Hua Uma Carta Hua̠ntu̠ Ca̠tzók­nilh
Hebreos
Cumu judíos na̠ tali̠­ta­pa̠­cu­hui̠y heb­reos hua­tiyá ma̠x hua̠nti̠ ca̠lak­ma­cá̠n­calh eé carta, ma̠squi ni̠ catzi̠cán tícu luu tzokli. Hua̠nti̠ tzokma u̠má carta xca­tzi̠ni̠t pi̠ lhu̠hua u̠ma̠ko̠lh heb­reos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huani̠t Cristo aya xtaak­xtek­makam­putún xta­ca̠­naj­latcán la̠qui̠ niaj huij nahuán hua̠ntu̠ xpa̠­la­cata naca̠­li̠­pu­tza­sta̠­lacán. Ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y ca̠ma̠uxca̠ni̠y pi̠ chu­na­tiyá aksti̠tum cata­li̠­pá̠­hualh Cristo ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ caca̠­lakchi tali̠­pu­huá̠n xa̠hua tapa̠tí̠n chuná cumu lá tati̠­pa̠­ti̠ni̠t a̠ma̠ko̠lh xalak­maká̠n xli̠­ta­la­ka­pas­nicán hua̠nti̠ Dios xca̠­lac­sacni̠t.
Cumu xlacán xta­mac­pu­huán niaj luu xta­ca̠­najlay para a̠má Cristo hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huani̠t xli̠­ca̠na xka­lhi̠y li̠t­li­hueke xla­cata naca̠­mak­ta̠yay nac xta­pa̠­ti̠ncán, xlá ca̠ma̠­lu­lokniy pi̠ ni̠ chuná qui̠­taxtuy, porque a̠má hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huani̠t a̠tzinú lhu̠hua xka­lhi̠y xli̠t­li­hueke chu lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná cumu la̠ hua̠ntu̠ taka­lhi̠y xli̠­hua̠k lac­ta­li̠­pa̠hu lac­chix­cu­huí̠n o ángeles.
Ama̠­ko̠lh judíos xta­ka­lhi̠y lhu̠hua xamaká̠n xli̠­ta­la­ka­pás­nicán hua̠nti̠ xli̠­ca̠na lac­lanca y lac­ta­li̠­pa̠hu lac­chix­cu­huí̠n xta­huani̠t, pero xlá laca­tancs ma̠siyuy pi̠ Cristo a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut y ni̠ti̠ maca­ta̠x­tuca nac ca̠quilh­ta­macú, y na̠ sta­lanca li̠ma̠­siyuy nac xla­ta­ma̠tcán pro­fetas, ángeles, nac xla­ta­ma̠tcán a̠ma̠ko̠lh xamaká̠n lac­ta­li̠­pa̠hu lac­chix­cu­huí̠n cumu la̠ Moisés, Josué, a̠ma̠ko̠lh lac­lanca xana­puxcún cura hua̠nti̠ xamaká̠n quilh­ta­macú xta­la­má̠­nalh y Dios xca̠­ma̠x­qui̠ni̠t xamaká̠n xta­la­ca̠xlán, la̠ta pu̠la­ca­tunu hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠nán u̠má carta sta­lanca huan pi̠ Cristo a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná la̠ta tícu xtati-lata­ma̠ni̠t, porque xlá xli̠­ca̠na pi̠ huá Xka­huasa Dios.
Na̠chuna li̠túm li̠taxtuy xpa̠­la­cata a̠ma̠ko̠lh taka­lhí̠n hua̠ntu̠ xta­makni̠y xcu­rajcán judíos ca̠ta ca̠ta y xli̠­la­ka­chix­cu­hui̠­nancán xkalhni nac xla­catí̠n Dios, para xca̠­li̠­ma­cuaniy cris­tianos xca̠­li̠­xa­ca­nicán xta­la̠­ka­lhi̠ncán u̠má xkalh­nicán taka­lhi̠ní̠n, pus xali̠­huacá xkalhni Cristo. Porque acxni̠ Cristo ni̠lh nac cruz niaj xla­ca­squinca xuani̠t pi̠ ca̠ta ca̠ta nas­taj­ma­ka­nicán xkalhni tantum taka­lhí̠n la̠qui̠ chuná xoko̠­nun­cani̠t nahuán xta­la̠­ka­lhi̠ncán cris­tianos, porque acxni̠ Cristo maktum tú tama­ca­má̠s­ta̠lh la̠qui̠ namak­ni̠cán, a̠má xkalhni hua̠ntu̠ staj­má­kalh li̠táx­tulh nac xla­catí̠n Dios cumu la̠ aktum li̠la­ka­chix­cu­huí̠n hua̠ntu̠ laká­ti̠lh Dios.
Na̠chu­na­li̠túm li̠taxtuy xpa̠­la­cata a̠má tajaxni hua̠ntu̠ judíos xta­pu­tzay nac xla­ta­ma̠tcán y ne̠cxni xta­maclay porque anka­lhi̠ná aka­tiyuj xtalay cumu ne̠cxni lay laca­tancs xta­ca­tzi̠y para xta­la̠­ka­lhi̠ncán xli̠­ca̠na xca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­ni­cani̠t. Xma̠n huá Cristo tla̠n nama̠­ja­xaniy xli̠s­tacni cha̠tum cris­tiano hua̠nti̠ aka­tiyuj li̠lay xta­la̠­ka­lhí̠n. Cristo li̠taxtuy a̠má lanca tali̠­pa̠hu xapuxcu cura hua̠nti̠ aya tanu̠­ni̠­tanchá hasta nac akapú̠n la̠qui̠ antá naquin­ca̠­pa̠­la­ca­chu­hui̠­naná̠n nac xla­catí̠n Dios. Caj xpa̠­la­cata pi̠ “maktum tu̠ tama­ca­má̠s­ta̠lh namak­ni̠cán xlá li̠taxtuy nac xla­catí̠n Dios cumu la̠ aktum li̠la­káti̠t li̠lakachixcuhuí̠n” (9.12, 26). Chuná acxni̠ xlá ni̠lh y Dios li̠la­ka­chix­cú­hui̠lh xkalhni, caj xma̠n maktum tu̠ quin­ca̠­xa­canín quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú (10.10).
Umá carta liakas­puta anta­nícu ca̠huaniy xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum cata­li̠­pá̠­hualh xli̠­hua̠k xla­ta­ma̠tcán, porque Quim­pu̠­chi­nacán anka­lhi̠ná naca̠­pa̠x­qui̠y y naca̠­mak­ta̠yay, porque xlá “xla̠ta xlama maká̠n quilh­ta­macú, chuná la̠ ca̠lacchú lama y chu­na­tiyá lámaj nahuán cane̠c­xni­cahuá quilhtamacú” (13.5-8).
1
Dios macámilh Xkahuasa la̠qui̠ nama̠catzi̠ni̠nán xtalacapa̠stacni
Xamaká̠n hasta la̠ta mini̠­tanchá quilh­ta­macú Dios xca̠­ma­ca­min­ti̠­lhay xpro­fetas la̠qui̠ naca̠­ma̠­ca­tzi̠ni̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán, y mak­lhu̠hua chuná ca̠ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh. Pero la̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú xlá maca­mini̠t Xka­huasa la̠qui̠ naquin­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni, xlá mak­tla­huani̠t xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán, xa̠huachí huá maca­ma̠x­qui̠­ko̠­cani̠t naca̠­ma̠­peksi̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú. Antá nac xla­táma̠t Cristo ma̠siyuy lácu xkásat Dios xa̠hua lanca xli̠t­li­hueke, y caj xpa̠­la­cata xli̠t­li­hueke xli̠­ma̠­peksí̠n ca̠li̠­ma̠x­qui̠y li̠t­li­hueke la̠qui̠ ni̠ nata­lak­sputa chu­nacú nata­la­tama̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán. Xlá quin­ca̠­lac­xa­ca­nikó̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xka­lhi̠­yá̠hu quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, y aca­li̠stá̠n alh nac akapú̠n y pa̠x­tu̠­ta­hui­lachá nac xpek­stácat xpu̠­ma̠­peksí̠n Dios.
Xkahuasa Dios a̠tzinú lanca xlacatzúcut ni̠ xachuná ángeles
Amá Xka­huasa Dios mákat la̠ta ca̠aka­pu̠­lani̠t ángeles porque a̠má li̠t­li­hueke hua̠ntu̠ ma̠x­quí̠­calh a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná hua̠ntu̠ ca̠ma̠x­qui̠­cani̠t ángeles. Porque la̠ta xli̠­hua̠k min­ko̠­ni̠­tanchá quilh­ta­macú Dios ne̠c­xnicú huá­nilh cha̠tum ángel:
Huix Quin­ka­huasa y aquit min­tla̠t,
porque la̠nchú chuná cli̠­ma̠x­tuyá̠n,
Y ne̠c­xnicú chiné li̠chu­huí̠­nalh cha̠tum ángel:
Aquit xtla̠t nacuán,
y xlá Quin­ka­huasa nali̠­taxtuy.
Pero acxni̠ xlá macá­milh xma̠nhuá a̠má cha̠stum xapuxcu xka­huasa chiné huá:
Xli̠­hua̠k ángeles hua̠nti̠ tata̠­la­má̠­nalh Dios nac akapú̠n cata­la­ka­chix­cú­hui̠lh.
Y xla­ca­tacán ángeles chiné ca̠li̠­chu­huí̠­nalh Dios:
Dios ca̠li̠­ma̠xtuy xán­geles cumu la̠ ú̠n,
y xlac­scujní̠n ca̠li̠­ma̠xtuy cumu la̠ lhcúya̠t.
Pero xlá chiné li̠chu­hui̠nán Xka­huasa:
Huix lanca tali̠­pa̠hu Dios, tamá mili̠­ma̠­peksí̠n ne̠c­xnicú cati­lák­sputli,
porque hua̠ntu̠ aksti̠tum pímpa̠t ma̠pek­si̠­nana.
Cumu huix lak­ma­ka­ni̠ta hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit y ma̠t­la̠n­ti̠­ni̠ta nama̠­kan­tax­ti̠ya hua̠ntu̠ aksti̠tum,
min­tla̠t Dios li̠ma̠x­tu­ni̠tán cumu la̠ xapu̠­chiná
hua̠nti̠ a̠tzinú tla̠n y li̠pa̠­xúhu nama̠­pek­si̠nán
ni̠ xachuná xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ na̠ tama̠­pek­si̠nán.
10 Xa̠huachí nac aktum salmo chiné li̠chu­hui̠­nancán:
Huix Quim­pu̠­chi­nacán, hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú ma̠la­ca­tzu­qui̠­ni̠ta xli̠­hua̠k ca̠quilh­ta­macú y la̠ta túcu anán;
y mimacán ma̠n li̠t­la­hua­ni̠ta akapú̠n.
11 Xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ ma̠la­ca­tzu­qui̠­ni̠ta namín quilh­ta­macú hua̠k nalak­sput­paray,
pero cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú lápa̠t nahuán.
Pu̠tum ámaj lak­sputa cumu la̠ mactum lháka̠t hua̠ntu̠ lakuán y niaj tla̠n;
12 huix pímpa̠t kapsa xta̠­chuná cumu la̠ mactum lháka̠t,
y nalak­pa­li̠ya xta̠­chuná cumu la̠ a̠ cali̠­ta­lak­xtu­numpi milháka̠t.
Pero huix chu­na­tiyá lápa̠t nahuán,
porque mila­táma̠t ne̠c­xnicú lak­sputa.
13 Xa̠huachí Dios ni̠para maktum xuánilh cha̠tum ángel:
Caquim­pa̠x­tu̠­ta­huila uú nac quim­pek­stácat,
hasta caní nac­ca̠­maka­tla­jako̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tasi̠­tzi̠­niyá̠n
la̠qui̠ hua̠k nata­la­ka­chix­cu­hui̠yá̠n.
14 Porque xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh ángeles hua̠nti̠ tas­cuj­ni­má̠­nalh Dios hua̠k caj espí­ritus y ni̠ tasiyuy, ca̠ma­ca­mincán uú la̠qui̠ nata­mak­ta­kalha xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ Dios ca̠lac­sacni̠t naca̠­lak­ma̠x­tuniy xli̠s­tac­nicán.