12
Pablo li̠chuhui̠nán hua̠ntu̠ Dios li̠ma̠lacahua̠ni̠ni̠t
Ma̠squi cca­tzi̠y pi̠ ni̠ qui­mi­ni̠niy para chuná nac­ti­li̠­la­ca­ta̠­qui̠nán quin­ta­scújut hua̠ntu̠ ctit­la­huani̠t, pero cumu juerzaj qui­li̠t­lá­huat huá chú nac­li̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ Dios qui­li̠­ma̠­la­ca­hua­ni̠ni̠t. Chiné quilh­ta­macú xliakcu̠­ta̠ti ca̠ta la̠ta Dios quí­le̠lh nac xli̠­quilh­mac­tutu akapú̠n, ni̠ cca­tzi̠y para xacha̠­tu­mi̠­nica quí­le̠lh osuchí caj qui­li̠s­tacni tíle̠lh, xma̠n Dios catzi̠y. Cumu la̠ cca̠­hua­nimá̠n ni̠ cca­tzi̠y para xacha̠­tu­mi̠­nica quin­ti­lé̠n­calh osuchí caj qui­li̠s­tacni, porque caj xma̠nhuá Dios catzi̠y. Pero cca­tzi̠y pi̠ qui­lé̠n­calh nac a̠má ca̠li̠­la­káti̠t pu̠la­tama̠n anta­nícu hui­lachá Dios, y sta­lanca ckáx­matli lacuán xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ ni̠para cha̠tum chixcú a̠ ma̠kax­ma­tacán, y ni̠para mini̠niy nata­li̠­chu­hui̠nán. Xli̠­ca̠na pi̠ caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ Dios qui­ma̠­si­yu­nini̠t y qui­ma̠­kax­ma­tani̠t tla̠n xac­li̠­la­ca­ta̠­quí̠­nalh, pero cca­tzi̠y pi̠ ni̠chuná qui­li̠t­lá­huat, huata acxni̠ cli̠­chu­hui̠nán o cli̠­la­ca­ta̠­qui̠nán hua̠ntu̠ aquit ctit­la­hua­ni̠ttá, caj xma̠n cuan hua̠ntu̠ Dios qui­li̠­mak­ta̠­yani̠t acxni̠ xac­ta­xlaj­uani̠y. Pero para xac­li̠­la­ca­ta̠­quí̠­nalh quin­ta­scújut ni̠ caj laka­huiti xqui̠­táx­tulh, porque hua̠ntu̠ xacuá huá xta­lu­lóktat; pero ni̠chuná cla­ca­ta̠­qui̠nán la̠qui̠ ni̠ti̠ nahuán para aquit ma̠rí cchu­hui̠nán pero ni̠tu̠cu quin­ka̠sat. Pero la̠qui̠ ni̠tu̠ nac­li̠­la­ca­ta̠­qui̠nán hua̠ntu̠ qui­li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ní̠ca Dios tla̠n tlá­hualh nac­ka­lhíy nac qui­macni aktum taca­tza­ná­juat hua̠ntu̠ cane̠c­xni­cahuá naqui­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y, u̠má tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ cka­lhi̠y xli̠­ca̠na pi̠ huá ma̠la­ca­tzu­qui̠ni̠t akska­huiní. Xli̠­mak­tutu aquit cli̠s­quiniy Dios xla­cata pi̠ cat­lá­hualh li̠tlá̠n caqui­mak­lhti̠lhá tapa̠tí̠n para xlá chuná lacas­quín. Pero Dios chiné quin­kalhti̠y: “Cla­cas­quín naca­tzi̠ya pi̠ xli̠­ca̠na cpa̠x­qui̠yá̠n y cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ capa̠ti min­ta­li̠­pu­huá̠n chu min­ta­ca­tza­ná­juat; porque aquit cli̠­ma̠­siyuy qui­li̠t­li­hueke nac xla­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ lac­xlajua y ni̠ lak­tli­huekén, pero hua̠nti̠ quin­ta­li̠­pa̠­huán.” Huá xpa̠­la­cata luu cli̠­pa̠­xu­huay pi̠ aquit xlajua cka­lhi̠y qui­la­táma̠t porque cca­tzi̠y pi̠ chuná Dios li̠ma̠­si­yuma xli̠t­li­hueke nac quin­tax­la­juánit. 10 Ca̠na cli̠­pa̠­xu­huay pi̠ aquit xlajua qui­la­táma̠t cumu la̠ acxni̠ cca­tzi̠y pi̠ ni̠lay túcu ctla­huay que̠cstu para ni̠ huá Dios naqui­mak­ta̠yay, chuná cumu la̠ acxni̠ qui­li̠­kalh­ka­ma̠­nancán, o acxni̠ para túcu cmac­la­cas­quima y ni̠tu̠ cka­lhi̠y, chuná para quim­pu­tza­sta̠­la­má̠­calh, osuchí xli̠­hua̠k a̠má taaklhú̠­hui̠t hua̠ntu̠ qui­lak­chín caj xpa̠­la­cata cliakchu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Cristo, huá xpa̠­la­cata cli̠­huán porque acxni̠ luu a̠tzinú xlajua cmaklh­ca­tzi̠y nac qui­la­táma̠t xli̠­ca̠na pi̠ huata acxni̠ tlak lhu̠hua qui­ma̠x­qui̠y Dios xli̠t­li­hueke.
Pablo li̠pa̠xúhu ca̠li̠scuja xli̠hua̠k cristianos xalac Corinto
11 Xli̠­ca̠na pi̠ la̠ná cli̠­la­ca­ta̠­quí̠­nalh quin­ta­scújut hua̠ntu̠ aquit ctit­la­huani̠t cumu la̠ cha̠tum laka­huiti, pero hua̠k hui­xinín qui­la̠­mak­stun­tla­huáhu, porque hui­xinín xca̠­lak­cha̠ná̠n tancs nali̠­chu­hui̠­na­ná̠tit hua̠ntu̠ aquit cti­li̠s­cuj­ni̠ttá pero huata ni̠chuná tla­huátit. Ma̠squi chú lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ aquit ni̠tu̠ cli̠­ma­cuán pero huá Cristo qui­lac­sacni̠t la̠qui̠ nac­li̠­taxtuy xapóstol, ni̠xa­chuná cumu la̠ tama̠­ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n hua̠nti̠ hui­xinín ca̠li̠­pa̠­hua­ná̠tit y hua̠nti̠ tahuán pi̠ xlacán na̠ após­toles. 12 Sta­lanca talu­lokni̠t pi̠ xli̠­ca̠na aquit xapóstol Cristo porque xlá lhu̠hua ca̠ma̠x­qui̠­ni̠tán xaliucxilh­tíyat la̠ta qui­ma̠t­la­hua­ni̠ni̠t lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut nac milak­sti̠­pa̠ncán, li̠pa̠­xúhu cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ni̠tán xta­chu­huí̠n Dios y cca̠­ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t ta̠tat­laní̠n. 13 Caqui­la̠­ma̠­tzan­ke̠­na­níhu para camá̠n ca̠la­ca­ta̠­qui̠yá̠n o para camá̠n ca̠ma­ka­si̠­tzi̠yá̠n, porque camá̠n ca̠ka­lhas­quiná̠n: ¿pi̠ huá cahuá ni̠ qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu caj xpa̠­la­cata pi̠ aquit cma̠t­la̠n­ti̠ni̠t naquin­ta­li̠­mak­ta̠yay actzu̠ tumi̠n hua̠nti̠ a̠laca­túnuj xalaní̠n cris­tianos, la̠qui̠ ni̠tu̠ nac­ca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n hua̠ntu̠ nac­mac­la­cas­quín?
14 Chú aya ctzu­cuni̠t taca̠xa la̠qui̠ nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n xli̠­mak­tutu, pero na̠ ni̠para la̠nchú cac­ti­ca̠­li̠­ma̠aka­tzanké̠n hua̠ntu̠ aquit nac­mac­la­cas­quín cha̠li cha̠lí quin­tahuá. Porque laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ aquit ni̠ huá cca̠­mak­pu­tza­ti̠­lhayá̠n hua̠ntu̠ hui­xinín kalhi̠­yá̠tit min­tu­mi̠ncán, sinoque hui­xinín cca̠­pu­tza­ti̠­lhayá̠n la̠quí aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Dios. Porque hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit pi̠ huá lac­chix­cu­huí̠n tamak­scuj­tiyay la̠qui̠ naca̠­ma̠­hui̠y xca­maná̠n, y ni̠ huata huá xaca­maná̠n namak­scuj­tiyay la̠qui̠ nata­ma̠­hui̠y xtla̠tcán. 15 Y caj la̠ta cpa̠­xu­huay cca̠­li̠s­cujá̠n tla̠n nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n xta­chu­huí̠n Dios hasta la̠ta nícu nac­qui̠­ta̠yay la̠qui̠ hui­xinín li̠huana̠ naaka­ta̠k­sá̠tit lácu tla̠n nalak­ma̠x­tu­yá̠tit mili̠s­tac­nicán; ma̠squi tancs tasiyuy pi̠ acxni̠ a̠tzinú aquit cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n hui­xinín caj qui­la̠­si̠­tzi̠­ni­yá̠hu y qui­la̠­lak­ma­ka­ná̠hu.
16 Xli̠­ca̠na pi̠ acxni̠ xac­la­ma̠chá nac milak­sti̠­pa̠ncán hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit pi̠ ni̠tu̠ cca̠­li̠­ma̠aka­tzanké̠n para hua̠ntu̠ nac­mac­la­cas­quín, pero maka­pi­tzí̠n tahuán pi̠ ma̠x chuná ctlá­hualh la̠qui̠ tla̠n tze̠k nac­ca̠ak­ska­hui­mak­lhti̠yá̠n hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit. 17 Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ aquit cca̠­ma̠­la­ka­cha̠­ni̠­tanchá la̠qui̠ naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n xta­chu­huí̠n Dios, ¿apoco na̠ naqui­la̠­hua­ni­yá̠hu pi̠ xlacán ca̠ak­ska­hui­mak­lhti̠­ni̠tán hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit? 18 Xli̠­ca̠na pi̠ aquit cma̠­la­ka­cha̠chá Tito xa̠hua cha̠­tum­li̠túm quin­ta̠­lacán hua̠nti̠ na̠ quin­ca̠­mak­ta̠­yamá̠n nac quin­tas­cu­jutcán, ¿lácu chi̠nchú, pi̠ ca̠ak­ska­hui­mak­lhtí̠n Tito min­tu­mi̠ncán hua̠ntu̠ hui­xinín kalhi̠­yá̠tit? Aquit cca­tzi̠y pi̠ Tito ni̠tu̠ ca̠mak­lhti̠má̠n, porque la̠ Tito cumu la̠ aquit acxtumá cle̠­ma̠­náhu quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y li̠pa̠­xúhu cca̠­mak­ta̠­ya­yá̠hu cris­tianos ma̠squi ni̠tu̠ cca̠­ma̠­ta̠­ji̠­yá̠hu.
19 Xamaktum nalac­pu­hua­ná̠tit pi̠ huá chuná cca̠­li̠­hua­nimá̠n la̠qui̠ naqui­la̠­ta̠­pa̠­ti̠­yá̠hu o nac­li̠­ta­la­cat­la̠n­ti̠­yá̠hu para túcu cca̠t­la­hua­ni­ni̠tán. Pero tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠ huá chuná cli̠­chu­hui̠­nama, porque sta­lanca catzi̠y Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo pi̠ chuná cca̠­hua­nimá̠n la̠qui̠ ma̠s aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Dios. 20 Aquit xli̠­ca̠na aka­tiyuj clay pi̠ acxni̠ nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n para xamaktum ni̠ cac­ti­ma̠t­lá̠n­ti̠lh la̠ta lapá̠tit nahuán, y na̠ ni̠para hui­xinín cati­ma̠t­la̠n­tí̠tit nac­tzu­cuyá̠n ca̠la­ca­quilh­ni̠yá̠n. Aquit ni̠tlá̠n cac­ti­mak­lhcá­tzi̠lh para la̠ma­ka­si̠­tzi̠­hui­látit nahuán, para la̠qui̠ la̠quic­lhca­tza­ni­yá̠tit, para la̠aksam­pá̠tit, para la̠la­ca­ta̠­qui̠­pá̠tit, o para tunuj túnu tla­hua­pá̠tit cha̠tum cha̠tum. 21 Porque para chu­na­tiyá ni̠ tamak­xtek­má̠­nalh xali̠xcáj­nit xla­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ xta­ka­lhi̠y, para cha̠­lhu̠hua xlac­cha­jancán o para hua̠nti̠ taakkot­ta­ma̠­má̠­nalh xa̠hua xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tat­la­huay hua̠ntu̠ tala̠­ka­lhí̠n, xli̠­ca̠na pi̠ acxni̠ nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n li̠pi̠cua la̠ta naqui­la̠­ma­ka­li̠­pu­hua­ná̠hu, y hasta nac­tasay y nac­ca̠­li̠­ma̠­xa­naná̠n.