5
Acxtum quila̠li̠pa̠xqui̠tcán chuná cumu la̠ Cristo quinca̠pa̠xqui̠ni̠tán
Cumu xli̠­ca̠na Dios ca̠lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ luu xca­maná̠n nali̠­tax­tu­yá̠tit pus huá caka­lhi̠­pu­tútit xatlá̠n min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán chuná cumu la̠ xlá kalhi̠y. Acxtum cala̠­pa̠x­quí̠tit chuná cumu la̠ Cristo quin­ca̠­pa̠x­qui̠­ni̠tán y hasta tama­ca­má̠s­ta̠lh nac ca̠li̠ní̠n caj quim­pa̠­la­ca­tacán cumu la̠ aktum xata­maak­xta­kajní̠n li̠la­ka­chix­cu­huí̠n hua̠ntu̠ luu laká­ti̠lh Dios.
Xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ tapek­si̠­ni­yá̠tit Dios ni̠para tzinú ca̠mi­ni̠­niyá̠n nat­la­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n, cumu la̠ naxa­kat­li̠ya túnuj pusca̠t para huí mim­pusca̠t, o para la̠ta túcu naka­lhi̠­pu­tuna hua̠ntu̠ taka­lhi̠y xa̠maka­pi­tzí̠n. Xa̠huachí ni̠ cali̠­kalh­chu­hui̠­nántit hua̠ntu̠ ni̠ li̠huam­putu, ni̠ cala̠huá cali̠­kalh­ka­ma̠­nántit hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit nac mimac­nicán, porque aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Dios ni̠ quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n chuná nakalh­chu­hui̠­na­ná̠hu, huata acxni̠ nala̠­ta̠­chu­hui̠­na­ná̠hu xali̠­huaca tla̠n huá nali̠­kalh­chu­hui̠­na­ná̠hu hua̠ntu̠ Dios tla­huama nac qui­la­ta­ma̠tcán. Porque cumu la̠ hui­xinín aya catzi̠­yá̠tit pi̠ hua̠nti̠ xma̠nhuá lac­pu­huán lácu tla̠n naxa­katli̠y a̠túnuj pusca̠t ma̠squi huí xpus­ca̠tcán, osu lácu tla̠n natat­la­huay li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n, osu hua̠nti̠ hua̠k mak­la­ka­ti̠­lacá̠n hua̠ntu̠ taka­lhi̠y xta̠­cris­tianos (xli̠­hua̠k hua̠nti̠ chuná tala­má̠­nalh xli̠­ca̠na pi̠ luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ ti̠ tala­ka­chix­cu­hui̠y tzincun), pero mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ chuná tala­má̠­nalh ne̠c­xnicú lay cati­ca̠­lák­cha̠lh a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ Cristo chu Dios naca̠­ma̠x­qui̠y hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán. Ni̠para cha̠tum tícu caca̠­liak­ska­huimí̠n lacuán tachu­huí̠n para naca̠­hua­niyán pi̠ ni̠chuná cati­qui̠­táx­tulh, porque caca­tzí̠tit pi̠ xta­si̠tzi Dios juerza naca̠­lak­chá̠n xli̠­hua̠k hua̠nti̠ caj xma̠n taka­lha­kax­mat­ma­ka­má̠­nalh Dios. Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ chuná li̠xcáj­nit tala­má̠­nalh ni̠ caca̠­pek­ta­nú̠tit y ni̠ lac­xtum caca̠­ta̠­látit.
Xapu̠lh hui­xinín xala­ka­ca̠­pucsua xla­pá̠tit, pero la̠nchú cumu aya li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo aya li̠la­pá̠tit xtax­káket; pus hua̠ntu̠ aksti̠tum y tancs cala­ta­pá̠tit cumu la̠ ti̠ xli̠­ca̠na tata­peksi̠y nac xtax­káket. Chuná cca̠­hua­niyá̠n la̠qui̠ naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ u̠má tax­káket ma̠sta̠y taak­sti̠­tu­mí̠li̠t, tala­ka­lha­maní̠n y tapa̠x­qui̠t xa̠hua talu­lóktat. 10 Anka­lhi̠ná calak­tzak­sátit nat­la­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ lakati̠y Quim­pu̠­chi­nacán. 11 Ni̠ huá camak­tla­huátit la̠ta tu̠ ni̠ li̠ma­cuán cumu la̠ tat­la­huay hua̠nti̠ xala­ka­ca̠­pucsua tala­má̠­nalh, huata xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n hui­xinín ca̠la­kuá̠n cama̠­lak­si­yútit. 12 Xli̠­ca̠na pi̠ hasta luu li̠ma̠­xaná para caj nali̠­chu­hui̠­na­ná̠hu hua̠ntu̠ xlacán tze̠k tat­la­huay; 13 pero acxni̠ ca̠hui­li̠cán nac ca̠la­kuá̠n la̠ta túcu tze̠k xuí acxnicú chú luu tasiyuy hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, porque huá xtax­káket sta­lanca ma̠siyuy. 14 Huá xpa̠­la­cata chiné li̠huán nac li̠kalh­ta­huaka:
Cala­ká­huanti huix hua̠nti̠ lhta­tápa̠t;
para aya ni̠ni̠ta, cala­cas­ta­cuánanti,
porque Cristo nama̠x­qui̠yá̠n xtax­káket.
15 Xli̠­ca̠na pi̠ luu cuentaj cat­la­huátit mila­ta­ma̠tcán la̠qui̠ aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit. Ni̠chuná cala­ta­pá̠tit cumu la̠ lac­tonto lac­chix­cu­huí̠n sino cumu la̠ ti̠ lak­ska­lalán y taca­tzi̠y lácu xli̠­la­ta­ma̠tcán. 16 Ni̠ caj calac­tla­hua­pítit min­quilh­ta­ma­cujcán, huata anka­lhi̠ná cali̠s­cújtit Quim­pu̠­chi­nacán porque xli̠­ca̠na pi̠ luu tuhua u̠má quilh­ta­macú hua̠ntu̠ pu̠la­ma̠­náhu. 17 Ni̠ hua­tiyá pi̠ akpuntum cala­ta­pá̠tit huata calac­pu­tzátit li̠huana̠ naaka­ta̠k­sá̠tit túcu a̠tzinú lakati̠y Dios nat­la­hua­yá̠hu. 18 Ni̠ caj caakka­chi̠­ta­pá̠tit porque chuná caj li̠huaca li̠lak­tzan­ka̠­ta̠­ya­yá̠tit, huata cama̠­si­yútit pi̠ hui­xinín kalhi̠­yá̠tit Espíri­tu Santo nac mila­ta­ma̠tcán. 19 Y acxni̠ kalh­chu­hui̠­na­ná̠tit cala̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­nántit para aktum salmo, osu aktum taquilh­tlí̠n o takalh­chu­huí̠n hua̠ntu̠ nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit Dios xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke mina­cujcán chuná cumu la̠ ca̠ma̠­lac­pu­hua̠­ni̠yá̠n Espíri­tu Santo. 20 Anka­lhi̠ná capa̠x­cat­ca­tzi̠­nítit Quin­tla̠­ticán Dios caj xpa̠­la­cata xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tla­huama nac qui­la­ta­ma̠tcán xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Quim­pu̠­chi­nacán.
Acxtum catala̠pá̠xqui̠lh hua̠nti̠ tatamakaxtokni̠t
21 Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo acxtum cala̠­ka­lha­kax­pátit hua̠ntu̠ la̠hua­ni­yá̠tit mili̠t­la­huatcán xla­cata chuná namaka­pa̠­xu­hua­yá̠tit Cristo.
22 Hui­xinín lac­pus­ca̠tní̠n hua̠nti̠ makax­to­ká̠tit, caka­lha­kax­páttit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n min­ta̠­ko̠­lucán chuná cumu la̠ kax­pa­tá̠tit hua̠ntu̠ huan xta­chu­huí̠n Cristo. 23 Porque huá chixcú ma̠peksi̠y y pux­culé̠n xma̠­hui̠ná chuná cumu la̠ Cristo ma̠peksi̠y y ca̠pux­cu­le̠ma hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán, xa̠huachí huá ca̠ma̠x­qui̠y lak­táxtut porque hua­tuní̠n tali̠­taxtuy xmacni y huá xak­xa̠­kacán. 24 Chuná cumu la̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo takax­mata hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­peksi̠y pus na̠chuná chú hui­xinín lac­pus­ca̠tní̠n caka­lha­kax­páttit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n min­ta̠­ko̠­lucán.
25 Y hui­xinín lac­chix­cu­huí̠n capa̠x­quí̠tit mima̠­hui̠­nacán chuná cumu la̠ Cristo ca̠pa̠x­qui̠ni̠t xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán, y hasta maca­má̠s­ta̠lh xla­táma̠t caj xpa̠­la­ca­tacán. 26 Xlá chuná tlá­hualh la̠qui̠ naca̠­ma̠ak­sti̠­tu­mi̠li̠y y lacuán naca̠­li̠­ma̠xtuy caj xpa̠­la­cata xta­chu­huí̠n xa̠huá a̠má chú­chut hua̠ntu̠ ca̠liakmu­nucán, 27 la̠qui̠ chuná hua̠ntu̠ lacuán y ni̠tu̠ xta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠ntu̠ tali̠x­ca­jua̠lani̠t nama­ca­ma̠x­qui̠y Dios a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán. 28 Chuná cumu la̠ cha̠tum chixcú pa̠x­qui̠y y cuentaj tla­huay xmacni, pus na̠chuná xli̠­pá̠x­qui̠t y xli̠­cuentaj­tlá­huat xma̠­hui̠ná. Porque hua̠nti̠ xli̠­ca̠na pa̠x­qui̠y xma̠­hui̠ná qui̠­taxtuy pi̠ sacstu ma̠n pa̠x­qui̠­má̠­calh. 29 Porque ni̠para cha̠tum tícu lak­makán xmacni sinoque cuentaj tla­huay y li̠huana̠ mak­ta­kalha, chuná cumu la̠ Cristo quin­ca̠­mak­ta­ka­lhá̠n aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu, 30 porque la̠ta cha̠­tunu aquinín li̠tax­tu­yá̠hu xmacni. 31 Huá xpa̠­la­cata chiné li̠ta­tzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka: “Huá xpa̠­la­cata cha̠tum kahuasa li̠mak­xteka xtla̠t chu xtzí la̠qui̠ nata̠­ta­lak­xtumi̠y xpusca̠t, y ma̠squi xcha̠­tiycán xuani̠t cha̠­tumá tali̠­taxtuy.” 32 Xli̠­ca̠na pi̠ tamá lanca xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios hua̠ntu̠ aquinín ni̠lay aka­ta̠k­sá̠hu, pero huá aquit cuani­putún la̠ta Cristo xa̠hua xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán xlá tata̠­ta­la­cas­tucni̠t. 33 Pero la̠ta cha̠­tunu cha̠­tunu hua̠nti̠ tamaka­xtok­ni̠­tátit capa̠x­quí̠tit mima̠­hui̠­nacán chuná cumu la̠ me̠c­stucán pa̠x­qui̠­yá̠tit y mak­ta­ka­lhá̠tit mimac­nicán, y na̠chuná xalac­pus­ca̠tní̠n cata­ka­lha­káx­matli hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­peksi̠y xta̠­ko̠­lucán.