2
Ni̠tú tilakmakaná̠hu a̠má laktáxtut hua̠ntu̠ quinca̠ma̠xqui̠caná̠n
Cumu xli̠­ca̠na Dios chuná li̠chu­hui̠­nani̠t Xka­huasa pus quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n luu cuentaj nat­la­hua­yá̠hu a̠má xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ aya quin­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ca­ni̠tán la̠qui̠ ni̠tu̠ tichi­pa­yá̠hu túnuj tiji. Amá xli̠­ma̠­peksí̠n Dios hua̠ntu̠ xlá tica̠­má̠x­qui̠lh ángeles y ángeles tica̠­má̠x­qui̠lh xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán, xli̠­ca̠na pi̠ xka­lhi̠y lanca li̠t­li­hueke xa̠hua li̠ma̠­peksí̠n; y xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ caj xma̠n chuná taka­lha­kax­mat­má­kalh y tat­lá­hualh tala̠­ka­lhí̠n, pero xlacán chuná ca̠ma̠­pa̠­ti̠­ní̠­calh la̠ta lácu xca̠­mi­ni̠niy nata­xo­ko̠nún. Huá xpa̠­la­cata aquit cca̠­li̠­hua­niyá̠n: ¿apoco lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ ni̠ caquin­ti­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠ní̠n para caj xma̠n chuná nalak­ma­ka­ná̠hu xta­la­ka­lha­maní̠n Dios xa̠hua a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­ma̠x­qui̠­pu­tuná̠n? Porque pu̠lh huá Quim­pu̠­chi­nacán li̠chu­hui̠­nani̠t eé xasa̠sti tama̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut, y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ taka­lha­káx­matli tancs tama̠­lú­lokli pi̠ xli̠­ca̠na chuná xlá tili̠­chu­huí̠­nalh la̠qui̠ na̠ naca̠­naj­la­yá̠hu. Xa̠huachí Dios ma̠n laca­tancs ma̠lu­lokni̠t pi̠ xli̠­ca̠na porque lhu̠hua lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠­ni̠tán, y ucxilh­ni̠­táhu hasta hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú a̠ xuc­xi­lhá̠hu, y caj xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo hua̠ntu̠ xlá chuná lac­púhua quin­ca̠­ma̠x­quí̠n xli̠­ca̠na pi̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠t­la­hui̠­ni̠tán lacuán ta­scújut.
Jesucristo li̠taxtuy xapuxcu quinta̠lacán
Dios ni̠tu̠ ca̠ma̠­cuentaj­li̠ni̠t ángeles xla­cata hua­tuní̠n nata­mak­ma̠­pek­si̠nán nac a̠má xaca̠­li̠­pá̠­xúhu pu̠la­tama̠n antaní ama̠­náhu cha̠­ná̠hu, hua̠ntu̠ la̠nchú aquit cca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­namá̠n. Xli̠­ca̠na pi̠ ni̠chuná, porque lacatum nac li̠kalh­ta­huaka Dios tima̠­lac­pu­huá̠­ni̠lh cha̠tum xlac­scujni pi̠ chiné catzokli:
Lanca tali̠­pa̠hu Dios, ¿túcu xkásat cris­tiano lácu li̠la­ca­pa̠s­taca y laka­lha­mana?
¿Túcu liucxilha cha̠tum chixcú, lácu aka­tiyuj li̠laya xla­cata pi̠ ni̠tu̠ naak­spulay?
Ma̠squi xli̠­cána pi̠ ni̠ maka̠s quilh­ta­macú xapu̠lh ni̠ xca̠­ma̠x­qui̠­ni̠ta cris­tianos li̠t­li­hueke xa̠hua li̠ma̠­peksí̠n cumu la̠ taka­lhi̠y ángeles,
pero aca­li̠stá̠n ca̠ma̠xqui̠ lanca li̠cá̠cni̠t y tali̠­pa̠hu ca̠li̠­ma̠xtu.
Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán hua̠k huá ca̠ma̠­cuentájli la̠qui̠ huá naca̠­ma̠­peksi̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán.
Cumu Dios laca­tancs huani̠t pi̠ hua̠k huá ca̠ma̠­cuentajli̠y y naca̠­ma̠­peksi̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán, antá laca­tancs huam­putún pi̠ ni̠para pu̠lactum anán hua̠ntu̠ xlacán ni̠ tama̠­peksi̠y; pero aquinín sta­lanca ucxi­lhá̠hu pi̠ ni̠ xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán taka­lha­kax­mata xli̠­ma̠­pek­si̠ncán cris­tianos. Pero ucxi­lhá̠hu Jesús hua̠nti̠ ni̠ luu maka̠s quilh­ta­macú Dios li̠má̠x­tulh ni̠tu̠ xka­lhi̠y xli̠t­li­hueke cumu la̠ taka­lhi̠y ángeles y xlá tla̠n tlá­hualh tama­ca­má̠s­ta̠lh nac ca̠li̠ní̠n caj quim­pa̠­la­ca­tacán porque xca­tzi̠y pi̠ huá Dios chuná xli̠­lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t nama̠­kan­taxti̠y, porque xlá xli̠­ca̠na quin­ca̠­pa̠x­qui̠yá̠n. Y caj xpa̠­la­cata a̠má tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ Jesús pá̠ti̠lh acxni̠ mak­ní̠­calh, la̠nchú aya kalhi̠y xatlá̠n xpu̠­tá­hui̠lh nac akapú̠n la̠qui̠ cane̠c­xni­cahuá nala­ka­chix­cu­hui̠cán y naca̠c­ni̠­na­nicán.
10 Amá Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ xlá xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán nac ca̠quilh­ta­macú porque huá tla­huani̠t y hua̠k taanán porque chuná lacas­quín, xlá lacas­quín pi̠ xli̠­hua̠k xca­maná̠n cata­ká­lhi̠lh a̠má lak­táxtut y tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ xlá ma̠lacnu̠y. Huá xpa̠­la­cata li̠mák­xtekli Qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán Jesu­cristo pi̠ capá̠­ti̠lh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xlacán xli̠­pa̠­ti̠tcán xuani̠t y chuná ca̠li̠­ma̠ak­sti̠­tu­mi̠­li̠­ko̠lh chuná cumu lá lacas­quín Dios. 11 Pus xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ ca̠ma̠­la­ca­tzu­hui̠­cani̠t nac xla­catí̠n Dios chuná cumu la̠ ti̠ ca̠ma̠­la­ca­tzu­hui̠ni̠t nac xla­catí̠n Dios acxtum taka­lhi̠y cha̠tum xtla̠­ticán hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n. Huá xpa̠­la­cata Jesús Xka­huasa Dios ni̠para tzinú ca̠li̠­ma̠­xanán cris­tianos ca̠huaniy xna­ta̠lán. 12 Porque lacatum nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan:
Aquit nac­li̠­chu­hui̠nán nac xlak­sti̠­pa̠ncán qui­na­ta̠lán,
y nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huaná̠n li̠pa̠­xúhu nac­quilh­tli̠­niyá̠n.
13 Laca­tum­li̠túm chiné huan:
Anka­lhi̠ná aquit caj xma̠n huá cli̠­pa̠­huán.
Y lacatum huam­paray:
Umac­xtum cuila̠­náhu, aquit xa̠hua xca­maná̠n Dios hua̠nti̠ xlá qui­ma­ca­ma̠x­qui̠ni̠t.
14 Cumu la̠ sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ la̠li̠­la­ka­pasa pu̠lac­tumá taka­lhi̠y xkalh­nicán xa̠hua xli̠­huacán, pus Jesús li̠táx­tulh qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán porque xlá na̠ xka­lhi̠y xkalhni xa̠hua xmacni chuná cumu la̠ aquinín kalhi̠­yá̠hu, la̠qui̠ tla̠n nali̠­maka­tlajay caj xpa̠­la­cata xli̠ní̠n a̠má xpu̠­chiná ca̠li̠ní̠n hua̠nti̠ xka­lhi̠y li̠t­li­hueke y tla̠n xmak­ni̠nán pero ni̠ti̠cu a̠tunu sinoque huá akska­huiní. 15 Pus chú aya ca̠lak­ma̠x­tuni̠t xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xli̠­hua̠k xla­ta­ma̠tcán xta­pe̠­cuaniy li̠ní̠n y anka­lhi̠ná xta­la­má̠­nalh cumu la̠ xta­chí̠n porque ni̠para cha̠tum tícu lak­taxtuy ni̠ nani̠y. 16 Xa̠huachí Cristo ni̠ huá lak­mini̠t xla­cata naca̠­lak­ma̠xtuy ángeles, sinoque huá mini̠t ca̠lak­ma̠xtuy a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pasni xamaká̠n ko̠lu­tzí̠n Abraham. 17 Y cumu chuná xli̠­lac­lhca̠­ma­ca­min­cani̠t xafuerza xuani̠t pi̠ na̠chuná naka­lhi̠y xmacni cumu la̠ taka­lhi̠y xna­ta̠lán xalac ca̠quilh­ta­macú y la̠qui̠ tla̠n nali̠­taxtuy lanca tali̠­pa̠hu xapuxcu cura hua̠nti̠ tla̠n xta­pu­huá̠n nahuán, la̠qui̠ tla̠n naca̠­lac­xa­caniy xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán cris­tianos acxni̠ nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠nán hua̠ntu̠ naca̠­pa̠­la­ca­xo­ko̠nún nac xla­catí̠n Dios. 18 Cumu xlá na̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ pa̠ti̠ni̠t, catzi̠y pi̠ anka­lhi̠ná tzak­sanán akska­huiní pus qui­li̠­ca­tzi̠tcán pi̠ naca̠­mak­ta̠yay xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ca̠sa­ka̠­li̠ma juerza ca̠ma̠t­la­hui̠­putún tala̠­ka­lhí̠n akska­huiní.