3
Dios quinca̠lakma̠xtuyá̠n caj xpa̠lacata cumu li̠pa̠huaná̠hu
Koxu­taní̠n hui­xinín lac­tonto cris­tianos xalac Gala­cia, ¿tícu ca̠s­cu­huán xla­cata niaj aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Cristo? Porque la̠ta makli̠t aquit cca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠n laca­tancs cca̠­huanín pi̠ Cristo pekex­to­ko­hua­cá­calh nac cruz caj quim­pa̠­la­ca­tacán. Pero cla­cas­quín naqui­la̠­kalh­ti̠­yá̠hu u̠má taka­lhas­quiní̠n hua̠ntu̠ camá̠n ca̠t­la­hua­niyá̠n: ¿Dios ca̠ma­ca­minín y ca̠ma̠x­quí̠n Espíri­tu Santo caj xpa̠­la­cata cumu ma̠kan­tax­tí̠tit hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán xli̠­ma̠­peksi̠n Moisés o porque li̠pa̠­huántit Quim­pu̠­chi­nacán Jesús hua̠nti̠ ca̠li̠­ta̠­chu­hui̠­nan­cántit? ¡Xli̠­ca̠na pi̠ luu lanca ca̠la­ka­ya̠­cántit! Dios ca̠la­ka­lhamán y ca̠ma̠x­quí̠n xEspíritu Santo la̠qui̠ tla̠n naaka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ nali̠­lak­tax­tu­yá̠tit, pero huata chú huam­pa­ra­yá̠tit pi̠ huá mili̠­ma̠­kan­tax­ti̠tcán hua̠ntu̠ caj xli̠­ma̠­pek­si̠ncán judíos, entonces qui̠­taxtuy pi̠ laka­pu̠xtu pim­pá̠tit. Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ hui­xinín aya xla­ka­pas­ni̠­tátit xac­lac­pu­huán pi̠ naca̠­mak­ta̠­ya­le̠ná̠n, ¡pero lá̠m­para ni̠tu̠ ca̠li̠­ma­cuanín! Acxni̠ Dios ca̠ma̠x­quí̠n xes­pí­ritu y ca̠t­lá­hualh lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut nac milak­sti̠­pa̠ncán, ¿lácu cahuá chuná li̠t­lá­hualh? Porque maka­pi­tzí̠n hui­xinín huá xlak­tzak­sa­pá̠tit xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ huá li̠t­lá­hualh, sino porque li̠pa̠­huántit xta­chu­huí̠n Jesús hua̠ntu̠ aya kax­pat­ni̠­tátit.
Chuná cumu la̠ xamaká̠n quilh­ta­macú Abraham ca̠naj­lá­nilh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ Dios ma̠lac­nú̠­nilh poreso Dios ma̠tzan­ke̠­ná­nilh xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhí̠n y li̠má̠x­tulh cumu la̠ xalak­taxtun cris­tiano hua̠nti̠ niaj kalhi̠y xta­la̠­ka­lhí̠n. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n para hui­xinín maca­sta̠­la­pu­tu­ná̠tit a̠má xamaká̠n Abraham y nali̠­tax­tu­pu­tu­ná̠tit cumu la̠ xax­li̠­ca̠na xli̠­ta­la­ka­pasni, entonces ca̠mi­ni̠­niyá̠n nali̠­pa̠­hua­ná̠tit hua̠ntu̠ Dios ma̠lac­nu̠ni̠t chuná cumu la̠ Abraham li̠pá̠­hualh. Porque hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú Dios xuc­xilh­la­ca­chima la̠ naca̠­la­ka­lhamán cris­tianos ca̠lacchú quilh­ta­macú, y chiné tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka pi̠ Dios na̠ naca̠­lak­ma̠xtuy xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ nali̠­pa̠­huán hua̠ntu̠ Dios nama̠­lacnu̠y xta̠­chuná cumu la̠ laka­lhá­malh Abraham caj xpa̠­la­cata xta­ca̠­nájlat porque chiné tima̠­lac­nú̠­nilh: “Xta̠­chuná cumu la̠ cla­ka­lha­ma­ni̠tán caj xpa̠­la­cata cumu qui­li̠­pa̠­huana, na̠chuná nac­ca̠­la­ka­lhamán xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nahuán ma̠squi cani̠hua̠ pula­tama̠n.” Pus xli̠­hua̠k hua̠nti̠ la̠nchú tali̠­pa̠­huán hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y xli̠­ca̠na pi̠ Dios na̠ nala­ka­lhamán cumu la̠ tila­ka­lhá­malh Abraham caj xpa̠­la­cata cumu tili̠­pá̠­hualh.
10 Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ caj xma̠nhuá tali̠­pa̠­huán pi̠ tla̠n nata­li̠­lak­taxtuy para nata­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ huan nac xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, nac li̠kalh­ta­huaka chiné tatzokni̠t xpa̠­la­cata: “Pa̠x­ca­tacu tihuán a̠má chixcú hua̠nti̠ ni̠ li̠huana̠ nama̠­kan­taxti̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés.” 11 Pus luu laca­tancs talu­loka pi̠ ni̠ para cha̠tum cris­tiano cati­lak­má̠x­tulh xli̠s­tacni caj cumu nama̠­kan­taxti̠y xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, porque nac li̠kalh­ta­huaka chiné huán: “Amá hua̠nti̠ tla̠n cris­tiano li̠tax­tu­putún xma̠nhuá nalak­ma̠xtuy xla­táma̠t nac xla­catí̠n Dios para nali̠­pa̠­huán hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y.” 12 Pero a̠má xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, ni̠ caj xma̠n naca̠­naj­laya hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán la̠qui̠ nalak­ma̠x­tuya mila­táma̠t nac xla­catí̠n Dios, sinoque chiné huan: “Xma̠nhuá a̠má cris­tiano hua̠nti̠ aksti̠tum nama̠­kan­tax­ti̠ko̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán li̠ma̠­peksí̠n hua̠nti̠ nalak­ma̠xtuy xla­táma̠t nac xla­catí̠n Dios.”
13 Cristo quin­ca̠­lak­ma̠xtún la̠ta xama̠­náhu lak­tzan­ka̠­yá̠hu porque aquinín ni̠lay li̠huana̠ xma̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, y hasta li̠táx­tulh cumu la̠ cha̠tum xalak­tzanká̠n mak­la̠­ka­lhi̠ná acxni̠ ni̠lh caj quim­pa̠­la­ca­tacán, porque nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan: “Xli̠­hua̠k a̠má hua̠nti̠ pekex­to­ko­hua­cacán nac kantum quihui mini̠niy napa̠­ti̠nán la̠qui̠ naxo­ko̠nún xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tla­huani̠t li̠xcáj­nit xta­la̠­ka­lhí̠n.” 14 Xli̠­ca̠na pi̠ Dios tla̠n tlá­hualh pi̠ huá Cristo naxo­ko̠­nuniy quim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ acxtum naquin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n chuná la̠ aquinín judíos cumu la̠ti̠ ni̠ judíos, tla̠n naca̠­la­ka­lha­maná̠n Dios chuná cumu la̠ tima̠­lac­nu̠­nichá Abraham, y la̠ta li̠pa̠­hua­ná̠tit Jesús na̠ tla̠n maka­mak­lhti̠­na­ná̠tit Espíri­tu Santo.
Xli̠ma̠peksí̠n Moisés ni̠lay xlactlahuay hua̠ntu̠ xma̠lacnu̠ni̠ttá Dios
15 Nata̠lán, acxni̠ cha̠tum chixcú para túcu li̠ta̠­la­ca̠xlay tunu xta̠­cris­tiano o para túcu ma̠lac­nu̠niy, li̠ta̠­yaniy nama̠x­qui̠y y nafir­mar­tla­huaniy mactum cáp­snat, xli̠­ca̠na pi̠ ni̠para cha̠tum tícu cati­lac­tlá­hualh o ni̠para cha̠tum tícu cati­ma̠­li̠­huá­qui̠lh. Para aquinín cris­tianos ma̠kan­tax­ti̠­yá̠hu hua̠ntu̠ li̠ta̠­ya­yá̠hu y firmar tla­hua­yá̠hu xali̠­huaca Dios nama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y. 16 Pus Dios huí tu̠ tima̠­lac­nú̠­nilh Abraham xamaká̠n quilh­ta­macú acxni̠ tihuá­nilh pi̠ naca̠­si­cu­la­na̠t­la­huay xli̠­ta­la­ka­pasni hua̠nti̠ nata­la­ca­chín aca­li̠stá̠n. Pero Dios ni̠ huá­nilh “xli̠­hua̠k mili̠talakapasni”, cumu la̠ a̠ caca̠­li̠­chu­hui̠­nanchá xli̠­hua̠k cris­tianos, sinoque caj xma̠nhuá cha̠tum y a̠má chixcú huá Cristo. 17 Aquit cla­cas­quín pi̠ hui­xinín xaka­tá̠k­stit pi̠ Dios ta̠t­lá­hualh Abraham aktum tama̠­lacnú̠n y ma̠lú­lokli, y ma̠squi xliakta̠­titá ciento a̠puxa­ma­cá̠hu ca̠ta aca­li̠stá̠n milh xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, hua̠ntu̠ huan a̠má li̠ma̠­peksí̠n ni̠lay lac­tla­huay hua̠ntu̠ xma̠­lac­nu̠ni̠t Dios. 18 Porque caj calac­pu­huántit: para a̠má hua̠ntu̠ Dios ma̠lac­nu̠ni̠t pi̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n caj cumu naca̠­naj­la­yá̠hu xta­ma̠­lacnú̠n, y cha̠tum chixcú xlak­má̠x­tulh xli̠s­tacni caj cumu xma̠­kan­táx­ti̠lh xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, xli̠­ca̠na pi̠ Dios xaaksa­ni̠ná xqui̠­táx­tulh; pero hua̠ntu̠ ma̠lac­nu̠ni̠t caj chu­natá amá̠n quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ tima̠­lac­nú̠­nilh Abraham.
19 Bueno, ¿túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata Dios li̠ma­cá­milh xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés? Xli̠­ca̠na pi̠ Dios macá­milh xli̠­ma̠­peksí̠n la̠qui̠ naca̠­ma̠­ca­tzi̠ni̠y pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos tat­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n y nata­pa̠­ti̠nán, y huá xpa̠­la­cata nata­li̠­kalh­ka­lhi̠­ta­huilay a̠má xli̠­ta­la­ka­pasni Abraham hua̠nti̠ naca̠­lak­ma̠xtuy chuná cumu la̠ xma̠­lac­nu̠­ni­cani̠t. Umá xli̠­ma̠­peksí̠n Dios ca̠má̠x­qui̠lh ángeles la̠qui̠ xlacán nata­ma­ca­ma̠x­qui̠y Moisés, y cumu Moisés xak­chu­hui̠ná Dios xli̠­taxtuy nac xla­ca­ti̠ncán huá ca̠má̠x­qui̠lh cris­tianos. 20 Pero acxni̠ Dios ma̠n ma̠lac­nú̠­nilh Abraham pi̠ nalak­ma̠xtuy, ni̠ lacás­quilh para tícu namacá̠n la̠qui̠ chuná nama̠­ca­tzi̠­ni̠nán sinoque huá Dios ma̠n ta̠chu­huí̠­nalh.
Xli̠ma̠peksí̠n Moisés quinca̠le̠ná̠n nac xlacatí̠n Cristo
21 Xamaktum para tícu nalac­pu­huán, ¿entonces xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés caj ta̠la̠­la­ca­ta̠­qui̠ma hua̠ntu̠ tima̠­lac­nú̠­nilh Dios Abraham? ¡Oh, ni̠chuná xlá! Porque para huá a̠má xli̠­ma̠­peksí̠n tla̠n xta­li̠­lak­táx­tulh cris­tianos hua̠nti̠ xta­ma̠­kan­táx­ti̠lh, entonces hua̠k tla̠n xka­lhí̠hu lak­táxtut para huá xma̠­kan­tax­tí̠hu hua̠ntu̠ huan tamá li̠ma̠­peksí̠n. 22 Pero ni̠ti̠ lay ma̠kan­taxti̠y porque antiyá nac a̠má xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka huan pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos xta­chí̠n ca̠t­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n, y huá xpa̠­la­cata xma̠n hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán Cristo tla̠n nata­mak­lhti̠nán a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ hasta xamaká̠n quilh­ta­macú xma̠­lac­nu̠ni̠t Dios nama̠sta̠y.
23 La̠ta xapu̠lh quilh­ta­macú acxni̠ nia̠ xmin Cristo a̠má xli̠­ma̠­peksí̠n Dios xli̠­taxtuy cumu la̠ cha̠tum qui­mak­ta­kalh­nacán hua̠nti̠ naka­lha­kax­ma­tá̠hu li̠huán kalh­ka­lhi̠­ta­hui­la­yá̠hu a̠má hua̠nti̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n la̠qui̠ huá chú nali̠­pa̠­hua­ná̠hu. 24 Umá li̠ma̠­peksí̠n xquin­ca̠­li̠­mac­uaniyá̠n cumu la̠ cha̠tum pusca̠t hua̠nti̠ ca̠mak­ta­kalha lactzu̠ camán la̠qui̠ naquin­ca̠­mak­ta­kalh­le̠ná̠n hasta antá nac xla­catí̠n Cristo; y acxni̠ chú nali̠­pa̠­hua­ná̠hu xli̠­ca̠na pi̠ xlá tla̠n naquin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ xalak­taxtún cris­tianos hua̠nti̠ niaj taka­lhi̠y xta­la̠­ka­lhi̠ncán. 25 Cumu chú aya mini̠t Cristo hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu niaj xla­ca­squinca pi̠ a̠má li̠ma̠­peksí̠n naquin­ca̠­mak­ta­ka­lhá̠n cumu la̠ xli̠­mak­ta­ká­lhat y anka­lhi̠ná naquin­ca̠­hua­ni­le̠ná̠n hua̠ntu̠ luu qui­li̠t­la­huatcán. 26 Porque xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo Jesús xli̠­ca̠na pi̠ hua̠k xca­maná̠n Dios li̠tax­tu­yá̠hu y laka­pa­sá̠hu xta­la­ca­pa̠s­tacni. 27 Porque acxni̠ hui­xinín taakmu­nu­ni̠­tátit ta̠ta­la­cas­tuc­ni̠­tátit Cristo y na̠ xta̠­chuná li̠tax­tu­yá̠tit cumu la̠ xlá. 28 Y Dios niaj huá cuentaj tla­huay para tícu judíos o tícu griegos, para tachí̠n stacni̠t o ca̠la­kuá̠n lama, para chixcú o pusca̠t; porque para xli̠­hua̠k ta̠ta­la­cas­tuc­ni̠­tátit Cristo Jesús entonces cha̠­tumá li̠tax­tu­yá̠tit. 29 Y cumu xli̠­ca̠na huá tapek­si̠­ni­yá̠tit na̠ xli̠­ca̠na pi̠ hui­xinín xli̠­ta­la­ka­pasni Abraham y hua̠k pim­pá̠tit maka­mak­lhti̠­na­ná̠tit hua̠ntu̠ Dios ma̠lac­nu̠­nini̠t naca̠­ma̠x­qui̠y xli̠­ta­la­ka­pasni.