9
Pol təmolkeikei pɨk məmə nətəm Isrel okotəhatətə e Krɨsto
Kəni rəueiu iəkolkeikei məmə iəkəghati e rəhak mɨn nətəmimi u nətəm Isrel, məmə ilah tepət kəmotəpəh Krɨsto.
Iatəni pəhriən mətəu-inu itɨmlau Krɨsto kətiəh əmə, iəseiuəiən. Rəhak nətəlɨgiən tətəni məmə nati u iətəni in nɨpəhriəniən, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn tətegəhan lan. Nɨkik təmɨtəgɨt kəni mətahmə pɨk o lah nian rəfin. Nəmə iəu iəkəhrun nosiən nalpɨniən mɨne niəməha rəha Uhgɨn, kəni inu otasiru e nətəmimak mɨn məmə okotəhatətə e Krɨsto, kəni nɨkik tagiən əmə. Nɨpəhriəniən, nɨkik tagiən nəmə Uhgɨn otos rəkɨs iəu e Krɨsto iətəm iəkolkeikei pɨk, nəmə in otasiru e nətəmimak mɨn məmə okotəhatətə lan. Iəkəni nəghatiən u, “nətəmimak mɨn,” mətəu-inu e nɨpətɨn, ilah nətəm Isrel təhmen lak. Eks 32:32 Ilah nətəm Isrel, kəni natimnati təuvɨr mɨn u rəhalah: Uhgɨn təməhli ilah məmə nenətɨn mɨn, kəni təmol əpu rəhan nepətiən əhagəhag kəm lah, Eks 16:10; 24:15-18; 33:12-23; 40:34-38 kəni məfən mɨn nəniəskasɨkiən mɨn rəha nasiruiən,* Nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən nəuvein tol lanu lan: (Noa) Jen 9:8-17; (Epraham) Jen 12:2-4; 15:9-21; 17:1-27; (Isrel) Eks 19–24; (Finehas) Nam 25:10-13; (Tefɨt) 2Saml 7:5-16; (Isrel — in vi) Jer 31:31-34. kəni məfən mɨn Lou kəm lah, mɨne nəfakiən əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, mɨne nəniəskasɨkiən mɨn. Kəni tɨpɨlah mɨn, ilah nətəmi asoli mɨn rəha Uhgɨn aupən, kəni e nɨpətɨn ikɨn, Krɨsto təmsɨpən e lah, kəni in Uhgɨn iətəm in ilɨs e natimnati rəfin, iətəm okotəni-vivi əmə kətan naunun tɨkə. Əuəh. Ikɨn mɨn tepət e Niutestɨmɨn, Pol tətəni-vivi Uhgɨn nian təni məmə tətuəuin mɨn nɨkin tətəhti in, təhmen e Rom 7:25; 8:31-39; 11:33-36.
Suaru iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn nətəmimi lan
Nətəm Isrel kəməsotəhatətəiən e Krɨsto, mətəu noliən əha təməsoliən məmə nəghatiən rəha Uhgɨn təmei. Uhgɨn təməniəskasɨk kəm Epraham, Aisək, mɨne Jekəp məmə namipɨn tərah mɨn rəhalahal okotos nəuvɨriən mɨn rəha Uhgɨn. Nəuvɨriən mɨn əha kəməhuva pəhriən e Iesu Krɨsto nian nətəmimi kəutəhatətə lan. Nətəmimi rəfin nətəm kəutəni məmə Jekəp in kəha tərah rəhalah, ilah kəutəni məmə ilah nətəm Isrel§ Isrel in nərgɨn kəti mɨn rəha Jekəp.. Mətəu səniəmə ilah rəfin u iətəm Uhgɨn tətəni məmə ilah nenətɨn mɨn, nətəmimi pəhriən rəha Isrel. Kəni e noliən əha inəha, ilah nətəm kəmotsɨpən e Epraham, ilah səniəmə nətəmi pəhriən rəha Epraham. Mətəu Uhgɨn təməni kəm Epraham məmə, “Namipɨm əhruahru otsɨpən e nɨra Aisək.” Jen 21:12 Nɨpətɨ nati u məmə, ilah u kəmotsɨpən e Epraham səniəmə ilah rəfin nenətɨ Uhgɨn mɨn. Mətəu nenətɨ Uhgɨn pəhriən, ilah nətəmimi nətəm kəmotair e nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn. Kəni ilah u namipɨ Epraham pəhriən. Kəl 4:23 Tol lanəha mətəu-inu Uhgɨn təməni əskasɨk kəm Epraham lanu, “E nian əhruahru lanu e nu iətəm tətuva, oiəkɨtəlɨg=pa, kəni Serə tɨnələs rəkɨs nətɨn kəti iərman.” Jen 18:14
10 Mətəu nəghatiən təsoliən naunun u ikɨnu. Nətɨ Serə u Aisək təmit Rəpekə, kəni in təmələs mil-mil keiu. Rəhalau tatə u Aisək, kəha tərah rəha nətəm Isrel. 11 Mətəu nian mil-mil mil u kəməsuair əhanəhiən, kəni məsuol əhanəhiən nati kəti iətəm təuvɨr uə tərah, Uhgɨn təməni=pən nəghatiən kəti kəm Rəpekə. Kəni nəghatiən u tətəgətun vivi məmə Uhgɨn tətɨtəpɨn nətəmimi tatɨtəu=pən əmə rəhan nətəlɨgiən, 12 mətəu səniəmə kitah kəmotol nati təuvɨr kəti uə nati tərah kəti. Uhgɨn təməni kəm Rəpekə məmə, “Nətɨm iətəmi asoli, otol əhruin kəm nətɨm in əkəku lan.” Jen 25:23 13 Kəni inu tatɨtəu=pən əmə nəghatiən e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə, “Iəmɨtəpɨn Jekəp, mətəu iəməpəh Iso.”* Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “Imolkeikei Jekəp, mətəu iəməməki e Iso.” Mətəu nɨpətɨn məmə Uhgɨn təmɨtəpɨn Jekəp məmə in otol rəha nəniəskasɨkiən lan. Mal 1:2-3
14 ?Okotəhrəni əha rəueiu? ?Okotəni məmə noliən rəha Uhgɨn təsəhruahruiən? !Kəpə! Kotəhrun məmə in tatol təhruahru. 15 Uhgɨn təməni kəm Mosɨs məmə,
“Iəu pɨsɨn əmə iəkɨtəpɨn nətəmimi nətəm oiəkasək əhruin ilah,
kəni iəu pɨsɨn əmə iəkɨtəpɨn nətəmimi nətəm oiəkol nəuvɨriən kəm lah.” Eks 33:19
16 Kəni tol lanəha, kitah kəsotosiən nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn o nati kəti iətəm kautol, təhmen məmə kautolkeikei pɨk in, uə təhmen məmə kitah kautol uək ohni, kəpə. Kautos əmə e nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn. Efəs 2:8 17 E Nauəuə Rəha Uhgɨn, in tətəni kəm Fero, kig rəha Ijɨp məmə, “Iəmləfəri ik o nati kətiəh əmə məmə nətəmimi okotafu rəhak nəsanəniən e nəmiəgəhiən rəham, məmə nətəmimi okotəni pətɨgəm nərgək e nɨtənimtəni mɨn rəfin.” Eks 9:16 18 Kəni nɨpətɨ nati u məmə, Uhgɨn rəhan nasəkiən tepət o nətəmimi nəuvein mətəu-inu in aru tolkeikei məmə otol lanəha. Kəni in tatol nətəmimi nəuvein məmə ilah kotəpəh nətəuiən rəhan nəghatiən mətəu-inu in aru tolkeikei məmə otol lanəha.
19 Məta nəmə itəmah kəti otətapuəh ohniəu məmə, “Nəmə Uhgɨn tatol nətəmimi nəuvein məmə ilah kotəpəh nətəuiən rəhan nəghatiən, kəni ilah okotəkeikei motol lanəha. ?Kəni təhro Uhgɨn tətəni məmə ilah kəmotol təfagə tərah?” 20 Mətəu pəh iəkəni kəm ik məmə, ik iətəmimi əmə. Təhro nətagət rəkɨs əsanən e nəghatiən rəha Uhgɨn. Nɨkitəmah təhti-to. Nɨlosɨ nati kəmol e nəuanəriəpɨg Əpəha Isrel, kəmotol sospən mɨne pɨlet mɨne pətəl mɨne e nəuanəriəpɨg., ko təsəniən kəm iətəmi təmol məmə, “Nəməhro mol iəu məmə iəkol lanu lan?” Aes 29:16; 45:9 21 Iətəmimi iətəm təmol natimnati e nəuanəriəpɨg, in təhrun nosiən nəuanəriəpɨg kəti mol nosɨnati lan keiu, kəti iətəm təuvɨr rəha noliən lafet, kəni kəti mɨn rəha uək əpnapɨn əmə. Jer 18:6
22 Kəni Uhgɨn təhrun nɨtəu-pəniən noliən əha e nətəmimi. Nəmə in tolkeikei, in təhrun noliən ilah məmə otərəkɨn ilah. In tolkeikei məmə otol pətɨgəm məmə niəməha tatol o təfagə tərah, kəni in otol nalpɨniən asoli kəm nətəmimi nətəm kautol təfagə tərah. Mətəu nati əpnapɨn in tatol lanəha, rəhan nətəlɨgiən təfəməh məsol uəhaiən nalpɨniən kəm lah nətəm kautol məmə nɨkin otahmə. 23 Rəhan nətəlɨgiən təfəməh lanəha məmə in otol pətɨgəm nəuvɨriən asoli rəhan kəm nətəmi mɨn u nətəm in tolkeikei məmə rəhan nasəkiən otepət o lah. In təmol əpenə-penə ilah aupən aupən agɨn məmə ilah okotatɨg e nəuvɨriən rəha Uhgɨn əpəha e negəu e neai. 24 Inu kitah rəfin nətəm in təmɨtəpɨn, kəni səniəmə nətəm Isrel əmə, mətəu Nanihluə mɨn. 25 Təhmen əmə e nati nak Uhgɨn təməni e Nauəuə u rəha Hoseə məmə,
“Nətəmi mɨn əha u səniəmə rəhak mɨn nətəmimi,
iəkauɨn e lah məmə, ‘rəhak mɨn nətəmimi.’
Kəni nətəmimi nətəm iəməsolkeikeiən ilah aupən,
iəkauɨn e lah məmə, ‘nətəmimi nətəm iəkolkeikei.’ Hos 2:23
26 Kəni ikɨnu əhruahru, iətəm iəməni kəm lah məmə, ‘Itəmah səniəmə rəhak mɨn nətəmimi,’
nətəmimi okotauɨn e lah məmə, ‘Ilah nenətɨ Uhgɨn iətəm tətəmiəgəh.’ ” Hos 1:10
27 Kəni iəni Aiseə təmətəghati e nətəm Isrel mɨn e nian tətəni pətɨgəm məmə,
“Nati əpnapɨn nəmə nətəm Isrel tepət təhmen e nɨpəkɨl e nɨkalɨ nɨtəhi, mətəu Uhgɨn otosmiəgəh əmə ilah nəuan nəuvein, 28 mətəu-inu Iərmənɨg in otol rəfin uəhai əmə rəhan nəghatiən o nəfəniən nalpɨniən kəm nətəmimi e nɨtənimtəni mɨn.” Aes 10:22,23
29 Kəni təhmen e nəghatiən iətəm iəni Aiseə təməni aupən məmə,
“Nəmə Iərmənɨg Əsanən Pɨk Agɨn in təsegəhaniən e tah məmə rəhatah kəti nɨrə otəmiəgəh, kəni kitah kəməhuva motəhmen e nətəm Sotəm mɨne Kəmorə iətəm in təmoh-apɨs lah.” Aes 1:9
Nətəm Isrel kəməsotəhatətəiən
30 ?Nɨpətɨ nəghatiən mɨn u nak? Nɨpətɨn tol lanu məmə, Nanihluə mɨn nətəm kəsotalkut əskasɨkiən məmə okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, Uhgɨn təmol ilah kotəhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən rəhalah. 31 Mətəu nətəm Isrel kəmotalkut pɨk e suaru rəha nɨtəu-pəniən Lou məmə ilah okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu ilah kəsotəhruahruiən. 32 ?O nak? Mətəu-inu ilah kəmotalkut pɨk məmə okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn e noliən təuvɨr mɨn rəhalah, mətəu kəsotohtəu-pəniən suaru rəha nəhatətəiən. Ilah kautoh pɨkɨn “Kəpiel Rəha Noh Pɨkɨniən.” Aes 8:14 33 Inu təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə,
“!Oteruh-to! Iəmaharu Kəpiel kəti əpəha Jerusɨləm Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə Saion. “Saion” in nərgɨn kəti mɨn rəha Jerusɨləm. məmə nətəmimi okotoh pɨkɨn,
in Kəpiel iətəm otol ilah kotəmei.
Mətəu iətəmimi iətəm tətəhatətə e Iətəmi əha§ “Kəpiel” u mɨne “Iətəmi” kətuəgətun Krɨsto., ko in otəsaulɨsiən nian təhtul e nəhmtɨ Uhgɨn.” Aes 8:14; 28:16
 

9:3 Eks 32:32

9:4 Eks 16:10; 24:15-18; 33:12-23; 40:34-38

*9:4 Nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən nəuvein tol lanu lan: (Noa) Jen 9:8-17; (Epraham) Jen 12:2-4; 15:9-21; 17:1-27; (Isrel) Eks 19–24; (Finehas) Nam 25:10-13; (Tefɨt) 2Saml 7:5-16; (Isrel — in vi) Jer 31:31-34.

9:5 Ikɨn mɨn tepət e Niutestɨmɨn, Pol tətəni-vivi Uhgɨn nian təni məmə tətuəuin mɨn nɨkin tətəhti in, təhmen e Rom 7:25; 8:31-39; 11:33-36.

9:6 Uhgɨn təməniəskasɨk kəm Epraham, Aisək, mɨne Jekəp məmə namipɨn tərah mɨn rəhalahal okotos nəuvɨriən mɨn rəha Uhgɨn. Nəuvɨriən mɨn əha kəməhuva pəhriən e Iesu Krɨsto nian nətəmimi kəutəhatətə lan.

§9:6 Isrel in nərgɨn kəti mɨn rəha Jekəp.

9:7 Jen 21:12

9:8 Kəl 4:23

9:9 Jen 18:14

9:12 Jen 25:23

*9:13 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “Imolkeikei Jekəp, mətəu iəməməki e Iso.” Mətəu nɨpətɨn məmə Uhgɨn təmɨtəpɨn Jekəp məmə in otol rəha nəniəskasɨkiən lan.

9:13 Mal 1:2-3

9:15 Eks 33:19

9:16 Efəs 2:8

9:17 Eks 9:16

9:20 Əpəha Isrel, kəmotol sospən mɨne pɨlet mɨne pətəl mɨne e nəuanəriəpɨg.

9:20 Aes 29:16; 45:9

9:21 Jer 18:6

9:25 Hos 2:23

9:26 Hos 1:10

9:28 Aes 10:22,23

9:29 Aes 1:9

9:32 Aes 8:14

9:33 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə Saion. “Saion” in nərgɨn kəti mɨn rəha Jerusɨləm.

§9:33 “Kəpiel” u mɨne “Iətəmi” kətuəgətun Krɨsto.

9:33 Aes 8:14; 28:16