Li̠pa̠­xúhu Xtama̠­ca­tzi̠ní̠n
San Juan
Xli̠­hua̠k pu̠lac­ta̠ti evan­gelio hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t xma̠n huá San Juan juerza tzinú tunu hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠nán porque lak­pa­li̠ni̠t ni̠xa­chuná cumu la̠ maka­pi­tzí̠n. San Juan lacas­quín naca­tzi̠­yá̠hu tícuya̠ chixcú tamá Jesús y ni̠ caj xma̠n huá naca­tzi̠­yá̠hu túcua lac­lanca ta­scújut tit­la­huani̠t nac xla­táma̠t. Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ luu lac­tuhua tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xlá li̠chu­hui̠nán, pero lhu̠hua xta­la­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ antá quin­ca̠­li̠­ma̠­si­yu­ni­pu­tuná̠n. Antiyá li̠ma̠­tzu­qui̠y xta­kalh­chu­huí̠n hua̠ntu̠ li̠ta­qui­lhanu̠y u̠má li̠kalh­ta­huaka anta­nícu huán pi̠ Jesús huá a̠má Tachu­huí̠n o Xta­chu­huí̠n Dios hua̠nti̠ qui̠­chix­cu­hui­lachi nac ca̠quilh­ta­macú y qui̠­la­ta­ma̠chi nac qui­lak­sti̠­pa̠ncán.
Xa̠huachí San Juan lacas­quín pi̠ xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ nata­li̠­kalh­ta­huakay u̠má Evan­gelio o Li̠pa̠­xúhu Tama̠­ca­tzi̠ní̠n laca­tancs nata­lu­loka pi̠ huá Jesús a̠má qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán hua̠nti̠ Dios xma̠­lac­nu̠­nini̠t, y acxni̠ luu aksti̠tum nata­li̠­pa̠­huán xlacán na̠ nata­mak­lhti̠nán nac xla­catí̠n Dios lak­táxtut xa̠hua a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa.
1
Jesucristo hua̠nti̠ huanicán Tachuhuí̠n
Acxni̠ ni̠najtu̠ xanán a̠má hua̠nti̠ hua­nicán Tachu­huí̠n na̠ xla­majá, pus a̠má Tachu­huí̠n na̠ lac­xtum xta̠­lama Quin­tla̠­ticán Dios porque xlá na̠ Dios. Pus acxnicú hua̠k pu̠tum quilh­tzú­culh xlá antiyá lac­xtum xta̠­lama Dios. Xlá hua̠k mak­tla­huani̠t la̠ta túcu anán, y ni̠tu̠ anán para xlá ni̠ mak­tla­huani̠t hua̠ntu̠ ma̠la­ca­tzu­qui̠ni̠t Dios. Huá tamá Tachu­huí̠n caj huá xpa̠­la­cata ma̠squi taká­lhi̠lh latáma̠t la̠ta túcu xanán, y hua­tiyá tamá tí má̠s­ta̠lh aktum li̠s­tacni li̠táx­tulh tax­káket hua̠nti̠ naca̠­mak­skoniy cris­tianos la̠qui̠ tlán nata­la­ka­pasa Dios. Xlá milh ca̠ta̠­la­tama̠y cris­tianos hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh nac xaca̠­pucsua la̠qui̠ naca̠­mak­skoniy xtax­káket, huata xlacán tatzák­salh xta­ma̠­mi­xi­putún, pero ni̠lay tama̠­mí­xilh.
6-7 Dios macá­milh cha̠tum chixcú xuanicán Juan hua̠nti̠ milh li̠chu­hui̠nán a̠má tax­káket la̠qui̠ xli̠­hua̠k cris­tianos nata­ca̠­naj­laniy hua̠ntu̠ naca̠­huaniy, y lhu̠hua hua̠nti̠ ca̠ma̠­tan­csá­nilh xla­ta­ma̠tcán. Juan ni̠ huá xka­lhi̠y tax­káket, pus xlá caj xma̠­la­ka­cha̠­cani̠t la̠qui̠ nali̠­chu­hui̠nán a̠má tax­káket hua̠nti̠ xámaj min la̠qui̠ hua̠k nala­ka­pas­ko̠cán. Huá tamá Tachu­huí̠n hua̠nti̠ xma­ca­mini̠t nac u̠má ca̠quilh­ta­macú, xli̠­ca̠na xka­lhi̠y tax­káket porque huá ca̠mak­skó­nilh xli̠­hua̠k cris­tianos la̠qui̠ tla̠n nata­la­ka­pasa Dios.
10 Pus a̠má Tachu­huí̠n milh nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nala­tama̠y nac ca̠quilh­ta­macú hua̠ntu̠ lac­xtum xta̠­ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t Dios; pero hua̠nti̠ xta­la­má̠­nalh nac ca̠quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh cris­tianos ni̠ tala­ká­pasli. 11 Y a̠má pu̠la­tama̠n hua̠ntu̠ xlac­sacni̠t la̠qui̠ antá nala­ca­chín, hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh hua̠nti̠ xna­ta̠­chi­quí̠n ni̠ tali̠­pá̠­hualh xta­chu­huí̠n. 12 Pero maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pá̠­hualh xta­chu­huí̠n y ca̠qui̠­tax­tú­nilh cumu lá̠m­para tala­ca­chimpá a̠maktum y xca­maná̠n Dios ca̠li̠­má̠x­tulh. 13 Huá u̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tala­cá­chilh xli̠­maktiy la̠qui̠ xca­maná̠n Dios nata­huán, huá chuná tali̠­la­cá­chilh xli̠­maktiy porque huá Dios ca̠ma̠x­qui̠lh aktum xasa̠sti xla­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ chú taka­lhi̠y pero ni̠ xta̠­chuná qui̠­táx­tulh cumu la̠ acxni̠ xtzí chu xtla̠tcán ca̠má̠x­qui̠lh xla­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ xala u̠má ca̠quilh­ta­macú.
14 Amá Tachu­huí̠n milh laca­chín cumu la̠ cha̠tum skata y nac qui­lak­sti̠­pa̠ncán qui̠­la­ta­ma̠chi cumu la̠ cati̠hua̠ chixcú, xlá qui̠­li̠­chu­hui̠­nánchi xta­la­ka­lha­maní̠n Dios y hua̠ntu̠ xlá xta­la­ca­pa̠s­tacni. Aquinín cuc­xilh­ni̠­táhu pi̠ lanca xla­ca­tzúcut y cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ huá Dios ma̠x­qui̠ni̠t xli̠­maka­tli­hueke porque xma̠nhuá ta̠stum Xka­huasa. 15 Juan li̠chu­huí̠­nalh nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos y chiné huá:
—Huá eé chixcú hua̠nti̠ xac­li̠­chu­hui̠­nama acxni̠ chiné cuá: Aca­li̠stá̠n mima a̠cha̠tum ti̠ a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná aquit, porque xlá aya xlama hasta acxni̠ aquit ni̠najtí xac­lama.
16 Caj hua̠ntu̠ qui­la­ca­tacán pu̠tum quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán xta­pa̠x­quí̠n y ni̠ caj maktum porque caj xpa̠­la­cata lanca xta­la­ka­lha­maní̠n quin­ca̠­si­cu­la­na̠t­la­hua­ni̠tán cane̠c­xni­cahuá. 17 Pro­feta Moisés quin­ca̠­ma̠x­quí̠n a̠má li̠pe̠­cuánit xta­péksi̠t Dios la̠qui̠ aquinín li̠huana̠ nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu, pero tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni xa̠hua xta­la­ka­lha­maní̠n Dios huá kalhi̠­yá̠hu porque Jesu­cristo quin­ca̠­ma̠­si­yu­ni­ni̠tán. 18 Ni̠para cha̠tum cris­tiano a̠ ucxilha Dios, pero hui̠ntí quin­ca̠­ma̠­la­ka­pas­ni̠­ni̠tán huá tamá cha̠stum Xka­huasa porque xlá na̠ Dios y luu lac­xtum xlá ta̠ma̠­la­cas­tucni̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni Quin­tla̠­ticán.
Juan Bau­tista li̠chuhui̠nán Cristo
(Mateo 3.11‑12; Marcos 1.7‑8; Lucas 3.15‑17)
19 Ama̠­ko̠lh xana­púxcun judíos xalac Jeru­salén tama̠­la­ká­cha̠lh maka­pi­tzí̠n cura xa̠hua hua̠nti̠ ca̠hua­nicán levitas xla­cata nata­ka­lhas­quín Juan túcu xlá xli̠­taxtuy. 20 Xlá ni̠tu̠ ma̠lák­tze̠kli huata luu laca­tancs ca̠huá­nilh:
—Aquit ni̠ huá Cristo hua̠nti̠ hui­xinín kalhi̠­pá̠tit.
21 Xlacán taka­lhas­quimpá:
—Entonces, ¿tícu chi̠nchú huix? ¿Pi̠ huix a̠má pro­feta Elías hua̠nti̠ namim­paray?
Juan chiné ca̠huá­nilh:
—Pus aquit ni̠ Elías.
Xlacán taka­lhas­quimpá:
—Entonces, ¿pi̠ huix a̠má pro­feta hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t?
Juan ca̠kálh­ti̠lh:
—Ni̠ aquit.
22 Chiné tahua­nipá:
—¿Tícu chi̠nchú huix? Pus hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠­la­ka­cha̠­ni̠tán nata­ca­tzi̠­putún tícu huix. ¿Túcu naqui­la̠­hua­ni­yá̠hu caj la̠ta tu̠ mila­cata?
23 Juan ca̠kálh­ti̠lh:
—Aquit a̠má hua̠nti̠ tili̠­chu­huí̠­nalh pro­feta Isaías acxni̠ chiné huá: “Nata­kax­mata nac desierto la̠ naakchu­hui̠nán cha̠tum chixcú y chiné nahuán: Caca̠x­tla­hua­nítit kantum tiji hua̠ntu̠ luu statua antaní nalac­tla̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán.”
24 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t fariseos, acxni̠ takax­mat­ko̠lh xta­chu­huí̠n Juan, 25 taka­lhas­quimpá:
—Para ni̠ huix Cristo, ni̠para Elías y ni̠para a̠má pro­feta hua̠nti̠ namín, ¿lácu chi̠nchú ca̠liakmu­núpa̠t cris­tianos?
26 Juan chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit caj chú­chut cliakmu­nu̠nún, pero uú nac mim­pu̠­la­ta­ma̠ncán ca̠ta̠­lamá̠n cha̠tum chixcú hua̠nti̠ ni̠ laka­pa­sá̠tit. 27 Xlá a̠cú nama̠­tzu­qui̠y xta­scújut y tlak a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná aquit; pus aquit ni̠ qui­mi­ni̠niy nac­li̠­taxtuy xta­sa̠cua nacuán hua̠nti̠ nax­cutniy xacorrea xta­tu̠nú̠n.
28 Pu̠tum eé qui̠­táx­tulh nac aktum pu̠la­tama̠n hua­nicán Betá­bara, a̠li̠quilh­tu̠án kalh­tu̠­choko Jordán anta­nícu xca̠akmu­numa cris­tianos Juan.
Jesús li̠taxtuy cumu la̠ a̠má li̠mákni̠t borrego hua̠nti̠ xoko̠nuniy Dios xpa̠lacata tala̠kalhí̠n
29 Li̠cha̠lí a̠má quilh­ta­macú Juan úcxilhli Jesús pi̠ xta­la­ca­tzu­hui̠ma, chiné huá:
—Caucxílhtit, huá eé chixcú li̠taxtuy cumu la̠ xbor­rego Dios hua̠nti̠ naxo­ko̠nún nac xla­catí̠n y chuná naca̠­li̠­lac­xa­caniy cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠ntu̠ tatit­la­huani̠t. 30 Huá tamá chixcú hua̠nti̠ aquit xac­li̠­chu­hui̠­nama acxni̠ chiné cuá: “Aca­li̠stá̠n mima a̠chatum hua̠nti̠ tlak kalhi̠y lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná aquit, porque xlá aya xlama acxni̠ aquit ni̠najti̠ xac­lama.” 31 Na̠ ni̠para aquit xac­ca­tzi̠y túcu a̠má hua̠nti̠ namín, ma̠squi aquit qui­ma­ca­mínca xla­cata nac­liakmu­nu̠nún chú­chut la̠qui̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xalac Israel nata­la­ka­pasa acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú.
32 Y Juan chiné huampá:
—Pero la̠nchú tla̠n nac­ca̠­hua­niyá̠n pi̠ aquit cuc­xilhni̠t Espíri­tu Santo la̠ xta̠c­ta­ma̠chi nac akapú̠n cumu la̠ actzu̠ paloma y antá tahui­lachi nac xok­spú̠n. 33 Aquit na̠ ni̠naj xac­ca­tzi̠y tícu xlá, pero hua̠nti̠ qui­ma­cá­milh la̠qui̠ nac­liakmu­nu̠nún chú­chut chiné qui­huá­nilh: “Acxni̠ naucxilha Espíri­tu Santo ta̠c­ta­ma̠chi nac xok­spú̠n cha̠tum chixcú y antá nata­mak­xteka, pus huá tamá ti̠ naliakmu­nu̠nún Espíri­tu Santo.” 34 Pus aquit aya cuc­xilhni̠t y cma̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na huá Xka­huasa Dios.
Xapu̠lh xdiscípulo Jesús
35 Li̠cha̠­li­li̠túm Juan xca̠­ta̠­láya cha̠tiy xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n. 36 Antá lacatzú ti̠táx­tulh Jesús, Juan cacs lak­lá­ca̠lh y chiné ca̠huá­nilh:
—Caucxílhtit, huá a̠má chixcú li̠taxtuy cumu la̠ xbor­rego Dios hua̠nti̠ naxo­ko̠nún xpa̠­la­cata tala̠­ka­lhí̠n.
37 Amá cha̠tiy xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Juan acxni̠ takáx­matli hua̠ntu̠ xlá huá pus la̠li̠­huán ta­sta̠­lá­nilh. 38 Y acxni̠ Jesús tala­kás­pitli úcxilhli pi̠ csta̠­la­ni­má̠­calh, chiné ca̠huá­nilh:
—¿Túcu putza­pá̠tit?
Xlacán takalh­tí̠­nalh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, ¿nícu hui­lapi?
39 Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Catátit, caáhu la̠qui̠ nala­ka­pas­na­ná̠tit.
Xlacán tatá̠alh Jesús y cumu ko̠ta­nu̠yá xuani̠t acxni̠ tácha̠lh ma̠x cumu aya ca̠mak­ta̠ti hora, a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n antá tata­mak­xtekchá.
40 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ takax­mát­nilh xta­chu­huí̠n Juan y hua̠nti̠ ta­sta̠­lá­nilh Jesús, cha̠tum xuanicán Andrés xta̠lá Simón Pedro. 41 Huata Andrés pu̠lh alh putzay xta̠Simón y chiné huá­nilh:
—Cmac­la­ni̠­táhu Mesías —u̠má tachu­huí̠n huam­putún Cristo o ma̠lak­tax­ti̠ná.
42 Andrés la̠li̠­huán le̠lh Simón antaní xuilachá Jesús y acxni̠ Jesús úcxilhli, chiné huá­nilh:
—Huix hua­ni­cana Simón xka­huasa Juan, pero aquit nac­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠yá̠n Cefas —u̠má tachu­huí̠n huam­putún Pedro o chí­huix.
Felipe y Natanael na̠ tasta̠laniy Jesús
43 Li̠cha̠lí Jesús alh nac xapu̠­la­tama̠n Gali­lea y antá ta̠ta­nok­lhchá Felipe, y chiné huá­nilh:
—Caquis­ta̠­lani.
44 Amá Felipe xalac Bet­saida xuani̠t antá na̠ ní xta­hui­la̠­nanchá Andrés y Pedro. 45 Felipe la̠li̠­huán alh putzay Nata­nael y chiné huá­nilh:
—Cuc­xilh­ni̠­táhu a̠má chixcú hua̠nti̠ tita­li̠­chu­huí̠­nalh xalak­maká̠n pro­fetas xa̠hua Moisés, xlá hua­nicán Jesús xka­huasa José xalac Naza­ret.
46 Nata­nael kalh­tí̠­nalh:
—Ni̠para tzinú cca̠­najlay. ¿Lácu pi̠ tla̠n natax­tu­ya̠chá cha̠tum tali̠­pa̠hu chixcú nac Naza­ret?
Pero Felipe chiné hua­nipá:
—Pus catat ucxilha la̠qui̠ naca̠­naj­laya.
47 Acxni̠ úcxilhli Jesús pi̠ xlak­ta­la­ca­tzu­hui̠ma Nata­nael, chiné huá:
—Anú min cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xli̠­cána luu mini̠niy li̠ta­pa̠­cu­hui̠y israel­ita porque ni̠para caj chu­natá li̠ma̠­si­yuma.
48 Entonces Nata­nael kalhás­quilh:
—¿Lácu qui­li̠­la­ka­pasa?
Jesús huá­nilh:
—Aquit pu̠lh cuc­xilhni acxni̠ xyá̠t nac xtampí̠n xaquihui higo, acxni̠ nia̠ xta­sa­niyá̠n Felipe.
49 Entonces Nata­nael huá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, ¡xli̠­ca̠na huix Xka­huasa Dios, huix a̠má rey hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t la̠qui̠ naca̠­ma̠­peksi̠y hua̠nti̠ xalac Israel!
50 Jesús kálh­ti̠lh:
—Huix quin­ca̠­naj­la­niya caj xla­cata cumu cuanín pi̠ pu̠lh aquit cuc­xilhni acxni̠ xyá̠t nac xtampí̠n xaquihui higo. Pus namín quilh­ta­macú acxni̠ naucxilha huix a̠tzinú lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ nac­tla­huay ni̠ xachuná hua̠ntu̠ káx­patti la̠nchú.
51 Jesús chiné huampá:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ hui­xinín naucxi­lhá̠tit pi̠ laqui̠ nahuán akapú̠n y xán­geles Dios tata̠c­ta­ma̠­nanchi y tata­hua­ca­ma̠­nampá nahuán xla­cata naquin­ta­la­ka­chix­cu­hui̠y aquit Xata­lac­sacni Chixcú.