13
Pablo ca̠huaniy pi̠ aksti̠tum catalatáma̠lh cristianos xalac Corinto
Cumu la̠ catzi̠­yá̠tit pi̠ para cha̠tiy o kalha­tutu tes­tigos tama̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na tla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n cha̠tum cris­tiano, cumu tancs tama̠­lu­loka tes­tigos pus a̠má chixcú lak­chá̠n pi̠ nama̠­pa̠­ti̠­ni̠cán. Chuná cca̠­hua­niyá̠n porque na̠ aya xli̠­mak­tutu la̠nchú nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n. Acxni̠ cca̠­qui̠­lak­la­chá̠n xli̠­maktiy cca̠­li̠­huá­nilh a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ nac milak­sti̠­pa̠ncán xtat­la­hua­má̠­nalh tala̠­ka­lhí̠n pi̠ niaj catat­lá­hualh, y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tat­la­hua­má̠­nalh hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n a̠li̠sok cca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n li̠huán nia̠ cca̠­la­ka­na̠­chá̠n xli̠­mak­tutu, para chu­nacú lapá̠tit nahuán, tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ aquit ni̠ cac­ti­ca̠­ta̠­la­kat­pu­tzán la̠ta nac­ca̠­li̠­hua­niyá̠n. Cumu hui­xinín li̠huana̠ talu­lok­pu­tu­ná̠tit para xli̠­ca̠na Cristo qui­ma̠x­qui̠ni̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni, pus laca­tancs nata­lu­lo­ká̠tit porque nakax­pa­tá̠tit hua̠ntu̠ xlá qui­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t la̠qui̠ nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n, porque Cristo hua̠nti̠ ca̠ta̠­lamá̠n nac mila­ta­ma̠tcán ni̠ caj xax­lajua sinoque kalhi̠y lanca xli̠t­li­hueke y huá nama̠­siyuy nac milak­sti̠­pa̠ncán acxni̠ nac­ca̠­la­kaná̠n. Ma̠squi xli̠­ca̠na acxni̠ xlá pekex­to­ko­hua­cá­calh nac cruz tasí­yulh cumu la̠ cha̠tum hua̠nti̠ ni̠ kalhi̠y li̠t­li­hueke, pero chú xas­tacná lama porque huá li̠lama lanca xli̠t­li­hueke Dios. Na̠chuná chú quin­ca̠­qui̠­tax­tu­niyá̠n xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ tapek­si̠­ni­yá̠hu Jesús, porque ni̠tu̠ kalhi̠­yá̠hu li̠t­li­hueke cumu la̠ xlá ni̠tu̠ xka­lhi̠y li̠t­li­hueke nac cruz, pero cumu Cristo lama nac qui­la­ta­ma̠tcán na̠ huá chú li̠la­ma̠­náhu a̠má lanca xli̠t­li­hueke Dios hua̠nti̠ quin­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n acxni̠ cca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n.
Luu li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­táctit para xli̠­ca̠na aksti̠tum li̠pa̠­hua­ná̠tit Jesús, para aktum maca­hui­li̠­ni̠­tátit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. ¿Chí̠m­para caj xma̠n hua­ná̠tit pi̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit y ni̠ li̠huana̠ talu­lo­ká̠tit? ¡Porque mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ Jesús lama nac mila­ta­ma̠tcán! Pero aquit clac­pu­huán pi̠ hui­xinín sta­lanca ucxilh­pá̠tit pi̠ aquinín hua̠nti̠ cliakchu­hui̠­na­ma̠­náhu xta­chu­huí̠n Jesús cta­lu­lo­ká̠hu pi̠ xli̠­ca̠na Cristo lama nac qui­la­ta­ma̠tcán. Huá xpa̠­la­cata aquinín anka­lhi̠ná ckalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu Dios la̠qui̠ hui­xinín niaj tu̠ nat­la­hua­yá̠tit tala̠­ka­lhí̠n; u̠má quin­ta­kalh­ta­hua­kacán hua̠ntu̠ ctla­hua­yá̠hu ni̠ caj xpa̠­la­cata para nali̠­ta­siyuy pi̠ tla̠n ctla­hua­ni̠­táhu quin­tas­cu­jutcán nac milak­sti̠­pa̠ncán, sinoque la̠qui̠ xli̠­ca̠na hui­xinín aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit. Porque xma̠nhuá cla­cas­qui­ná̠hu pi̠ aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit ni̠ quin­cuentajcán hua̠ntu̠ nali̠­chu­hui̠­nancán xpa̠­la­cata quin­tas­cu­jutcán. Y ma̠squi ni̠tlá̠n caquin­ca̠­li̠­chu­hui̠­nancán pero anka­lhi̠ná huá cla­cas­qui­ná̠hu cata̠­yá­nilh hua̠ntu̠ xta­lu­lóktat y ni̠ hua̠ntu̠ caj taaksaní̠n. Huá xpa̠­la­cata aquinín cli̠­pa̠­xu­hua­yá̠hu ma̠squi caquin­ca̠­hua­nicán pi̠ ni̠tu̠ quin­ka­satcán, la̠qui̠ hui­xinín xli̠­ca̠na lak­ska­lalán nali̠­tax­tu­yá̠tit y anka­lhi̠ná nac­kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu Dios caj mim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ li̠huana̠ naaka­ta̠k­sko̠­yá̠tit xta­la­ca­pa̠s­tacni. 10 Li̠huán nia̠ cca̠­la­ka­na̠­chá̠n xli̠­mak­tutu a̠li̠sok cca̠­tzok­nimá̠n u̠má quin­carta la̠qui̠ acxni̠ nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n ni̠tu̠ tla­hua­pá̠tit nahuán hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n y nac­tzu­cuyá̠n ca̠li̠­la­ca­quilh­ni̠yá̠n, chuná cumu la̠ aquit qui­li̠t­lá­huat porque huá qui­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t Quim­pu̠­chi­nacán y ni̠tu̠ caj nac­ca̠­lac­tla­hua­ya̠­huayá̠n, sinoque la̠qui̠ caj li̠huaca aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠tit.
11 Nata̠lán, aquit cla­cas­quín pi̠ li̠pa̠­xúhu cala̠­ta̠­la­ta­pá̠tit hua̠ntu̠ aksti̠tum y aktumá tala­ca­pa̠s­tacni caka­lhí̠tit, acxtum cala̠­la­ka­lha­mántit cala̠­mak­ta̠­yátit y cala̠­ma̠akpu­huan­ti­ya­ní̠tit; y Dios hua̠nti̠ anka­lhi̠ná quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n cane̠c­xni­cahuá naca̠­ta̠­la­ta­ma̠yá̠n. 12 Ma̠squi ni̠ antá cuilachá, cala̠­ma­ca­ti­yátit y cala̠s­náttit cumu la̠ xli̠­ca̠na li̠na­ta̠lán. 13 Xli̠­hua̠k u̠ma̠ko̠lh nata̠lán hua̠nti̠ uú tali̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n.
14 Cla­cas­quín pi̠ xlianka­lhi̠ná namaklh­ca­tzi̠­yá̠tit nac mila­ta­ma̠tcán lácu xli̠­ca̠na ca̠la­ka­lha­maná̠n Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, lácu ca̠pa̠x­qui̠yá̠n Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua la̠cu ca̠ta̠­lamá̠n Espíri­tu Santo.