9
Jesús ma̠tla̠nti̠y cha̠tum chixcú hua̠nti̠ luu chuná tuncán lakatzí̠n tilacáchilh
Acxni̠ Jesús ti̠táx­tulh lacatum xlá úcxilhli cha̠tum chixcú pi̠ luu chuná tuncán laka­tzí̠n xla­ca­chini̠t. Xdis­cí­pulos chiné taka­lhás­quilh:
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, ¿lácu luu laka­tzí̠n tuncán li̠la­ca­chini̠t eé chixcú? ¿Xatícu cahuá luu tla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n? ¿Pi̠ huá cahuá xtla̠t osuchí luu ma̠n xta­la̠­ka­lhí̠n xla­cata pi̠ chuná laka­tzí̠n laca­chini̠t?
Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Ni̠ caj huá xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhí̠n, y ni̠para xta­la̠­ka­lhi̠ncán xtla̠t, huata caj luu chuná lani̠t la̠quí antá nali̠­ta­siyuy la̠ta túcua tla̠n tla­huay Dios. Li̠huán ca̠cu­hui­nicú cat­la­hua­níhu xta­scújut hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t, porque aya tala­ca­tzu­hui̠ma ca̠tzi̠sní acxni̠ niaj lay catis­cujca. Aquit cli̠­taxtuy tax­káket hua̠ntu̠ tali̠­la­ca­hua̠nán cris­tianos, y li̠huán clama nac ca̠quilh­ta­macú nac­ma̠sta̠y quin­tax­káket.
Acxni̠ chuná huan­ko̠lh Jesús chujli nac ca̠ti­yatni y huá li̠t­lá­hualh actzu̠ pu̠tlú̠n xchújut, y aca­li̠stá̠n li̠la­cat­lá­hualh nac xla­kas­tapu a̠má laka­tzí̠n. Y chiné huá­nilh:
—La̠li̠­huán capit laka­cha­kana nac musni hua̠ntu̠ hua­nicán Siloé —eé tachu­huí̠n huam­putún: Hua̠nti̠ macamincani̠t.
Amá laka­tzí̠n la̠li̠­huán alh y laka­chá­kalh; acxni̠ chú aya qui̠­tás­pitli, tla̠ná xla­ca­hua̠nán. Hua̠nti̠ xta­la­ka­pasa chu hua̠nti̠ xta̠­la­ca­tzuní̠n chiné tzú­culh tahuán:
—¿Lácu pi̠ ni̠ huá eé chixcú hua̠nti̠ xta­huilay la̠qui̠ nas­quín limos­na?
Maka­pi­tzí̠n xta­huán:
—Xli̠­ca̠na cuan, huá.
Y huí maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ xta­huam­paray:
—Ni̠ huá, pero luu xta̠­chuná tasiyuy.
Pero huata a̠má chixcú ma̠n xca̠­huaniy:
—Xli̠­ca̠na pi̠ aquit a̠má chixcú hua̠nti̠ hua­ni­pá̠tit.
10 Xlacán chiné taka­lhás­quilh:
—¿Lácu chi̠nchú tla̠n li̠la­ca­hua̠­nana?
11 Xlá chiné ca̠huá­nilh:
—Amá chixcú hua̠nti̠ hua­nicán Jesús caj xchújut li̠t­lá­hualh actzu̠ pu̠tlú̠n y qui­li̠­la­cat­lá­hualh nac qui­la­kas­tapu y chiné qui­huá­nilh: “La̠li̠­huán capit laka­cha­kana nac musni hua̠ntu̠ hua­nicán Siloé.” Aquit xlá calh y acxni̠ cla­ka­cha­kan­ko̠lh aya tla̠n cla­ca­huá̠­nalh.
12 Y taka­lhas­quimpá:
—¿Nícu chú lama tamá chixcú?
—Ni̠ cca­tzi̠y —ca̠huá­nilh xlá.
Fariseos tama̠kalhapali̠y a̠má chixcú hua̠nti̠ lakatzí̠n xuani̠t
13-14 Porque a̠má quilh­ta­macú sábado acxni̠ Jesús tlá­hualh actzu̠ pu̠tlú̠n y ma̠la­cat­lá̠n­ti̠lh a̠má laka­tzí̠n pus luu acxni̠ xli̠­huancán para tícu nas­cuja, huá xpa̠­la­cata li̠lé̠n­calh nac xla­ca­ti̠ncán fariseos a̠má chixcú hua̠nti̠ xma̠­la­cat­la̠n­ti̠­cani̠t. 15 Ama̠­ko̠lh fariseos tzú­culh taka­lhas­quín lácu chú tla̠ná xli̠­la­ca­hua̠nán. Xlá chiné ca̠huá­nilh:
—Cha̠tum chixcú qui­li̠­la­cat­lá­hualh actzu̠ pu̠tlú̠n, y acxni̠ cla­ka­chá­kalh la̠nchú aya tla̠n cla­ca­hua̠nán.
16 Maka­pi­tzí̠n fariseos chiné tahua:
—Amá chixcú hua̠nti̠ chuná tlá­hualh ni̠ Dios tapek­si̠niy porque xlá ni̠ ca̠c­ni̠­naniy a̠má quilh­ta­macú acxni̠ jaxcán.
Pero maka­pi­tzí̠n xta­huán:
—Para ca̠na mak­la̠­ka­lhi̠ná cahuá, ¿lácu chú ca̠li̠t­la­huay lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut?
Huata xlacán luu laka­pu̠­tiyú̠ tatahui. 17 Kalhas­quimpá a̠má chixcú hua̠nti̠ laka­tzí̠n xuani̠t:
—Chi̠nchú huix, ¿lácu huana xpa̠­la­cata a̠má chixcú hua̠nti̠ ma̠la­cat­la̠ntí̠n?
—Aquit clac­pu­huán pi̠ ma̠x pro­feta —kalh­tí̠­nalh xlá.
18 Pero a̠ma̠ko̠lh xana­puxcun judíos ni̠ luu xta­ca̠­naj­la­putún para xli̠­ca̠na huá a̠má chixcú hua̠nti̠ laka­tzí̠n xuani̠t y xma̠­la­cat­la̠n­ti̠­cani̠t; hasta caní tama̠­ta­sa­ní̠­nalh xtla̠t chu xtzí 19 y chiné taka­lhás­quilh:
—¿Pi̠ xli̠­ca̠na huá eé min­ka­hua­sacán hua̠nti̠ hua­ná̠tit pi̠ laka­tzí̠n laca­chini̠t? ¿Lácu chú tla̠ná li̠la­ca­hua̠nán?
20 Xtla̠t chu xtzí a̠má chixcú chiné takalh­tí̠­nalh:
—Xli̠­ca̠na cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ huá quin­ka­hua­sacán y cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ laka­tzí̠n tila­cá­chilh. 21 Pero ni̠ cca­tzi̠­yá̠hu lácu chú tla̠n li̠la­ca­hua̠nán, xa̠huachí aquinín ni̠ cca­tzi̠­yá̠hu tícu ma̠la­cat­lá̠n­ti̠lh. Huata mejor huá ma̠n caka­lhas­quíntit. Xlá aya le̠ná̠hu quilh­ta­macú y catzi̠yá, y huata huá luu ma̠n naca̠­hua­niyá̠n.
22 Huá chuná xlacán tali̠­kalh­tí̠­nalh porque luu xta­pe̠­cuaniy xana­puxcun judíos, cumu xlacán aya xta­li̠­lac­chu­hui̠­nani̠t xla­cata maktum pi̠ natat­la­kaxtuy nac xpu̠­si­cu­lancán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nata­li̠­ta̠yay pi̠ Jesús huá Cristo hua̠nti̠ xmini̠t ca̠lak­ma̠xtuy. 23 Huá xpa̠­la­cata chuná tali̠­kalh­tí̠­nalh: “Ma̠n caka­lhas­quíntit; xlá aya le̠ná̠hu quilh­ta­macú.”
24 Ama̠­ko̠lh xana­puxcun judíos tata­sa­nipá a̠má chixcú hua̠nti̠ xapu̠lh laka­tzí̠n xuani̠t, y chiné tahuá­nilh:
—Luu xli̠­ca̠na caqui­la̠­hua­níhu hua̠ntu̠ talu­lóktat nac xla­catí̠n Dios, porque aquinín sta­lanca cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ tamá chixcú, ma̠squi ma̠la­catla̠n­tí̠n tlá­hualh tala̠­ka­lhí̠n.
25 Xlá chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Pus tamá aquit ni̠ cca­tzi̠y para tlá­hualh tala̠­ka­lhí̠n osuchí ni̠ tlá­hualh tala̠­ka­lhí̠n. Xma̠n hua̠ntu̠ aquit cca­tzi̠y pi̠ xapu̠lh laka­tzí̠n xacuani̠t y la̠nchú aya tla̠n cla­ca­hua̠nán.
26 Xlacán taka­lhas­quimpá:
—¿Túcu luu tla­huanín? ¿Lácu xlá tlá­hualh la̠qui̠ huix tla̠n nala­ca­hua̠­nana?
27 Xlá ca̠kalh­ti̠pá:
—Aquit aya cca̠­huanín pero ni̠ qui­la̠­ca̠­naj­la­ni­yá̠hu. ¿Túcu chi̠nchú li̠la­cas­qui­ná̠tit nacuamparay a̠maktum? ¿Lácu pi̠ na̠ sta̠­la­ni­pu­tu­ná̠tit hui­xinín?
28 Xlacán tzú­culh tala­ca­quilhni̠y y chiné tahuá­nilh:
—Huix xlá ma̠x na­sta̠­la­niya a̠má chixcú, pero aquinín huá csta̠­la­ni­yá̠hu xta­péksi̠t Moisés. 29 Aquinín sta­lanca cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ Dios tita̠­chu­huí̠­nalh Moisés; pero tamá chixcú ni̠para tzinú cca­tzi̠­yá̠hu nícu luu mini̠­tanchá.
30 Amá chixcú chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Pero luu xli̠­ca̠na hui­xinín mákat aktzan­ka̠­yá̠tit porque hua­ná̠tit pi̠ catzi̠­yá̠tit nícu xlá mini̠­tanchá, pero hui­xinín ucxilh­pá̠tit xla­cata pi̠ aquit qui­ma̠­la­cat­la̠n­ti̠ni̠t. 31 Aquinín catzi̠­yá̠hu pi̠ Dios ni̠ ca̠kax­matniy hua̠nti̠ mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n, pus huata caj xma̠nhuá ca̠ma̠x­qui̠y xli̠t­li­hueke hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán, tala­ka­chix­cu­hui̠y y tat­la­huay hua̠ntu̠ xlá xta­pa̠­xu­huá̠n. 32 La̠ta maka̠sá ni̠para cha̠tum tícu xuanca pi̠ tla̠n ca̠ma̠­la­ca­hua̠ni̠y hua̠nti̠ luu xkásat tuncán laka­tzí̠n xla­ca­chini̠t. 33 Para xli̠­ca̠na tamá chixcú ni̠ Dios cahuá maca­mini̠t ni̠lay xtlá­hualh lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut.
34 Ama̠­ko̠lh fariseos tasi̠­tzí̠­nilh y chiné tahuá­nilh:
—¡Huix luu xlakstu min­ta­la̠­ka­lhí̠n kalhi̠ya hasta la̠ta tila­ca­chita nac ca̠quilh­ta­macú; pero huata huix chú qui­la̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­pu­tu­ná̠hu!
Acxni̠ chuná tahua­ni­ko̠lh tat­la­káx­tulh nac xpu̠­si­cu­lancán.
Hua̠nti̠ tahuán talacahua̠nán a̠tzinú takalhíy xtala̠kalhi̠ncán
35 Jesús cátzi̠lh pi̠ luu maktum xtla­kax­tu­cani̠t a̠má chixcú hua̠nti̠ laka­tzí̠n xuani̠t; y acxni̠ xlá ta̠tá­nok­lhli chiné huá­nilh:
—La̠n­tamá huix, ¿pi̠ li̠pa̠­huana Xka­huasa Dios?
36 Amá chixcú huá­nilh:
—Quim­pu̠­chiná, caqui­huani tícu la̠qui̠ aquit nac­ca̠­naj­laniy.
37 Jesús kálh­ti̠lh:
—Pus huix aya ucxilh­ni̠ta, aquit a̠má Xka­huasa Dios hua̠nti̠ ta̠chu­hui̠­namá̠n la̠nchú.
38 Amá chixcú laka­ta­tzo­kós­talh nac xla­catí̠n Jesús y chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chiná, aquit xli̠­ca̠na cca̠­naj­la­niyá̠n.
39 Jesús chuná huá­nilh:
—Aquit cmini̠t uú nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nac­ca̠­pu­tza̠­naniy xcuentajcán cris­tianos, y la̠qui̠ hua̠nti̠ laka­tzí̠n tala­má̠­nalh tla̠n nata­la­ca­hua̠nán, y hua̠nti̠ talac­pu­huán pi̠ luu xli̠­ca̠na tala­ca­hua̠nán xlacán tla̠n nali̠­ta­siyuy lácu tala­má̠­nalh cumu la̠ laka­xo̠ko.
40 Maka­pi­tzí̠n fariseos hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh acxni̠ chuná takáx­matli xta­chu­huí̠n chiné taka­lhás­quilh:
—¿Lácu pi̠ na̠ laka­xo̠ko chú aquinín?
41 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Para luu ca̠na laka­xo̠ko cahuá hui­xinín, ni̠ li̠pi­ná̠tit cahuá cuenta caj xpa̠­la­cata min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠ntu̠ tit­la­hua­ni̠­tátit, pero cumu hua­ná̠tit pi̠ laca­hua̠­na­ná̠tit pus la̠n kalhi̠­yá̠tit min­cuentajcán.