6
Jesús ca̠ma̠hui̠y akquitzis mi̠lh cristianos
(Mateo 14.13‑21; Marcos 6.30‑44; Lucas 9.10‑17)
Aca­li̠stá̠n Jesús alh a̠li̠quilh­tu̠tu pupunú xalac Gali­lea, osuchí xalac Tibe­rías porque hui̠ntí chuná xta­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠y. 2-3 Y acxni̠ antá cha̠lh tala­ca̠c­xtu­táhui nac aktum ke̠stí̠n y antá culucs ca̠ta̠­táhui xdis­cí­pulos. Pero anta­nícu xan Jesús luu lhu̠hua cris­tianos xta­sta̠­laniy porque xta­la­kati̠y xtaucxilha lac­lanca xta­scújut hua̠ntu̠ xlá xca̠­li̠­ma̠­la­ca­hua̠ni̠y acxni̠ xca̠­ma̠t­la̠nti̠y ta̠tat­laní̠n. Xa̠huachí niaj luu maka̠s quilh­ta­macú xtzanka̠y la̠ta nalak­chá̠n xpa̠x­cuajcán judíos xla taak­spun­tza̠lí̠n. Huata acxni̠ Jesús ca̠lak­lá­ca̠lh úcxilhli pi̠ luu lhu̠hua cris­tianos xta­ta­la­ca­tzu­hui̠­má̠­nalh anta­nícu xlá xuí. Entonces chiné huá­nilh Felipe:
—Felipe, ¿nícu nata­ma̠­hua­yá̠hu lhu̠hua cax­ti­lá̠n­chahu la̠qui̠ naca̠­ta̠­hua̠­ya­ná̠hu pu̠tum u̠ma̠ko̠lh cris­tianos?
Jesús caj chu­natá huá­nilh la̠qui̠ naliucxilha lácu xlá nahuán, porque xlá luu laca­tancs xca­tzi̠yá hua̠ntu̠ xámaj tla­huay. Felipe chiné kálh­ti̠lh:
—Ma̠squi luu aktiy ciento denario tumi̠n xli̠­ta­ma̠­huáhu cax­ti­lá̠n­chahu ni̠ catiáccha̠lh la̠qui̠ naca̠­li̠­ma̠­hui̠­yá̠hu pu̠tum u̠ma̠ko̠lh cris­tianos.
Cha̠­tum­li̠túm xdis­cí­pulo xuanicán Andrés xta̠Simón chiné huá­nilh:
—Uú na̠ mini̠t cha̠tum kahuasa, xlá li̠mín mac­qui­tzis cax­ti­lá̠n­chahu xa̠hua tantiy squi̠ti, pero ¿túcu chú nata­liucxilha pu̠tum u̠ma̠ko̠lh cris­tianos?
10 Pero Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Caca̠­hua­nítit a̠ma̠ko̠lh cris­tianos la̠qui̠ hua̠k nata­ta­huilay.
Cumu nac a̠má ke̠stí̠n la̠n xuí li̠cúxtut antá tatáhui ma̠x cumu akqui­tzis mi̠lh cris­tianos. 11 Jesús ca̠chí­palh cax­ti­lá̠n­chahu, pa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios, lak­ché­kelh, y ca̠má̠x­qui̠lh xdis­cí­pulos la̠qui̠ xlacán naca̠­ma̠akpi­tziniy xli̠­pu̠tum cris­tianos hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh. Y na̠chuna li̠túm ca̠t­lá­hualh a̠ma̠ko̠lh tantiy squi̠ti, y hua̠k ca̠ma̠x­quí̠­calh la̠ta lácua xlacán tahua­pú­tulh. 12 Acxni̠ aya la̠n xta­kasni̠t, Jesús chiné ca̠huá­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—Chú cama̠­mac­xtu­pí̠tit cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ aka­tá̠x­tulh la̠qui̠ ni̠túcu nalak­tzanka̠y.
13 Xlacán tama̠­mac­xtú­mi̠lh y tama̠­tzá­malh pa̠cu̠tiy canasta xata­lak­che­ke­tamá̠n cax­ti­lá̠n­chahu. 14 Xli̠­hua̠k cris­tianos acxni̠ taúcxilhli eé lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ Jesús tlá­hualh, chiné taquilh­tzú­culh:
—Xli̠­ca̠na huá eé pro­feta hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t nac ca̠quilh­ta­macú.
15 Pero cumu Jesús cátzi̠lh hua̠ntu̠ xlacán tze̠k xta­qui­lhuamá̠­nalh xla­cata natalé̠n a̠li̠fuerza la̠qui̠ xreycán natat­la­huay hua̠nti̠ naca̠­pux­culé̠n huata mejor xlá tatam­pu̠x­tupá y sacstu tala­ca̠c­xtupá a̠tzinú xata̠lhmá̠n a̠má ke̠stí̠n la̠qui̠ ni̠tícu nama̠aka­tzanke̠y.
Jesús kalhtla̠huán pupunú
(Mateo 14.22‑27; Marcos 6.45‑52)
16-17 Acxni̠ aya tzú­culh ca̠s­ma­lankán, xdis­cí­pulos Jesús tata­ka­lhu̠­ta­hui­lachi nac xquilhtú̠n pupunú. Pero cumu chú aya xca̠­puc­suani̠t y Jesús ni̠naj a̠ xqui̠­tas­pita, huata xlacán tatá­ju̠lh nac aktum barco y tzú­culh tama̠t­la̠­huani̠y la̠qui̠ antá nata­chá̠n nac Caper­naum. 18 Pero ni̠para maka̠s tzú­culh u̠nún y li̠pe̠cua tzú­culh ta̠ke­ya̠­huay pupunú. 19 Ma̠x aya xtaani̠ttá cumu akqui­tzis osuchí akcha̠xán kiló­metro acxni̠ taúcxilhli pi̠ Jesús xlak­ta­la­ca­tzu­hui̠ma barco xlá xkalh­tla̠­huan­ti̠­lhay pupunú; huata xdis­cí­pulos ni̠ xta­la­ka­pas­má̠­nalh y luu la̠n tape̠­cuáxni̠lh. 20 Pero xlá chiné ca̠huá­nilh:
—¡Ni̠ cape̠­cuántit, porque aquit Jesús taca­ma̠chá!
21 Xlacán taká­lhi̠lh li̠ca­mama y tata̠­tá­ju̠lh nac barco; luu acxni­tiyá aya tácha̠lh anta­nícu xtaamá̠­nalh.
Luu lhúhua cristianos taputzamá̠nalh Jesús
22 Li̠cha̠lí laca­tzi̠sa, a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­ta­mak­xtek­ni̠­tanchá a̠li̠quilh­tu̠tu pupunú xta­ca­tzi̠y pi̠ xdis­cí­pulos xta­pu̠ani̠t xma̠n hua̠ntu̠ xuí aktum barco pero na̠ xta­ca­tzi̠y pi̠ Jesús ni̠ xca̠­ta̠ani̠t. 23 Ma̠squi aca­li̠stá̠n túnuj barco antá taminchá nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Tibe­rías y antá xta­hui­lá̠na nac chú­chut lacatzú antaní Jesús xma̠­lhu̠­hui̠nít cax­ti­lá̠n­chahu acxni̠ pu̠lh pa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios a̠má xtahuá. 24 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos taúcxilhli pi̠ ni̠ti̠ xlama antá Jesús ni̠para xdis­cí­pulos, huata la̠li̠­huán tatá­ju̠lh nac barco y táalh tapu­tzay nac Caper­naum.
Jesús huá luu xli̠ca̠na tahuá hua̠ntu̠ ma̠xqui̠y latáma̠t quili̠stacnicán
25 Acxni̠ xlacán tácha̠lh a̠li̠quilh­tu̠án pupunú antá tama̠­nók­lhulh Jesús y chiné taka­lhás­quilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, ¿níco̠cxni chitá uú?
26 Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Li̠huana̠ cakax­páttit hua̠ntu̠ nac­ca̠­hua­niyá̠n: hui­xinín qui­la̠­pu­tza­ma̠­náhu porque ko̠tán la̠n hua̠­yántit y la̠n kástit, pero ni̠ huá qui­la̠­li̠­pu­tza­ma̠­náhu la̠qui̠ naqui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu acxni̠ úcxi­lhá̠tit cca̠t­la­huay lac­lanca quin­ta­scújut. 27 Ni̠ caj luu huá cali̠s­cuj­ta­ma­kántit xtahuá mimac­nicán hua̠ntu̠ lak­sputa, huata mejor huá cali̠s­cújtit xtahuá mili̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa la̠qui̠ chuná nali̠­la­ta­pa̠­yá̠tit cxpa̠xtú̠n Dios cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú. Aquit Xata­lac­sacni Chixcú tla̠n nac­ma̠x­qui̠yá̠n a̠má tahuá, porque Quin­tla̠t Dios luu caj huá qui­li̠­lac­sacni̠t la̠qui̠ chuná nac­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n.
28 Xlacán chiné taka­lhás­quilh:
—¿Túcu qui­li̠t­la­huatcán la̠qui̠ nac­ma̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu hua̠ntu̠ Dios lacas­quín nac­tla­hua­yá̠hu?
29 Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Hua̠ntu̠ xlá lacas­quín Dios nat­la­hua­yá̠tit, caj xma̠n caca̠­naj­la­nítit hua̠nti̠ xlá maca­mini̠t.
30 Pero xlacán taka­lhas­quimpá:
—¿Túcuya̠ li̠cá̠cni̠t ta­scújut nat­la­huaya la̠quí nac­li̠ucxi­lhá̠hu pi̠ xli̠­ca̠na Dios maca­mi­ni̠tán, y la̠qui̠ chuná tla̠n nac­ca̠­ca̠­naj­la­niyá̠n? ¿Lácu pi̠ tla̠n maca­ta̠x­tuca a̠má lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ tit­lá­hualh Moisés? 31 Porque xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán titá­hualh a̠má tahuá hua­nicán maná antá nac desierto chuná cumu la̠ tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka: “Dios ca̠má̠x­qui̠lh la̠qui̠ nata­huay cax­ti­lá̠n­chahu xalac akapú̠n.”
32 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Luu xli̠­ca̠na tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠ huá Moisés ca̠ma̠x­quí̠n a̠má cax­ti­lá̠n­chahu xalac akapú̠n, huá Quin­tla̠t xuani̠t, y huata huá Quin­tla̠t hua̠nti̠ tla̠n naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n hua̠ntu̠ luu xax­li̠­ca̠na cax­ti­lá̠n­chahu xalac akapú̠n. 33 Porque a̠má cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ Dios ma̠sta̠y pus huá a̠má hua̠nti̠ ta̠c­ta­ni̠­tanchi nac akapú̠n la̠qui̠ naca̠­ma̠x­qui̠y latáma̠t cris­tianos hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa.
34 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n chiné tahuá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, cat­lahua li̠tlá̠n xlianka­lhi̠ná caqui­la̠­ma̠x­quí̠hu a̠má cax­ti­lá̠n­chahu.
35 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit a̠má cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ma̠sta̠y xax­li̠­ca̠na latáma̠t. Amá cris­tiano hua̠nti̠ qui­lakmín y qui­li̠­hua̠yán, niaj ne̠cxni catí­tzin­csli, y hua̠nti̠ luu quin­ca̠­naj­laniy niaj ne̠cxni cati­kalh­pú̠­ti̠lh. 36 Pero cumu chuná la̠ cca̠­hua­niná, hui­xinín ni̠ qui­la̠­ca̠­naj­la­ni­pu­tu­ná̠hu ma̠squi aya ucxilh­ni̠­tátit hua̠ntu̠ aquit ctla­huay. 37 La̠ta xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ qui­ma̠x­qui̠ni̠t Quin­tla̠t la̠qui̠ naquin­ta­li̠­pa̠­huán hua̠k quin­ta­lak­chín la̠qui̠ anka­lhi̠ná naquin­ta­sta̠­laniy; y la̠tachá tícu aquit naquin­ta­lakmín ni̠ cac­ti­lak­má­kalh. 38 Xa̠huachí aquit cmini̠t nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nac­tla­huaniy xta­pa̠­xu­huá̠n Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t, y ni̠ caj huá cli̠­mini̠t la̠qui̠ nac­tla­huay hua̠ntu̠ caj que̠cstu quin­ta­pa̠­xu­huá̠n. 39 Hua̠ntu̠ xlá xta­pa̠­xu­huá̠n Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t, xlá lacas­quín li̠huana̠ nac­ca̠­mak­ta­kalha la̠qui̠ ni̠para cha̠tum nalak­tzanka̠y hua̠nti̠ xlá qui­ma­ca­ma̠x­qui̠ni̠t naqui­li̠­pa̠­huán, la̠qui̠ acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ta xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t aquit hua̠k nac­ca̠­ma̠­laca­stac­uani̠y nac ca̠li̠ní̠n. 40 Pus xli̠­ca̠na huá luu xta­pa̠­xu­huá̠n Quin­tla̠t pi̠ xli̠­hua̠k la̠ta tícu naquin­ta­kax­matniy y naquin­ta­ca̠­naj­laniy pi̠ aquit Xka­huasa, nata­ka­lhi̠y li̠pa̠­xúhu latáma̠t cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú y huá xlacán hua̠nti̠ nac­ca̠­ma̠­laca­stac­uani̠y acxni̠ nalak­chá̠n a̠huatá quilh­ta­macú.
41 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh judíos takax­mat­ko̠lh eé tachu­huí̠n tzú­culh taaksán Jesús porque xlá chiné huá: “Aquit a̠má cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ta̠c­ta­ni̠­tanchi nac akapú̠n.” 42 Xlacán chiné táhua:
—¿Lácu pi̠ ni̠ huá eé Jesús xka­huasa José? Pus aquinín cla­ka­pa­sá̠hu xtzí chu xtla̠t. ¿Lácu chi̠nchú li̠huán para antá mini̠­tanchá nac akapú̠n?
43 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Luu xli̠­ca̠na niaj cali̠­taaklhu̠­huí̠tit quin­ta­chu­huí̠n. 44 Porque ni̠para cha̠tum cris­tiano tla̠n natzu­cu­putún quin­ta­li̠­pa̠­huán para ni̠ pu̠lh huá nama̠­lac­pu­hua̠ni̠y Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t. Y hua̠nti̠ naquin­ta­li̠­pa̠­huán, xlacán ma̠squi natani̠y aquit nac­ca̠­ma̠­laca­stac­uani̠y acxni̠ nalak­chá̠n a̠huatá quilh­ta­macú. 45 Lacatum nac li̠kalh­ta­huaka hua̠ntu̠ tatzokni̠t pro­fetas chiné huan: “Xli̠­hua̠k cris­tianos Dios naca̠­ma̠­si­yuniy xta­la­ca­pa̠s­tacni.” Eé tachu­huí̠n huam­putún pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ takax­matniy Quin­tla̠t hua̠ntu̠ xlá ca̠hua­nima y antá nacha̠n nac xna­cujcán a̠má tachu­huí̠n, pus huá chú xlacán naquin­ta­li̠­pa̠­huán.
46 ’Pero ni̠ huá huam­putún para tícu ucxilhni̠t Dios; huata caj xma̠n aquit cuc­xilhni̠t porque huá xlá qui­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t uú y antá aquit cmi­ni̠­tanchá nac xpa̠xtú̠n. 47 Xli̠­cána cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ quin­ca̠­naj­laniy, xlá aya kalhi̠y a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni nalak­sputa. 48 Porque aquit a̠má cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ma̠sta̠y latáma̠t. 49 Xalak­maká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán tahuani̠t a̠má cax­ti­lá̠n­chahu hua­nicán maná antá nac desierto, pero ma̠squi chuná juerza táni̠lh. 50 Pero ni̠chuná a̠má cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ cli̠­chu­hui̠­nama, xlá ta̠c­ta­ni̠­tanchi nac akapú̠n y hua̠nti̠ nahuay niaj ne̠cxni catí­ni̠lh. 51 Pus aya cca̠­huanín pi̠ aquit a̠má cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ta̠c­ta­ni̠­tanchi nac akapú̠n y ma̠sta̠y latáma̠t; hua̠nti̠ nahuay eé cax­ti­lá̠n­chahu cane̠c­xni­cahuá nala­tama̠y. Amá cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ aquit cca̠­ma̠­lac­nu̠­niyá̠n pus huata huá quin­ti­yat­li̠hua nac­ma̠sta̠y aquit nacni̠y xpa̠­la­ca­tacán cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ chuná nata­ka­lhi̠y latáma̠t.
52 Ama̠­ko̠lh judíos sac­stucán tzú­culh tala̠­li̠­ma̠aklhu̠­hui̠y y chiné tzú­culh tahuán:
—¿Lácu chú nat­la­huay la̠qui̠ tla̠n naquin­ca̠­ma̠­hui̠yá̠n xti­yat­li̠hua?
53 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Luu xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú y para hui­xinín ni̠ nali̠­hua̠­ya­ná̠tit quin­ti­yat­li̠hua, y para ni̠ nali̠­kot­nu­ná̠tit quin­kalhni, ni̠ cati­ka­lhí̠tit a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ cli̠­chu­hui̠nán. 54 Hua̠nti̠ nahuay quin­ti­yat­li̠hua y nali̠­kotnún quin­kalhni naka­lhi̠y a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni nalak­sputa, y chuná aquit nac­ma̠­laca­stac­uani̠y acxni̠ nalak­chá̠n xli̠a̠huatá a̠má quilh­ta­macú. 55 Porque huá quin­ti­yat­li̠hua luu xax­li̠­ca̠na tahuá y quin­kalhni luu xax­li̠­ca̠na li̠kot­nuncán. 56 Hua̠nti̠ nali̠­hua̠yán quin­ti­yat­li̠hua y nali̠­kotnún quin­kalhni, xlá anka­lhí̠n quin­ta̠­lámaj nahuán y aquit na̠ antá nac­ta­huilay nac xnacú. 57 Aquit luu tla̠n clama porque huá Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t xas­tacná lama y xlá qui­ma̠x­qui̠y xli̠t­li­hueke, pus na̠chuná chú hua̠nti̠ naqui­li̠­hua̠yán y naqui­li̠­kasa aquit nac­ma̠x­qui̠y latáma̠t. 58 Huá luu cca̠­hua­ni­pu­tuná̠n pi̠ aquit a̠má cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ta̠c­ta­ni̠­tanchi nac akapú̠n. Eé cax­ti­lá̠n­chahu ni̠ xta̠­chuná cumu la̠ a̠má maná hua̠ntu̠ titá­hualh xalak­maká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán nac desierto, sa̠mpi̠ táni̠lh; pero hua̠nti̠ nahuay eé cax­ti­lá̠n­chahu cani̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú nala­tama̠y.
59 Jesús chuná ca̠ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos acxni̠ xta­nu̠ma nac xpu̠­si­cu­lancán judíos xalac Caper­naum.
Xtachuhuí̠n Jesús ma̠sta̠y xaxli̠ca̠na latáma̠t
60 Acxni̠ takax­mat­ko̠lh hua̠ntu̠ ca̠hua­ní­calh, lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ xta­sta̠­la­ni­putún Jesús chiné táhua:
—Eé hua̠ntu̠ xlá qui­lhuama luu xli̠­ca̠na luu tuhua lacai̠cán, ¿tícu chá luu tla̠n nat­la­huaniy, y tícu chá luu nakax­matniy xta­chu­huí̠n?
61 Pero cumu Jesús cátzi̠lh pi̠ xlacán xta­liaklhu̠­hua̠t­na­má̠­nalh a̠má tachu­huí̠n, hua̠ntu̠ xlá xca̠­hua­nini̠t y chiné ca̠ka­lhás­quilh:
—Para u̠má hua̠ntu̠ cca̠­huanín ca̠ma̠aklhu̠­huí̠n, 62 ¿lácu chú luu xqui̠­táx­tulh para xqui­la̠ucxi­lhui aquit Xata­lac­sacni Chixcú cta­la­ca̠c­xtu­ma̠pá cahuá nac akapú̠n anta­nícu pu̠lh xacuilachá? 63 Xma̠nhuá xEspíritu Dios tla̠n naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n a̠má xax­li̠­ca̠na latáma̠t; la̠ta xli̠­hua̠k min­ti­yat­li̠­huacán osuchí mili̠t­li­hue­kecán ni̠tu̠ li̠ma­cuán, pero la̠ta túcua aquit cca̠­hua­ni­ni̠tán hua̠k huá xta­la­ca­pa̠s­tacni xEspíritu Dios y chuná tla̠n ma̠sta̠y latáma̠t. 64 Pero maka­pi­tzí̠n hui­xinín ni̠ ca̠naj­la­yá̠tit.
Huá chuná Jesús ca̠li̠­huá­nilh porque xlá xca­tzi̠y tuncán hua̠nti̠ ni̠ xca̠­naj­laniy, y na̠chuná xca­tzi̠y hua̠nti̠ xámaj sta̠­huay. 65 Aca­li̠stá̠n chiné huá:
—Pus huá xpa̠­la­cata aquit cca̠­li̠­hua­ni­ni̠tán pi̠ ni̠para cha̠tum cris­tiano tla̠n naquin­ta­li̠­pa̠­huam­putún para ni̠ huá quin­tla̠t pu̠lh nama̠­lac­pu­hua̠ni̠y.
66 Acxni­tiyá a̠má quilh­ta­macú lhu̠hua hua̠nti̠ xta­sta̠­la­ni­má̠­nalh Jesús, taak­xtek­má­kalh y niaj acxtum xta­ta̠­lat­la̠­huán. 67 Hua̠nchú xpa̠­la­cata Jesús ca̠ka­lhás­quilh a̠ma̠ko̠lh kalha­cu̠tiy xdis­cí­pulos:
—¿Chi̠nchú hui­xinín, na̠ qui­la̠ak­xtek­makam­pu­tu­ná̠hu?
68 Pero huata Simón Pedro chiné kálh­ti̠lh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, ¿tícu chú a̠tunu luu nac­ti­la­ka­ná̠hu? Porque xma̠nhuá min­ta­chu­huí̠n ma̠lacnu̠y a̠má xax­li̠­ca̠na latáma̠t hua̠ntu̠ anka­lhi̠ná cahuá naka­lhi̠­yá̠hu. 69 Aquinín aya cca̠­naj­la­ni̠tán porque cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ huix xata­lac­sacni Xka­huasa Dios hua̠nti̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
70 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—¿Lácu pi̠ ni̠ aquit cca̠­lac­sac­ni̠tán min­ka­lha­cu̠­tiycán la̠qui̠ qui­dis­cí­pulos nahua­ná̠tit? Pero ma̠squi chuná, nac milak­sti̠­pa̠ncán huí cha̠tum hua̠nti̠ makat­la­janít xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní.
71 Acxni̠ chuná huá Jesús, huá xlá xli̠­chu­hui̠­nama Judas Isca­riote xka­huasa Simón, porque huá Judas xámaj sta̠­huay ma̠squi xlá acxtum xca̠­ta̠­ta­peksi̠y xli̠­ka­lha­cu̠tiy xdis­cí­pulos.