2
Caj xpa̠lacata cumu Dios quinca̠lakalhamani̠tán ma̠squi chú aya kalhi̠yá̠hu laktáxtut
Xapu̠lh hui­xinín cumu la̠ xaní̠n xla­pá̠tit nac xla­catí̠n Dios caj xpa̠­la­cata a̠má li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ xli̠­la­pá̠tit, porque hua̠k huá xmak­tla­hua­pá̠tit hua̠ntu̠ tat­la­huay cris­tianos hua̠nti̠ uú tata­peksi̠y nac ca̠quilh­ta­macú, y huá xka­lha­kax­pa­tá̠tit a̠má li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní a̠má ni̠tlá̠n espí­ritu hua̠nti̠ ma̠pek­si̠nán nac ca̠u̠ní̠n y caj tze̠k ca̠ma̠­lac­pu­hua̠­ni̠ma cris­tianos pi̠ caj chu­natá cata­ka­lha­kax­mat­má­kalh Dios. Pero minchá quilh­ta­macú acxni̠ xli̠­hua̠k aquinín na̠chuná xla­ma̠­náhu caj xma̠n huá xma̠­kan­tax­ti̠­ma̠­náhu hua̠ntu̠ xquin­ca̠­ma̠­lac­pu­hua̠­ni̠yá̠n xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán xa̠hua hua̠ntu̠ xli̠­maka­pa̠­xu­hua­yá̠hu qui­mac­nicán, xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ chuná xtla­hua­ma̠­náhu xquin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n pi̠ naquin­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­caná̠n chuná cumu la̠ xa̠maka­pi­tzí̠n. Pero caj la̠ta Dios tla̠n catzi̠y ni̠ quin­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠ní̠n huata caj li̠huaca quin­ca̠­la­ka­lhamán, y ma̠squi cumu la̠ xaní̠n xac­la­ma̠­náhu nac xla­catí̠n caj xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhí̠ncán milh quilh­ta­macú acxni̠ quin­ca̠­ma̠­la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n y quin­ca̠­ma̠x­quí̠n xasa̠sti qui­la­ta­ma̠tcán xta̠­chuná cumu la̠ tiká­lhi̠lh xasa̠sti latáma̠t Cristo acxni̠ tila­cas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n. Nata̠lán, ne̠cxni capa̠­tzan­ká̠tit pi̠ caj xpa̠­la­cata cumu Dios quin­ca̠­la­ka­lha­ma­ni̠tán ma̠squi chú aya kalhi̠­yá̠hu lak­táxtut. Cumu aquinín ta̠ta­la­ca­stuc­ni̠­táhu Cristo huam­putún pi̠ acxni̠ Dios ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n lac­xtum quin­ca̠­ta̠­ma̠­la­cas­ta­cuaní̠n y na̠ lac­xtum quin­ca̠­ta̠­huilí̠n nac akapú̠n. Huá chuná li̠t­lá­hualh la̠qui̠ cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú naca­tzi̠cán pi̠ xlá kayaj quin­ca̠­lak­ca­tzán y ni̠ quin­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠ní̠n aquinín hua̠nti̠ aya li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo Jesús. Caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n Dios hui­xinín kalhi̠­yá̠tit lak­táxtut cumu ca̠naj­la­yá̠tit hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y, ni̠ huá li̠ka­lhi̠­yá̠tit lak­táxtut cumu para hui­xinín luu ma̠n lac­pu­tzátit lácu nalak­tax­tu­yá̠tit, sinoque huá Dios ca̠ma̠x­qui̠­ni̠tán. Ni̠para cha̠tum tícu nalac­pu­hua­na̠chá para huá li̠la­ka­lhá­malh Dios cumu luu tla̠n cris­tiano, xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ huá ca̠li̠­la­ka­lha­man­cántit cumu para tla­huátit hua̠ntu̠ tla̠n ta­scújut. 10 Porque xma̠nhuá Dios catzi̠y tu̠ quin­ca̠t­la­hua­ni̠tán la̠ta lácu tzú­culh scuja nac qui­la­ta­ma̠tcán acxni̠ li̠pa̠­huáhu Cristo, la̠qui̠ huá nali̠s­cu­já̠hu hua̠ntu̠ tla̠n y aksti̠tum ta­scújut, chuná cumu la̠ xlá xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t xamaká̠n quilh­ta­macú.
Ma̠squi hua̠nti̠ ni̠ judíos tatapeksi̠niy Dios
11 Hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos ne̠cxni tipa̠­tzan­ka̠­yá̠tit lácu xapu̠lh hui­xinín xalak­tzanká̠n xla­pá̠tit y lácu tama̠­ko̠lh judíos ni̠tu̠ xca̠ucxilh­pu­tuná̠n porque hui­xinín ni̠tu̠ cir­cun­ci­dar­la­ni̠­tátit cumu la̠ xlacán tat­la­huay nac xmac­nicán la̠qui̠ naca­tzi̠cán pi̠ hua­tuní̠n tali̠­pa̠­huán Dios. 12 Cala­ca­pa̠s­táctit lácu minchá quilh­ta­macú hui­xinín ni̠ xkalh­ka­lhi̠­pá̠tit namín cha̠tum mima̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán Cristo cumu la̠ xta­kalh­ka­lhi̠­má̠­nalh judíos, porque ni̠ antá xmak­ta­pek­si̠­yá̠tit a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xalac Israel hua̠nti̠ Dios xca̠­lac­sacni̠t la̠qui̠ xca­maná̠n nata­huán, na̠ ni̠para tzinú xca­tzi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ Dios maká̠n xca̠­ta̠t­la­huani̠t xta­la­ca̠xlán, xa̠hua hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­lac­nu̠­nini̠t naca̠­ma̠x­qui̠y xli̠­hua̠k xca­maná̠n. Xli̠­hua̠k hui­xinín akpuntum xla­pá̠tit ni̠ti̠ xli̠­pa̠­huán Dios y ni̠tu̠ xlac­pu­hua­ná̠tit para túcu naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n. 13 Pero la̠nchú aya lac­xtum ta̠la­ni̠­tátit Cristo caj xpa̠­la­cata xkalhni hua̠ntu̠ xlá staj­má­kalh nac cruz, ma̠squi xapu̠lh hui­xinín ni̠lay xma̠­la­ca­tzu­hui̠­yá̠tit la̠nchú luu ma̠n ca̠ma̠­la­ca­tzu­hui̠­ni̠tán. 14 Xli̠­ca̠na pi̠ huá Cristo hui­li̠ni̠t tapa̠­xu­huá̠n nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ judíos chu hua̠nti̠ ni̠ judíos la̠qui̠ lac­xtum naquin­ca̠­ma̠­la­ca­tzu­hui̠yá̠n Dios. Xlá quin­ca̠­ma̠­lak­xtumí̠n aquinín hua̠nti̠ judíos chu hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos la̠qui̠ pu̠lac­tumá nali̠­tax­tu­yá̠hu porque acxni̠ ma̠ta­pá̠­nu̠lh a̠ma̠ko̠lh xli̠­ma̠­pek­si̠ncán judíos hua̠ntu̠ xquin­ca̠­ma̠­paj­pi­tziyá̠n chuná li̠lac­tlá­hualh a̠má tasi̠tzi hua̠ntu̠ ni̠lay xla̠­li̠­ma̠­la­ca­tzu­hui̠­yá̠hu y ni̠ xla̠ucxilh­pu­tu­ná̠hu. 15 Xli̠­ca̠na pi̠ Cristo lac­tla­hua­ko̠lh a̠má li̠ma̠­peksí̠n la̠ta lácu xquin­ca̠­ma̠­paj­pi­tziyá̠n, hua̠ntu̠ xquin­ca̠­hua­ni­caná̠n pi̠ xafuerza nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu, y xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ caj xpa̠­la­cata a̠má li̠ma̠­peksí̠n ni̠ xla̠­liucxilh­pu­tu­ná̠hu pu̠lac­tumá quin­ca̠­li̠­ma̠xtún hua̠nti̠ nali̠­pa̠­hua­ná̠hu, y ma̠lak­spú­tulh tasi̠tzi. 16 Caj xpa̠­la­cata cumu Cristo ni̠lh nac cruz, chuná li̠ma̠­lak­spú­tulh a̠má tasi̠tzi hua̠ntu̠ xapu̠lh xta­la̠­ka­lhi̠niy judíos chu hua̠nti̠ ni̠ judíos, huata ca̠ma̠­la­ca­tzú­hui̠lh nac xla­catí̠n Dios la̠qui̠ luu caj xma̠n pu̠lac­tumá nahua­ná̠hu.
17 Acxni̠ Cristo milh nac ca̠quilh­ta­macú xlá liakchu­huí̠­nalh aktum xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ ma̠lak­spú­tulh tasi̠tzi la̠qui̠ tla̠n nala̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu y la̠qui̠ xli̠­hua̠k qui­na­cujcán nali̠­pa̠­hua­ná̠hu Dios, chuná la̠ hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos mákat xla­pá̠tit, chuná la̠ aquinín hua̠nti̠ judíos y cuaná̠hu pi̠ lacatzú lama̠­níhu porque li̠pa̠­hua­ná̠hu. 18 Pus caj xpa̠­la­cata Cristo la̠ aquinín hua̠nti̠ judíos chu hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos niaj ti̠ aka­tiyuj nali̠­la­yá̠hu acxtum ma̠la­ca­tzu­hui̠­yá̠hu Quin­tla̠­ticán Dios porque caj xma̠n cha̠tum huí xes­pí­ritu hua̠nti̠ mac­xtum li̠hua­ni̠­táhu. 19 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ la̠nchú hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos niaj li̠tax­tu­yá̠tit cumu la̠ ti̠ mákat xalaní̠n, sinoque na̠ huá acxtum ca̠ta̠­ta­pek­si̠­yá̠tit a̠ma̠ko̠lh pu̠tum cris­tianos hua̠nti̠ Dios ca̠lac­sacni̠t la̠qui̠ xca­maná̠n nata­li̠­taxtuy, pus na̠ ca̠lak­cha̠ná̠n hua̠ntu̠ xlacán naca̠­ma̠x­qui̠cán. 20 Xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Jesús xta̠­chuná li̠tax­tu­yá̠tit cumu la̠ xapá̠­tzaps aktum lanca chiqui hua̠ntu̠ tita­ma̠­la­ca­tzu­qui̠chá após­toles xa̠hua pro­fetas, y Jesu­cristo huá li̠taxtuy cumu la̠ a̠má lanca chí­huix hua̠ntu̠ pux­cúhui nac xcha̠stú̠n a̠má xapá̠­tzaps chiqui. 21 Cumu acxtum ta̠ta­la­cas­tucni̠t Cristo chú a̠má pá̠tzaps la̠li̠­huán natzucuy ca̠x­lako̠y hasta acxni̠ nali̠­taxtuy aktum la̠n pu̠si­culan anta­nícu nala­ka­chix­cu­hui̠cán Dios. 22 Pus na̠chuná chú hui­xinín li̠tax­tu­yá̠tit hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo, cumu hua̠k mac­xtum lani̠­tátit y li̠pa̠­hua­ná̠tit, pus li̠tax­tu­yá̠tit cumu la̠ xpu̠­si­culan Dios anta­nícu xlá lakati̠y nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu porque antá lama xes­pí­ritu nac mila­ta­ma̠tcán.