2
Xa̠makapitzí̠n após­toles tla̠n tatlahuay Pablo cumu la̠ apóstol
Hasta xliakcu̠­ta̠ti ca̠ta a̠cu ctiampá nac Jeru­salén pero lac­xtum cca̠­tá̠alh Ber­nabé xa̠hua Tito. Aquit juerza cquí̠­lalh porque huá Dios xqui­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ni̠t pi̠ xla­cas­quín pi̠ aquit nacán; y acxni̠ chú aya antiyá xacuila̠­nan­chá̠hu nac Jeru­salén túnuj cca̠­ta̠­ta­mac­xtu­mí̠hu a̠ma̠ko̠lh após­toles hua̠nti̠ luu lacaxtum xca̠­la­ka­pascán pi̠ huá xta­lac­scuj­ni­má̠­nalh Cristo y ctzú­culh ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán lácu aquit cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y hua̠nti̠ ni̠ judíos a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ ma̠sta̠y Cristo. Huá chuná cli̠t­lá­hualh porque aquit ni̠ cla­cas­quín caj chu­natá nalac­la­tama̠y a̠má quin­ta­scújut hua̠ntu̠ cti­li̠s­cuj­majcú la̠nchú. Xlacán tama̠t­lá̠n­ti̠lh hua̠ntu̠ cma̠­siyuy, y ma̠squi xta­ca­tzi̠y pi̠ ni̠ judío a̠má quiamigo Tito hua̠nti̠ aquit xac­ta̠ani̠t, ni̠tícu huá para xafuerza nacir­cun­ci­darlay la̠qui̠ tla̠n naca̠­ta̠­ta­peksi̠y. Cpu­huán pi̠ ni̠ti̠ xti­li̠­huá­nilh cata­cir­cun­ci­dár­lalh para ni̠ antá cahuá xca̠­ta̠­ta­lak­xtu­mi̠ni̠t a̠ma̠ko̠lh nata̠lán maka­pi­tzí̠n aksa­ni̠­naní̠n hua̠nti̠ tali̠­tanu̠y pi̠ na̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, tze̠k xquin­ca̠­pek­ta­nu̠­ni̠tán la̠qui̠ naquin­ca̠s­ka­lajá̠n para xli̠­ca̠na aquinín hua̠k cma̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, y la̠qui̠ xafuerza nac­ma̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu y chuná xta­chí̠n li̠ma̠­peksí̠n nac­li̠­tax­tu­pa­ra­yá̠hu. Pero ma̠squi anka­lhi̠ná xquin­ca̠s­ka­laj­ma̠cán, aquinín ni̠para maktum cca̠­ma̠­xa­na­níhu o cha̠­ma̠­xanaj nac­tla­hua­yá̠hu hua̠ntu̠ xlacán tala­cas­quín, porque aquinín cla­cas­qui­ná̠hu pi̠ a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ ma̠sta̠y xta­chu­huí̠n Jesús cane̠c­xni­cahuá naka­lhi̠­yá̠tit.
Ama̠­ko̠lh após­toles hua̠nti̠ xta­pux­cuniy cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo ni̠ quin­ta­huá­nilh para ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ aquit ni̠ quin­cuenta para tama̠­ko̠lh após­toles luu lac­ta­li̠­pa̠hua tali̠­taxtuy, porque Dios acxtum ca̠la­ka­lhamán xca­maná̠n y ca̠mak­ta̠yay. Huata xlacán ni̠tu̠ taliaklhu̠­huá̠t­nalh tuncán taaká­ta̠ksli pi̠ xli̠­ca̠na huá Dios qui­li̠­lac­sacni̠t la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos la̠ta lácu tla̠n nata­lak­ma̠xtuy xli̠s­tac­nicán, chuná cumu la̠ Pedro li̠lac­sacni̠t naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y hua̠nti̠ judíos. Porque cha̠­tumá a̠má Dios hua̠nti̠ Pedro ma̠la­ká­cha̠lh li̠má̠x­tulh apóstol la̠qui̠ naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y hua̠nti̠ judíos, na̠ hua­tiyá a̠má Dios hua̠nti̠ aquit qui­ma̠­la­ká­cha̠lh y qui­li̠­má̠x­tulh apóstol la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y hua̠nti̠ ni̠ judíos.
Ama̠­ko̠lh hua̠nti̠ luu tlak lac­ta­li̠­pa̠hu xca̠­li̠­ma̠x­tucán hua̠nti̠ xta­pux­cuniy cris­tianos, Pedro, San­tiago y Juan, ni̠tu̠ aka­tiyuj tálalh, huata taca̠­náj­lalh pi̠ xli̠­ca̠na huá Dios xqui­ma̠x­qui̠ni̠t eé ta­scújut. Y la̠ta tama̠t­lá̠n­ti̠lh pi̠ aquinín chu­na­tiyá nac­scu­já̠hu la̠ cscuj­ma̠­náhu, li̠pa̠­xúhu quin­ca̠­ma­ca­tiyán aquit xa̠hua Ber­nabé cumu la̠ li̠amigos, y quin­ca̠­ma̠x­quí̠n quilh­ta­macú pi̠ cacam­pa­ráhu ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­yá̠hu a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos, y xlacán antiyá nata­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ judíos. 10 Caj xma̠nhuá quin­ca̠­huanín pi̠ aquinín anka­lhi̠ná cac­ca̠akli̠­huáhu a̠ma̠ko̠lh lak­li̠­ma̠x­kení̠n hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac Jeru­salén, y súluj cac­tla­huáhu aca­tzuní̠n tumi̠n hua̠ntu̠ tla̠n nac­ca̠­li̠­mak­ta̠­ya­yá̠hu, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ hua̠ntu̠ xlacán quin­ta­huá­nilh aquit anka­lhi̠ná chuná ctla­huama.
Pablo lacaquilhni̠y Pedro nac Antioquía
11 Pero acxni̠ a̠má quilh­ta­macú Pedro quí̠­lalh nac xaca̠­chi­quí̠n Antioquía, nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos cli̠­la­ca­quílh­ni̠lh caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n xtla­huama. 12 Porque xapu̠lh huá lac­xtum xca̠­ta̠­hua̠yán hua̠nti̠ ni̠ judíos pero tali̠­pa̠­huán Cristo, hasta acxni̠ tachilh nac Antioquía maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ xca̠­pux­cu­le̠ma San­tiago; acxni tuncán tzú­culh tapaj­pi­tziy y niaj lac­xtum xca̠­ta̠­hua̠yán hua̠nti̠ ni̠ judíos, porque xca̠­la­ca­pu­huaniy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos chicá para lácu nata­lac­pu­huán nata­li̠­taaklhu̠­hui̠y cumu xlacán hasta ni̠ cati­ca̠­ta̠­huá̠­yalh hua̠nti̠ ni̠ tacir­cun­ci­dar­lani̠t. 13 Y xli̠­hua̠k xa̠maka­pi­tzí̠n judíos xalac Antioquía hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Cristo, na̠chuná tzú­culh tata­paj­pi­tziy niaj lac­xtum xta­ta̠­hua̠yán cumu la̠ Pedro, y hasta Ber­nabé na̠ aya chuná xta­ma­ka­ca̠­naj­lani̠t nat­la­huay. 14 Pus acxni̠ aquit cúc­xilhli pi̠ ni̠chuná xta­la­má̠­nalh cumu la̠ xlacán xta­ca­tzi̠y pi̠ ni̠ lacas­quín Cristo, ni̠ cma̠t­lá̠n­ti̠lh y nac xla­ca­ti̠ncán xli̠­hua̠k cris­tianos chiné cuánilh Pedro: “Huix judio pero niaj chuná lápa̠t cumu la̠ xli̠­la­ta­ma̠tcán, huata lápa̠t cumu la̠ti̠ ni̠ judíos, ¿túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata ca̠li̠­la­cas­qui­niya a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos xla­cata chuná cata­la­tá­ma̠lh cumu la̠ cha̠tum judío?”
Xli̠hua̠k cristianos ma̠squi ni̠ judíos para tali̠pa̠huán Cristo natalaktaxtuy
15 Xli̠­ca̠na pi̠ huix Pedro y aquit judíos hasta la̠ta tila­ca­chíhu y huá xpa̠­la­cata ni̠ quin­ca̠­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán “makla̠kalhi̠nani̠n” cumu la̠ judíos tali̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ ni̠ judíos porque xlacán ni̠ tama̠­kan­tax­ti̠ni̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés. 16 Pero ma̠squi chuná sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ ni̠para cha̠tum cris­tiano cati­lak­má̠x­tulh xli̠s­tacni caj xpa̠­la­cata cumu li̠huana̠ nama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, sinoque xma̠nhuá nalak­taxtuy hua̠nti̠ nali̠­pa̠­huán Jesús. Huá xpa̠­la­cata aquinín acxtum judíos cumu la̠ hua̠nti̠ ni̠ judíos li̠pa̠­hua­ni̠­táhu Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo la̠qui̠ caj xpa̠­la­cata a̠má quin­ta­ca̠­naj­latcán hua̠ntu̠ kalhi̠­ni­yá̠hu naquin­ca̠­lac­xa­ca­niyá̠n xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán; pero ni̠para cha̠tum lac­xa­ca­nicán xta­la̠­ka­lhí̠n caj cumu li̠huana̠ ma̠kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ huan nac li̠ma̠­peksí̠n.
17 Pus para acxni̠ aquinín hua̠nti̠ judíos niaj li̠pa̠­hua­ná̠hu xli̠­ma̠­pek­si̠ncán judíos y huata huá chú li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo la̠qui̠ naquin­ca̠­lac­xa­ca­niyá̠n xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, qui̠­taxtuy pi̠ xa̠maka­pi­tzí̠n judíos quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n lanca mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n, ¿entonces eé huam­putún pi̠ huá Cristo mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n quin­ca̠t­la­huayá̠n? ¡Oh, xli̠­ca̠na xlá pi̠ ni̠chuná! 18 Porque caj cala­ca­pá̠s­tacti, para huix ma̠n ma̠la­ca­tzu­qui̠­pa­raya hua̠ntu̠ xlak­ma­ka­ni̠ta, entonces huata huix me̠cstu putzápa̠t la̠cu mak­la̠­ka­lhi̠ná nali̠­ma̠x­tu­cana. 19 Porque xapu̠lh aquit juerza cac­ma̠­kan­táx­ti̠lh xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés xac­lac­pu­huán, pero cha̠lh quilh­ta­macú acxni̠ antiyá nac li̠ma̠­peksí̠n cqui̠aká­ta̠ksli pi̠ ni̠lay li̠huana̠ cma̠­kan­taxti̠y y ma̠n a̠má li̠ma̠­peksí̠n qui­mák­ni̠lh. Pero tla̠n quin­qui̠­tax­tú­nilh pi̠ cní̠­nilh a̠má li̠ma̠­peksí̠n la̠qui̠ maktum nac­tzucuy li̠la­tama̠y cumu la̠ lacas­quín Dios. Aquit lac­xtum quin­ta̠­pe­kex­to­ko­hua­ca­cani̠t Cristo nac cruz, 20 y la̠nchú ma̠squi clama niaj cli̠­lama cumu la̠ ti̠ tapek­si̠niy xla­táma̠t, huata huá tapek­si̠niy Cristo hua̠nti̠ lama nac qui­nacú; y a̠má aksti̠tum qui­la­táma̠t hua̠ntu̠ cli̠­lama chuná tla̠n aksti̠tum cli̠­lama caj xpa̠­la­cata porque cli̠­pa̠­huán Xka­huasa Dios y cca­tzi̠y pi̠ snu̠n qui­la­ka­lha­mani̠t hasta li̠ma­ca­má̠s­ta̠lh xla­táma̠t caj quim­pa̠­la­cata. 21 Aquit ni̠ cac­ti­lak­má­kalh u̠má xta­la­ka­lha­maní̠n Dios, porque para tícu lac­pu­huán pi̠ tla̠n nalak­ma̠xtuy xla­táma̠t caj cumu huá nama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ huan xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, para chuná entonces qui̠­taxtuy pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán ma̠squi quin­ca̠­qui̠­pa̠­la­ca­ni̠­chín Cristo.