3
Dios xli̠lacsacni̠t Pablo naca̠akchuhui̠naniy hua̠nti̠ ni̠ judíos
Caj huá xpa̠­la­cata aquit Pablo cli̠­ta­chi̠ni̠t cta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n caj cumu cli̠s­cujma Cristo y cca̠­liakchu­hui̠­na­niyá̠n xta­chu­huí̠n xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos. Porque clac­pu­huán pi̠ xamaktum ma̠x aya catzi̠­yá̠tit pi̠ huá Dios caj xta­la­ka­lha­maní̠n qui­li̠­lac­sacni̠t pi̠ nac­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ xlá qui­li̠­ma̠s­cu­juma pi̠ nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n xta­chu­huí̠n. Dios ma̠n qui­ma̠­ca­tzí̠­ni̠lh hua̠ntu̠ ni̠ti̠ a̠ xca­tzi̠y la̠ta lácu xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, chuná cumu la̠ cca̠­hua­nimá̠n tzinú nac eé carta. Acxni̠ hui­xinín nali̠­kalh­ta­hua­ka­yá̠tit tuncán naaka­ta̠k­sá̠tit y naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ xli̠­ca̠na Dios qui­ma̠­la­ka­pas­ni̠ni̠t hua̠ntu̠ tze̠k xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t nama̠­kan­taxti̠y Cristo mim­pa̠­la­ca­tacán. Huá u̠má xta­la­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú tze̠k xuili̠ni̠t y ni̠para cha̠tum tícu xla­ka­pasa, pero la̠ ca̠lacchú Dios ca̠ma̠­ca­tzi̠­ni̠ni̠t hua̠nti̠ xlá ca̠lac­sacni̠t a̠ma̠ko̠lh após­toles xa̠hua pro­fetas ca̠li̠­ma̠­ca­tzí̠­ni̠lh xes­pí­ritu. Amá hua̠ntu̠ xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t Dios y hua̠ntu̠ tze̠k xuili̠ni̠t huá u̠má: pi̠ caj xpa̠­la­cata nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Jesús hua̠nti̠ ma̠sta̠y lak­táxtut xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos na̠ namak­lhti̠­na­ná̠tit a̠má hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠­lac­nu̠­nini̠t naca̠­ma̠x­qui̠y judíos. Porque Dios na̠ ca̠li̠­ma­ca̠ná̠n pi̠ acxtum naca̠­ta̠­ma̠­pek­si̠yá̠n y naca̠­ta̠­mak­lhti̠­na­ná̠tit judíos hua̠nti̠ maká̠n quilh­ta­macú xca̠­ma̠­lac­nu̠­nini̠t pi̠ naca̠­lak­ma̠xtuy caj xpa̠­la­cata Cristo Jesús.
Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ ni̠para tzinú qui­mi­ni̠niy, Dios chuná qui­li̠­lac­sacni̠t pi̠ nac­la­ka­ta̠yay eé ta­scújut nac­liakchu­hui̠nán a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ ma̠sta̠y Jesús, y huá qui­ma̠x­qui̠y li̠t­li­hueke xla­cata tla̠n nac­ma̠­kan­taxti̠y. Porque xli̠­ca̠na pi̠ aquit a̠tzinú ni̠tu̠cu quin­kásat ni̠xa­chu­na­li̠túm a̠má hua̠nti̠ tali̠­pa̠hu la̠ta tícu xlá ca̠lac­sacni̠t. Pero ma̠squi chuná xlá quiucxilh­la­ca­chini̠t y tla̠n tla­huani̠t pi̠ aquit nac­ca̠­liakchu­hui̠­naniy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos a̠má tla̠n latáma̠t y lanca tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ Cristo nama̠x­qui̠y para nata­li̠­pa̠­huán. Y qui­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t pi̠ aquit li̠huana̠ nac­ca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠y xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠ntu̠ hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú tze̠k xuili̠ni̠t la̠ta la̠cu quin­ca̠­lak­ma̠x­tu­pu­tuná̠n a̠má tali̠­pa̠hu Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ ma̠la­ca­tzu­qui̠ni̠t la̠ta túcu anán. 10 Xli̠­hua̠k u̠má chuná tla­huama la̠qui̠ a̠ma̠ko̠lh lac­ta­li̠­pa̠hu ángeles o espí­ritus hua̠nti̠ tama̠­pek­si̠nán nac akapú̠n nataucxilha lácu Dios lac­xtum quin­ca̠t­la­hua­ni̠tán aquinín judíos chu hua̠nti̠ ni̠ judíos caj xpa̠­la­cata cumu li̠pa̠­hua­ni̠­táhu Jesús, y chuná xlacán tla̠n nata­li̠­la­ca­hua̠nán nac qui­la­ta­ma̠tcán pi̠ xli̠­ca̠na lanca xla­ca­tzúcut la̠ta kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú. 11 Hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú Dios chuná xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t pi̠ chuná judíos cumu la̠ hua̠nti̠ ni̠ judíos acxtum naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, y hasta huacu li̠huana̠ ma̠kan­táx­ti̠lh Jesu­cristo. 12 Y caj xpa̠­la­cata cumu li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo tla̠n li̠pa̠­xúhu lak­ta­la­ca­tzu­huí̠­yá̠hu Dios y niaj pe̠cuani­yá̠hu porque catzi̠­yá̠hu pi̠ huá Cristo quin­ca̠­pa̠­la­ca­ta̠­yayá̠n. 13 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠ cla­cas­quín nali̠­ta­xlaj­uani̠­yá̠tit caj la̠ta túcua aquit cli̠­pa̠­ti̠ma caj mila­ca­tacán, huata chuná tla̠n li̠tu̠x­ca̠­ni̠­yá̠tit porque sta­lanca cca̠­ma̠­si­yu­nimá̠n la̠ta cca̠­la­ka­lha­maná̠n.
14 Huá xpa̠­la­cata aquit cli̠­la­ka­ta­tzo­kostay Dios xtla̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, 15 hua̠nti̠ ca̠ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán nac akapú̠n xa̠hua nac ca̠tu­xá̠­huat. 16 Aquit ckalh­ta­hua­kaniy y cli̠­ma̠aka­tzanke̠y pi̠ la̠ta mini̠niy lanca xta­la­ka­lha­maní̠n caca̠­ma̠x­quí̠n xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo nac mila­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ tla̠n nali̠­tu̠x­ca̠­ni̠­yá̠tit. 17 Na̠ cli̠­ma̠aka­tzanke̠y Dios xla­cata pi̠ Cristo catáhui y huá cama̠­pek­sí̠­nalh nac mina­cujcán la̠qui̠ anka­lhi̠ná aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠tit, y na̠chu­na­tiyá nala̠­pa̠x­qui̠­yá̠tit cumu la̠ xlá ca̠pa̠x­qui̠yá̠n, 18 la̠qui̠ huix­inín chu na̠ xli̠­hua̠k a̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ aya tali̠­pa̠­huán Cristo naaka­ta̠k­sá̠tit la̠ta xlá xli̠­lanca, xli̠­ta̠lhmá̠n y xli̠­pi̠­lanca la̠ta quin­ca̠­ka­lhi̠­niyá̠n tapa̠x­qui̠t Cristo hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma­ca­mi­ni­ni̠tán. 19 Cli̠­ma̠aka­tzanke̠y Dios pi̠ li̠huana̠ caca̠­ma̠­la­ka­pasní̠n u̠má xta­pá̠x­qui̠t hua̠ntu̠ ni̠lay li̠huana̠ catzi̠­yá̠hu lácu luu xli̠­lanca la̠qui̠ acxni̠ aya li̠huana̠ laka­pa­sá̠tit nahuán na̠chuná naka­lhi̠­yá̠tit tala­ca­pa̠s­tacni chuná cumu la̠ Dios kalhi̠y xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni.
20 Ca̠na cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy tali̠­pa̠hu quiDioscán hua̠nti̠ kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke xla­cata ca̠t­la­huay hua̠ntu̠ aquinín ni̠ catzi̠­yá̠hu squi­ni­yá̠hu y ni̠para tzinú catzi̠­yá̠hu para tla̠n ca̠t­la­huay, pero xlá chuná quin­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n xli̠t­li­hueke. 21 Li̠huán tala­má̠­nalh nahuán cris­tianos uú nac ca̠quilh­ta­macú y hasta cane̠c­xni­cahuá cali̠­la­ka­chix­cu­huí̠hu Dios caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla­huani̠t nac xla­táma̠t Jesu­cristo, chu nac qui­la­ta­ma̠tcán xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ aya li̠pa̠­hua­ná̠hu. Chuná calalh, amén.