəhak mɨn nətəmimi, otol itəmah motəsanən e rəhatəmah nəhatətəiən iətəm təhruahru vivi, iətəm təmsɨpən o Uhgɨn. Kəni otəghati kəm Uhgɨn e Narmɨn Rəhan. Kol 2:7 21 Kəni motos nolkeikeiən rəha Uhgɨn tətatɨg o təmah nian nəutəhtahnin nasəkəhruiniən rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto məmə in otos itəmah nəkəhuvən e nəmiəgəhiən itulɨn.
22 Onəkotasəkəhruin nətəmimi mɨn u nətəm rəhalah nəhatətəiən təsəskasɨk pɨkiən motəruru nəgətuniən nak in nɨpəhriəniən. 23 Motəmkirəkɨs uəhai nətəm kəutatɨg iuəkɨr o nɨgəm asoli motosmiəgəh ilah. Otasəkəhruin nəuvein mɨn, mətəu nəkotəgɨn pɨk e noliən tərah mɨn rəhalah, iətəm kautol nəmiəgəhiən rəhalah rəfin tamɨkmɨk. Autətəu itəmah məmə noliən tərah rəhalah otəsekiən nəmiəgəhiən rəhatəmah. Sek 3:2; Nəh 3:4
Nəfakiən o nəni-viviən Uhgɨn
24 Pəh kotəni-vivi Uhgɨn iətəm in təhrun naskəlɨmiən itəmah məmə onəsotəmeiən, kəni təhrun noliən itəmah məmə nɨmei təfagə tərah tɨkə agɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah, nian otos itəmah nəkəhuvən e nəhagəhagiən rəha nəhmtɨn, kəni nɨkitəmah otagiən pɨk agɨn ikɨn əha. 25 Uhgɨn kətiəh əmə, kəni in Iosmiəgəh rəhatah. Kəni Iesu Krɨsto rəhatah Iərmənɨg in suaru rəhan o nosmiəgəhiən itah. Pəh kotəni məmə nəni-viviən, mɨne nepətiən, mɨne nəsanəniən, mɨne narmənɨgiən rəfin agɨn, in rəha Uhgɨn, aupən agɨn mətəuarus=pa u rəueiu, matuvən naunun tɨkə. !Əuəh! Rom 16:27; 2Pitə 3:18

1:1 Mat 13:55

1:4 Kəl 2:4; 2Pitə 2:1

1:5 Eks 12:51; Nam 14:29-30

1:6 2Pitə 2:4

1:7 Jen 19:1-25; 2Pitə 2:6,10

1:9 Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2Pitə 2:11; Nəh 12:7

1:10 2Pitə 2:12

1:11 Jen 4:7-8; Nam 16:1-35; 2Pitə 2:15; 1Jon 3:12

1:12 2Pitə 2:13,17

1:14 Jen 5:18,21-24

1:18 2Pitə 3:3

1:20 Kol 2:7

1:23 Sek 3:2; Nəh 3:4

1:25 Rom 16:27; 2Pitə 3:18