8
Cha̠tum la̠kalhi̠na pusca̠t ma̠tzanke̠naniy Jesús
Huata Jesús alh nac ke̠stí̠n hua̠ntu̠ hua­nicán Cerro de los Olivos, y li̠cha̠li li̠túm acxni̠ xka­ka­ko̠lh xlá ampá nac lanca pu̠si­culan. Pero luu lhu̠hua cris­tianos talak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh, xlá táhui y tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y.
Y maka­pi­tzí̠n xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xa̠hua fariseos talí̠­milh cha̠tum pusca̠t hua̠nti̠ xta­ma̠­nok­lhuni̠t cxa­kat­li̠ma túnuj chixcú. Antá xlacán tayá̠­hualh nac xla­ca­ti̠ncán xli̠­hua̠k cris­tianos. Xlacán chiné tahuá­nilh Jesús:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, eé pusca̠t cma̠­nok­lhu­ni̠­táhu acxni̠ luu cxa­kat­li̠ma túnuj chixcú y xak­ska­huima xta̠­ko̠lú. Nac xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n para tícu chuná pusca̠t nac­ma̠­nok­lhu­yá̠hu tla̠n nac­liacta­la­mak­ni̠­yá̠hu chí­huix. Chi̠nchú huix, ¿lácu huana pi̠ tla̠n chuná nac­tla­hua­yá̠hu?
Xlacán caj chu­natá xta­li̠­kalh­pu­tza­má̠­nalh la̠qui̠ para túcu xlá ni̠ tancs nakalh­ti̠nán y chuná chú nata­li̠­ma̠­la­capu̠y. Huata Jesús taquilh­pú̠­talh y tzú­culh li̠tzoknún kantum actzu̠ xmacán nac ca̠ti­yatni. Y a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n chu­nacú xta­li̠­ma̠­ka­tzan­ke̠­má̠­nalh, pus huata Jesús taáctzajli y chiné ca̠huá­nilh:
—La̠ta mac­xtum yá̠tit, para tax­tu­ya̠chá cha̠tum hua̠nti̠ ni̠túcu tit­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n, pus huata huá xlá luu mini̠niy casacli aktum chí­huix y cama­ca­pú̠­lalh la̠qui̠ naacta­la­mak­ni̠­yá̠tit tamá pusca̠t.
Jesús taquilh­pu̠­tapá y tzu­cupaj tzoknún nac tíyat. Acxni̠ xlacán takáx­matli a̠má tachu­huí̠n ni̠tu̠ takalh­tí̠­nalh huata laka­siyu tzú­culh tatza̠lay, cha̠­tunu tzú­culh taán, pu̠lh tapú̠­lalh hua̠nti̠ aya lak­ko̠lún y aca­li̠stá̠n táalh hua̠nti̠ tlakcu laka­huasán. Acxni̠ taanko̠lh ca̠ta sacstu Jesús tamák­xtekli chu a̠má pusca̠t. 10 Acxni̠ chú taquilh­pú̠­qui̠lh Jesús niaj tícu úcxilhli ca̠ta caj sacstu a̠má pusca̠t xyá, xlá chiné huá­nilh:
—Pusca̠t, ¿nícu tayá̠­nalh hua̠nti̠ xta­ma̠­la­ca­pu̠má̠n? ¿Lácu pi̠ niaj ti̠ ma̠la­ca­pu̠má̠n?
11 Xlá chiné kalh­tí̠­nalh:
—Quim­pu̠­chiná, niaj ti̠ qui­ma̠­la­ca­pu̠ma.
Y Jesús chiné huá­nilh:
—Pus na̠ ni̠para aquit cla­cas­quín nac­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠yá̠n caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tit­la­hua­ní̠ta min­ta­la̠­ka­lhí̠n. La̠nchú capittá nac mín­chic, y niaj cat­lahua tala̠­ka­lhí̠n.
Jesús huá taxkáket hua̠ntu̠ li̠lacahua̠naná̠hu
12 Jesús tzu­cupaj ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos y chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit cli̠­taxtuy tax­káket hua̠ntu̠ macax­ka­ke̠nán nac ca̠quilh­ta­macú. Hua̠nti̠ naqui­li̠­pa̠­huán y naquis­ta̠­laniy naka­lhi̠y tax­káket nac xla­táma̠t y ne̠cxni cati­la­tá­ma̠lh xala­ka­ca̠­pucsua.
13 Maka­pi­tzí̠n fariseos chiné tahuá­nilh:
—Huix caj luu me̠cstu li̠chu­hui̠­nam­pá̠­canti, caj huá xpa̠­la­cata tamá min­ta­chu­huí̠n ni̠tu̠ li̠ma­cuán y ni̠lay cca̠­naj­la­yá̠hu.
14 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Aquit ni̠ cak­ska­huinán, ma̠squi luu caj que̠cstu caqui­li̠­chu­hui̠­nán­calh pero quin­ta­chu­huí̠n li̠ma­cuán porque aquit cca­tzi̠y nícu cminchá, y na̠ cca­tzi̠y nícu cpe­kama. Pero hui­xinín ni̠ catzi̠­yá̠tit nícu cminchá y na̠ ni̠para catzi̠­yá̠tit nícu cpe­kama. 15 Hui­xinín qui­la̠­li̠­ya̠­hua­ma̠­náhu hua̠ntu̠ lacas­qui­ná̠tit porque cumu la̠ cati̠hua̠ chixcú xala ca̠quilh­ta­macú qui­la̠­li̠­ma­ca̠­náhu. Aquit ni̠tu̠ cca̠­li̠­ya̠­huayá̠n, 16 pero para xac­ca̠­ma̠­la­cá­pu̠lh min­ka­satcán, hua̠ntu̠ xac­ca̠­huanín hua̠k xli̠­ca̠na porque aquit ni̠ que̠cstu para tícu cpu­tza̠­naniy xcuentaj huata huá Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t qui­ma̠x­qui̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni túcu nac­li̠­ya̠­huanán. 17 Nac a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ Moisés tica̠­mak­xteknín, antá tatzokni̠t pi̠ acxni̠ cha̠tiy tes­tigos luu acxtum nata­chu­hui̠nán, pus naca̠­ca̠­naj­la­nicán. 18 Pus cca̠­hua­niyá̠n pi̠ huí cha̠tiy hua̠nti̠ tama̠­lu­loka xla­cata pi̠ xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ cli̠­chu­hui̠nán, aquit cha̠tum, chu Quin­tla̠t xli̠­cha̠tiy hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t.
19 Xlacán chiné taka­lhás­quilh:
—¿Nícu hui­lachá min­tla̠t?
Jesús ca̠huá­nilh:
—Hui­xinín ni̠ qui­la̠­la­ka­pa­sá̠hu aquit y ni̠para huá Quin­tla̠t laka­pa­sá̠tit. Para aquit xqui­la̠­la­ka­pasui, pus na̠ xla­ka­pástit Quin­tla̠t.
20 Jesús chuná ca̠ta̠­chu­huí̠­nalh a̠ma̠ko̠lh fariseos acxni̠ xlá xak­chu­hui̠­nama nac lacatzú xamá̠­lacchi lanca pu̠si­culan antaní xta­hui­lá̠­nalh cajón hua̠ntu̠ xpu̠­taju̠y limos­nas. Pero ni̠tícu chí­palh la̠qui̠ nale̠ncán nac pu̠la̠­chi̠n porque nia̠ xlak­chá̠n xquilh­ta­macú la̠ nama­ca­ma̠s­ta̠cán.
Jesús li̠chuhui̠nán pi̠ lakama Xtla̠t
21 Caj li̠puntzú Jesús ca̠hua­nipá eé takalh­chu­huí̠n:
—Aquit cama a̠laca­tunu y naqui­la̠­pu­tza­yá̠hu, pero hui­xinín ni̠ caquin­ti­la̠­mac­láhu; pus anta­nícu aquit nac­chá̠n hui­xinín ni̠lay cati­pítit porque kalhi̠­yá̠tit lhu̠hua tala̠­ka­lhí̠n y acxni̠ nani̠­yá̠tit huá nali̠­lak­tzan­ka̠­yá̠tit.
22 Y a̠ma̠ko̠lh judíos chiné tzú­culh la̠huaniy:
—Eé chixcú ma̠x a̠huayu caj amá̠­calh mak­ni̠cán sacstu, huá chuná li̠huán pi̠ ni̠lay cati­chá̠hu anta­nícu xlá ámaj cha̠n.
23 Jesús ca̠huá­nilh:
—Hui­xinín mim­pu̠­la­ta­ma̠ncán antá uú huí ca̠tu̠tzú, pero quim­pu̠­la­tama̠n huí ta̠lhmá̠n; hui­xinín uú xala ca̠quilh­ta­macú, pero aquit ni̠ antá uú xala ca̠quilh­ta­macú. 24 Pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­huanín pi̠ hui­xinín kalhi̠­yá̠tit lhu̠hua tala̠­ka­lhí̠n y acxni̠ nani̠­yá̠tit huá nali̠­lak­tzan­ka̠­yá̠tit. Cumu para ni̠ naca̠­naj­la­yá̠tit pi̠ aquit a̠má hua̠nti̠ naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, pus acxni̠ nani̠­yá̠tit pim­pá̠tit li̠lak­tzan­ka̠­yá̠tit min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán.
25 Xlacán chiné tahuá­nilh:
—Xli̠­ca̠na, ¿tícuya̠ chixcú huix?
Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ hasta la̠ta xapu̠lh tuncán cca̠­hua­ni­ni̠tán tícu aquit. 26 Aquit tla̠n lhu̠hua xac­ca̠­li̠­chu­hui̠nán y xac­ca̠­li̠­ya̠­huán hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tla­hua­yá̠tit, pero huata huá nac­ma̠­siyuy uú nac ca̠quilh­ta­macú hua̠ntu̠ lacas­quín hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t y hua̠ntu̠ ckax­mat­nini̠t; pus xlá luu aksti̠tum xta­la­ca­pa̠s­tacni.
27 Pero xlacán ni̠ taaká­ta̠ksli pi̠ Jesús xca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­nama Dios hua̠nti̠ Xtla̠t, 28 y huá chiné ca̠li̠­hua­nipá:
—Hasta acxni̠ hui­xinín naqui­la̠­ma̠­ta̠lh­ma̠­ni̠­yá̠hu nac cruz, pus acxnicú luu naaka­ta̠k­sá̠tit tícu aquit; y na̠ acxnicú naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ aquit ni̠tu̠ ctla­huay hua̠ntu̠ caj que̠cstu qui­la­cata, huata caj xma̠nhuá cuan hua̠ntu̠ qui­ma̠­si­yu­nini̠t Quin­tla̠t. 29 Porque Dios hua̠nti̠ aquit qui­ma­ca­mini̠t anka­lhi̠ná quin­ta̠­la­pu̠lay, Quin­tla̠t ne̠cxni a̠ quiak­xtek­makán porque anka­lhí̠n aquit ctla­huay hua̠ntu̠ xlá lakati̠y.
30 Acxni̠ chuná chu­hui̠­nan­ko̠lh Jesús, luu lhu̠hua cris­tianos xta­li̠­pa̠­huam­putún y xta­sta̠­la­ni­putún.
Jesús tla̠n ca̠lakma̠xtuy hua̠nti̠ xtachi̠ncán ca̠tlahuani̠t tala̠kalhí̠n
31 Jesús chiné ca̠huá­nilh judíos hua̠nti̠ aya xta­sta̠­la­ni­putún:
—Pus para hui­xinín luu aksti̠­tumá nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n pus chuná tla̠n nali̠­tax­tu­yá̠tit cumu la̠ xax­li̠­ca̠na quin­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n, 32 y chuná hui­xinín tla̠n nala­ka­pa­sá̠tit xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, y huá a̠má tala­ca­pa̠s­tacni naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n lak­táxtut porque caj la̠ tachí̠n hui­xinín lapá̠tit.
33 Maka­pi­tzí̠n chiné takálh­ti̠lh:
—Amá Abraham hua̠nti̠ maká̠n quilh­ta­macú xlama qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán xuani̠t aquinín, y ne̠cxni a̠ quin­ca̠­chi̠­caná̠n la̠qui̠ para tícu caj chuná nac­scuj­ni­yá̠hu. ¿Túcu chú xpa̠­la­cata huix li̠huana pi̠ nac­ka­lhi̠­yá̠hu lak­táxtut?
34 Jesús ca̠huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tat­la­huay tala̠­ka­lhí̠n xlacán tali̠­taxtuy cumu la̠ xta­sa̠­cuacán tala̠­ka­lhí̠n, osuchí cumu la̠ xta­chi̠ncán. 35 Cha̠tum tasa̠cua hua̠nti̠ caj la̠ tachí̠n ma̠s­cu­jucán, xlá ni̠lay tla­huay tu̠ lacas­quín huata huá tla­huay hua̠ntu̠ huaniy xpatrón, pero aquit Xka­huasa Dios ni̠ tachí̠n. 36 Huá cca̠­li̠­hua­niyá̠n, para aquit Xka­huasa Dios cca̠­ma̠x­qui̠yá̠n lak­táxtut, a̠má tala̠­ka­lhí̠n niaj lay cata­ca̠­ma̠s­cujún cumu la̠ xta­chí̠n. 37 Xli̠­ca̠na aya cca­tzi̠y pi̠ hui­xinín mili̠­ta­la­ka­pas­nicán xuani̠t a̠má xamaká̠n kolu­tzí̠n Abraham, pero ma̠squi chuná hui­xinín qui­la̠­mak­ni̠­pu­tu­ná̠hu porque ni̠ ma̠t­la̠n­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ aquit cca̠­hua­niyá̠n. 38 Aquit cka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni Quin­tla̠t y huá cli̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ qui­ma̠­si­yu­nini̠t, pero maka­pi­tzí̠n hui­xinín kalhi̠­yá̠tit tunu min­tla̠tcán y huá tla­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ xlá ca̠ma̠­si­yu­ni­ni̠tán.
39 Xlacán chiné takalh­tí̠­nalh:
—Aquinín huá quin­tla̠tcán Abraham.
Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Para xli̠­ca̠na hui­xinín xcamán cahuá Abraham pus na̠chuná xmaca­sta̠­látit cumu la̠ xlá tila­tá­ma̠lh nac ca̠quilh­ta­macú. 40 Ma̠squi aquit aya cca̠­huanín a̠má tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ Dios qui­ma̠­si­yu­nini̠t, hui­xinín ni̠ ca̠naj­la­yá̠tit y juerza qui­la̠­mak­ni̠­pu­tu­ná̠hu. Abraham ne̠cxni xtla­huay hua̠ntu̠ hui­xinín tla­hua­yá̠tit. 41 Hui­xinín huá tla­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ tla­huay hua̠nti̠ xli̠­ca̠na min­tla̠tcán.
Xlacán chiné tahua­nipá:
—¡Já, pero lácu huix luu qui­la̠­li̠­pu̠lh­ca̠­yá̠hu! Porque aquinín caj xma̠n cha̠tum Quin­tla̠­ticán huí huá Dios.
42 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Cumu para xli̠­ca̠na huá cahuá Min­tla̠­ticán Dios hui­xinín xqui­la̠­pa̠x­quí̠hu, porque antá cmi­ni̠­tanchá nac xpa̠xtú̠n antaní xlá hui­lachá; pus aquit ni̠ caj quin­ta­pa̠­xu­huá̠n ma̠squi cmini̠t uú nac ca̠quilh­ta­macú, sinoque huá qui­ma­ca­mini̠t Dios hua̠nti̠ Quin­tla̠t. 43 ¿Túcu xpa̠­la­cata hui­xinín ni̠lay aka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ cca̠­hua­niyá̠n? Huá li̠lay porque hui­xinín ni̠ kax­pat­pu­tu­ná̠tit hua̠ntu̠ aquit quin­ta­chu­huí̠n. 44 Huá hui­xinín min­tla̠tcán akska­huiní; hui­xinín huá tapek­si̠­ni­yá̠tit y huá tla­hua­pu­tu­ná̠tit hua̠ntu̠ xlá lakati̠y. Tamá akska­huiní luu anka­lhi̠ná xamak­ni̠ná kalhi̠y xta­pu­huá̠n hasta la̠ta xquilh­tzúcut ca̠quilh­ta­macú. Xlá ne̠cxni li̠chu­hui̠nán hua̠ntu̠ talu­lóktat y ni̠para hua̠ntu̠ laca­ti̠tum. Acxni̠ xlá ma̠tzu­qui̠y xtaaksaní̠n anta tuncán li̠ta­siyuy hua̠ntu̠ xlá xta­pu­huá̠n porque luu xaaksa­ni̠ná, y huá xlá xtla̠tcán hua̠k aksa­ni̠­naní̠n. 45 Huá xpa̠­la­cata, cumu hua̠ntu̠ aquit cuan luu xli̠­ca̠na talu­lóktat, hui­xinín ni̠lay qui­la̠­ca̠­naj­la­ni­yá̠hu. 46 Caqui­la̠­hua­níhu, ¿xatí­cuya̠ la̠ hui­xinín tla̠n naqui­huaniy pi̠ aquit cka­lhi̠y quin­ta­la̠­ka­lhí̠n? Pus ni̠para cha̠tum. Pero cumu aquit anka­lhi̠ná cli̠­chu­hui̠­nani̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, ¿túcu chú xpa̠­la­cata ni̠ qui­la̠­li̠­ca̠­naj­la­ni­yá̠hu? 47 Hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tali̠­pa̠­huán Dios y tata­pek­si̠niy xlacán takax­matniy xta­chu­huí̠n, pero cumu hui­xinín ni̠ tapek­si̠­ni­yá̠tit Dios huá ni̠ li̠kax­pat­pu­tu­ná̠tit xta­chu­huí̠n.
Cristo xapu̠lh lamajá ni̠ xachuná Abraham
48 Y a̠ma̠ko̠lh xana­puxcun judíos chiné tahuá­nilh:
—Pus pi̠ luu xli̠­ca̠na acxni̠ cuaná̠hu pi̠ huix na̠ antá xalac Samaria porque na̠ luu chuná min­kásat y makat­la­ja­ni̠tán xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní.
49 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Aquit ni̠tu̠ qui­maka­tla­jama xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní. Amá ta­scújut hua̠ntu̠ aquit cca̠t­la­huay chuná cli̠­la­ka­chix­cu­hui̠ma Quin­tla̠t, pero huata hui­xinín ni̠ qui­la̠­ca̠c­ni̠­na­ni­yá̠hu aquit. 50 Pero ni̠ huá huam­putún pi̠ aquit luu cla­cas­quima naquin­ca̠c­ni̠­na­nicán, ma̠squi xli̠­ca̠na huí cha̠tum hua̠nti̠ lacas­quín naquin­ca̠c­ni̠­na­nicán, y huata huá xlá naca̠­mak­squín cuenta hua̠nti̠ ni̠ quin­ta­li̠­pa̠­huán. 51 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ nacuentaj­tla­huay hua̠ntu̠ aquit cli̠­chu­hui̠nán xlá ne̠cxni catí­ni̠lh xli̠s­tacni.
52 Ama̠­ko̠lh cris­tianos takalh­tí̠­nalh:
—Xli̠­ca̠na la̠nchú luu cta­lu­lo­ká̠hu pi̠ ca̠na makat­la­ja­ni̠tán xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní, porque la̠ta xalak­maká̠n pro­fetas chu a̠má hua̠nti̠ quin­quilh­tzu­cutcán Abraham xlacán hua̠k tani̠ni̠t; pero chi̠nchú huix huana pi̠ hua̠nti̠ nacuentaj­tla­huay hua̠ntu̠ huix li̠chu­hui̠­nana, ne̠cxni catí­ni̠lh xli̠s­tacni. 53 ¿Lácu pi̠ a̠tzinú chú huix lanca mila­ca­tzúcut ni̠ xachuná la̠ a̠má xamaká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán Abraham? Porque xlá na̠ ni̠lh chu xli̠­hua̠k pro­fetas. Bueno, pero ¿tícu chú huix luu li̠tax­tu­pu­tuna?
54 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Para caj aquit que̠cstu cla­cas­quín pi̠ naqui­la̠­ca̠c­ni̠­na­ni­yá̠hu a̠má quin­ta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ aquit xac­ca̠­huanín ni̠tu̠ li̠ma­cuán. Pero huata huí cha̠tum hua̠nti̠ lacas­quín pi̠ naqui­la̠­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu, pus huá Quin­tla̠t, hua­tiyá tamá hua̠nti̠ hui­xinín li̠ma̠x­tu­yá̠tit Mi­Dios­cán. 55 Ma̠squi luu chuná chú hui­xinín ni̠ laka­pa­sá̠tit xta­la­ca­pa̠s­tacni, pero aquit xlá cla­ka­pasa. Para xac­kalh­tá­tze̠kli xacuá pi̠ ni̠ cla­ka­pasa, pus na̠ luu xaaksa­ni̠ná xac­li̠­táx­tulh cumu la̠ hui­xinín. Pero cumu aquit xli̠­ca̠na cla­ka­pasa huá cca̠­li̠t­la­huay hua̠ntu̠ xlá qui­li̠­ma̠­peksi̠y. 56 Amá Abraham hua̠nti̠ xamaká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán xli̠­ca̠na luu li̠pa̠­xú­hualh acxni̠ xlá cajcu xlac­pu­huán pi̠ aquit xacámaj min nac ca̠quilh­ta­macú, huata xli̠­ca̠na xlá ucxilh­la­cá­chilh eé quilh­ta­macú nac xta­la­ca­pa̠s­tacni y luu li̠pa̠­xú­hualh.
57 Ama̠­ko̠lh judíos chiné tahuá­nilh Jesús:
—Pero huix ni̠naj para kalhi̠ya íta̠t ciento ca̠ta la̠ta lápa̠t, ¿y chi̠nchú huana pi̠ ucxilh­ni̠ta a̠má xamaká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pasni Abraham?
58 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na luu laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n, pi̠ hasta la̠ta ni̠najtí xlama Abraham aquit xac­la­majá.
59 Huata a̠ma̠ko̠lh judíos huákaj tasá­qui̠lh chí­huix la̠qui̠ nata­liacta­lan­chipay Jesús; pero xlá tátze̠kli nac lanca pu̠si­culan, ca̠ti̠­lac­pun­tax­tu­ko̠lh cris­tianos y tatam­pú̠x­tulh.