15
Nətəmimi rəha Uhgɨn kəmotəni-vivi in
Iəməsal=pən əpəha e negəu e neai mafu mɨn nəmtətiən kəti mɨn iətəm tuhapɨspɨs ohniəu. Nagelo ilah səpɨn kautos naunu nalpɨniən mɨn, ilah səpɨn. Nalpɨniən mɨn əha, ilah kautol niəməha apiəpiə rəha Uhgɨn tol naunun lan. Kəni əmeiko, iəmafu nati kəti təhmen e nɨtəhi, mətəu kəmol e kɨlas mɨne nɨgəm fɨləh-fɨləh, kəni nətəmimi nəuvein kautəhtul e nɨkalkalɨ nɨtəhi u, ilah kəha nətəm kəmotəluagɨn ilah nati miəgəh kəha rəhn-kapə səpɨn mɨne narmɨn iətəm kəmɨsɨkəuvɨn e nɨgi, kəni kotol win e lau, mɨne nəmpə iətəm tətəhtul o nərgɨn. Kəni Uhgɨn təməfən hap* Hap mɨn kəha, nati katoh ilah o naniən nəpuən, təhmen e kitar. mɨn kəm lah, kəni kautoh, məutani nəpuən rəha Nətɨ Sipsip mɨne Mosɨs u, ioluək rəha Uhgɨn, kəutani məmə,
“Iərmənɨg Uhgɨn Nahgim Tepət Pɨk Agɨn
Rəham noliən mɨn kotuhapɨspɨs e tɨmah.
!Kig itulɨn, noliən mɨn rəham kotəhruahru pəhriən!
?Pəh otəsəgɨniən lam, Iərmənɨg? Jer 10:7; Sam 86:9-10
?Kəni pəh otəsəfɨnəiən nəni-viviən o nərgəm?
Mətəu-inu ik pɨsɨn əmə nəkasim.
Nətəmimi e kəntri mɨn rəfin okəhuva
kəni motəfaki e nəhmtəm,
mətəu-inkonu nəmol pətɨgəm rəham noliən əhruahru mɨn.”
Kəmotani rəkɨs nəpuən əha, iəməsal-pəri e negəu e neai, mafu kəmerəh=pən Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn, inu, Nima Tapolɨn rəha Uhgɨn. Nagelo mɨn ilah səpɨn kəmohiet e Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn, kautos nalpɨniən mɨn ilah səpɨn. Ilah kautəhuvən e napən təuvɨr u, linən, iətəm tatɨpɨtɨpɨt, kəni kəməlis nɨmankɨlahalah e kətəuti iətəm kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip. Kəni əmeiko, nati miəgəh mɨn kəha ilah kuvət kəti təməfən pesɨn mɨn iətəm kəmol e aiən u kol ilah səpɨn, kəm nagelo mɨn u səpɨn. Pesɨn mɨn u, kotəriauəh e niəməha rəha Uhgɨn u, iətəm tətatɨg itulɨn. Təuvɨr məmə koteruh məmə, nati ilah səpɨn iətəm kəmuvan-ərain nauəuə lan, təui səpɨn, mɨne təhro lanu, pesɨn səpɨn rəha nalpɨniən; ilahal kəhləgətun məmə nati kətiəh əmə kətsɨmaru kəni o noliən təhagəhag o nəhruniən. Inəha tətəni nalpɨniən rəha Uhgɨn. Kəni nəhanɨgəm təməriauəh əha Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn, nəhanɨgəm in nepətiən əhagəhag rəha Uhgɨn mɨne nəsanəniən rəhan, kəni ko iətəmi kəti təsuvəniən əha imə e Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn mətəuarus nalpɨniən mɨn ilah səpɨn iətəm nagelo səpɨn kautəmki, okotol naunun.

*15:2 Hap mɨn kəha, nati katoh ilah o naniən nəpuən, təhmen e kitar.

15:4 Jer 10:7; Sam 86:9-10

15:7 Təuvɨr məmə koteruh məmə, nati ilah səpɨn iətəm kəmuvan-ərain nauəuə lan, təui səpɨn, mɨne təhro lanu, pesɨn səpɨn rəha nalpɨniən; ilahal kəhləgətun məmə nati kətiəh əmə kətsɨmaru kəni o noliən təhagəhag o nəhruniən. Inəha tətəni nalpɨniən rəha Uhgɨn.