2
Jesús an nac aktum pu̠tamakaxtokni
Li̠tu̠­xama nac ca̠chi­quí̠n hua­nicán Caná xmu­ni­cipio Gali­lea tla­huá­calh aktum pu̠ta­maka­xtokni. Xtzí Jesús na̠ xani̠t. Nac pu̠ta­maka­xtokni na̠ xca̠­pu­tza­cani̠t Jesús xa̠hua xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n. Acxni̠ tama­kás­putli xvi­nujcán hua̠ntu̠ xta­li̠­kot­nu­má̠­nalh, xtzí Jesús chiné huá­nilh:
—Niajtu̠ xvi­nujcán hua̠ntu̠ nata­huay.
Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Mamá, ¿túcu xla­cata aquit qui­li̠­hua­niya? Pus aquit ni̠lay túcu nac­tla­huay xla­ca­tacán porque nia̠ lak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ta nac­tzucuy scuja.
Pero xtzí Jesús chiné ca̠huá­nilh hua̠nti̠ xta­maca­scuj­má̠­nalh:
—Para la̠ta túcu xlá naca̠­li̠­ma̠s­cu­juyá̠n, hua̠k caka­lha­kax­páttit.
Antá lacatzú xta­hui­lá̠­nalh pa̠cha̠xán caj la̠ tlá­manclh xla chí­huix hua̠ntu̠ xta­mac­la­cas­quín judíos acxni̠ xta­la­ka­chix­cu­hui̠nán; a̠má tlá­manclh xtaju̠y ma̠x cumu ochenta osuchí cien litros chú­chut pa̠tunu. Jesús chiné ca̠huá­nilh macas­cujni:
—Caca̠­li̠­ma̠s­ta­pátit chú­chut tama̠­ko̠lh tlá­manclh.
Y xlacán tali̠­ma̠s­tá­palh. Jesús ca̠hua­nipá:
—Chú cama̠­cu­tútit actzú y cali̠­pi­ni­pítit hua̠nti̠ ma̠pux­qui̠­cani̠t nac eé pu̠pa̠xcua.
Xlacán chuná tat­lá­hualh, y acxni̠ kalhuá̠nalh a̠má chú­chut la̠ xatlá̠n vino xuani̠t, ni̠ xca­tzi̠y nícu xli̠­min­ca­ni̠­tanchá caj xma̠nhuá macas­cujní̠n xta­ca­tzi̠y, porque huá xlacán xta­ma̠­cu­tuni̠t a̠má chú­chut. Y a̠má chixcú hua̠nti̠ xapuxcu tasa̠cua tasá­nilh hua̠nti̠ xta­maka­xtokma, 10 y chiné huá­nilh:
—Cani̠huá anta­nícu pa̠x­cuajnancán pu̠lh huá xatlá̠n vino ta̠hua­ni̠­nancán, y acxni̠ taputza lhu̠­huatá tahuani̠t, entonces a̠huatá ta̠hua­ni̠­nancán a̠má vino hua̠ntu̠ ni̠ luu xatlá̠n. Pero chi̠nchú huix a̠huatá ca̠ma̠x­quí̠pa̠t a̠má vino hua̠ntu̠ tlak xatlá̠n.
11 Huá eé chú­chut hua̠ntu̠ lak­pá­li̠lh Jesús nac Caná cxmu­ni­cipio Gali­lea, hua̠ntu̠ luu pu̠lh tlá­hualh lanca xta­scújut, y huá u̠má tzú­culh li̠ma̠­siyuy pi̠ lanca xla­ca­tzúcut y a̠ma̠ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n taca̠­naj­lá­nilh pi̠ xli̠­cána xlá Cristo hua̠nti̠ xmini̠t ca̠lak­ma̠xtuy.
12 Aca­li̠stá̠n Jesús ca̠tá̠alh xtzí, chu xli̠­ta­la­ka­pasni xa̠hua xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n nac aktum ca̠chi­quí̠n xuanicán Caper­naum pero ni̠ luu maka̠s quilh­ta­macú antá xta­la­ma̠­nanchá.
Jesús ca̠pu̠tlakaxtuko̠y sta̠naní̠n nac lanca xpu̠siculan Dios hua̠ntu̠ xuí nac Jerusalén
(Mateo 21.12‑13; Marcos 11.15‑18; Lucas 19.45‑46)
13 Cumu aya xta­la­ca­tzu­hui̠ma xpa̠x­cuajcán judíos xla taak­spun­tza̠lí̠n, Jesús alh nac xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén. 14 Acxni̠ tanu̠chá nac lanca pu̠si­culan ca̠ma̠­nók­lhulh nac xtan­quilhtí̠n hua̠nti̠ xta­sta̠­má̠­nalh huá̠cax chu bor­regos y pa­lomas, xa̠hua hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh tí xta­lak­pa­li̠niy xtu­mi̠ncán cris­tianos. 15 Acxni̠ ca̠úcxilhli Jesús li̠huana̠ ca̠x­tlá­hualh kantum tasíhu y huá tzú­culh ca̠li̠t­la­kaxtuy pu̠tum sta̠­naní̠n, na̠chuná xbor­re­goscán, chu xua̠caxcán; y hua̠nti̠ xta­lak­pali̠y tumi̠n ca̠ma̠akpu̠s­pít­nilh xme­sajcán y nac ca̠ti­yatni ca̠ta­ra­mí̠­nilh xtu­mi̠ncán. 16 Hua̠nti̠ xta­sta̠­má̠­nalh pa­lomas chiné ca̠huá­nilh:
—Pu̠tum tamá caca̠­ta­mac­xtútit uú y ni̠ cali̠­ma̠x­tútit xchic Quin­tla̠t cumu la̠ aktum pu̠stá̠n.
17 Ama̠­ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n tala­ca­pá̠s­tacli hua̠ntu̠ huan lacatum nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu chiné huan: “Xli̠­hua̠k qui­nacú cli̠­lak­ca­tzán mim­pu̠­si­culan y ni̠ cma̠t­la̠nti̠y la̠ta túcu ni̠tlá̠n antá tla­huacán.”
18 Maka­pi­tzí̠n xana­puxcún judíos taka­lhás­quilh:
—¿Túcuya̠ lanca ta­scújut tla̠n nat­la­huaya hua̠ntu̠ nacuc­xi­lhá̠hu la̠qui̠ nac­ca­tzi̠­yá̠hu pi̠ xli̠­ca̠na kalhi̠ya li̠ma̠­peksí̠n xla­cata hua̠ntu̠ tlahua?
19 Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Calac­tla­huátit eé pu̠si­culan y caj aktutu quilh­ta­macú aquit nac­tla­hua­paray tunu xasa̠sti.
20 Entonces a̠ma̠ko̠lh judíos tahuá­nilh:
—Ti̠pu­xa­ma­cha̠xán ca̠ta li̠maka­pa­la­ca­ni̠ttá la̠ta tla­hua­má̠­calh eé lanca xpu̠­si­culan Dios, ¿nícu chú huix natzu­cu­niya xla­cata caj aktutu quilh­ta­macú nali̠t­la­huaya tunu xasa̠sti?
21 Pero xlacán ni̠ taaká­ta̠ksli porque a̠má pu̠si­culan hua̠ntu̠ xlá xli̠­chu­hui̠­nama Jesús pus xlá xti­yat­li̠hua xuanima. 22 Pus acxnicú Jesús ni̠lh y lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n tala­ca­pá̠s­tacli eé xta­chu­huí̠n y taca̠­náj­lalh porque luu chuná xqui̠­kan­tax­tuni̠t cumu la̠ xca̠­hua­nini̠t y na̠chuná la̠ huan nac li̠kalh­ta­huaka hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t xpa̠­la­cata.
Jesús hua̠k ca̠lakapasa cha̠tunu cristianos
23 Acxni̠ Jesús xla­ma̠­chicú nac Jeru­salén cxa­pa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n lhu̠hua cris­tianos taca̠­naj­lá­nilh cumu taúcxilhli lac­lanca xta­scújut hua̠ntu̠ xlá xca̠t­la­huama. 24 Pero cumu xlá xca̠­la­ka­pasa cha̠­tunu la̠ta lácu xta­pu­hua̠ncán ni̠ hua̠k xca̠­najlay la̠ta túcu xlacán xta­huaniy. 25 Xlá hua̠k xca̠­la­ka­pasa la̠ta lácu xlacán xta̠­yatcán cha̠­tunu cris­tianos y pus Jesús ni̠ xla­cas­quima para tícu nali̠­ta̠­chu­hui̠nán la̠ta lácu xlacán xta­pu­hua̠ncán.