2
Tol lanəha, inəni rəkɨs e nɨkik məmə ko iəsuvnə mɨniən meruh itəmah mol nɨkitəmah tahmə. 1Kor 4:21 ?Iəməni lanəha mətəu-inu, nəmə iəkol nɨkitəmah tahmə, pəh u ikɨn ko otol iəu nɨkik tagiən? Itəmah əmə, nətəm iəkol nɨkitəmah tahmə.
Kəni iəmətei nauəuə əha, məmə nian iəkuvnə, iəsətəuiən tərah e nɨkik mətəu-inu nəmə məta iəkəkeikei məni nəghatiən əskasɨk kəm təmah. Iəsolkeikeiən məmə nətəmimi nətəm okotəkeikei motol nɨkik tagiən, ilah okotol məmə iəkətəu tərah. Iəmətei nauəuə kəha e noliən əha, mətəu-inu inəhrun məmə kitah kətiəh əmə, kəni nian nɨkik tagiən, kəni nɨkitəmah mɨn tagiən. Tol lanəha, nian iəmətei nauəuə əha kəm təmah, nɨkik təpəou pɨk o təmah, kəni nɨkik tɨtəgɨt, nəhu nəhmtək taiəh o təmah. Iəsəteiən nauəuə əha məmə otol nɨkitəmah təpəou. !Kəpə! Mətəu iəmətei məmə onəkotəhrun rəhak nolkeikeiən asoli o təmah. Uək 20:31
Alu e noliən tərah mɨn rəha nol təfagə
Iətəmimi iətəm təmol nərahiən, təmol iəu iəkətəu tərah, mətəu təmol itəmah rəfin nəkotətəu tərah pɨk, mətəu iəsolkeikeiən məmə nəghatiən rəhak e nati u in təskasɨk pɨk.* Nəmə təhro, Pol tətəghati e iətəmi kəti u təməni rah in nian in əpəha Korən. Uə nəmə təhro, tətəghati e iətəmi u e 1Kor 5. Nalpɨniən iətəm itəmah tepət nəmotəfən kəm in tɨnəhmen. Mətəu rəueiu əha, nəkotəkeikei motalu e rəhan noliən tərah kəni motol vivi nɨkin, məmə nɨkin otəsəpəou pɨkiən mol təmei e rəhan nəmiəgəhiən. Iətətapuəh əskasɨk o təmah məmə nəkəhuvən motol təuvɨr kəm in məmə in otəhrun rəhatəmah nolkeikeiən ohni. Iəmətei nauəuə əha kəm təmah məmə iəkeruh məmə onəkotol nəuiak e natimnati rəfin, uə kəpə. 10 Nəmə itəmah nəkotalu e noliən tərah rəha iətəmi kəti, iəu mɨn iəkalu e rəhan noliən. Nəmə iətəmi kəti əha təmol nati tərah nəuvein məmə iəu iəkəkeikei malu e rəhan noliən, mətəu inalu rəkɨs e rəhan noliən e nəhmtɨ Krɨsto. Iəmol lanəha məmə otasiru e təmah 11 məmə Setən otəseiuəiən e tah kəni rəhan nərahiən mɨn məmə təsərəkɨniən itah lan, mətəu-inu kitah kotəhrun rəkɨs rəhan nətəlɨgiən o noliən nərahiən. Luk 22:31
Nətəmimi nətəm kəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr
12 Nian iəmuvən əpəha Troas o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto, iəmeruh məmə Iərmənɨg təmol suaru kəm iəu. Uək 14:27; 1Kor 16:9 13 Mətəu iəsatɨg əməlinuiən e rəhak nətəlɨgiən mətəu-inu, iəməseruhiən piak Taitəs ikɨn əha. Aupən ikɨn, Pol təmahli=pən Taitəs e Korən. Nəmə təhro, rəueiu Pol tolkeikei məmə Taitəs otos nəghatiən kəti rəha Korən. Kəni iəmauiəhruin ilah, miet muvən Masetoniə. Uək 20:1
14 Pəh kotəni-vivi Uhgɨn, mətəu-inu in təmol win e rəhan tɨkɨmɨr mɨn e nəluagɨniən. Kəni təhmen e kig kəti iətəm təmol win e nəluagɨniən mɨnɨtəlɨg matit rəhan soldiə mɨn mɨne rəhan mɨn tɨkɨmɨr, Uhgɨn tatit itɨmah e Krɨsto. Kəni itɨmah rəhan mɨn nətəmimi nətəm iəutəni pətɨgəm neinatɨgiən rəha Krɨsto, kəni neinatɨgiən əha in təhmen e nəmiəvɨ səntə kəti iətəm tatuvən ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 15 E nəhmtɨ Uhgɨn, itɨmah iəmotəhmen e nəmiəvɨ səntə rəha Krɨsto kəm nətəmimi rəfin, nətəmimi nətəm Uhgɨn tatosmiəgəh ilah, mɨne nətəmimi nətəm okəhuva e nalpɨniən rəha Uhgɨn. 16 Itɨmah nəmiəvɨn rəha nɨmɨsiən kəm nəuvein iətəm tətəgətun ilah məmə okohmɨs. Kəni itɨmah nəmiəvɨn rəha nəmiəgəhiən kəm nəuvein, iətəm tətəgətun ilah məmə Uhgɨn otosmiəgəh ilah. ?Kəni pəh u təhrun noliən uək asoli əha? Luk 2:34; 2Kor 3:5-6 17 Mətəu itɨmah iəsotəhmeniən e nətəmi tepət mɨn, nətəm kəutəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn o nos əməiən məni. Kəpə, mətəu Uhgɨn təmahli=pən itɨmah, kəni e Krɨsto, itɨmah iəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nəghatiən rəhatɨmah təmsɨpən e nɨkitɨmah iətəm təhruahru əmə.
 

2:1 1Kor 4:21

2:4 Uək 20:31

*2:5 Nəmə təhro, Pol tətəghati e iətəmi kəti u təməni rah in nian in əpəha Korən. Uə nəmə təhro, tətəghati e iətəmi u e 1Kor 5.

2:11 Luk 22:31

2:12 Uək 14:27; 1Kor 16:9

2:13 Aupən ikɨn, Pol təmahli=pən Taitəs e Korən. Nəmə təhro, rəueiu Pol tolkeikei məmə Taitəs otos nəghatiən kəti rəha Korən.

2:13 Uək 20:1

2:16 Luk 2:34; 2Kor 3:5-6