6
Na̠chuná hui­xinín camaná̠n laka­huasán y lac­tzu­maján, caca̠­ka­lha­kax­páttit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n min­tla̠tcán xa̠hua min­tzicán, chuná li̠maka­pa̠­xu­hua­yá̠tit Quim­pu̠­chi­nacán porque xli̠­ca̠na pi̠ chuná mili̠t­la­huatcán. Porque a̠má xapu̠lh xli̠­ma̠­peksí̠n Dios hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ca­ni̠ta̠n la̠qui̠ nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu y la̠qui̠ naka­lhi̠­yá̠hu tla̠n latáma̠t chiné huan: “Caca̠­pa̠xqui min­tla̠t xa̠hua mintzí, la̠qui̠ maka̠s y li̠pa̠­xúhu nala­ta­pa̠ya uú nac ca̠quilh­ta­macú.”
Na̠chuná hui­xinín xanat­la̠tni, ni̠ caj caca̠­ma­ka­si̠­tzí̠tit min­ca­mancán, huata hua̠ntu̠ tla̠n caca̠­maka­stáctit, li̠pa̠­xúhu cata­ka­lha­kax­mat­ní̠­nalh hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠­yá̠tit y caca̠­ma̠­si­yu­nítit lácu aksti̠tum nata­li̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán.
Xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ tachí̠n ca̠ma̠s­cu­jumá̠n cha̠tum mim­pat­roncán, li̠pa̠­xúhu caka­lha­kax­páttit hua̠ntu̠ ca̠hua­niyá̠n y hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n xta̠­chuná cali̠­ma̠x­tútit cumu lá̠m­para huá Cristo scuj­ni­pá̠tit. Ni̠ caj xma̠n acxni̠ ca̠la­kayá̠n y ca̠ucxilhmá̠n mim­pat­roncán cas­cújtit sinoque ma̠squi ni̠ti̠, hui­xinín chu­na­tiyá tancs cali̠s­cújtit xli̠­hua̠k mina­cujcán cas­cújtit chuná cumu la̠ a̠ cas­cuj­ni­pítit Dios xli̠­hua̠k min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠­ca­ná̠tit nat­la­hua­yá̠tit cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ cat­la­huátit, caca­tzí̠tit pi̠ lá̠m­para huá Cristo ca̠ma̠s­cu­jumá̠n y ni̠ caj cati̠hua̠ chixcú. Porque hui­xinín aya catzi̠­yá̠tit pi̠ la̠ta cha̠­tunu cha̠­tunu aquinín chuná para hua̠nti̠ tachí̠n li̠la­má̠­calh o ca̠lak­uá̠n lama, Quim­pu̠­chi­nacán nama̠x­qui̠y xtas­káhu hua̠ntu̠ mini̠niy la̠ta para tla̠n o ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ tit­lá­hualh.
Na̠chuná hui­xinín pat­rones hua̠nti̠ ma̠s­cu­ju­nu­ná̠tit, hua̠ntu̠ tla̠n caca̠­ca­tzi̠­nítit min­ta­sa̠­cuacán ni̠ caj caca̠­la­ca­quilh­ní̠tit. Porque chuná cumu la̠ huix xa̠hua min­ta­sa̠­cuá̠n kalhi̠­yá̠tit cha̠tum Mim­pu̠­chi­nacán hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n, y tamá Quim­pu̠­chi­nacán ni̠ quin­ca̠­lac­sac­pa̠x­qui̠yá̠n sinoque acxtum quin­ca̠­pa̠x­qui̠yá̠n.
Espíritu Santo li̠tamakta̠yayá̠tit nac milatama̠tcán
10 Nata̠lán, la̠nchú cca̠­hua­niyá̠n pi̠ cali̠­tat­li­huék­lhtit tamá xli̠t­li­hueke hua̠ntu̠ kalhi̠y Quim­pu̠­chi­nacán. 11 Li̠huana̠ cali̠­lha­ka̠­nántit a̠má xli̠t­li­hueke hua̠ntu̠ ca̠ma̠x­qui̠yá̠n Dios la̠qui̠ ni̠ natat­la­ji̠­yá̠tit acxni̠ naca̠­la­ca­ta­hua­cayá̠n akska­huiní, y ni̠ naca̠ak­ska­hui­mi̠yá̠n. 12 Porque xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo ni̠tu̠ ca̠la­ca­ta­hua­ca­ma̠­náhu cris­tianos uú xalaní̠n hua̠nti̠ na̠ taka­lhi̠y xmacni chu xlúcut, sinoque huá ta̠la̠­la­ca­ta̠­qui̠­ma̠­náhu tamá li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní hua̠nti̠ ma̠squi ni̠ tasiyuy pero taka­lhi̠y lanca li̠t­li­hueke li̠ma̠­peksí̠n nac akapú̠n xa̠hua nac xlak­sti̠­pa̠ncán cris­tianos xala u̠má ca̠quilh­ta­macú hua̠nti̠ nac xala­ka­ca̠­pucsua tala­má̠­nalh. 13 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ li̠huana̠ cali̠­tu̠x­ca̠­ní̠tit tamá li̠t­li­hueke hua̠ntu̠ ca̠ma̠x­qui̠yá̠n Dios la̠qui̠ acxni̠ nata̠­la̠­la­ca­ta̠­qui̠­yá̠tit akska­huiní ni̠ natat­la­ji̠­yá̠tit y acxni̠ aya ta̠ya­ni­ni̠­tátit nahuán chu­na­tiyá aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Cristo.
14 Cumu hui­xinín li̠tax­tu­yá̠tit cumu la̠ tropa, pus hua̠ntu̠ aksti̠tum cala­ta­pá̠tit y cali̠­tu̠x­ca̠­ní̠tit xta­lu­lóktat xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios. 15 Cumu la̠ cha̠tum scu­lujua tropa hui­xinín cane̠c­xni­cahuá ská­lalh cala­ta­pá̠tit y caliakchu­hui̠­nántit a̠má xta­chu­huí̠n Jesús hua̠ntu̠ ma̠sta̠y li̠pa̠­xúhu latáma̠t nac xla­catí̠n Dios. 16 Cumu tropa hua̠k taka­lhi̠y escudos hua̠ntu̠ tali̠­pa̠x­toka a̠má li̠tipni hua̠ntu̠ ca̠li̠­ta­lacán, hui­xinín na̠ cali̠­ma̠x­tútit cumu la̠ miescu­docán tamá min­ta­ca̠­naj­latcán hua̠ntu̠ kalhi̠­ni­yá̠tit Cristo la̠qui̠ cumu tli­hueke kalhi̠­yá̠tit huá tla̠n nali̠­pa̠x­to­ká̠tit xli̠t­li­hueke akska­huiní. 17 Y a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ Cristo ca̠ma̠x­qui̠yá̠n li̠huana̠ cata̠k­nú̠tit cumu la̠ taway tropa tata̠knu̠y xta̠knu xla li̠cá̠n. Y tamá Espíri­tu Santo hua̠ntu̠ aya ca̠ma̠x­qui̠­ca­ni̠­tátit xta̠­chuná cali̠­ma̠x­tútit cumu la̠ miespada hua̠ntu̠ nali̠­ma­ca­pa̠­huana. 18 Ne̠c­xnicú cata­mak­xtek­nítit xla­cata nakalh­ta­hua­ka­ni­yá̠tit Dios chuná cumu la̠ ca̠ma̠­lac­pu­hua̠­ni̠yá̠n Espíri­tu Santo la̠qui̠ ni̠ nata­xlaj­uani̠­yá̠tit. Y na̠ cali̠­kalh­ta­hua­kátit xla­cata na̠chu­na­tiyá aksti̠tum cata­la­tá­ma̠lh xli̠­hua̠k hua̠nti̠ na̠ tali̠­pa̠­huán Dios. 19 Na̠chuná cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios quim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ xlá naqui­ma̠x­qui̠y tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni y tla̠n nac­li̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n la̠ta lácu xlá ca̠lak­ma̠x­tu­putún xli̠­hua̠k cris­tianos. 20 Dios qui­li̠­lac­sacni̠t pi̠ nac­li̠­taxtuy xta­sa̠cua hua̠nti̠ nac­li̠­chu­hui̠nán u̠má xasa̠sti xta­la­ca­pa̠s­tacni la̠ta ca̠lak­ma̠x­tu­putún cris­tianos y hasta caj huá xpa̠­la­cata ma̠squi aquit cta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n. Pero cahua­nítit pi̠ caqui­má̠x­qui̠lh li̠ca­mama la̠qui̠ a̠tzinú tancs nac­li̠­chu­hui̠nán.
Pablo ca̠huaniy tacha̠lí cristianos
21 Tamá koxutá quin­ta̠­lacán Tíquico xli̠­ca̠na pi̠ luu aksti̠tum quin­ca̠­mak­ta̠­yamá̠n la̠ta cli̠s­cuj­ma̠­náhu xta­chu­huí̠n Quim­pu̠­chi­nacán, xlá li̠huana̠ naca̠­hua­ni­ya̠­chá̠n lácu clama y hua̠ntu̠ ctla­hua­ma̠­náhu. 22 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­lak­ma­ca̠­ma̠­chá̠n la̠qui̠ naca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­naná̠n pi̠ tla̠n cla­ma̠­náhu y chuná hui­xinín na̠ li̠huaca naliakpu­huan­ti­ya­yá̠tit.
23 Cla­cas­quín pi̠ Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo caca̠­má̠x­qui̠lh xli̠­hua̠k nata̠­laní̠n tapa̠x­qui̠t, tapa̠­xu­huá̠n xa̠hua taca̠­nájlat, 24 y caca̠­si­cu­la­na̠t­lá­hualh xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tama̠­siyuy nac xla­ta­ma̠tcán pi̠ xli̠­ca̠na tapa̠x­cat­ca­tzi̠niy xta­pá̠x­qui̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo.