6
Mətəu-inu itɨmah iautol uək kətiəh itɨmah Uhgɨn, iəkotətapuəh əskasɨk o təmah məmə nian Uhgɨn tətəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah, nəsotosiən təhmen e nati əpnapɨn əmə, mətəu-inu Uhgɨn tətəni məmə,
“E nian əhruahru, iəmətəu ik,
kəni e nian rəha nosmiəgəhiən, iəmasiru lam.” Aes 49:8
Iəkəni kəm təmah, məmə rəueiu, in nian əhruahru rəha Uhgɨn, rəueiu in nian rəha nosmiəgəhiən.
Nian əskasɨk mɨn
e nəmiəgəhiən rəha Pol
Iəsoliən nati kəti iətəm iətəmi kəti otəmei lan e rəhan nəhatətəiən, mətəu-inu iəsotolkeikeiən məmə okəni rah uək rəhatɨmah. Mətəu noliən mɨn rəfin e nəmiəgəhiən rəhatɨmah kautəgətun məmə itɨmah noluək mɨn pəhriən rəha Uhgɨn: itɨmah iəutəhtul əskasɨk e nian rəha nərahiən, mɨne nian iəkɨs mɨn, mɨne nian itɨmah iəkotətəu tərah. Nətəmimi kəmotoh itɨmah, kəni kəmki=pən itɨmah e kaləpus, kəni katɨtəu itɨmah məmə okoh itɨmah. Iəmotol pɨk uək, məsotapɨliən lapɨn, kəni nəumɨs tus itɨmah. 2Kor 11:23-27 Iəsotoliən noliən kəti iətəm tatol nɨkitɨmah tamɨkmɨk, itɨmah iəkoteinatɨg, nətəlɨgiən rəhatɨmah təfəməh, iautol təuvɨr kəm nətəmimi, Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəri e nɨkitɨmah, kəni iəkotolkeikei nətəmimi e nolkeikeiən pəhriən. 1Tim 4:12 Iəutəni əmə nɨpəhriəniən, kəni nəsanəniən rəha Uhgɨn tətatɨg e tɨmah. Soldiə mɨn kəutəmki natimnati mɨn rəha nəluagɨniən o nohiən mɨne nələhu pəsɨgiən. Mətəu nian kitah kəutohtəu=pən suaru rəha Uhgɨn, noliən əhruahru mɨn rəhatah kotəhmen e natimnati mɨn rəha nəluagɨniən nian nətəmimi kəutəni rah nəghatiən rəha Uhgɨn. Nətəmimi nəuvein kauteh iahu itɨmah, nəuvein kautɨsiai itɨmah, nəuvein kautəni rah itɨmah, nəuvein kautəni-vivi itɨmah, nəuvein kautəni məmə itɨmah iauteiuə məmə itɨmah noluək mɨn rəha Uhgɨn, mətəu itɨmah noluək mɨn pəhriən rəhan. Nətəmimi nəuvein kəsotegəhaniən məmə itɨmah aposɨl mɨn pəhriən, mətəu nətəmimi tepət kautəni məmə itɨmah aposɨl mɨn pəhriən. Nian rəfin nɨmɨsiən tətatu itɨmah, mətəu iəutəmiəgəh əhanəh. Katoh itɨmah, mətəu kəsohamu əhanəhiən itɨmah. 2Kor 4:10 10 Nɨkitɨmah təpəou, mətəu nian rəfin iəutagiən əhanəh. Rəhatɨmah nautə tɨkə, mətəu itɨmah iəkotol nətəmimi tepət rəhalah nautə tepət. Rəhatɨmah nati kəti tɨkə, mətəu iautos natimnati mɨn rəfin.
11 Piak mɨn əpəha Korən, iəmotəni rəfin nəghatiən kəm təmah məsotəpəhiən kəti, kəni iəkotolkeikei itəmah e nɨkitɨmah rəfin. 12 Itɨmah iəsotahtɨpəsɨgiən e nolkeikeiən rəhatəmah o tɨmah, mətəu itəmah nəutahtɨpəsɨg e rəhatəmah o tɨmah. 13 Rəueiu əha, iətəghati kəm təmah məmə itəmah nenətɨk əhruahru mɨn. Təhruahru əmə məmə itəmah mɨn, nəkotolkeikei itɨmah e nɨkitəmah rəfin. 1Kor 4:14
14 Sotəniən kəm nətəm kəsotəfakiən məmə nautol uək kəti itəmah min ilah. ?Noliən əhruahru mɨne noliən tərah kuəhrun nol pətiən nati kəti? ?Uə, nəhagəhagiən mɨne napinəpuiən kuəhrun niəuvaiən muəharəg pəti muəghati? !Kəpə! 15 Kəni e noliən kətiəh əmə, Krɨsto mɨne Setən, ko ilau kəsuəniən nəghatiən kətiəh nian kəti. ?Iəfaki mɨne iətəmi təsəfakiən kuəhrun noliən nati e nətəlɨgiən kətiəh? Kəpə! 16 E Nimə Rəha Uhgɨn, ikɨn kəti tɨkə əha ikɨn o narmɨ nati mɨn, mətəu-inu kitah u Nimə Rəha Uhgɨn u iətəm tətəmiəgəh. Kəni Uhgɨn təməni məmə,
“Iəkatɨg itɨmah min ilah,
kəni maliuək itɨmah min ilah,
kəni iəkuva iəu Uhgɨn rəhalah,
kəni ilah okəhuva rəhak mɨn nətəmimi.” Lev 26:12; Esik 37:27; 1Kor 3:16
17 Kəni Iərmənɨg təməni məmə,
“Tol lanəha, ohiet rəkɨs e nətəm kəsotəfakiən, motan isəu o lah.
Kəni məsotekiən nati iətəm tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn,
kəni nɨkik tagiən mə iəkos itəmah.” Aes 52:11; Esik 20:34,41; Nəh 18:4
18 “Kəni iəkuva rəhatəmah tatə,
kəni itəmah onəkəhuva nenətɨk mɨn.” 2Saml 7:14; 7:8; Jer 31:9
Inu nəghatiən rəha Iərmənɨg iətəm in ilɨs agɨn tətaskəlɨm nəsanəniən mɨn rəfin.
 

6:2 Aes 49:8

6:5 2Kor 11:23-27

6:6 1Tim 4:12

6:9 2Kor 4:10

6:13 1Kor 4:14

6:16 Lev 26:12; Esik 37:27; 1Kor 3:16

6:17 Aes 52:11; Esik 20:34,41; Nəh 18:4

6:18 2Saml 7:14; 7:8; Jer 31:9