Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠
Ca̠tzók­nilh Efesios
Nac u̠má carta hua̠ntu̠ San Pablo ca̠tzók­nilh cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Cristo y xta­hui­lá̠­nalh nac xaca̠­chi­quí̠n Efeso ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xla­cata pi̠ xlianka­lhi̠ná mac­xtum catá­lalh o cata­li̠­ta­mac­xtú­mi̠lh Cristo; porque xlá ca̠li̠­ma̠­la­ca­pa̠s­tacni̠y pi̠: “Caj xma̠n cha̠tum huí Quim­pu̠­chi­nacán, aktumá taca̠­nájlat hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠hu, y caj xma̠n pu̠lactum laka­pa­sá̠hu taakmunú̠n; chuná cumu la̠ Dios hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu xli̠­ca̠na pi̠ caj xma̠n huá sacstu Quin­tla̠­ticán, porque xma̠n huá ca̠ma̠­pek­si̠ko̠y la̠ta túcu anán, xlá tla­huay xta­scújut nac qui­la­ta­ma̠tcán y anka­lhi̠ná ca̠ta̠­lama la̠tachá tícuya̠ cris­tiano.”
Umá tamac­xtúmi̠t hua̠ntu̠ sta­lanca xli̠­ta­síyut nac xla­ta­ma̠tcán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, San Pablo ca̠li̠­ma̠xtuy cumu la̠ xmacni cha̠tum chixcú pero huá Cristo xak­xa̠ka u̠má macni (1.22-23). Uma̠­kó̠lh ca̠naj­laní̠n na̠ ca̠ta̠­ma̠­la­cas­tuccán cumu la̠ aktum lanca ta̠lh­ma̠ná chíqui anta­nícu Cristo li̠taxtuy cumu la̠ xapuxcu tala­yá̠hu hua̠ntu̠ li̠jax­ko̠ni̠t u̠má chiqui (2.20-22), y xli̠­pu̠­lac­tutu hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­la­cas­tucá̠n u̠ma̠ko̠lh xca̠­naj­laní̠n xli̠­ca̠na pi̠ luu xatlá̠n, porque ca̠li̠­ma̠x­tuccán cumu la̠ cha̠tum li̠la­káti̠t xtas­quín Cristo hua̠nti̠ ámaj tamaka­xtoka (5.25-32).
Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­la­cas­tuccán xca̠­naj­laní̠n laca­tancs huam­putún pi̠ Cristo huá Quim­pu̠­chi­nacán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu y quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n xata­si­cu­la­na̠lán xpu̠­si­culan, xlá cuentaj tla­huay y mak­ta­kalha xpu̠­si­culan; pero ni̠ caj xma̠n ca̠mak­ta­kalha hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán sinoque luu ca̠pa̠x­qui̠y.
1
Aquit Pablo hua̠nti̠ Dios qui­lac­sacni̠t la̠qui̠ nac­li̠­taxtuy xapóstol Jesu­cristo, li̠pa̠­xúhu cca̠­tzok­nimá̠n eé quin­carta xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ tapek­si̠­ni­yá̠tit Dios y li̠pa̠­hua­ná̠tit Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo nac xaca̠­chi­quí̠n Efeso. Cla­cas­quín pi̠ Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo caca̠­la­ka­lhamán y caca̠­ma̠x­quí̠n hua̠ntu̠ tla̠n latáma̠t.
Cali̠pa̠xcatcatzi̠níhu Dios xtalakalhamaní̠n
Cane̠c­xni­cahuá cala­ka­chix­cu­huí̠hu Dios hua̠nti̠ xtla̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, porque caj la̠ta li̠pa̠­hua­ni̠­táhu Jesús Dios quin­ca̠ucxilh­la­ca­chi­ni̠tán nac akapú̠n y lhu̠hua hua̠ntu̠ quin­ca̠­li̠­si­cu­la­na̠t­la­hua­ni̠tán. Hasta la̠ta Dios nia̠ xma̠­la­ca­tzu­qui̠y ca̠quilh­ta­macú xlá aya xquin­ca̠­lac­sac­ni̠tán pi̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, la̠qui̠ xma̠nhuá nata­pek­si̠­ni­yá̠hu y aksti̠tum nala­ta­ma̠­yá̠hu cumu la̠ xala­cuán cris­tianos hua̠nti̠ niaj tu̠ kalhi̠­yá̠hu quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán.
Xlá chuná tlá­hualh caj xpa̠­la­cata cumu quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n, xla­cas­quín pi̠ aquinín nali̠­tax­tu­yá̠hu xca­maná̠n caj cumu huá nali̠­pa̠­hua­ná̠hu Jesu­cristo chuná cumu la̠ xlá xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t xta­pa̠­xu­huá̠n. Huá xpa̠­la­cata aquinín anka­lhi̠ná li̠la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu Dios caj xpa̠­la­cata a̠má lanca xta­la­ka­lha­maní̠n hua̠ntu̠ xquin­ca̠­ka­lhi̠­niyá̠n acxni̠ macá­milh xka­huasa hua̠nti̠ luu pa̠x­qui̠y la̠qui̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n. Cumu snu̠n quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n Dios quin­ca̠­lac­xa­canín xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán caj xpa̠­la­cata xkalhni hua̠ntu̠ staj­makani̠t xka­huasa acxni̠ quin­ca̠­pa̠­la­caní̠n y chuná tla̠n quin­ca̠­lak­ma̠xtún la̠qui̠ niaj naxo­ko̠­nu­ná̠hu. Y sta­lanca quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠má̠n lácu xta­la­ka­lha­maní̠n porque quin­ca̠­ma̠x­quí̠n li̠s­ka­lala chu tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni la̠qui̠ tla̠n naaka­ta̠k­sá̠hu hua̠ntu̠ ni̠para cha̠tum li̠huana̠ xaka­ta̠k­sni̠t la̠ta xlá xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n. 10 Y na̠ catzi̠­yá̠hu pi̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ hua̠k kan­tax­tu­ko̠ni̠t nahuán hua̠ntu̠ xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t, porque a̠má quilh­ta­macú hua̠k nama­ca­ma̠x­qui̠y Cristo hua̠ntu̠ anán xli̠­ca̠­lanca akapú̠n chu nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ xma̠nhuá natzucuy ca̠ma̠­peksí̠y.
11 Hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú Dios aya xquin­ca̠­lac­sac­ni̠­taná aquinín judíos la̠qui̠ caj cumu nata̠­ta­la­cas­tu­cá̠hu Cristo chuná tla̠n namaka­maklhti̠­na­ná̠hu hua̠ntu̠ xlá chuná li̠lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t pi̠ naquin­ca̠­ta̠i̠yá̠n, porque xlá tla­huay hua̠ntu̠ chuná lakati̠y. 12 Huá xpa̠­la­cata, aquinín judíos hua̠nti̠ pu̠lh li̠pa̠­hua­ni̠­táhu Cristo, luu quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n anka­lhi̠ná nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu Dios caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n. 13 Pero na̠chuná hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos acxni̠ huacu kax­páttit u̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xta­lu­lóktat Dios y hua̠ntu̠ hui­xinín ca̠ma̠x­qui̠yá̠n lak­táxtut y li̠pa̠­huántit Cristo, pus Dios ca̠ta̠­ma̠­la­cas­tucni xka­huasa y ca̠ma̠x­quí̠n Espíri­tu Santo hua̠nti̠ xma̠­lac­nu̠ni̠t naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n, y chuná ca̠li̠­sel­lar­tla­huán cumu la̠ tu̠ ma̠peksi̠y Dios. 14 Huá a̠má Espíri­tu Santo tu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠­taná Dios tancs quin­ca̠­li̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n pi̠ ni̠ aka­tiyuj nala­yá̠hu porque juerza naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n Dios xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán; pero pu̠lh nati­ca̠­lak­ma̠x­tuko̠y hua̠nti̠ aya ca̠lac­sacni̠t, la̠qui̠ chuná tla̠n lac­xtum nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu Dios xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ kalhi̠y lanca xta­la­ka­lha­maní̠n cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú.
Pablo kalhtahuakaniy Dios la̠qui̠ caca̠má̠xqui̠lh li̠skalala xta̠ca̠najlaní̠n xalac Efeso
15 Cumu aquit cca­tzi̠y pi̠ hui­xinín li̠pa̠­hua­ná̠tit Quim­pu̠­chi­nacán Jesús y ca̠la­ka­lha­ma­ná̠tit xli̠­hua̠k mina­ta̠­lancán hua̠nti̠ na̠ tata­pek­si̠niy Dios cumu la̠ hui­xinín, 16 aquit anka­lhi̠ná ckalh­ta­hua­kaniy y cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy caj mim­pa̠­la­cata. 17 Acxni̠ chuná cca̠­li̠­kalh­ta­hua­kayá̠n nac xla­catí̠n Dios hua̠nti̠ xtla̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, aquit cli̠­ma̠aka­tzanke̠y a̠má tali̠­pa̠hu Quin­tla̠­ticán hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n pi̠ caca̠­ma̠x­quí̠n li̠s­ka­lala la̠qui̠ tla̠n naaka­ta̠k­sá̠tit xta­la­ca­pa̠s­tacni y li̠huana̠ nala­ka­pa­sá̠tit tícu xlá. 18 Aquit cuaniy Dios pi̠ caca̠­ma̠x­quí̠n tax­káket nac min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán la̠qui̠ naca­tzi̠­yá̠tit túcu naca̠­ma̠x­qui̠­ca­ná̠tit hua̠ntu̠ ca̠li̠­lac­sac­ca­ni̠­tátit; xli̠­ca̠na pi̠ luu li̠la­káti̠t y li̠pa̠­xúhu hua̠ntu̠ Dios naca̠­ma̠x­qui̠y hua̠ntu̠ naca̠­ta̠i̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xlá tata­pek­si̠niy. 19 Xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ kalhi̠y xquilh­tzúcut xa̠hua xliakas­putni a̠má lanca xli̠t­li­hueke Dios, hua­tiyá a̠má xli̠t­li­hueke hua̠ntu̠ scujma nac qui­la­ta­ma̠tcán aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu. Hua­tiyá u̠má lanca xli̠t­li­hueke hua̠ntu̠ tima̠­si­yulhá nac xla­táma̠t Jesu­cristo 20 acxni̠ tima̠­la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n y huí­li̠lh nac xpa̠xtú̠n nac akapú̠n, 21 xa̠huachí maca­ma̠x­qui̠­ko̠lh li̠ma̠­peksí̠n la̠qui̠ huá naca̠­ma̠­peksi̠y la̠ta túcuya̠ li̠t­li­hueke o li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ taanán nac akapú̠n o hua̠ntu̠ a̠cu nala­ca­tzucuy. 22 La̠ta túcu anán hua̠k huá maca­má̠x­qui̠lh la̠qui̠ naca̠­ma̠­peksi̠y, y na̠ huá chuná lacás­quilh pi̠ naca̠­pux­culé̠n xli̠­hua̠k ca̠naj­laní̠n hua̠nti̠ xlá ca̠lac­sacni̠t naca̠­lak­ma̠xtuy hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán. 23 Porque xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo tali̠­taxtuy cumu la̠ xmacni cha̠­tumá cris­tiano y Cristo huá li̠taxtuy xak­xa̠­kacán hua̠nti̠ naca̠­ma̠x­qui̠y xla­táma̠t chu xli̠t­li­hueke, porque caj xpa̠­la­cata pi̠ kalhi̠y li̠t­li­hueke chu latáma̠t huá li̠anán xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán.