4
Espíritu Santo macxtum quinca̠tlahuayá̠n
Pus cumu aquit cli̠­ta­nu̠ma cpu̠­la̠­chí̠n caj xpa̠­la­cata cumu cli̠­ta̠yay pi̠ cli̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum cala­ta­pá̠tit cumu la̠ xli̠­la­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ luu ma̠n ca̠lac­sacni̠t Dios y ca̠ta­sa­nini̠t. Acxtum cala̠­la­ka­lha­mántit, ni̠ti̠ cala­ca­ta̠­quí̠tit huata tla̠n caca̠­ca­tzi̠­nítit min­ta̠­cris­tianoscán, acxtum cala̠­mak­ta̠­ya­li̠­pítit para xli̠­ca̠na la̠pa̠x­qui̠­yá̠tit. Pus anka­lhi̠ná cali̠­la­ka­pu­tzátit xla­cata chu­na­tiyá mac­xtum nala­yá̠tit cumu la̠ ca̠ma̠­mac­xtu­mi̠­ni̠tán Espíri­tu Santo la̠qui̠ chuná li̠pa̠­xúhu nali̠­la­ta­pa̠­yá̠tit. Xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo li̠tax­tu­yá̠hu cumu la̠ cha̠­tumá cris­tiano porque cha̠­tumá Espíri­tu Santo hua̠nti̠ quin­ca̠­mak­ta̠­yamá̠n, y acxni̠ Dios quin­ca̠­ta­sanín hua­tiyá pu̠lactum tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán acxtum naucxilh­la­ca­cha̠­ná̠hu. Porque caj xma̠n cha̠tum huí Quim­pu̠­chi­nacán, aktumá taca̠­nájlat hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠hu y caj xma̠n pu̠lactum laka­pa­sá̠hu taakmunú̠n. Chuná cumu la̠ Dios hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu caj xma̠n cha̠tum hua̠nti̠ xli̠­ca̠na Quin­tla̠­ticán, caj xma̠nhuá sacstu ca̠ma̠­pek­si̠ko̠y la̠ta túcu anán, tla­huay xta­scújut nac qui­la­ta­ma̠tcán y anka­lhi̠ná ca̠ta̠­lama ma̠squi la̠ta tícu cris­tianos.
Dios cha̠tunu quinca̠ma̠xqui̠yá̠n quintascujutcán
Pero la̠ta cha̠­tunu aquinín kalhi̠­yá̠hu a̠má li̠s­ka­lala o ta­scújut hua̠ntu̠ Cristo lacas­quín nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu. Huá xpa̠­la­cata nac li̠kalh­ta­huaka chiné tatzokni̠t:
Acxni̠ xlá tala­cá̠c­xtulh nac akapú̠n cá̠le̠lh xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xca̠­maka­tla­jani̠t y cumu la̠ tachí̠n xta­la­má̠­nalh,
na̠ ca̠má̠x­qui̠lh xtas­cu­jutcán cris­tianos.
Xamaktum hui̠ntí nalac­pu­huán: “¿Túcu cahuá hua­ni­putún acxni̠ huan pi̠ tala­cá̠c­xtulh nac akapú̠n?” Tamá hua­ni­putún tala­cá̠c­xtulh nac akapú̠n porque pu̠lh ta̠c­táchi nac eé ca̠quilh­ta­macú anta­nícu huí hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit. 10 Y tamá hua̠nti̠ ta̠c­táchi nac ca̠quilh­ta­macú pi̠hua­li̠túm tala­ca̠c­xtupá nac akapú̠n la̠qui̠ cani̠huá nama̠­siyuy xli̠t­li­hueke nac ca̠ti­yatni xa̠hua nac akapú̠n. 11 Pi̠ hua­tiyá u̠má Cristo ca̠má̠x­qui̠lh xtas­cu­jutcán la̠ta cha̠­tunu cha̠­tunu cris­tianos. Maka­pi­tzí̠n ca̠li̠­má̠x­tulh xapós­toles hua̠nti̠ ca̠ma̠­cuentáj­li̠lh xta­chu­huí̠n la̠qui̠ tancs nata­li̠­chu­hui̠nán, maka­pi­tzí̠n ca̠li̠­má̠x­tulh pro­fetas hua̠nti̠ nata­li̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ ámaj tla­huay Dios, maka­pi­tzí̠n ca̠li̠­ma̠­pék­si̠lh pi̠ cata­liakchu­huí̠­nalh xta­chu­huí̠n la̠qui̠ nata­lak­ma̠xtuy xli̠s­tac­nicán cris­tianos, y maka­pi­tzí̠n na̠ ca̠li̠­má̠x­tulh pas­tores hua̠nti̠ nata­pux­culé̠n cris­tianos, xa̠hua ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n hua̠nti̠ naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xta­chu­huí̠n Dios. 12 Chuná ca̠la­ca̠­xuíli̠lh hua̠nti̠ xlá xca̠­lac­sacni̠t la̠qui̠ aksti̠tum nata­la̠­li̠s­cuja y nata­la̠­mak­ta̠yay nac xta­ca̠­naj­latcán y la̠qui̠ li̠huaca nata­ta­lhu̠­hui̠y hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, 13 hasta caní mac­xtum nali̠­la­yá̠hu quin­ta­ca̠­naj­latcán la̠ta li̠huana̠ nala­ka­pa­sá̠hu Jesús hua̠nti̠ Xka­huasa Dios. Acxni̠ chuná lama̠­náhu nahuán la̠ta lácu quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n nala­ta­ma̠­yá̠hu, sta­lanca nata­siyuy pi̠ aka­ta̠k­sni̠­táhu nahuán lácu luu qui­li̠­la­ta­ma̠tcán aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo.
14 Acxni̠ chuná naquin­ca̠­qui̠­tax­tu­niyá̠n niaj xta̠­chuná cati­li̠­tax­túhu cumu la̠ lactzu̠ camán hua̠nti̠ para u̠cu tunu hua̠ntu̠ tala­ca­pa̠s­tacni̠t natat­la­huay, caj li̠puntzú aya tunu hua̠ntu̠ tat­la­hua­pu­tum­paray, y laca­pala ca̠liak­ska­hui­mi̠cán a̠túnuj xasa̠sti tas­tac­ya̠hu hua̠ntu̠ taliakchu­hui̠­nam­pu̠lay tama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ na̠ xaaktzanká̠n tala­má̠­nalh. 15 Mejor hua̠ntu̠ aksti̠tum cakalh­chu­hui̠­náhu y hua̠ntu̠ tla̠n cala̠­pa̠x­quí̠hu, li̠huana̠ cala­ka­pasui hua̠ntu̠ xta­la­ca­pa̠s­tacni Cristo, porque huá tamá xak­xa̠ka y aquinín li̠tax­tu­yá̠hu xmacni. 16 Y cumu huá Cristo quin­ca̠­pux­cu­le̠má̠n, aquinín hua̠nti̠ li̠tax­tu­yá̠hu xmacni xli̠­ca̠na pi̠ huá quin­ca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n y catzi̠y xanícu naquin­ca̠­ma̠s­cu­juyá̠n anta­nícu a̠tzinú li̠ma­cuaná̠hu la̠ta qui­li̠­lhu̠­huacán hua̠nti̠ li̠lak­nu̠­yá̠hu xmacni. Y para cha̠­tunu cha̠­tunu aquinín tancs ma̠kan­tax­ti̠­yá̠hu hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n, xa̠maka­pi­tzí̠n acxtum nata­li̠­tu̠x­ca̠ni̠y y nata­li̠­ta­lhu̠­hui̠y nac xta­ca̠­naj­latcán porque xli̠­ca̠na taka­lhi̠y tapa̠x­qui̠t.
Lácu luu xli̠latama̠tcán hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Cristo
17 Aquit cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n nac xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán u̠má tachu­huí̠n y cla­cas­quín pi̠ cama̠­kan­tax­tí̠tit: niaj chuná hui­xinín cala­ta­pá̠tit cumu la̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ní tali̠­pa̠­huán Dios, xlacán caj xma̠n chuná tama̠­kan­tax­ti̠­má̠­nalh hua̠ntu̠ ca̠huaniy sac­stucán xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, 18 lá̠m­para xala­ka­ca̠­pucsua taka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. Xlacán ni̠ tali̠­pa̠­xu­hua­má̠­nalh a̠má sa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ ma̠sta̠y Dios porque luu snu̠n lanca ca̠la­ka­yá̠­calh ni̠tu̠ taaka­ta̠ksa hua̠ntu̠ tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni porque luu tama̠­pa­lhi̠ni̠t xna­cujcán. 19 Tama̠­ko̠lh cris­tianos niaj tama̠­xanán porque catu̠huá hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n tat­la­hua­má̠­nalh hua̠ntu̠ niaj para tzinú xli̠t­la­huatcán. 20 Pero hui­xinín hua̠nti̠ aya li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo ni̠tu̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ca­ni̠­tátit xla­cata caj xma̠n chu­na­tiyá li̠xcáj­nit nali̠­la­ta­pa̠­yá̠tit. 21 Clac­pu­huán pi̠ aya laka­pa­sá̠tit hua̠ntu̠ xta­lu­lóktat Dios cumu para ca̠na aka­tá̠k­stit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­cántit xta­chu­huí̠n. 22 Xli̠­hua̠k a̠má xamaká̠n mila­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ xli̠­la­pá̠tit xapu̠lh calak­ma­kántit porque lhu̠hua hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit xli̠t­la­hua­pá̠tit xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ xca̠ak­ska­hui­mi̠­ni̠tán. 23 La̠nchú aktumá caca­tzí̠tit calak­pa­lí̠tit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán xa̠hua mila­ta­ma̠tcán, 24 y huá cali̠­lha­ka̠­nántit a̠má xasa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ Dios chuná ca̠ma̠x­qui̠­pu­tuná̠n, y cali̠­ma̠­si­yútit la̠ta aksti̠tum cala­ta­pá̠tit. Hua̠ntu̠ tla̠n ta­scújut cat­la­huátit y xma̠nhuá cali̠­kalh­chu­hui̠­nántit y cat­la­huátit hua̠ntu̠ xta­lu­lóktat.
25 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n niaj cala̠ak­ska­huítit huata hua̠ntu̠ xta­lu­lóktat cahua­nítit min­ta̠­cris­tianoscán, porque xli̠­hua̠k aquinín cha̠­tumá li̠tax­tu­yá̠hu porque huá tapek­si̠­ni­yá̠hu Cristo.
26 Para xamaktum nasi̠­tzi̠­yá̠tit pero ni̠ cat­la­huátit tala̠­ka­lhí̠n, xa̠huachí ni̠ tan­tacú cali̠­látit min­ta­si̠­tzicán. 27 Porque acxni̠ ni̠lay pa̠tzan­ka̠­yá̠tit min­ta­si̠tzi caj ma̠x­qui̠­pá̠tit quilh­ta­macú naca̠­maka­tla­jayá̠n akska­huiní.
28 Para tícu la̠ xapu̠lh xka­lha̠nán pus chú niaj caka­lhá̠­nalh huata catzú­culh scuja la̠qui̠ chuná namak­ta­si­yu­ti̠­lhay hua̠ntu̠ nali̠s­cuja y naka­lhi̠y hua̠ntu̠ naca̠­li̠­mak­ta̠yay xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ taka­lhi̠y hua̠ntu̠ tamac­la­cas­quín.
29 Ni̠ caj hua­tiyá pi̠ caka­lha­pa­la­chu­hui̠­nántit acxni̠ kalh­chu­hui̠­nam­pá̠tit sino cali̠­kalh­chu­hui̠­nántit hua̠ntu̠ lacuán tachu­huí̠n xa̠hua hua̠ntu̠ li̠ma­cuán la̠qui̠ hua̠nti̠ naca̠­ka­lha­kax­matá̠n naca̠­mak­ta̠­yalé̠n nac xta­ca̠­naj­latcán. 30 Ni̠ cali̠­ma­ka­li̠­pu­huántit caj xpa̠­la­cata min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán a̠má Espíri­tu Santo hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠x­qui̠­ni̠tán la̠qui̠ chuná naca̠­li̠­la­ka­pas­ca­ná̠tit pi̠ caj xma̠nhuá Dios tapek­si̠­ni­yá̠tit y naca̠­mak­ta̠­ya­le̠ná̠n hasta acxni̠ nalak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú acxni̠ naquin­ca̠­ma̠­ka­tzi̠­niyá̠n qui­lak­tax­tutcán hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán.
31 Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tala­ca­pa̠s­tacni cata­mac­xtútit nac mila­ta­ma̠tcán, cumu la̠ tasi̠tzi, takahu, chuná cumu la̠ taquic­lhcátza, y lhu̠hua hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n la̠t­la­hua­ni­yá̠tit, 32 huata acxtum tla̠n cala̠­ca­tzi̠­nítit; para túcu ni̠tlá̠n xla̠t­la­hua­ni­ni̠­tátit cala̠­ma̠­tzan­ke̠­na­nítit chuná cumu la̠ Dios ca̠ma̠­tzan­ke̠­nanín xla­cata Cristo.