Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠
Ca̠tzók­nilh Galatas
Umá carta hua̠ntu̠ San Pablo ca̠tzók­nilh cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Cristo nac Gala­cia, xta̠­chuná huam­putún a̠má mac­tum­li̠tum xcarta hua̠ntu̠ xlá tica̠­tzók­nilh a̠ma̠ko̠lh xta̠­ca̠­naj­laní̠n hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Roma, porque laca­tancs li̠chu­hui̠­nama pi̠ la̠qui̠ naka­lhi̠­yá̠hu lak­táxtut xla­ca­squinca nali̠­pa̠­hua­ná̠hu Cristo, y ni̠ caj xpa̠­la­cata para túcuya̠ tla̠n ta­scújut nat­la­huay cha̠tum cris­tiano. Pero pu̠lac­tutu huí hua̠ntu̠ juerza tzinú li̠ta­lak­páli̠t. Xli̠­pu̠­lactum hua̠ntu̠ laca­tancs huan pi̠ ni̠ ma̠t­la̠nti̠y xla­cata hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo nata­kax­mata a̠túnuj evan­gelio o tachu­huí̠n hua̠ntu̠ huancán pi̠ na̠ naca̠­ma̠x­qui̠y xlak­táxtut xli̠s­tac­nicán, pero hua̠ntu̠ lak­makán o lac­tla­hua­putún a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ ma̠sta̠y Jesu­cristo. Xli̠­pu̠­lactiy, San Pablo tli­hueklh ta̠yay tancs ma̠lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na xlá kalhi̠y a̠má li̠ma̠­peksí̠n porque Dios ma̠n lac­sacni̠t la̠qui̠ nali̠­taxtuy xapóstol Jesu­cristo, chuná chu­hui̠nán nac xla­ca­ti̠ncán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ caj taaksa­ni̠nán y tali̠­tax­tu­putún cumu la̠ lacuán após­toles. Y xli̠­pu̠­lac­tutu o xli̠a̠huatá, xlá li̠chu­hui̠nán pi̠ aquinín ni̠lay para túcu nat­la­hua­yá̠hu hua̠ntu̠ tla̠n nali̠­lak­ma̠x­tu­yá̠hu qui­li̠s­tac­nicán nac xla­catí̠n Dios, huata huá li̠ka­lhi̠­yá̠hu lak­táxtut caj xpa̠­la­cata cumu li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo y ca̠naj­la­yá̠hu pi̠ acxni̠ xlá ni̠lh nac cruz antá xokó̠­nulh quim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ chú aquinín niaj tu̠ lac­le̠­ni­yá̠hu Dios. Cristo na̠ quin­ca̠­lak­ma̠xtún xla­cata niaj chu­na­tiyá xlianka­lhí̠n naquin­ca̠­li̠­layá̠n a̠má xamaká̠n xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés cumu la̠ xta­chí̠n chuná cumu la̠ xca̠­li̠­layá judíos. San Pablo ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum cata­li̠­la­tá­ma̠lh a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ ca̠ma̠x­qui̠­cani̠t, y ca̠mi­ni̠niy acxtum cala̠­pá̠x­qui̠lh cha̠­tunu cha̠­tunu y cala̠­lí̠s­cujli.
1
Aquit Pablo apóstol, ni̠ xla­cata para huá lac­chix­cu­huí̠n chuná quin­ta­li̠­lac­sacni̠t y quin­ta­li̠­ma̠x­tuni̠t apóstol sinoque huá qui­lac­sacni̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo xa̠hua Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ ma̠la­cas­ta­cuani̠ni̠t nac ca̠li̠ní̠n. Luu ca̠na li̠pa̠­xúhu cca̠­tzok­nimá̠n u̠má quin­carta hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo y lapá̠tit nac xapu̠­la­tama̠n Gala­cia, y na̠ ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n xli̠­hua̠k nata̠­laní̠n hua̠nti̠ lac­xtum quin­ta­ta̠­la­má̠­nalh uú. Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán y caca̠­ma̠x­quí̠n tla̠n latáma̠t. Jesu­cristo tama­ca­má̠s­ta̠lh nac ca̠li̠ní̠n caj quim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ chuná tla̠n naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n la̠ta xli̠­lhu̠hua hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n anán nac ca̠quilh­ta­macú porque huá chuná lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t Quin­tla̠­ticán Dios. ¡Cane̠c­xni­cahuá cala­ka­chix­cu­huí̠­calh Dios! Chuná calalh, amén.
Pablo li̠puhuán pi̠ xlacán pála talakmakamputún xtachuhuí̠n Cristo la̠qui̠ tunu hua̠ntu̠ natali̠pa̠huán
Aquit luu caj cacs cli̠­la­ca­huán la̠ta hui­xinín luu pála lak­makam­pu­tu­ná̠tit a̠má xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut hua̠ntu̠ caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n Dios tica̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠n la̠qui̠ nali̠­pa̠­hua­ná̠tit, pero huata li̠pa­huam­pá̠tit a̠má túnuj tachu­huí̠n hua̠ntu̠ ca̠hua­ni­ca­ná̠tit pi̠ naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n. Ma̠squi xli̠­ca̠na tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠tu̠ túnuj xasa̠sti tachu­huí̠n hua̠ntu̠ naca̠­lak­ma̠x­tu­niyá̠n mili̠s­tac­nicán, caj xma̠n tala­má̠­nalh maka­pi­tzí̠n aksa­ni̠­naní̠n cris­tianos hua̠nti̠ aka­tiyuj ca̠t­la­huayá̠n porque ca̠hua­niyá̠n pi̠ ni̠chuná lapá̠tit osu ni̠ chuná ca̠naj­la­yá̠tit cumu la̠ lacas­quín Dios; pero xlacán caj ca̠li̠­ma̠­kalh­chui̠ni̠­pu­tuná̠n a̠túnuj tachu­huí̠n hua̠ntu̠ tahuán pi̠ huá ma̠sta̠y lak­táxtut y ni̠ tala­kati̠y a̠má xlak­táxtut mili̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ ca̠ma̠x­qui̠yá̠n Cristo. Pero para tícu xca̠­liakchu­hui̠­nanín túnuj tachu­huí̠n hua̠ntu̠ naca̠­lak­ma̠x­tu­niyá̠n mili̠s­tac­nicán ni̠xa­chuná cumu la̠ ama̠ li̠pa̠­xúhu tachu­huí̠n hua̠ntu̠ aquit aya cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ni̠tán, tancs cuan pi̠ maktum calak­tzan­ka̠­tá̠­yalh, ni̠ quin­cuenta para aquit osuchí para cha̠tum ángel xalac akapú̠n. Ma̠squi xapu̠lh aquit aya tancs cca̠­hua­ni­ni̠tán, la̠nchú cca̠­hua­ni­pa­rayá̠n pi̠ para tícu ca̠liakchu­hui̠­na­niyá̠n túnuj tachu­huí̠n hua̠ntu̠ naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n ni̠chuná cumu la̠ hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ni̠tán, maktum pi̠ calak­tzan­ka̠­tá̠­yalh.
10 Ma̠squi ni̠ xla­ka­tí̠tit xma̠nhuá hua̠ntu̠ xta­lu­lóktat nac­ca̠­hua­niyá̠n, porque aquit ni̠ huá cpu­tzama xla­cata para tali̠­pa̠hua naquin­ta­li̠­ma̠xtuy cris­tianos, huata huá aquit clak­tzak­sama xla­cata pi̠ huá Dios tali̠­pa̠hu naqui­li̠­ma̠xtuy. Porque para aquit caj xma̠n huá xac­lac­pútza la̠ta lácu naquin­ta­li̠­pa̠­huán cris­tianos entonces niaj xapóstol Cristo xac­li̠­táx­tulh.
Pablo li̠chuhui̠nán la̠ta lácu apóstol li̠táxtulh
11 Nata̠lán, aquit cla­cas­quín naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ u̠má xasa̠sti tama̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut hua̠ntu̠ aquit cliakchu­hui̠­nama, ni̠ huá xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán cris­tianos. 12 Porque aquit ni̠ caj cha̠tum chixcú qui­ma̠­si­yu­nini̠t o qui­li̠­ma̠­kalh­ta­hua­ke̠ni̠t, sinoque mismo Jesu­cristo ma̠n qui­ma̠­ca­tzi̠­ni̠­ko̠ni̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni.
13 Hui­xinín ma̠x aya mak­kax­pat­ni̠­tátit la̠ta li̠chu­hui̠­nancán la̠ta lácu aquit xac­li̠­ca­tzi̠y acxni̠ xac­mak­ta­peksi̠y y xac­mak­ma̠­kan­taxti̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tat­la­huay judíos; aquit xli̠­ca̠na pi̠ li̠pe̠cua xac­ca̠­si̠­tzi̠niy y xac­ca̠­pu­tzas­ta̠lay xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Jesús la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­lak­sputuy. 14 Acxni̠ aquit na̠ xac­ma̠­kan­taxti̠y a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ ta­sta̠­laniy judíos, la̠ta xli̠­hua̠k hua̠nti̠ lac­xtum xac­ca̠­ta̠s­tacni̠t aquit a̠tzinú xac­lac­pu­tzay la̠ta lácu luu li̠huana̠ nac­ma̠­kan­taxti̠y a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ xta­li̠­pa̠­huán qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán. 15 Pero hasta acxni̠ aquit nia̠ xac­la­ca­chín nac ca̠quilh­ta­macú Dios qui­lác­sacli pi̠ xta­sa̠cua nac­li̠­taxtuy, y acxni̠ lák­cha̠lh quilh­ta­macú caj la̠ta xta­la­ka­lha­maní̠n xlá quin­ta­sá­nilh 16 acxni̠ qui­li̠­ma̠­la­ca­huá̠­ni̠lh xka­huasa Jesús nac xatiji Da­masco la̠qui̠ aquit aca­li̠stá̠n nac­liakchu­hui̠nán a̠má li̠pa̠­xúhu xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ ni̠ judíos. Pero ni̠tu̠ xac­la­kama para tícu naqui­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y hua̠ntu̠ nacuán, 17 na̠ ni̠para calh nac Jeru­salén xla­cata nac­ca̠­ta̠­chu­hui̠nán hua̠nti̠ aya xapu̠lh após­toles xta­huani̠t, huata aquit tuncán calh nac xapu̠­la­tama̠n Arabia, y acxni̠ cqui̠­tás­pitli antá cchimpá nac Da­masco.
18 Hasta xliaktutu ca̠ta a̠cu calh nac Jeru­salén la̠qui̠ nac­la­ka­pasa apóstol Pedro y aktiy xama̠na antá lac­xtum xac­ta̠­la­ma̠chá. 19 Pero acxni̠ antá xac­la­ma̠chá ni̠ cca̠ucxilhli xa̠maka­pi­tzí̠n após­toles caj xma̠nhuá cúc­xilhli San­tiago hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pasni Quim­pu̠­chi­nacán. 20 Aquit tla̠n cca̠­ma̠­lu­lok­niyá̠n nac xla­catí̠n Dios pi̠ u̠má hua̠ntu̠ aquit cca̠­tzok­nu­nimá̠n huá xta­lu­lóktat.
21 Aca­li̠stá̠n acxni̠ ctá­ca̠xli nac Jeru­salén calh lata­pu̠li̠y nac xapu̠­la­tama̠n Siria y Cilicia. 22 Por eso a̠má quilh­ta­macú nac Judea ni̠najtí xquin­ta­la­ka­pasa nata̠lán hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac a̠má pu̠la­tama̠n. 23 Caj xma̠n xta­kax­mata la̠ta xqui­li̠­chu­hui̠­nancán: “Amá chixcú hua̠nti̠ xapu̠lh xquin­ca̠­pu­tza­sta̠­layá̠n xla­cata naquin­ca̠­ta­mac­nu̠yá̠n nac pu̠la̠­chi̠n, la̠nchú xlá na̠ aya liakchu­hui̠­nama u̠má xasa̠sti tama̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ xlá xma̠­lak­spu­tu­putún.” 24 Y hua̠k xta­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xlá tla­huani̠t nac qui­la­táma̠t.