Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠
Tzoknilh Filemón
San Pablo tzók­nilh u̠má actzu̠ carta cha̠tum xca̠­naj­lani Cristo hua̠nti̠ xuanicán File­món. Umá cris­tiano xka­lhi̠y cha̠tum xta­sa̠cua xuanicán Onés­imo hua̠nti̠ xta­ma̠­huani̠t cumu la̠ xtat­la­huay lhu̠hua cris­tianos a̠má maká̠n quilh­ta­macú, y xlá xma̠s­cujuy cumu la̠ xta­chí̠n u̠má tasa̠cua. Acxní Onés­imo sí̠tzi̠lh y niaj pa̠ti̠­pú­tulh la̠ta xma̠s­cu­jucán cumu la̠ taka­lhí̠n, xtza̠­la­táx­tulh nac xchic xpu̠­chiná. Antá alh latama̠y nac a̠má lanca xaca̠­chi­quí̠n Roma anta­nícu xta­nu̠ma San Pablo nac pu̠la̠­chi̠n. Cumu xta­la̠­la­ka­pasa xan Onés­imo laka­pa­xia̠lhnán nac pu̠la̠­chi̠n y San Pablo tzú­culh li̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xla­cata pi̠ cali̠­pá̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. Onés­imo ni̠ xma̠n li̠pá̠hua sino que hasta tzú­culh mak­ta̠yay San Pablo la̠ta xxli̠s­cujma xta­chu­huí̠n Dios.
Pero Onés­imo juerza xli̠­tas­pítit xuani̠t nac xla­catí̠n File­món hua̠nti̠ xpu̠­chiná porque huá xta­ma̠­huani̠t, huá xpa̠­la­cata San Pablo li̠tzokniy u̠má carta anta­nícu huaniy pi̠ cat­lá­hualh lanca li̠tlá̠n camaka­maklhti̠­nampá Onés­imo, pero huaniy pi̠ niaj chuná cali̠­pú̠lh­ca̠lh cumu la̠ cha̠tum xta­sa̠cua hua̠nti̠ xma̠n huá ma̠peksi̠y cumu xta­ma̠­huani̠t, huata cali̠­má̠x­tulh cumu la̠ xta̠lá hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na pa̠x­qui̠y caj xpa̠­la­cata cumu na̠ aya li̠pa̠­huán Cristo.
1
Aquit Pablo hua̠nti̠ qui­li̠­ta­mac­nu̠­cani̠t nac pu̠la̠­chi̠n caj xpa̠­la­cata cumu cli̠s­cujma y cli̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Cristo Jesús, luu ca̠na li̠pa̠­xúhu ctzok­nimá̠n eé quin­carta, aquit xa̠hua quin­ta̠­lacán Timoteo, y cca̠­ma­ca̠­ni­ma̠­chá̠n huix File­món hua̠nti̠ luu cpa̠x­qui̠yá̠n porque na̠ acxtum qui­la̠­ta̠s­cuj­ma̠­náhu. Na̠ luu li̠pa̠­xúhu cca̠­xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠chá tama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo y antá tata­mac­xtumi̠y nac mín­chic, chuná cumu la̠ quin­ta̠­lacán pusca̠t hua­nicán Apia xa̠hua Arquipo, u̠ma̠ko̠lh nata̠lán xli̠­ca̠na pi̠ anka­lhi̠ná quin­ca̠­mak­ta̠­ya­ni̠tán. Cla­cas­quín pi̠ Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo anka­lhi̠ná caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán y caca̠­ma̠x­quí̠n hua̠ntu̠ tla̠n latáma̠t.
Pablo li̠chuhui̠nán lácu kalhi̠y taca̠nájlat File­món
Aquit anka­lhi̠ná cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Quin­tla̠­ticán Dios caj mim­pa̠­la­cata nac quiora­ción acxni̠ ckalh­ta­hua­kaniy, porque aya qui­li̠­ta̠­chu­hui̠­nan­cani̠t la̠ta lácu aksti̠tum li̠pa̠­huana Quim­pu̠­chi­nacán Jesús y ca̠la­ka­lha­mana la̠tachá tícuya̠ cris­tiano y hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán y tata­pek­si̠niy Dios. Y cumu huix na̠ huá li̠pa̠­huana tamá Dios hua̠nti̠ na̠ aquit cli̠­pa̠­huán, xlianka­lhi̠ná aquit cli̠­ma̠aka­tzanke̠y xla­cata pi̠ cama̠x­quí̠n li̠s­ka­lala la̠qui̠ huix naaka­ta̠ksa xanícu ma̠ lacuán xta­scújut hua̠ntu̠ xtla­hua­putún nac qui­la­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo Jesús. Koxutá huix File­món, xli̠­ca̠na luu cla­ka­lha­maná̠n, caj la̠ta quin­ca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­nan­ca­ni̠tán lácu huix ca̠la­ka­lha­mana cris­tianos, xli̠­hua̠k nata̠lán hua̠nti̠ uú tahui­lá̠­nalh taka­lhi̠ni̠t lanca tapa̠­xu­huá̠n y li̠ca­mama nac xna­cujcán y aquit na̠ cka­lhi̠y tapa̠­xu­huá̠n caj xpa̠­la­cata lácu aksti̠tum lápa̠t.
Pablo makchuhui̠nán Onésimo
Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ aquit xapóstol Cristo y cka­lhi̠y li̠ma̠­peksí̠n nacuaniyá̠n hua̠ntu̠ huix mili̠t­lá­huat, pero aquit ni̠chuná ctla­huama, huata camá̠n hua­niyá̠n para xli̠­ca̠na quim­pa̠x­qui̠ya chuná cumu la̠ aquit cpa̠x­qui̠yá̠n li̠huana̠ cala­ca­pá̠s­tacti pi̠ aquit Pablo aya cko̠­lu­ni̠ttá y cta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n caj xpa̠­la­cata cumu cli̠­pa̠­huán Cristo Jesús. 10 Csqui­niyá̠n aktum lanca li̠tlá̠n caj xpa̠­la­cata Onés­imo min­ta­sa̠cua pero xtza̠­lani̠t porque cla­cas­quín naca­tzi̠ya pi̠ chú li̠tax­tuni̠t cumu la̠ quin­ka­huasa porque li̠ká­lhi̠lh sa̠sti xla­táma̠t caj quim­pa̠­la­cata acxni̠ cli̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh Cristo uú nac pu̠la̠­chi̠n, pero chú cma̠­la­ka­cha̠­nimá̠n y cli̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n pi̠ cala­ka­lhá­manti.
11 Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ mini̠t quilh­ta­macú tamá Onés­imo caj xta­ma̠­hua­ni̠ta y min­ta­sa̠cua xuani̠t porque ni̠ xla­kati̠y xta­scújut, pero la̠nchú luu scu­lujua y tla̠n naquin­ca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n la̠ huix cumu la̠ aquit. 12 Huá xpa̠­la­cata aquit cli̠­ma̠­la­ka­cha̠­ni­ma̠­chá̠n; li̠pa̠­xúhu cama­ka­maklh­ti̠­nampi y cali̠­pu̠lhca cumu lá̠m­para aquit ccha̠nchá. 13 Aquit cti­lac­púhua pi̠ cata­mak­xtek­ke̠lh la̠qui̠ naqui­mak­ta̠yay hua̠ntu̠ mila­cata li̠huán cta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n caj xpa̠­la­cata xta­chu­huí̠n Cristo. 14 Pero ni̠tu̠ ctla­hua­putún hua̠ntu̠ huix ni̠ catzi̠ya, chicá para xamaktum ni̠ nama̠t­la̠n­ti̠ya, xa̠huachí la̠qui̠ ni̠ nalac­pu­huana para luu juerza cla­cas­quín naqui­mak­ta̠­yaya porque chuná lak­chá̠n, huata cla­cas­quín para xli̠­ca̠na qui­mak­ta̠­ya­pu­tuna ma̠n cala­ca­pá̠s­tacti y ya̠ tapa̠­xu­huá̠n caqui­mak­ta̠ya. 15 Clac­pu­huán pi̠ Dios lacás­quilh caak­xtek­má­kalh ma̠squi ni̠ luu maka̠s quilh­ta­macú la̠qui̠ aca­li̠stá̠n tla̠n namaka­maklhti̠­nana cumu hua̠nti̠ na̠ xli̠­ca̠na li̠pa̠­huán Cristo y li̠pa̠­xúhu nata̠­la­ta­pa̠ya cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú nac milak­sti̠pá̠n. 16 Pero Onés­imo niaj cali̠­ma̠xtu cumu la̠ cha̠tum tasa̠cua hua̠nti̠ tama̠­hua­ni̠ta, huata mini̠­niyá̠n capa̠xqui cumu la̠ min­ta̠lá. Xli̠­ca̠na pi̠ aquit cpa̠x­qui̠y, pero a̠tzinú huix mini̠­niyá̠n napa̠x­qui̠ya, ni̠ xla­cata cumu para huix scuj­nimá̠n sino porque na̠ huá li̠pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán.
17 File­món, para xli̠­ca̠na quim­pa̠x­qui̠ya cumu la̠ min­ta̠la pus li̠pa̠­xúhu camaka­maklhti̠­nampi Onés­imo, y cacatzi cumu lá̠m­para aquit cha̠nchá. 18 Para túcu li̠ma­ka­li̠­pu­huán o para tlak laka­hui­lanín pus aquit caqui­ma̠­ta̠ji. 19 Aquit Pablo ma̠n qui­macán ca̠macán camá̠n li̠tzok­niyá̠n eé tachu­huí̠n y cuaniyá̠n: ¡Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xla­ka­hui­lanín aquit nac­xo­ko­niyá̠n! Pero mini̠­niyá̠n luu li̠huana̠ cala­ca­pá̠s­tacti, ¿tícu luu pu̠lh li̠ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠n amá xta­chu­huí̠n Cristo la̠qui̠ naka­lhi̠ya lak­táxtut? Xli̠­ca̠na qui̠­taxtuy pi̠ na̠ hui̠ntú qui­la­ka­hui­lani. 20 Xa̠huachí aquit cli̠­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ quin­ta̠lá porque cca­tzi̠y pi̠ li̠pa̠­huana Cristo, na̠ cca­tzi̠y pi̠ pa̠x­qui̠­nana y pímpa̠t quin­tla­hua­niya u̠má lanca li̠tlá̠n hua̠ntu̠ aquit cli̠­ma̠aka­tzan­ke̠má̠n, pus chuná la̠n nali̠­maka­pa̠­xu­huaya qui­nacú.
21 Huá xpa̠­la­cata juerza cli̠­tzok­nimá̠n porque aquit cca­tzi̠y pi̠ hua̠k naquin­ka­lha­kax­pata hua̠ntu̠ nac­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n, y cca­tzi̠y pi̠ hasta lhu̠hua a̠tzinú pímpa̠t tla­huaya hua̠ntu̠ aquit csqui­nimá̠n. 22 Na̠chu­na­li̠túm cli̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n pi̠ caquin­ca̠x­tla­hua­nipi anta­nícu nac­ta­mak­xteka, porque cumu hui­xinín chuná li̠kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠tit Dios, pus aya clac­lhca̠­hui­li̠ni̠t pi̠ ni̠ maka̠s quilh­ta­macú naca­na̠­chá̠n ca̠la­ka­pa­xia̠lhnaná̠n.
Pablo a̠huatá xakatli̠lacá̠n File­món
23 Luu ca̠na li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n quin­ta̠­lacán Epafras, huá u̠má quin­ta̠­lacán lac­xtum quin­ta̠­ta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n caj xpa̠­la­cata Cristo Jesús. 24 Na̠chuná ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n Marcos, Aris­tarco, Demas xa̠hua Lucas, hua­tuní̠n u̠ma̠ko̠lh ti̠ quin­ta­mak­ta̠­ya­má̠­nalh nac quin­ta­scújut.
25 Cla­cas­quín pi̠ huá Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán xli̠­hua̠k hui­xinín.