6
Xli̠hua̠k hua̠nti̠ li̠pa̠huaná̠hu Cristo ankalhi̠ná cala̠makta̠yalé̠hu
Nata̠lán, para xamaktum naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ huí cha̠tum cris­tiano hua̠nti̠ li̠ta­mó­kosli aktum tala̠­ka­lhí̠n, y cumu hui­xinín huá tla­hua­pá̠tit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n Espíri­tu Santo, pus camak­ta̠­yátit la̠qui̠ nata­tan­c­sparay nac xla­táma̠t. Pero acxni̠ para tícu namak­ta̠­ya­yá̠tit hua̠ntu̠ ya̠ tapa̠­xu­huá̠n camak­ta̠­yátit, y cala­ka­lha­mántit chicá para xamaktum na̠ naca̠­tzak­sa­ca­ná̠tit y nalac­la­ta̠­ya­yá̠tit nac min­ta­ca̠­naj­latcán.
Acxtum cala̠­mak­ta̠­ya­li̠­pítit para túcu ca̠lak­chiná̠n taaklhú̠­hui̠t, para chuná nat­la­hua­yá̠tit entonces tancs ma̠kan­tax­ti̠­pá̠tit nahuán hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠­nani̠t Cristo. Pero para tícu caj laca­ta̠­qui̠nán ni̠ lay ca̠mak­ta̠yay xa̠maka­pi­tzí̠n porque lac­pu­huán pi̠ luu tali̠­pa̠hu, xli̠­ca̠na qui̠­taxtuy pi̠ ni̠tu̠ xkásat y caj sacstu taak­ska­hui­ta­ma̠ma. La̠ta cha̠­tunu cris­tiano ma̠n li̠huana̠ caúcxilhli para tla̠n osu ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ tla­huama, y ni̠ cata̠­ma̠­la­cás­tucli hua̠ntu̠ tat­la­hua­má̠­nalh xa̠maka­pi­tzí̠n. Para naucxilha pi̠ tla̠n hua̠ntu̠ tla­huama sacstu ma̠n catzi̠y para tla̠n nali̠­pa̠­xu­huay xta­scújut. Porque tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ cha̠­tunu cha̠­tunu nali̠­chá̠n xta­cuca hua̠ntu̠ uú ma̠ca̠xni̠t.
Para hui­xinín huí cha̠tum nac milak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n xta­chu­huí̠n Dios xli̠­ca̠na pi̠ tamá luu mini̠niy nama̠x­qui̠­yá̠tit hua̠ntu̠ namac­la­ca­squin­ti̠­lhay.
Para huí cha̠tum tícu lac­pu­huán pi̠ tla̠n nali̠­ka­ma̠nán Dios nac xla­táma̠t y ni̠ naxo­ko̠nún, niaj cataak­ska­hui­tá­ma̠lh porque mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ hua̠ntu̠ cha̠­tunu chan­ti̠­lhama nac xla­táma̠t hua̠k naqui̠­ma­kalay aca­li̠stá̠n. Amá cris­tiano hua̠nti̠ caj xma̠nhuá tla­huama hua̠ntu̠ li̠maka­pa̠­xu­huay xla­táma̠t xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ a̠ cachanchá hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n li̠chánat y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ nama­kalay xli̠­ca̠na pi̠ caj nali̠­lak­tzan­ka̠­ta̠yay. Pero hua̠nti̠ tla­huay hua̠ntu̠ li̠ma̠­peksi̠y Espíri­tu xta̠­chuná cumu la̠ a̠ cachanchá hua̠ntu̠ tla̠n li̠chánat y hua̠ntu̠ nama­kalay cane̠cx­ni­cahuá nama̠x­qui̠y latáma̠t hua̠ntu̠ ni̠ lak­sputa. Pus ne̠c­xnicú cali̠t­lak­uáhu xla­cata nat­la­hua­yá̠hu hua̠ntu̠ tla̠n y aksti̠tum ta­scújut, cumu para ne̠c­xnicú nata­xlaj­uani̠­yá̠hu chuná nala­ta­ma̠­yá̠hu namín quilh­ta­macú acxni̠ naucxi­lhá̠hu hua̠ntu̠ aya li̠s­cuj­ni̠­táhu nahuán. 10 Pus la̠tachá ni̠n­co̠cxni quilh­ta­macú anka­lhi̠ná hua̠ntu̠ tla̠n caca̠­li̠s­cujui la̠tachá tícuya̠ cris­tianos pero xali̠­huaca a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ na̠ acxtum quin­ca̠­ta̠­li̠­pa̠­huaná̠n Cristo.
Pablo ca̠huaniy tacha̠lí cristianos
11 ¡Chú caucxílhtit la̠ta xli̠­lanca qui­letra hua̠ntu̠ ma̠n cca̠­ma­ca­ni̠­tzok­nimá̠n xla­cata nac­ca̠­hua­niyá̠n aktum tachuhí̠n! 12 Tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠má̠n pi̠ luu xla­ca­squinca nacir­cun­ci­dar­la­yá̠tit, xlacán chuná tat­la­hua­má̠­nalh porque huá tapu­tza­má̠­nalh lácu lacuán cris­tianos nata­li̠­taxtuy nac xlak­sti̠­pa̠ncán a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ taca̠­najlay pi̠ xla­ca­squinca li̠huana̠ nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu hua̠k hua̠ntu̠ huán xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés y huá tali̠­si̠­tzi̠niy tali̠­pu­tzas­ta̠lay xli̠­hua̠k hua̠nti̠ taca̠­najlay pi̠ xma̠n huá Jesús ma̠sta̠y lak­táxtut. 13 Pero caj caucxílhtit pi̠ la̠ta xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tali̠­la­ca­ta̠­qui̠nán pi̠ tacir­cun­ci­dar­lani̠t ni̠para cha̠tum hua̠nti̠ xli̠­ca̠na li̠huana̠ ma̠kan­tax­ti̠ma nac xla­táma̠t xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés. Pero ma̠squi xlacán sta­lanca taca­tzi̠y pi̠ chuná huata luu juerza tala­cas­quín pi̠ hui­xinín cacir­cun­ci­dar­látit la̠qui̠ nata­li̠­la­ca­ta̠­qui̠nán acxni̠ tahuán pi̠ ca̠ma̠aka­ta̠ks­ní̠n hua̠ntu̠ tama̠­si­yu­má̠­nalh. 14 Pero hua̠ntu̠ aquit qui­la­cata, ni̠para pu̠lactum a̠tunu hua̠ntu̠ cli̠­pa̠­xu­huay o hua̠ntu̠ cli̠­la­ca­ta̠­qui̠nán sinoque caj xma̠nhuá xcruz Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, porque caj xpa̠­la­cata cumu aquit huá cli̠­pa̠­huán Cristo, u̠má ca̠quilh­ta­macú cli̠­ma̠xtuy cumu lá̠m­para ni̠ni̠t hua̠ntu̠ qui­la­cata, y na̠chuná tamá ca̠quilh­ta­macú aquit cli̠­taxtuy pi̠ aya cni̠­nini̠t. 15 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán para cir­cun­ci­dar­la­ni̠ta o ni̠tu̠ cir­cun­ci­dar­la­ni̠ta, huata caj xma̠n huá li̠ma­cuán nama̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na Dios ma̠sa̠s­ti̠ni̠t mila­táma̠t. 16 Dios caca̠­ma̠x­quí̠n lanca tapa̠­xu­huá̠n chu snu̠n caca̠­la­ka­lhamán xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ ma̠si­yu­yá̠tit nac mila­ta­ma̠tcán pi̠ chuná aksti̠tum lapá̠tit, xa̠hua xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos cani̠huá xalaní̠n hua̠nti̠ ca̠lac­sacni̠t la̠qui̠ na̠ xca­maná̠n naca̠­li̠­ma̠xtuy cumu la̠ hui­xinín.
17 Ahua­tiyá cca̠­hua­ni­pu­tuná̠n pi̠ niaj cla­cas­quín para tícu naqui­lac­pu­tza­ni­paray hua̠ntu̠ nac­li̠­ta̠­si̠­tzi̠niy. Chuná cca̠­hua­niyá̠n porque xli̠­hua̠k u̠má xamac­xtu­tu̠hua qui­macni hua̠ntu̠ lhu̠­huatá cli̠­pa̠­ti̠ni̠t hua̠ntu̠ quin­tla­hua­ni­ca­ni̠ttá, sta­lanca li̠ta­siyuy pi̠ xli̠­ca̠na aquit xlac­scujni Jesús.
18 Nata̠lán, cli̠­la­cas­quín pi̠ Dios la̠n caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán xli̠­hua̠k hui­xinín. Chuná calalh, amén.