7
Xli̠talakapasni Jesús ni̠ xtaca̠najlaniy
Aca­li̠stá̠n Jesús antá xla­pu̠lay nac xapu̠­la­tama̠n Gali­lea. Xlá ni̠ xta­hui­la­pu­tu­na̠chá nac Judea porque xana­puxcun judíos xta­mak­ni̠­putún. Pero cumu aya xta­la­ca­tzu­hui̠ma xpa̠x­cuajcán judíos acxni̠ xtat­la­huay aktum paxcua xuanicán fiesta de las chozas, hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pasni Jesús chiné tahuá­nilh:
—Niaj cata­mák­xtekti uú, huata mejor capit nac Judea la̠qui̠ hua̠nti̠ antá tahui­lá̠­nalh y hua̠nti̠ antá tata̠­ta̠­yayá̠n xlacán na̠ nataucxilha hua̠ntu̠ huix tla­huaya. Cumu para laca­squina huix nala­ka­pas­cana, pus ni̠tu̠ caj laka­tze̠k cat­lahua. Pus cumu huix tla̠n ca̠t­la­huaya lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut, pus chuná antá caca̠t­lahua nac xla­ca­ti̠ncán xli̠­lhu̠hua cris­tianos.
Huá chuná tali̠­huá­nilh porque hasta mismo xli̠­ta­la­ka­pasni ni̠ xta­ca­tzi̠y tícuya̠ chixcú xuani̠t xla­cata xli̠­ca̠na nata­ca̠­naj­laniy. Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Ni̠ naj a̠ lak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ antá nacán, pero hua̠ntu̠ hui­xinín mila­ca­tacán catu̠huá quilh­ta­macú hua̠k tla̠n. Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ quin­ta­li̠­pa̠­huán hui­xinín ni̠lay ca̠si̠­tzi̠­niyá̠n; pero aquit luu lhu̠hua hua̠nti̠ ni̠ quin­taucxilh­putún porque aquit ni̠ cca̠­li̠­quilh­puwán y laca­tancs cca̠­ma̠­lak­si­yuniy cca̠­huaniy hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tat­la­huay. Huata capim­pítit hui­xinín nac pa̠xcua, aquit ni̠naj cama porque nia̠ lak­chá̠n quilh­ta­macú.
Acxni̠ chuná ca̠ta̠­chu­hui̠­nan­ko̠lh, xlacán táalh nac pa̠xcua y Jesús tamák­xtekli nac Gali­lea.
Jesús tze̠k an nac pa̠xcua
10 Pero acxni̠ taanko̠lh xli̠­ta­la­ka­pasni, Jesús na̠ alh nac pa̠xcua, ma̠squi xlá ni̠ ca̠ta­si­yú­nilh xli̠­lhu̠hua cris­tianos huata caj tze̠k xla­pu̠lay. 11 Xana­puxcun judíos xta­la­ca­pu­tza­má̠­nalh nac pa̠xcua chicá para na̠ xani̠t, xlacán xta­ka­lhas­qui­ni̠nán chicá para tícu xuc­xilhni̠t, y chiné xta­huán:
—¿Ni̠cu láma cahuá chú a̠má chixcú?
12 Luu lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ catu̠huá xta­liaksa­má̠­nalh, y chiné xta­huán: “Tamá chixcú luu tla̠n xtapuhuá̠n”, pero maka­pi­tzí̠n chiné xta­huán: “Tamá chixcú ni̠ xli̠­ca̠na luu tla̠n catzi̠y, porque caj ca̠ak­ska­huimi̠y cris­tianos.” 13 Pero luu caj laka­tze̠k chuná xta­li̠­chu­hui̠nán porque xta­pe̠­cuaniy xana­puxcún judíos.
14 Acxni̠ aya xita̠t­lani̠t pa̠xcua Jesús tánu̠lh nac lanca pu̠si­culan xalac Jeru­salén y tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos. 15 Ama̠­ko̠lh xana­puxcun judíos luu cacs xta­li̠­la­ca­huán y chiné xta­huán:
—¿Nícu xlá luu catzí̠­nilh pu̠tum hua̠ntu̠ ma̠siyuy porque xlá ni̠ kalh­ta­hua­kani̠t?
16 Cumu Jesús ca̠ka­lha­káx­matli chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Eé quin­ta­chu­hui̠n hua̠ntu̠ aquit cma̠­si­yuma ni̠ caj que̠cstu quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni, pus huá xta­la­ca­pa̠s­tacni a̠má hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t. 17 Pus para tícu hui­xinín xtla­hua­pú­tulh xta­pa̠­xu­huá̠n Dios hua̠ntu̠ xlá lacas­quín, pus huata xlá naaka­ta̠ksa a̠má tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ aquit cqui­lhuama para huá xla Dios osuchí caj que̠cstu quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni. 18 Amá chixcú hua̠nti̠ li̠chu­hui̠nán hua̠ntu̠ caj sacstu xta­la­ca­pa̠s­tacni, huá xlá chuná li̠t­la­huay la̠qui̠ luu nata­ca̠c­ni̠­naniy cris­tianos; pero hua̠nti̠ li̠taaka­tzanke̠y la̠qui̠ naca̠c­ni̠­na­nicán Dios hua̠nti̠ maca­mini̠t, pus chuná li̠ma̠­siyuy pi̠ talu­lóktat hua̠ntu̠ qui­lhuama y ni̠tu̠ caj aksa­ni̠­nama. 19 ¿Lácu pi̠ ni̠ xli̠­ca̠na pi̠ huá Moisés tica̠­ma̠x­quí̠n a̠má xta­péksi̠t Dios la̠qui̠ hui­xinín nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit? Pero ni̠para cha̠tum tícu luu lak­tzak­sama la̠qui̠ nama̠­kan­taxti̠y. Porque cumu para chuná cahuá, ¿túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata qui­la̠­li̠­mak­ni̠­pu­tu­ná̠hu?
20 Ama̠­ko̠lh cris­tianos chiné takálh­ti̠lh:
—Ma̠x caj laka­hui­típa̠t huix. ¿Lácu li̠huana pi̠ camá̠n ca̠mak­ni̠yá̠n? ¿Tícu mak­ni̠­pu­tuná̠n?
21 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Maktum quilh­ta­macú acxni̠ hua̠k jaxcán aquit ctlá­hualh aktum luu tla̠n ta­scújut y hui­xinín chu­nacú tiliaklhu̠­hua̠t­nam­pá̠tit. 22 Hui­xinín huá ca̠li̠­cir­cun­ci­dar­tla­huacán lactzu̠ milak­ka­hua­sacán porque chuná tica̠­li̠­ma̠­peksí̠n Moisés (ma̠squi luu xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ huá Moisés ma̠quilh­tzu­qui̠­ni̠­tanchá eé hua̠ntu̠ li̠la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit Dios sinoque huá xamaká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán Abraham), pero hui­xinín fuerza ca̠cir­cun­ci­dar­tla­hua­yá̠tit lactzu̠ lak­skatá̠n ma̠squi acxni̠ lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ li̠huancán para tícu nas­cuja. 23 Pus cumu hui­xinín ni̠ laca­tza̠­la­pu­tu­ná̠tit xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés pus ca̠cir­cun­ci­dar­tla­hua­yá̠tit lactzu̠ laka­huasán ma̠squi sábado acxni̠ ni̠tícu scuja, ¿huá chi̠nchú luu qui­la̠­li̠­si̠­tzi̠­ni­yá̠hu cumu cma̠t­lán­ti̠lh cha̠tum ta̠tatlá acxni̠ a̠má quilh­ta­macú li̠huancán para tícu nas­cuja? 24 Ni̠ luu caj aklakuá caqui­la̠­pu­tza̠­na­níhu hua̠ntu̠ ctla­huay. Acxni̠ para naqui­la̠­pu­tza̠­na­ni­pu­tu­ná̠hu hua̠ntu̠ ctla­huani̠t pero hua̠ntu̠ luu aksti̠tum cat­la­huátit.
Jesús li̠chuhui̠nán hua̠ntu̠ luu xquilhtzúcut
25 Y maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­la̠­nanchá nac Jeru­salén chiné tzú­culh taka­lhas­qui­ni̠nán:
—¿Lácu pi̠ ni̠ huá eé chixcú hua̠nti̠ putza­má̠­calh la̠qui̠ namak­ni̠cán? 26 Chi̠nchú pi̠ pu̠tum ca̠hui­li̠ni̠t cris­tianos, ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma y ni̠ti̠ para tícu xma̠aklhú̠­hui̠lh. Ma̠x a̠huayu taca̠­naj­lá­nilh qui­ma̠­pek­si̠­nacán pi̠ xli̠­ca̠na eé chixcú huá Cristo ti̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n. 27 Pero aquinín catzi̠­yá̠hu nícu xlá mini̠­tanchá y na̠ catzi̠­ya̠huá anta­nícu laca­chini̠t; y ni̠chuná cati­qui̠­táx­tulh acxni̠ Cristo namín nac ca̠quilh­ta­macú, porque ni̠tícu cati­cá­tzi̠lh nícu xlá minchá nahuán.
28 Jesús xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma cris­tianos nac lanca pu̠si­culan y acxni̠ xlá káx­matli hua̠ntu̠ xta­qui­lhuamá̠­nalh luu palha chiné ca̠huá­nilh:
—¡Hui­xinín hua­ná̠tit pi̠ qui­la̠­la­ka­pa­sá̠hu y catzi̠­yá̠tit anta­nícu cmi­ni̠­tanchá! Pero huí kam­pa̠tum hua̠ntu̠ ni̠ catzi̠­yá̠tit, aquit ni̠ caj que̠cstu qui­la­cata ma̠squi cmini̠t, porque huí cha̠tum hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t y huá xlá ma̠sta̠y xatlá̠n tala­ca­pa̠s­tacni, pero hui­xinín ni̠ laka­pa­sá̠tit. 29 Aquit xlá cla­ka­pasa porque antá nac xpa̠xtú̠n cminchá, y xa̠huachí cumu huá xlá qui­ma­ca­mini̠t.
30 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n xta­chi­pa­putún la̠qui̠ nata­chi̠lé̠n, pero ni̠tícu chí­palh cumu nia̠ xlak­chá̠n xquilh­ta­macú la̠ta xlá namak­ni̠cán. 31 Pero na̠ luu lhu̠hua cris­tianos taca̠­naj­lá­nilh y chiné xta­huán:
—Bueno, chi̠nchú acxni̠ namín Cristo qui­ma̠­ka­pu̠­tax­ti̠­nacán, ¿lácu pi̠ a̠tzinú lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut xlá nat­la­huay ni̠ xachuná ca̠t­la­huay eé chixcú?
Fariseos tamacá̠n makapitzí̠n policías la̠qui̠ nachi̠le̠ncán Jesús
32 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xca̠­hua­nicán fariseos chu xana­puxcun cura, xlacán tzú­culh takax­mata la̠ta xta­li̠­chu­hui̠nán cris­tianos hua̠ntu̠ xlá xtla­huay Jesús, huata xlacán tamá­ca̠lh maka­pi­tzí̠n poli­cías hua̠nti̠ xta­mak­ta­kalhnán nac lanca pu̠si­culan la̠qui̠ tachí̠n natalé̠n Jesús. 33 Xlacán táalh pero Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Niaj luu maka̠s quilh­ta­macú cca̠­ta̠­lamá̠n aquit porque nac­tas­pit­paray nac xpa̠xtú̠n hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t. 34 Amá quilh­ta­macú hui­xinín naqui­la̠­pu­tza­yá̠hu pero niaj caquin­ti­la̠­mac­láhu porque hui­xinín ni̠lay cati­pítit anta­nícu aquit nac­ta­hui­la­ya̠chá.
35 Ama̠­ko̠lh judíos sac­stucán tzú­culh tala̠­ka­lhas­quín:
—¿Nícu xlá naán la̠qui̠ aquinín niajlay cati­mac­láhu? ¿Lácu pi̠ huá cahuá naca̠­lakán a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ tahui­la̠­nanchá nac xpu̠­la­ta­ma̠ncán griegos la̠qui̠ huá naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y hua̠nti̠ antá mákat tahui­la̠­nanchá? 36 ¿Túcu chú luu hua­ni­putún acxni̠ chiné quin­ca̠­huanín: “Hui­xinín naqui­la̠­pu­tza­yá̠hu pero niaj caquin­ti­la̠­mac­láhu, porque hui­xinín ni̠lay cati­pítit anta­nícu aquit nac­ta­hui­la­ya̠chá”?
Espíritu Santo li̠taxtuy cumu la̠ chúchut hua̠ntu̠ ma̠sta̠y latáma̠t
37 Acxni­tiyá a̠má quilh­ta­macú xliakas­putni pa̠xcua acxni̠ a̠tzinú luu lhu̠hua xta­tza­macán, Jesús tá̠yalh nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos y chiné ca̠huá­nilh:
—Para tícu kalh­pu̠­ti̠ma nac xla­táma̠t, caqui­lák­milh y aquit nac­ma̠­kotni̠y. 38 Pus chuná nali̠­kan­taxtuy hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t xta­chu­huí̠n Dios nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu chiné huán pi̠ nac xnacú a̠má cris­tianos hua̠nti̠ naqui­li̠­pa̠­huán ámaj tahuilay cumu la̠ aktum musni anta­nícu natax­tu­ti̠­lhay a̠má chú­chut hua̠ntu̠ nali̠­la­tama̠y xli̠s­tacni.
39 Caj xpa̠­la­cata eé xta­chu­huí̠n Jesús xta̠­ma̠­la­cas­tucma a̠má musni chu Espíri­tu Santo, huá xlá xuani­putún xla­cata hua̠nti̠ nali̠­pa̠­huán namak­lhti̠nán xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo; ma̠squi a̠má quilh­ta­macú nia̠ xmin Espíri­tu Santo porque Jesús nia̠ xni̠y la̠qui̠ nacha̠m­paray nac akapú̠n anta­nícu xapu̠lh xuí.
Lhu̠hua cristianos tatapajpitziy caj xpa̠lacata Jesús
40 Maka­pi­tzí̠n cris­tianos acxni̠ takáx­matli xta­chu­huí̠n, chiné tzú­culh tahuán:
—Xli̠­ca̠na huá tamá pro­feta hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t nac ca̠quilh­ta­macú.
41 Pero maka­pi­tzí̠n chiné xta­huán:
—Ni̠ xli̠­ca̠na huá Cristo hua̠nti̠ mini̠tán quin­ca̠­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠yá̠n.
Hui̠nti̠ xta­huam­paray:
—Pero, ¿lácu pi̠ xalac Gali­lea nahuán hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na Cristo? 42 Nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzokni̠t huan pi̠ tamá Cristo xli̠­ta­la­ka­pasni nahuán a̠má xamaká̠n rey David, y xa̠huachí xalac Belén nahuán porque antá xca̠­chi­quí̠n xuani̠t David.
43 Y caj xpa̠­la­cata Jesús a̠ma̠ko̠lh cris­tianos tata­paj­pi­tzi­ko̠lh. 44 Huata maka­pi­tzí̠n poli­cías xta­le̠m­putún Jesús nac pu̠la̠­chi̠n pero ni̠ cha̠tum hua̠nti̠ chí­palh.
Xanapuxcun judíos ni̠ xtali̠pa̠huán Jesús
45 Ama̠­ko̠lh poli­cías tatas­pitpá y antá taampá antaní xta­hui­la̠­nanchá fariseos chu xana­puxcun cura, y acxni̠ tácha̠lh chiné ca̠ka­lhas­quinca:
—¿Lácu ni̠ li̠tátit?
46 Xlacán takalh­tí̠­nalh:
—La̠tachá xlá chu­hui̠nán a̠má chixcú ni̠para cha̠tum tícu chixcú a̠ chu­hui̠nán cumu la̠ xlá.
47 Huata a̠ma̠ko̠lh fariseos chiné tahuá­nilh:
—¿Lácu pi̠ na̠ aya taak­ska­hui­tittá hui­xinín? 48 ¿Lácu pi̠ na̠ aya taca̠­naj­la­nini̠t maka­pi­tzí̠n quim­pux­cucán osuchí quin­ta̠­fa­ri­seoscán? 49 Pero a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ takax­matniy xta­chu­huí̠n, xlacán ni̠ taaka­ta̠ksa hua̠ntu̠ huam­putún xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka, pus caj huá xpa̠­la­cata xlacán taamá̠­nalh tali̠­lak­tzanka̠y.
50 Chi̠nchú Nico­demo hua̠nti̠ maktum ca̠tzi̠sní tiqui̠­la­ka­pa­xiá̠lhnalh Jesús xlá na̠ fariseo xuani̠t, chiné ca̠huá­nilh:
51 —Pus la̠ta tatzok­ta­hui­lani̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés huan pi̠ ni̠para cha̠tum chixcú tla̠n cati­ma̠­la­ca­pú̠hu para ni̠ pu̠lh cati­pu­tza̠­na­níhu y li̠huana̠ naca­tzi̠­yá̠hu hua̠ntu̠ xlá tla­huani̠t.
52 Pero huata xlacán caj tali̠­kalh­ka­má̠­nalh y chiné takalh­tí̠­nalh:
—¿Lácu pi̠ na̠ xalac Gali­lea huix? Pus huata luu li̠huana̠ cali̠­kalh­ta­huaka a̠ma̠ko̠lh libros anta­nícu tatzok­ta­hui­lani̠t xta­chu­huí̠n Dios y ne̠cxni cati­mac­lalh anta­nícu huan para cha̠tum pro­feta mini̠­tanchá nac Gali­lea.
53 Acxni̠ chuná tachu­hui̠­nan­ko̠lh a̠ma̠ko̠lh fariseos cha̠­tunu cha̠­tunu alh nac xchic.