Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠
Ca̠tzók­nilh Filipenses
Umá carta hua̠ntu̠ San Pablo ca̠tzók­nilh cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Filipos, lhu̠hua hua̠nti̠ tali̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠y “Carta xalac pu̠la̠chi̠n”. Pero na̠ luu mini̠niy xli̠­ma̠­pa̠­cu­huí̠­calh “Carta hua̠ntu̠ ma̠sta̠y tapa̠xuhuá̠n”. Xli̠­ca̠na pi̠ San Pablo tzokli u̠má carta acxni̠ xlá xta­mac­nu̠­cani̠t nac pu̠la̠­chi̠n caj xpa̠­la­cata cumu xli̠­pa̠­huán y xli̠s­cuja Quim­pu̠­chi­nacán Cristo (1.13), y ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ xli̠­li̠­pu­huán caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xak­spu­lama, xuilapá pu̠lactu hua̠ntu̠ luu xma̠uxca̠ni̠y xla­cata naka­lhi̠y tapa̠­xu­huá̠n. Xli̠­pu̠­lactum, luu xli̠­pa̠­xu­huay pi̠ antá xta­mac­nu̠­cani̠t porque chuná tla̠n xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠niy xta­chu­huí̠n Cristo a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ lac­xtum xca̠­ta̠­ta­numa nac pu̠la̠­chi̠n, xa̠huachí xca̠­li̠­ma̠x­qui̠y li̠ca­mama xa̠maka­pi­tzí̠n xta̠­ca̠­naj­laní̠n antá xalaní̠n hua̠nti̠ na̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Cristo pi̠ ne̠c­xnicú cata­tax­la­juáni̠lh. Xli̠­pu̠­lactiy, xlá xmaklh­ca­tzi̠y tapa̠­xu­huá̠n porque a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xalac Filipos hua̠nti̠ xca̠­tzok­nima xcarta xta­ma­ca̠­nini̠t actzu̠ túmi̠n hua̠ntu̠ xlacán xta­li̠­mak­ta̠­ya­putún, y San Pablo luu xca̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠­nima. Y xli̠­pu̠­lac­tutu, cumu xmaklh­ca­tzi̠y pi̠ niaj maka̠s quilh­ta­macú xámaj ni̠y xlá sta­lanca xca­tzi̠y pi̠ niajpara maka̠s xámaj lak­chá̠n Quim­pu̠­chi­nacán (1.21-23). Y ma̠squi xlá xmaklh­ca­tzi̠ma tali̠­pu­huá̠n xa̠hua tapa̠tí̠n, xlianka­lhi̠ná chu­na­tiyá xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos, chiné huan: “Xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú cali̠­pa̠­xu­huátit caj xpa̠­la­cata li̠pa̠­hua­ná̠tit Quim­pu̠­chi­nacán. ¡Luu xli̠­ca̠na cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n pi̠ capa̠­xu­huátit!” (4.4).
1
Aquit Pablo xa̠hua quin­ta̠­lacán Timoteo hua̠nti̠ Dios quin­ca̠­lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ nac­li̠­tax­tu­yá̠hu xta­sa̠cua Jesu­cristo, cca̠­tzok­nimá̠n eé carta xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ tapek­si̠­ni­yá̠tit Dios ta̠ta­la­cas­tuc­ni̠­tátit Jesu­cristo, na̠chuná hua̠nti̠ tali̠­taxtuy obispos y dia­conos hua̠nti̠ tamak­ta̠­yalé̠n xli̠­hua̠k hua̠nti̠ hui­látit nac xaca̠­chi­quí̠n Filipos. Cla­cas­quín pi̠ Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán y caca̠­ma̠x­quí̠n tla̠n latáma̠t.
Pablo kalhtahuakaniy Dios xpa̠lacatacán filipenses
Anka­lhí̠n acxni̠ cca̠­la­ca­pa̠s­tacá̠n cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xlá tla­huani̠t nac mila­ta­ma̠tcán. Y la̠ta maka­tunu ckalh­ta­hua­kaniy mim­pa̠­la­ca­tacán lanca tapa̠­xu­huá̠n cmaklh­ca­tzi̠y nac qui­nacú, porque cla­ca­pa̠s­taca hasta la̠ta a̠má quilh­ta­macú acxni̠ huacu tili̠­pa̠­huántit Quim­pu̠­chi­nacán hasta la̠ ca̠lacchú xli̠­hua̠k hui­xinín ni̠ tax­laj­uani̠­pá̠tit chu­na­tiyá qui­la̠­mak­ta̠­ya­má̠hu la̠ta acxtum ma̠aka­hua­ni̠­má̠hu xta­chu­huí̠n Jesús. Aquit cca­tzi̠y pi̠ Dios anka­lhi̠ná naca̠­mak­ta̠­yayá̠n porque a̠má tla̠n ta­scújut hua̠ntu̠ ma̠n ma̠la­ca­tzu­qui̠ni̠t nac mila­ta­ma̠tcán acxni̠ hui­xinín xapu̠lh tili̠­pa̠­huántit Jesús, xlá li̠huana̠ nama̠­kan­tax­ti̠­ti̠­lhay hasta acxni̠ namín xli̠­maktiy Jesu­cristo. Clac­pu­huán pi̠ chuná ca̠mi­ni̠­niyá̠n anka­lhi̠ná nac­ca̠­la­ca­pa̠s­tacá̠n porque luu snu̠n cca̠­la­ka­lha­maná̠n, xli̠­hua̠k qui­nacú cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n porque hui­xinín cane̠cx­ni­cahuá acxtum qui­la̠­ta̠­ka­lhi̠­yá̠hu tapa̠­xu­huá̠n, chuná ma̠squi cta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n o acxni̠ cchu­hui̠nán nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­lu­lokniy pi̠ xli̠­ca̠na huá lak­ma̠x­tunún xta­chu­huí̠n Cristo. Sta­lanca catzi̠y Dios pi̠ luu snu̠n cca̠­la­ka­lha­maná̠n porque eé tapa̠x­qui̠t hua̠ntu̠ cmaklh­ca­tzi̠y nac qui­nacú y hua̠ntu̠ cca̠­ka­lhi̠­niyá̠n huá qui­ma̠x­qui̠ni̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo. Ma̠squi cca­tzi̠y pi̠ la̠pa̠x­qui̠­yá̠tit pero aquit cli̠­ma̠aka­tzanke̠y Dios acxni̠ ckalh­ta­huakay pi̠ a̠tzinú ma̠s caka­lhí̠tit tapa̠x­qui̠t, y na̠chuná caca̠­ma̠x­quí̠n lhu̠hua li̠s­ka­lala xa̠hua tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni, 10 la̠qui̠ tla̠n nalac­sa­cá̠tit hua̠ntu̠ a̠tzinú tla̠n naca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n nac mila­ta­ma̠tcán la̠qui̠ aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit y ni̠tu̠ cati­ca̠­li̠­hua­ni­cántit acxni̠ Cristo namim­paray xli̠­maktiy. 11 Porque caj xpa̠­la­cata tla̠n mila­ta­ma̠tcán nama­ca­ma̠x­qui̠­yá̠tit Dios lacuán min­tas­cu­jutcán hua̠ntu̠ Jesu­cristo ca̠li̠­mak­ta̠­ya­ni̠tán nahuán la̠qui̠ chuná tla̠n nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠cán Dios caj mim­pa̠­la­ca­tacán.
Xlatama̠t Pablo hua̠k huá macama̠xqui̠ni̠t Jesús
12 Nata̠lán, aquit cla­cas­quín pi̠ hui­xinín naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ quiak­spu­lama chuná cumu la̠ cta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n, ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ cpa̠­ti̠ma pero chuná tancs li̠ta­lu­lokma pi̠ tamá xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut kalhi̠y li̠t­li­hueke. 13 Chuná cuan porque xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh xtropa ma̠pek­si̠ná romano hua̠nti̠ tamak­ta­kalhnán uú nac pu̠la̠­chi̠n, xa̠hua lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac eé lanca ca̠chi­quí̠n tancs taca­tzi̠ni̠t pi̠ aquit qui­li̠­ta­mac­nu̠­cani̠t nac pu̠la̠­chi̠n caj xpa̠­la­cata cumu huá cli̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. 14 Y cumu lhu̠hua catzi̠cán pi̠ caj huá xpa̠­la­cata aquit cli̠­ta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n, lhu̠hua cris­tianos uú xalaní̠n hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Jesús taakpu­huan­ti­yani̠t xla­cata nata­liakchu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Cristo y ni̠para tzinú talak­lhpe̠­cuán porque taca­tzi̠y pi̠ huá naca̠­mak­ta̠yay Quim­pu̠­chi­nacán cumu la̠ qui­mak­ta̠­yama.
15 Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ lhu̠hua hua̠nti̠ tali̠­chu­hui̠nán Cristo pero ni̠ xla­cata para luu tancs tama̠­si­yu­putún xta­chu­huí̠n sinoque caj quin­ta­lak­ca­tzaniy la̠ta xli̠­lhu̠hua hua̠nti̠ aya tali̠­pa̠­huani̠t y huá xpa̠­la­cata caj tama̠­paj­pi­tzi­putún cris­tianos; pero na̠ luu lhu̠hua hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tancs tali̠s­cuj­má̠­nalh xta­chu­huí̠n Dios. 16 Maka­pi­tzí̠n nata̠lán tali̠­chu­hui̠nán Cristo porque quin­ta­la­ka­lhamán y xli̠­ca̠na quin­ta­mak­ta̠­ya­putún. Xlacán sta­lanca taca­tzi̠y pi̠ huá Dios ma̠s­ta̠ni̠t quilh­ta­macú naquin­ta­mac­nu̠cán nac pu̠la̠­chi̠n la̠qui̠ nac­ma̠­lu­loka nac xla­ca­ti̠ncán lac­lanca ma̠pek­si̠­naní̠n pi̠ xli̠­ca̠na huá xta­chu­huí̠n ma̠sta̠y lak­táxtut. 17 Pero xa̠maka­pi­tzí̠n na̠ tahuán pi̠ quin­ta­mak­ta̠­ya­má̠­nalh ma̠squi caj quin­ta­lak­ca­tzaniy quin­ta­scújut la̠ta tla̠n qui̠­tax­tuma y talac­tla­hua­putún la̠qui̠ li̠huaca naquin­ta­sij­pu̠­huacay li̠huán aya cta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n. 18 Pero ni̠para tzinú cli̠­taaklhu̠­hui̠y porque para hua̠ntu̠ aksti̠tum o ni̠ aksti̠tum tali̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh xta­chu­huí̠n Dios, pero cumu na̠ nama̠­pa̠­cu­hui̠y Cristo huá u̠má a̠tzinú aquit luu cli̠­pa̠­xu­huay.
Y chu­na­tiyá nac­ti­li̠­pa̠­xu­huay pi̠ huá li̠chu­hui̠­na­má̠­calh Cristo, 19 porque cca­tzi̠y pi̠ hua̠k tla̠n naquin­qui̠­tax­tuniy la̠ta hui­xinín nakalh­ta­hua­ka­ni­yá̠tit quim­pa̠­la­cata y xEspíritu Jesu­cristo naqui­mak­ta̠­yalé̠n. 20 Y aquit sta­lanca cca­tzi̠y pi̠ Dios naqui­mak­ta̠yay la̠qui̠ xali̠­huaca la̠nchú la̠ta cpa̠­ti̠­nama ni̠tu̠ cac­ti­li̠­ta­ma̠­xá­ni̠lh, huata nac­ka­lhi̠y li̠ca­mama xla­cata pi̠ tla̠n tancs nac­chu­hui̠nán nac xla­ca­ti̠ncán hua̠nti̠ naquin­ta­ma̠­ka­lha­pali̠y, y nac qui­la­táma̠t sta­lanca nata­siyuy xli̠t­li­hueke Cristo, chuná para tla̠n cla­majcú nahuán xas­tacná osuchí para nacni̠y. 21 Huá chuná cli̠­huán porque hua̠ntu̠ qui­la­cata aquit cli̠­ma̠xtuy qui­la­tama̠t Cristo, y acxni̠ nacni̠y xta̠­chuná para túcu xquin­ta̠i̠canchá. 22 Pero cumu para li̠huancú clama nac ca̠quilh­ta­macú y cka­lhi̠y eé qui­macni tla̠n li̠pa̠­xúhu cli̠s­cuja xpa̠­la­cata pi̠ nala­ka­pascán xta­chu­huí̠n Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, pus ni̠ cca­tzi̠y xatúcu nac­lak­pu­hua­lacá̠n. 23 Para aya xac­ni̠lh luu a̠tzinú tla̠n xquin­qui̠­tax­tú­nilh porque cca­tzi̠y pi̠ aya xac­cha̠lh nac xpa̠xtú̠n Cristo, 24 pero na̠chuna li̠túm hui­xinín a̠tzinú ca̠mi­ni̠­niyá̠n cac­la­tá­ma̠lh xas­tacná la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n. 25 Y aquit sta­lanca cca­tzi̠y pi̠ camajcú tamak­xteka nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ tla̠n nac­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n nac min­ta­ca̠­naj­latcán y chuná naka­lhi̠­yá̠tit tapa̠­xu­huá̠n. 26 Y clamaj nahuán nac milak­sti̠­pa̠ncán xla­cata nali̠­pa̠­xu­hua­yá̠tit Quim­pu̠­chi­nacán Cristo caj quim­pa̠­la­cata.
27 Caj xma̠nhuá eé tachu­huí̠n hua̠ntu̠ cca̠­hua­niyá̠n: pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum cala­ta­pá̠tit chuná cumu la̠ mini̠niy nata­la­tama̠y hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tali̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán, chuná acxni̠ cca̠­la­ka­na̠­chá̠n osuchí ma̠squi ni̠tu̠ cca̠­la­ka­ni̠­tan­chá̠n. Clak­pu­huán pi̠ anka­lhi̠ná xqui­lakchi tachu­huí̠n la̠ta xca̠­li̠­chu­hui̠­nan­cántit pi̠ chu­na­tiyá aksti̠tum li̠la­pá̠tit y li̠­scuj­pá̠tit a̠má min­ta­ca̠­naj­latcán hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit caj xpa̠­la­cata cumu li̠pa̠­hua­ná̠tit a̠má li̠pa̠­xúhu xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut. 28 Pero ni̠para tzinú caca̠­ma­ke̠k­lhán a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ca̠si̠­tzi̠­niyá̠n, porque cumu ni̠ natat­la­ji̠­yá̠tit huata tla̠n nama̠­lu­lo­ká̠tit pi̠ xli̠­ca̠na, sta­lanca tasiyuy pi̠ taamá̠­nalh talak­tzan­ka̠­ta̠yay xlacán, pero hua̠ntu̠ mila­ca­tacán na̠ luu sta­lanca nata­siyuy pi̠ hui­xinín xli̠­ca̠na kalhi̠­yá̠tit lak­táxtut porque huá Dios chuná naca̠­mak­ta̠­yayá̠n. 29 Luu xli̠­ca̠na pi̠ hui­xinín Dios ca̠lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Cristo, pero na̠ tla̠n nali̠­pa̠­xu­hua­yá̠tit porque hui­xinín na̠ luu lhu̠hua hua̠ntu̠ nali̠­pa̠­ti̠­yá̠tit caj xpa̠­la­cata cumu huá li̠pa̠­hua­ná̠tit. 30 Luu mac­xtum li̠la­ni̠­táhu eé ta­scújut, chuná la̠ hui­xinín cumu la̠ aquit; hui­xinín aya sta­lanca ucxílhtit lácu xac­scujma nac milak­sti̠­pa̠ncán y la̠ ca̠lacchú chu­na­tiyá ca̠li̠­ta̠­chu­hui̠­nan­ca­ná̠tit la̠ta lácu aquit aksti̠tum cli̠s­cujma Cristo.