5
Jesús ma̠tla̠nti̠y cha̠tum chixcú hua̠nti̠ ni̠lay xtla̠huán
Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh judíos tat­la­huapá aktum pa̠xcua nac Jeru­salén y Jesús na̠ alh nac pa̠xcua. Nac lacatum má̠lacchi anta­nícu xlac­ta­nu̠cán nac a̠má ca̠chi­quí̠n xuanicán Puerta de las Ovejas, antá lacatzú xuí aktum musni nac xata­chu­huí̠n hebreo xuanicán Betzata, y antaní xlac­ta­nu̠cán kan­qui­tzis arco hua̠ntu̠ li̠huana̠ xlak­chi­pa­ya̠­huani̠t. Antá nac xtampí̠n xta­má̠­nalh lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ xta­ka­lhi̠y la̠tachá túcuya̠ tajátat: hui̠nti̠ laka­tzí̠n, maka­pi­tzí̠n ni̠lay xtat­la̠­huán y na̠chuná hua̠nti̠ xta­lac­lu̠n­tu̠­hua­nani̠t; xlacán xta­ka­lhi̠­má̠­nalh acxni̠ nata­nan­katla chú­chut. Porque huancán pi̠ mat ni̠ xma­ka̠sni xta̠c­ta­ya̠chi cha̠tum ángel nac a̠má musni y xlak­nan­katla chú­chut y huá chú ti̠ pu̠lh nata­ju̠­ya̠chá nac chú­chut pálaj tuncán natat­la̠nti̠y ma̠squi la̠tachá túcuya̠ tajátat xka­lhi̠y. Pus antá xuí cha̠tum chixcú xlá aya xle̠ma xli̠­pu­xa­ma­cu̠­tzayán ca̠ta la̠ta xta̠­tatlay. Acxni̠ úcxilhli Jesús pi̠ antá xmá a̠má chixcú y cátzi̠lh pi̠ maka̠sá quilh­ta­macú la̠ta xlá xpa̠­ti̠ma, pus huá chiné li̠ka­lhás­quilh:
—¿Lácu pi̠ tat­la̠n­ti̠­pu­tuna?
Amá ta̠tatlá kalh­tí̠­nalh:
—Pero ni̠ti̠ hua̠nti̠ naqui­maju̠y nac musni acxni̠ tanan­katla chú­chut. La̠ta maka­tunu cta­ju̠­putún túnuj tuncán hua̠nti̠ taju̠­paray.
Pero Jesús huá­nilh:
—Cata̠qui, casacti mix­tícat y cat­lá̠­huanti.
Acxni tuncán a̠má chixcú tat­lá̠n­ti̠lh la̠li̠­huán, sacli xpu̠­tama y tzú­culh tla̠­huán. Pero cumu sábado xuani̠t a̠má quilh­ta­macú xli̠­huancán para tícu nas­cuja, 10 y nac tiji maka­pi­tzí̠n judíos hua̠nti̠ taúcxilhli pi̠ xcu­cani̠t cxtícat chiné tahuá­nilh:
—La̠nchú eé quilh­ta­macú caj luu jaxcán y ni̠ mili̠­cúcat mix­tícat.
11 Pero a̠má chixcú chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Hua̠nti̠ qui­ma̠t­lá̠n­ti̠lh qui­huá­nilh: “Casacti mix­tícat y cat­lá̠­huanti.”
12 Xlacán taka­lhas­quimpá:
—¿Tícu a̠má chixcú hua̠nti̠ huanín: “Casacti mix­tícat y catlá̠huanti”?
13 Cumu a̠má chixcú ni̠ xca­tzi̠y tícu xma̠t­la̠n­ti̠ni̠t, porque Jesús xca̠­lak­sti̠­pa̠­ta­nu̠ni̠t anta­nícu luu lhu̠hua xta­la­yá̠­nalh cris­tianos, ni̠tu̠ kalh­tí̠­nalh. 14 Aca­li̠stá̠n Jesús ma̠nok­lhuchá nac lanca pu̠si­culan y chiné huá­nilh:
—Chú luu tla̠n cumu aya tat­la̠n­ti̠­ni̠ta, pero chú niaj cat­lahua tala̠­ka­lhí̠n cumu la̠ xtla­huaya xapu̠lh la̠qui̠ niaj nachi­payá̠n a̠má luu a̠tzinú xali̠­pe̠­cuánit tajátat.
15 Cumu a̠má chixcú aya xca­tzi̠y tícuya̠ chixcú hua̠nti̠ xma̠t­la̠n­ti̠ni̠t huata xlá la̠li̠­huán alh ca̠huaniy xana­puxcun judíos pi̠ huá Jesús xuanicán a̠má chixcú hua̠nti̠ xma̠t­la̠n­ti̠ni̠t. 16 Caj huá xpa̠­la­cata a̠ma̠ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n judíos xta­pu­tza­má̠­nalh Jesús xta­mak­ni̠­putún cumu xlá xca̠t­la­huay lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut acxni̠ xlak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú sábado y ni̠tícu scuja. 17 Pero para tícu xka­lhas­quín Jesús túcu xla­cata chuná xtla­huay, chiné xkalhti̠y:
—Dios hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na Quin­tla̠t, anka­lhi̠ná scujma y ni̠para aktum quilh­ta­macú jaxa, y na̠chuná chú aquit anka­lhi̠ná cscujma.
18 Huá xla­cata a̠ma̠ko̠lh judíos luu xta­li̠­mak­ni̠­putún, ni̠ caj cumu para ni̠ xca̠c­ni̠­naniy a̠má quilh­ta­macú acxni̠ jaxcán, sinoque porque xlá na̠ luu Dios xli̠­ta­pu̠lhca̠y acxni̠ xuan pi̠ huá luu xtla̠t.
Cumu Jesús Xkahuasa Dios kalhi̠y li̠ma̠peksí̠n
19 Jesús na̠ chiné ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh xana­puxcun judíos:
—Xli̠­cána aquit Xka­huasa Dios y luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠lay túcu ctla­huay hua̠ntu̠ caj que̠cstu qui­la­cata, huata caj xma̠nhuá ctla­huay hua̠ntu̠ cuc­xilha tla­huay Dios porque huá quin­tla̠t. Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tla­huay Dios, cumu aquit Xka­huasa, pus na̠ huá ctla­huay. 20 Dios luu xli̠­ca̠na quim­pa̠x­qui̠y porque aquit Xka­huasa y qui­ma̠­si­yuniy la̠ta túcu xlá tla­huama, y naquin­ti­ma̠­si­yu­niycú a̠tzinú tlak lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ aquit nac­tla­huay y hui­xinín luu naca̠­ma­ke̠k­lhayá̠n. 21 Pus chuná cumu la̠ Dios ca̠ma̠­laca­stac­uani̠y ni̠n y ca̠ma̠x­qui̠y latáma̠t, pus na̠chuná chú aquit na̠ nac­ma̠x­qui̠y latáma̠t hua̠nti̠ aquit nac­ma̠x­qui̠­putún. 22 Dios quin­tla̠t ni̠ti̠ ma̠xo­ko̠ni̠y xta­la̠­ka­lhí̠n sino aquit Xka­huasa qui­ma̠x­qui̠ni̠t li̠ma̠­peksí̠n xla­cata aquit nac­ca̠s­quiniy cuentaj xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán cris­tianos. 23 Y cumu chuná lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t xla­cata xli̠­pacs cris­tianos naquin­ta­ca̠c­ni̠­naniy aquit Xka­huasa cumu la̠ ca̠c­ni̠­na­nicán Dios hua̠nti̠ luu quin­tla̠t, hua̠nti̠ ni̠ quin­ca̠c­ni̠­naniy aquit Xka­huasa Dios na̠ ni̠ xli̠­ca̠na ca̠c­ni̠­na­nima quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t.
24 ’Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ quin­kax­matniy hua̠ntu̠ cliakchu­hui̠­nama y na̠chuna li̠túm chú li̠pa̠­huán hua̠nti̠ qui­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t, xlá mak­lhti̠nán latáma̠t xasa̠sti hua̠ntu̠ anka­lhi̠ná cahuá naka­lhi̠y, y niaj ne̠cxni cati­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠ca xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhí̠n, pus xlá ti̠tax­tuni̠t nac xatiji ca̠li̠ní̠n y aya tzu­cuni̠t chú lac­tla̠­huán nac xatiji latáma̠t. 25 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ lak­cha̠ma quilh­ta­macú y la̠n­chujá aya lak­cha̠ni̠t acxni̠ a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ aya tani̠ni̠t nata­kax­mata xta­chu­huí̠n Xka­huasa Dios, y hua̠nti̠ nata­kax­matniy hua̠ntu̠ xlá nahuán nata­ka­lhi̠y latáma̠t. 26 Porque chuná cumu la̠ Quin­tla̠t Dios sacstu kalhi̠y li̠t­li­hueke xlá ma̠sta̠y látama̠t porque lanca xla­ca­tzúcut, pus na̠chuná chú cumu aquit Xka­huasa qui­ma̠x­qui̠ni̠t li̠t­li­hueke la̠qui̠ nac­ma̠sta̠y eé latáma̠t. 27 Na̠chu­na­li̠túm qui­ma̠x­qui̠ni̠t a̠má li̠t­li­hueke la̠qui̠ aquit nac­ca̠­ta̠t­la­huay taxokó̠n cris­tianos caj xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán, porque aquit xli̠­ca̠na Xata­lac­sacni Chixcú. 28 Ni̠ cali̠­li̠­pu­huántit caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n, porque luu xli̠­ca̠na ámaj lak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ xli̠­pu̠tum ni̠n naquin­ta­kax­matniy quin­ta­chu­huí̠n, 29 y cha̠­tunu cha̠­tunu nata­ta̠c­xtu­ya̠chi anta­nícu xca̠­ma̠c­nu̠­cani̠t. Hua̠nti̠ tla̠n xuani̠t xta­pu­hua̠ncán nata­la­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n la̠qui̠ nata­ka­lhi̠y li̠pa̠­xúhu latáma̠t, pero hua̠nti̠ luu ni̠tlá̠n xta­pu­hua̠ncán xta­huani̠t xlacán nata­la­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n la̠qui̠ naca̠­ma̠­xo­ko̠­ni̠cán xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tatit­la­huani̠t.
Jesús ma̠siyuy pi̠ xli̠ca̠na kalhi̠y li̠ma̠peksí̠n
30 ’Aquit ni̠lay túcu ctla­huay hua̠ntu̠ caj que̠cstu qui­la­cata, huata acxni̠ aquit cca̠­pu­tza̠­naniy cris­tianos hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tat­la­huani̠t luu xta­lu­lóktat quin­ta­pu­tzá̠n porque chuná ctla­huay cumu la̠ qui­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t. 31 Pus para aquit caj que̠cstu xac­ta­lán­qui̠lh nac xla­catí̠n cris­tianos, luu laca­tancs pi̠ ni̠tu̠ xli̠­macua quin­ta­chu­huí̠n y tla̠n ni̠ xca̠­naj­látit. 32 Pero huí cha̠tum hua̠nti̠ qui­ma̠­lan­qui̠y y quin­ta̠­ta̠yay y aquit sta­lanca cca­tzi̠y pi̠ hua̠ntu̠ xlá huan caj quim­pa̠­la­cata li̠ca̠­nájlat porque xli̠­ca̠na. 33 Hui­xinín qui̠­ma̠­ka­lhas­qui­ni̠­nántit Juan Bau­tista caj quim­pa̠­la­cata y hua̠ntu̠ xlá kalh­ti̠­nanchá luu laca­tancs. 34 Pero aquit ni̠ cli̠­lacá̠n para túcu nahuán cha̠tum chixcú caj qui­la­cata, osuchí para túcu nama̠­siyuy; huata aquit caj cca̠­ma̠­la­ca­pa̠s­ta­camá̠n Juan la̠qui̠ tla̠n naqui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu y nama̠aka­pu̠­tax­ti̠­yá̠tit mili̠s­tac­nicán. 35 Amá xta­chu­huí̠n Juan Bau­tista li̠táx­tulh cumu la̠ li̠maksko la̠qui̠ xlá naca̠­mak­sko­niyá̠n, y hui­xinín luu aktum tapa̠­xu­huá̠n maka­mak­lhti̠­nántit xtax­káket, pero ni̠ luu maka̠s quilh­ta­macú. 36 Juan má̠s­ta̠lh talu­lóktat xla­cata pi̠ Dios qui­ma­ca­mini̠t pero hui­lapá chú hua̠ntu̠ a̠tzinú naca̠­ma̠­lu­lok­niyá̠n ni̠ xachuná xta­chu­huí̠n Juan, pus huá cuanima a̠má quin­ta­scújut hua̠ntu̠ aquit cca̠t­la­huay. Pus pu̠tum eé hua̠k hua­tiyá hua̠ntu̠ qui­li̠­ma̠s­cu­juni̠t Quin­tla̠t la̠qui̠ nac­ma̠­kan­taxti̠y, pus caj eé ta­scújut xli̠­ca̠na li̠ta­siyuy pi̠ huá Quin­tla̠t Dios qui­ma­ca­mini̠t. 37 Y na̠chuna li̠túm hua­tiyá a̠má Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t aya ma̠s­ta̠ni̠t talu­lóktat caj qui­la­cata, ma̠squi chá hui­xinín ne̠cxni a̠ kax­pa­tá̠tit xta­chu­huí̠n y ni̠para maktum a̠ ucxi­lhá̠tit. 38 Pero huá li̠lay cumu xta­chu­huí̠n nia̠ cha̠n nac mina­cujcán, y porque ni̠ qui­la̠­ca̠­naj­la­ni­yá̠hu pi̠ xli̠­ca̠na huá Quin­tla̠t Dios y huá qui­ma­ca­mini̠t. 39 Hui­xinín luu anka­lhi̠ná li̠huana̠ li̠kalh­ta­hua­ka­yá̠tit xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka porque hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ antá tla̠n namac­la­yá̠tit xlak­táxtut mili̠s­tac­nicán, pero ni̠lay aka­ta̠k­sá̠tit pi̠ aquit a̠má hua̠nti̠ li̠chu­hui̠­nama xta­chu­huí̠n Dios hua̠nti̠ naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n hua̠ntu̠ putza­pá̠tit. 40 Huá chú xpa̠­la­cata hui­xinín ni̠ qui­la̠­lak­ta­la­ca­tzu­hui̠­pu­tu­ná̠hu la̠qui̠ naka­lhi̠­yá̠tit a̠má lak­táxtut nac mili̠s­tac­nicán.
41 ’Aquit ni̠ cpu­tzay para tícu xqui­huá­nilh pi̠ xli̠­ca̠na qui­li̠­pa̠­huán, 42 porque aquit cca̠­la­ka­pasá̠n y cca­tzi̠y pi̠ ni̠ kalhi̠­yá̠tit xta­pá̠x­qui̠t Dios nac mina­cujcán. 43 Aquit cmi­ni̠­tanchá nac xpa̠xtú̠n Quin­tla̠t la̠qui̠ chuná tla̠n nac­li̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n, pero huata hui­xinín ni̠ qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu; pero para tícu xca̠­lakmín hua̠nti̠ caj sacstu xli̠­chu­hui̠­nánca huata huá luu pála xca̠­naj­la­nítit y xmaka­maklhti̠­nántit. 44 Hui­xinín luu laka­ti̠­yá̠tit para tícu naca̠­ma̠t­la̠n­ti̠­niyá̠n hua̠ntu̠ tla­hua­pá̠tit, pero ni̠para tzinú lac­pu­tza­yá̠tit lácu nalak­tzak­sa­yá̠tit xta­péksi̠t Dios. Hui­xinín ni̠lay ca̠naj­la­yá̠tit quin­ta­chu­huí̠n porque caj luu xma̠nhuá putza­pá̠tit hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n. 45 Pero ni̠ calac­pu­huántit para aquit nac­ca̠­ma̠­la­ca­pu̠yá̠n nac xla­catí̠n Dios, huí xlá tunu hua̠nti̠ chuná nat­la­huay, huá Moisés porque hui­xinín hua­ná̠tit pi̠ huá li̠pa̠­hua­ná̠tit xta­chu­huí̠n pero ni̠ xli̠­ca̠na. 46 Pus para xli̠­ca̠na hui­xinín xca̠­naj­látit hua̠ntu̠ Moisés tichu­huí̠­nalh y títzokli nac xlibro, na̠ xqui­la̠­ca̠­naj­la­níhu aquit, porque nac xlibro chuná tzokli la̠ta lácu aquit xacámaj latama̠y. 47 Pero cumu ni̠ luu xli̠­ca̠na ca̠naj­la­yá̠tit hua̠ntu̠ xlá tzokni̠t, ¿pi̠ li̠huaca chú naca̠­naj­la­yá̠tit hua̠ntu̠ aquit cca̠­hua­nimá̠n?