5
Kitah kautol win mətəu-inu kitah kəutəhatətə e Iesu
Iətəmimi iətəm tətəhatətə* Jon 3:15 e Iesu məmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, iətəmi inu, in nətɨ Uhgɨn, Jon 1:13; 1Jon 2:22; 1Jon 2:23 kəni iətəmimi iətəm in tolkeikei Tatə Uhgɨn, in tolkeikei mɨn nenətɨn mɨn. 1Jon 2:23 Kəni nəmə kotolkeikei Uhgɨn kəni mautol nəuian,§ 1Jon 2:3 konu kitah kotəhrun məmə kotolkeikei mɨn nenətɨn mɨn.* 1Jon 3:14 Mətəu-inu nəmə kotolkeikei Uhgɨn, nɨpətɨn u məmə, okotol nəuian. Jon 14:15 Kəni rəhan nəghatiən otəhmen e katipə iətəm təhvevɨg əmə. Mat 11:30 Nətəmi mɨn u ilah nenətɨ Uhgɨn mɨn,§ Jon 1:13 ilah kautol win e noliən mɨn rəha nəhue nɨftəni. Konu nəhatətəiən rəhatah in tətəfa nəsanəniən o noliən win e noliən mɨn rəha nəhue nɨftəni. ?Pəh mɨn u ilah kəutəhtul əskasɨk motol win e noliən mɨn rəha nəhue nɨftəni u? Ilah əmə əha, nətəm kəutəhatətə məmə Iesu in Nətɨ Uhgɨn.
Iəruəsan kɨsɨl kahlol əpu Iesu Krɨsto kəm tah
Iesu Krɨsto, in iətəmi u iətəm təmuva, kəni nəhu mɨne nɨran* Jon 19:34,35 katuol əpu in kəm tah məmə in Nətɨ Uhgɨn. Səniəmə nəhu əmə iətəm tatol əpu in, mətəu nəhu mɨne nɨran. Narmɨn Rəha Uhgɨn in tətəruəsan nəghatiən mil u rəha nəhu mɨne nɨrə, mətəni pətɨgəm, kəni rəhan nəghatiən in nɨpəhriəniən mətəu-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn in nɨpəhriəniən. Kəni nuhapumɨniən kɨsɨl kəhləruəsan ilahal mɨn. Jon 14:17 Ilahal u, Narmɨn Rəha Uhgɨn, mɨne nəhu, mɨne nɨrə. Kəni ilahal u, kəhlegəhan lan mahlol əpu nəghatiən rəhalahal mɨn. Nian mɨn, kitah kautətəu nəghatiən mɨn iətəm nətəmimi kəutəni pətɨgəm, məutəhatətə e lah. Jon 5:33,34 Mətəu nian Uhgɨn tətəni pətɨgəm nati kəti, in iahgin tapirəkɨs, kəni kitah okotəhrun nəhatətə təhmɨn mɨn e rəhan nəghatiən, mətəu-inu in Uhgɨn,§ Mat 3:16,17; Jon 5:32,37; 8:17,18 kəni in tətəhtul pətɨgəm o Nətɨn.
10 Iətəmimi iətəm tətəhatətə e Nətɨ Uhgɨn, in tətəni nɨpəhriəniən e nɨkin o nəghatiən u rəha Uhgɨn. Mətəu iətəmimi iətəm təsəhatətəiən e nəghatiən u rəha Uhgɨn, təhmen əmə məmə in tətəni məmə Uhgɨn in ieiuə əmə,* Jon 3:33; 1Jon 1:10 mətəu-inu Uhgɨn təməhtul pətɨgəm o Nətɨn, məni pətɨgəm Nətɨn kəm in, mətəu in təsəniən nɨpəhriəniən lan. 11 Konu nəghatiən iətəm Uhgɨn təməni pətɨgəm o Nətɨn, in tol lanu. Uhgɨn təməfən nəmiəgəhiən itulɨn Mat 25:46 kəm tah, konu nəmiəgəhiən u, katos o Nətɨn. Jon 1:4 12 Iətəm tatos Nətɨ Uhgɨn, in tatos nəmiəgəhiən. Mətəu iətəm təsosiən Nətɨ Uhgɨn, in təsosiən nəmiəgəhiən.§ Jon 3:15,16,36
Naunun nəghatiən
13 Iətətei nəghatiən mɨn u kəm təmah nətəm nəutəhatətə e Nətɨ Uhgɨn, məmə onəkotəhrun məmə itəmah nəkotos nəmiəgəhiən itulɨn.* 1Jon 5:11 14 Pəh kəsotəgɨniən, Efəs 3:12; 1Jon 3:21 mətəu kotəskasɨk o nətapuəhiən o nati kəti e nəhmtɨ Uhgɨn. Nian okotətapuəh o nati kəti kəm in iətəm təuvɨr e rəhan nətəlɨgiən, kəni kitah kotəhrun vivi məmə in otətəu rəhatah nəfakiən. Mat 7:7 15 Kəni nəmə kotəhrun məmə in otətəu itah, kəni nati nak okoteasiə=pən ohni, kəni kɨnotəhrun rəkɨs məmə okotos.§ 1King 3:12
16 Nəmə koteh piatah kəti tatol noliən tərah, mətəu səniəmə noliən tərah iətəm təhrun niti-pəniən e nɨmɨsiən, ik onəkəfaki ohni, kəni Uhgɨn otəfən nəmiəgəhiən kəm iətəmi u.* Jem 5:15 Mətəu noliən tərah kəti əha ikɨn iətəm tatiti=pən iətəmi e nɨmɨsiən, Hip 6:4-6; 10:26 kəni iəu iəsəniən məmə onəkotəfaki o nətəmi mɨn iətəm kautol noliən əha. Jer 7:16; 14:11§ E fes u, mɨne fes 17, Jon tətəghati e təfagə tərah iətəm tatiti=pən itəmi e nɨmɨsiən. Jon tətəghati e təfagə tərah iətəm kətəuhlin nəmtahtəmi o Krɨsto. Noliən tərah əha, tətəgətun məmə nətəmimi kautol ilah kəsotosən nəmiəgəhiən itulɨn, konu nəuvetɨn mɨn u məmə narmɨlah tɨnɨmɨs. Nati u inu, Jon tətəni əhagəhag kəm tah e 1Jon 5:12 mɨne 1Jon 3:14. E Mat 12:31-32 kitah kəutafin nəuvetɨn mɨn e nol təfagə u, nəni rahiən Narmɨn Rəha Uhgɨn. 17 Noliən tərah mɨn rəfin, ilah təfagə tərah,* 1Jon 3:4 kəni mətəu təfagə tərah mɨn əha ikɨn iətəm kəsotiti-pəniən iətəmi e nɨmɨsiən. 1Jon 5:16; 1Jon 2:1
18 Kitah kotəhrun məmə iətəm tətair e Uhgɨn Jon 1:13 təsəkeikeiən e təfagə tərah, mətəu-inu Nətɨ Uhgɨn tətaskəlɨm-ərain vivi in, kəni iətəmi tərah u Setən, təruru nekiən.§ Jon 14:30 19 Kitah kotəhrun məmə kitah nenətɨ Uhgɨn mɨn,* 1Jon 4:6 mətəu nətəmimi rəha nəhue nɨftəni rəfin, ilah u kəutatɨg e nəhlmɨ Setən. Jon 12:31; 14:30; 17:15 20 Kitah kotəhrun mɨn məmə Nətɨ Uhgɨn təmuva kəni məfa neinatɨgiən kəm tah, Luk 24:45 məmə kitah okotəhrun in, u in nɨpəhriəniən.§ Jon 17:3 Konu kitah kautəhtul=pən e Uhgɨn u in nɨpəhriəniən, mətəu-inu kitah kautəhtul=pən e Nətɨn Iesu Krɨsto. In u, in Uhgɨn pəhriən, kəni in nəukətɨ nəmiəgəhiən itulɨn.* 1Jon 5:11
21 Nenətɨk mɨn, otagɨm rəkɨs e natimnati mɨn iətəm okotos nɨmei Uhgɨn e nɨkitəmah. 1Kor 10:14; 1Təs 1:9 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “onəkagɨm e narmɨn nati mɨn.” Mətəu Jon tətəghati e təfagə tərah, məmə in təhmen e narmɨ nati. Nəmə kotolkeikei rəhatah təfagə tərah, kəni in təhmen e narmɨ nati. In tatos nɨmei Uhgɨn e nɨkitah.

*5:1 Jon 3:15

5:1 Jon 1:13; 1Jon 2:22; 1Jon 2:23

5:1 1Jon 2:23

§5:2 1Jon 2:3

*5:2 1Jon 3:14

5:3 Jon 14:15

5:3 Mat 11:30

§5:4 Jon 1:13

*5:6 Jon 19:34,35

5:7 Jon 14:17

5:9 Jon 5:33,34

§5:9 Mat 3:16,17; Jon 5:32,37; 8:17,18

*5:10 Jon 3:33; 1Jon 1:10

5:11 Mat 25:46

5:11 Jon 1:4

§5:12 Jon 3:15,16,36

*5:13 1Jon 5:11

5:14 Efəs 3:12; 1Jon 3:21

5:14 Mat 7:7

§5:15 1King 3:12

*5:16 Jem 5:15

5:16 Hip 6:4-6; 10:26

5:16 Jer 7:16; 14:11

§5:16 E fes u, mɨne fes 17, Jon tətəghati e təfagə tərah iətəm tatiti=pən itəmi e nɨmɨsiən. Jon tətəghati e təfagə tərah iətəm kətəuhlin nəmtahtəmi o Krɨsto. Noliən tərah əha, tətəgətun məmə nətəmimi kautol ilah kəsotosən nəmiəgəhiən itulɨn, konu nəuvetɨn mɨn u məmə narmɨlah tɨnɨmɨs. Nati u inu, Jon tətəni əhagəhag kəm tah e 1Jon 5:12 mɨne 1Jon 3:14. E Mat 12:31-32 kitah kəutafin nəuvetɨn mɨn e nol təfagə u, nəni rahiən Narmɨn Rəha Uhgɨn.

*5:17 1Jon 3:4

5:17 1Jon 5:16; 1Jon 2:1

5:18 Jon 1:13

§5:18 Jon 14:30

*5:19 1Jon 4:6

5:19 Jon 12:31; 14:30; 17:15

5:20 Luk 24:45

§5:20 Jon 17:3

*5:20 1Jon 5:11

5:21 1Kor 10:14; 1Təs 1:9

5:21 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “onəkagɨm e narmɨn nati mɨn.” Mətəu Jon tətəghati e təfagə tərah, məmə in təhmen e narmɨ nati. Nəmə kotolkeikei rəhatah təfagə tərah, kəni in təhmen e narmɨ nati. In tatos nɨmei Uhgɨn e nɨkitah.