3
Nicodemo an lakapaxia̠lhnán Jesús
Xlama cha̠tum chixcú fariseo xuanicán Nico­demo, xlá luu tali̠­pa̠hu chixcú xuani̠t nac xlak­sti̠­pa̠ncán judíos. Maktum tzi̠sní Nico­demo alh laka­pa­xia̠lhnán Jesús y chiné huá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, aquinín cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ Dios maca­mi­ni̠tán xla­cata naqui­la̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­yá̠hu, porque ni̠para cha̠tum tícu tla̠n ma̠siyuy lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut cumu la̠ huix ca̠t­la­huaya para ni̠ huá Dios nama̠x­qui̠y xli̠­maka­tli­hueke.
Jesús huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na cuaniyá̠n que para tícu ni̠ nala­ca­chín a̠maktum ni̠lay catiúcxilhli lácu Dios ma̠tzu­qui̠ma xasa̠sti xta­péksi̠t nac ca̠quilh­ta­macú.
Nico­demo kalhás­quilh:
—Pero, ¿lácu nalay nala­ca­chín cha̠tum chixcú para aya ko̠lutá? ¿Lácu pi̠ tla̠n nata­nu̠­paray nac xpu̠­lacni xtzí la̠qui̠ nala­ca­chim­paray a̠maktum?
Jesús kalh­ti̠pá:
—Xli̠­cána cuaniyá̠n, hua̠nti̠ ni̠ nali̠­la­ca­chín chú­chut xa̠hua Espíri­tu Santo, ni̠lay cati­mak­ta­pék­si̠lh hua̠ntu̠ Dios tla­huama. Porque a̠má cris­tiano hua̠nti̠ laca­chín caj xla­cata cumu xtzí y xtla̠t tama̠x­qui̠y xti­yat­li̠hua, pus xlá chuná kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni cumu la̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú, pero hua̠nti̠ li̠la­ca­chín Espíri­tu Santo pus xlá chuná kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni cumu la̠ tu̠ kalhi̠y Espíri­tu Santo. Ni̠ cali̠­pé̠­cuanti hua̠ntu̠ cuanimá̠n pero mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ Dios luu lacas­quín pi̠ hua̠k cris­tianos nata­la­ca­chín a̠maktum. Eé hua̠ntu̠ cuanimá̠n xta̠­chuná qui̠­taxtuy acxni̠ huix kax­pata ma̠rí macaacsa̠nán u̠n, pero ni̠ catzi̠ya nícu pekama ni̠para nícu mima̠chá porque ni̠ tasiyuy, pus na̠chuná a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ Dios ca̠ma̠x­qui̠y Xes­pí­ritu xa̠hua xta­la­ca­pa̠s­tacni, ni̠ tasiyuy pero sa̠sti cris­tianos tahuán porque xli̠­ca̠na tala­ca­chín a̠maktum.
Nico­demo kalhas­quimpá:
—Luu ni̠ caka­ta̠ksa lácu luu naqui̠­taxtuy tamá.
10 Jesús huá­nilh:
—Huix luu ska­lala y tali̠­pa̠hu chixcú uú xalac Israel, ¿y ni̠ aka­ta̠ksa hua̠ntu̠ cuanimá̠n? 11 Xli̠­ca̠na cuaniyá̠n, aquit cli̠­ta̠­chu­hui̠­namá̠n hua̠ntu̠ cca­tzi̠y y cma̠­lu­loka hua̠ntu̠ cuc­xilhni̠t, pero huix ni̠ ca̠naj­laya hua̠ntu̠ aquit cuanimá̠n. 12 Para hui­xinín ni̠ ca̠naj­la­yá̠tit acxni̠ cca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­naná̠n hua̠ntu̠ anán uú nac ca̠quilh­ta­macú, ¿pi̠ li̠huaca chú naca̠­naj­la­yá̠tit para nac­ca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­naná̠n hua̠ntu̠ anán nac akapú̠n? 13 Nac akapú̠n ni̠ti̠ catzi̠y túcu anán, caj xma̠n aquit Xata­lac­sacni Chixcú cca­tzi̠y túcu anán porque nac akapú̠n cmi­ni̠­tanchá. 14 Hui­xinín catzi̠­yá̠tit xla­cata maktum quilh­ta­macú nac desierto Moisés xto­ko­huá­calh nac kantum quihui tantum lu̠hua xla bronce y aka­chex­yá̠­hualh la̠qui̠ hua̠nti̠ nataucxilha ni̠ catí­ni̠lh, pus na̠chuná chú aquit Xata­lac­sacni Chixcú amá̠­calh quix­to­ko­hua­cacán, 15 la̠qui̠ xli̠­pacs hua̠nti̠ naqui­li̠­pa̠­huán ni̠ cati­lak­tzán­ka̠lh huata luu tla̠n naquin­ta̠­la­tama̠y cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú.
Dios ca̠pa̠xqui̠y hua̠k cristianos xala ca̠quilhtamacú
16 ’Porque Dios luu snu̠n ca̠pá̠x­qui̠lh cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú, pus huá xpa̠­la­cata li̠ma­ca­má̠s­ta̠lh xma̠n cha̠stum xka­huasa la̠qui̠ naca̠­pa̠­la­caníy cris­tianos y chuná cati̠huá hua̠nti̠ nali̠­pa̠­huán ni̠ cati­lak­tzán­ka̠lh, huata naka­lhi̠y a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni cati­lák­sputli. 17 Porque Dios ni̠ huá li̠ma­cá­milh Xka­huasa para caj nama̠­lak­tzan­ke̠nán, pus huá li̠ma­cá­milh la̠qui̠ nalak­ma̠x­tunún. 18 Hua̠nti̠ li̠pa̠­huán Xka­huasa Dios ne̠cxni cati­lak­tzán­ka̠lh, pero hua̠nti̠ ni̠ ca̠naj­laniy xta­chu­huí̠n ámaj pa̠ti̠nán porque ni̠ li̠pa̠­huán a̠má hua̠nti̠ xma̠n huá cha̠stum Xka­huasa Dios. 19 Hua̠nti̠ ni̠ taca̠­naj­laniy xta­chu­huí̠n ámaj pa̠ti̠nán porque milh tax­káket nac ca̠quilh­ta­macú y xlacán a̠tzinú tala­ká­ti̠lh tala­ta­pu̠li̠y nac xaca̠­pucsua ni̠ xachuná nac xaca̠x­ka­kaná, la̠qui̠ ni̠ti̠ naca­tzi̠y para li̠xcáj­nit hua̠ntu̠ xtat­la­hua­má̠­nalh. 20 Pu̠tum hua̠nti̠ ni̠tlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán ni̠ taucxilh­putún tax­káket la̠qui̠ ni̠ nata­li̠­ta­siyuy xka­satcán y ni̠ talak­ta­la­ca­tzu­hui̠y. 21 Pero hua̠nti̠ tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán talak­ta­la­ca­tzu­hui̠y tax­káket la̠qui̠ nata­li̠­ta­siyuy pi̠ Dios ca̠ta̠­lama y tla̠n hua̠ntu̠ tat­la­hua­má̠­nalh.
Juan Bau­tista li̠chuhui̠namparay Jesús
22 Aca­li̠stá̠n Jesús ca̠tá̠alh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n nac xamu­ni­cipio Judea y juerza maka̠s tzinú antá xta­la­ma̠­nanchá y antá xca̠akmu­numa cris­tianos. 23 Juan na̠ antá xak­mu­nu̠­numa nac Enón lacatzú nac Salim, porque antá lhu̠hua xuí chú­chut. Antá xtamín lhu̠hua cris­tianos y xca̠akmu­nucán. 24 Pu̠tum eé chuná qui̠­táx­tulh acxni̠ nia̠ xta­mac­nu̠cán nac pu̠la̠­chi̠n Juan.
25 Amá quilh­ta­macú xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Juan y cha̠tum judío tzú­culh taliaklhu̠­hua̠tnán xatícu a̠tzinú tla̠n xapay xta­la̠­ka­lhí̠n acxni̠ akmu­nu̠nún, pi̠ huá cahuá Jesús. 26 Xlacán talá­kalh Juan y chiné tahuá­nilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, a̠má chixcú hua̠nti̠ qui̠­laklán a̠li̠quilh­tu̠tu kalh­tu̠­choko Jordán hua̠nti̠ huix xli̠­chu­hui̠­námpa̠t pi̠ mini̠tán quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, chú na̠ aya akmu­nu̠­numa y lhu̠hua cris­tianos ta­sta̠­la­ni­má̠­nalh.
27 Entonces Juan chiné ca̠huá­nilh:
—Ni̠para cha̠tum cris­tianos lay túcu kalhi̠y para ni̠ huá Dios nama̠x­qui̠y. 28 Porque hui­xinín luu laca­tancs kax­pat­ni̠­tátit acxni̠ chiné cuá: “Aquit ni̠ Cristo hua̠nti̠ kalhi̠­pa̠­nántit.” Pus aquit a̠má chixcú hua̠nti̠ ma̠la­ka­chá̠­calh la̠qui̠ nac­pu̠­laniy Cristo y a̠li̠sok nac­ca̠­ma̠­ca­tzi̠ni̠y cris­tianos pi̠ mimajá. 29 Cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit, nac aktum pu̠ta­maka­xtokni a̠má kahuasa hua̠nti̠ ta̠láhui tzuma̠t pus huá tamaka­xtokma, y a̠má cha̠­tum­li̠túm hua̠nti̠ antá lacatzú láhui, xlá caj xamigo, y luu li̠pa̠­xúhu kalha­kax­mata hua̠ntu̠ xlá li̠chu­hui̠­nama; pus na̠chuná chú aquit luu cli̠­pa̠­xu­huay cumu hua̠k huá ta­sta̠­la­ni­má̠­nalh Jesús. 30 Cha̠li cha̠lí xlá a̠tzinú lhu̠hua amá̠­calh li̠pa̠­huancán y luu a̠tzinú tali̠­pa̠hu nahuán, y aquit niaj tu̠ cac­ti­li̠­táx­tulh, huata cha̠li cha̠lí cámaj li̠ta­tu̠­tzu­hui̠y.
Jesús nac akapú̠n mini̠tanchá
31 ’Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ uú tala­ca­chini̠t nac ca̠quilh­ta­macú, pus xlacán xma̠nhuá tla̠n tali̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ anán uú nac ca̠quilh­ta­macú y hua̠ntu̠ tala­ka­pasa. Pero hua̠nti̠ mini̠­tanchá nac akapú̠n xlá a̠tzinú kalhi̠y li̠ma̠­peksí̠n y xta­la­ca­pa̠s­tacni, y huá li̠chu­hui̠nán hua̠ntu̠ anán nac akapú̠n porque xlá ni̠ xta̠­chuná cumu la̠ cati̠hua̠ cris­tiano, 32 y huá xlá li̠chu­hui̠nán hua̠ntu̠ ucxilhni̠t y hua̠ntu̠ kax­matni̠t; y ma̠squi chuná la̠ta túcu xlá li̠chu­hui̠nán ni̠ti̠ ca̠naj­laniy. 33 Pero maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ taca̠­naj­laniy chuná xlacán tama̠­lu­loka nac xla­ta­ma̠tcán pi̠ xli̠­cána xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios hua̠ntu̠ xlá li̠chu­hui̠­nama. 34 Pus a̠má chixcú hua̠nti̠ Dios macá­milh nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ xlá naquin­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n xta­chu­huí̠n, xma̠nhuá xlá tla̠n li̠chu­hui̠nán xta­la­ca­pa̠s­tacni, porque Dios ni̠ caj cha̠­lak­ca­tzaj ma̠x­qui̠ni̠t Xes­pí­ritu. 35 Quin­tla̠­ticán Dios pa̠x­qui̠y Xka­huasa Jesu­cristo y la̠ta túcu anán xlá hua̠k maca­ma̠x­qui̠ni̠t xla­cata naca̠­ma̠­peksi̠y. 36 Hua̠nti̠ li̠pa̠­huán Xka­huasa Dios mak­lhti̠nán a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ anka­lhi̠ná cahuá naka­lhi̠y, pero hua̠nti̠ ni̠ kalha­kax­mat­putún xla­cata nali̠­pa̠­huán, xlá ne̠cxni cati­ká­lhi̠lh a̠má latáma̠t sinoque fuerza ámaj pa̠ti̠y a̠má li̠pe̠­cuánit tapa̠tí̠n chuná la̠ Dios lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t.