10
Xatakalhchuhuí̠n xcorralhcán borregos
Aca­li̠stá̠n Jesús ca̠huá­nilh eé takalh­chu­huí̠n:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ ni̠ nalac­tanu̠y nac xamá̠­lacchi xcor­ralhcán bor­regos, y para caj laca­tunu anta­nícu xlá nalac­tanu̠y, pus huata tamá xlá caj kalha̠ná. Pero a̠má hua̠nti̠ lac­tanu̠y nac má̠lacchi xli̠­ca̠na xlá pi̠ huá xmak­ta­kalhná bor­regos. Amá chixcú hua̠nti̠ mak­ta­kalhnán nac xlacán má̠lacchi, ma̠la­qui̠niy má̠lacchi hua̠nti̠ xpu̠­chiná bor­regos la̠qui̠ natanu̠y, y a̠ma̠ko̠lh bor­regos aya takalh­la­ka­pa­satá xta­chu­huí̠n, xlá ca̠li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠y xta­cu­hui­nicán y ca̠ta­mac­xtuy anta­nícu ca̠la­kuá̠n. Acxni̠ chú aya ca̠ta­mac­xtu­ko̠ni̠t bor­regos, tzucuy ca̠pu̠­laniy, a̠ma̠ko̠lh bor­regos ta­sta̠­laniy porque aya takalh­la­ka­pa­satá xta­chu­huí̠n xpu̠­chi­nacán. Pero para a̠tunu cris­tianos naca̠­ta­saniy hua̠nti̠ ni̠ tala­ka­pasa, xlacán ni̠ ta­sta̠­laniy huata caj tatza̠­laniy porque tala­ka­pa­satá hua̠nti̠ xmak­ta­kalh­nacán.
Jesús chuná ca̠li̠­xa­kát­li̠lh eé takalh­chu­huí̠n pero xlacán ni̠ taaká­ta̠ksli hua̠ntu̠ xca̠­hua­ni­putún.
Jesús li̠taxtuy xatlá̠n xmaktakalhnacán borregos
Jesús tzu­cupaj ca̠huaniy eé takalh­chu­huí̠n:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n, aquit tamá má̠lacchi anta­nícu nalac­tanu̠y bor­regos. Acxni̠ aquit nia̠ xacmín luu lhu̠hua taqui̠­la­ni̠­tanchi kalha̠­naní̠n, pero huata qui­bor­regos ni̠ ta­sta̠­lá­nilh y ni̠ takax­mát­nilh xta­chu­huí̠n. Aquit cli̠­taxtuy a̠má má̠lacchi anta­nícu lac­ta­nu̠cán nac cor­ralh. Hua̠nti̠ nalac­tanu̠y nac eé má̠lacchi naka­lhi̠y lak­táxtut, y chuná nali̠­taxtuy cumu la̠ tantum bor­rego hua̠nti̠ tla̠n nata­nu̠­ya̠chi y nataxtuy nac cor­ra̠lh y luu lacuán xlí̠­huat namaclay hua̠ntu̠ xlá nali̠­hua̠yán.
10 ’Hua̠nti̠ xlá caj kalha̠ná, huata caj xma̠n min ca̠ka­lhán, ca̠makni̠y hua̠ntu̠ tata­nu̠­má̠­nalh nac cor­ra̠lh, pero aquit cmini̠t la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n xax­li̠­ca̠na latáma̠t y la̠qui̠ ni̠tu̠ naca̠­tzan­ka̠­niyá̠n lácu aksti̠tum y li̠pa̠­xúhu nali̠­la­ta­pa̠­yá̠tit. 11 Aquit a̠má hua̠nti̠ luu tla̠n xmak­ta­kalhná bor­regos, a̠má hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na ca̠la­ka­lhamán xta­ka­lhí̠n, ni̠ lak­ca­tzán xla­táma̠t ma̠squi caj xpa̠­la­cata huá cali̠­mak­ní̠­calh. 12 Pero a̠má tasa̠cua hua̠nti̠ caj mak­scujma la̠qui̠ nat­lajay tumi̠n y ma̠cuentaj­li̠cán, acxni̠ xlá ucxilha pi̠ mímaj ca̠huay la̠páni̠t, xlá naca̠­tza̠­la­makán a̠má bor­regos; y amá la̠páni̠t tzucuy ca̠pu̠t­lakay y ca̠huay bor­regos, y huá chuná li̠t­la­huay porque a̠má chixcú ni̠ huá luu xpu̠­chi­nacán bor­regos y ni̠tlá̠n xmak­ta­kalh­nacán. 13 Eé chixcú hua̠nti̠ caj huá li̠mak­scujma porque tla­ja­putún tumi̠n, xlá tza̠­la­makán bor­regos, porque ni̠ xlá huá chú ni̠ li̠lak­ca­tzán.
14-15 ’Aquit a̠má hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na tla̠n xmak­ta­kalhná bor­regos. Chuná cumu la̠ qui­la­ka­pasa Quin­tla̠t, aquit na̠chuná cla­ka­pasa Quin­tla̠t, pus na̠chuná cca̠­la­ka­pasa tana­tunu qui­bor­regos, xlacán na̠ quin­ta­la­ka­pasa y quin­ta­li̠­pa̠­huán aquit. Aquit cca̠­pa̠x­qui̠y qui­bor­regos y huá cámaj li̠ma̠sta̠y qui­la­táma̠t, cámaj ni̠y caj xpa̠­la­ca­tacán qui­bor­regos. 16 Pero cca̠­hua­niyá̠n pi̠ na̠ cka­lhi̠y maka­pi­tzí̠n túnuj qui­bor­regos hua̠nti̠ ni̠naj antá uú ca̠ta̠­ta­pek­si̠yá̠n nac cor­ralh. Pero xlacán na̠ nac­ca̠­li̠mín uú y xma̠nhuá nata­kax­mata quin­ta­chu­huí̠n la̠qui̠ pu̠lac­tumá nahua­ná̠tit y na̠ cha̠­tumá hua̠nti̠ naca̠­mak­ta­ka­lhá̠n.
17 ’Huá luu qui­li̠­pa̠x­qui̠y Quin­tla̠t porque aquit cma­ca­ma̠sta̠y qui­la­táma̠t la̠qui̠ nacni̠y caj mim­pa̠­la­ca­tacán, pero ni̠ li̠maka̠s nac­ma­ka­maklh­ti̠­nam­paray. 18 Ni̠ti̠ luu juerza qui­mak­lhti̠ma qui­la­táma̠t huata caj luu quin­ta­pa̠­xu­huá̠n cámaj maca­ma̠sta̠y. Porque aquit cka­lhi̠y quilh­ta­macú nac­ma­ca­ma̠sta̠y, y na̠chuná cka­lhi̠y li̠t­li­hueke la̠qui̠ nac­maka­maklhti̠­nam­paray porque chuná qui­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t Quin­tla̠t.
19 Acxni̠ takax­mat­ko̠lh eé tachu­huí̠n a̠ma̠ko̠lh judíos sac­stucán tata­paj­pi­tzipá. 20 Lhu̠hua hua̠nti̠ xta­huán:
—¿Túcu xpa̠­la­cata li̠ca̠­naj­la­ni­yá̠tit porque xlá caj laka­huitiy cumu huá makat­la­jani̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní?
21 Pero maka­pi­tzí̠n chiné xta­huán:
—Para cha̠tum chixcú kalhi̠y xes­pí­ritu akska­huiní, ¿lácu pi̠ luu tla̠n laca­ti̠tum kalh­chu­hui̠nán? Xa̠huachí, ¿pi̠ tla̠n ma̠la­ca­hua̠ni̠y cha̠tum hua̠nti̠ laka­xo̠ko a̠má xes­pí­ritu akska­huiní?
Xanapuxcun judíos talakmakán Jesús
22 Amá quilh­ta­macú luu xlon­knuma y antá nac Jeru­salén xma̠­pa̠x­cuajni̠­má̠­calh lanca pu̠si­culan. 23 Jesús antá xla­pu̠lay nac lanca pu̠si­culan lacatum anta­nícu chiné hua­nicán Por­tico de Salo­món. 24 Antá tama̠­la­ca­tzú­hui̠lh maka­pi­tzí̠n judíos y chiné tahuá­nilh:
—Xlianka­lhi̠ná ni̠ luu aka­tancs cta­mak­xte­ká̠hu. Para luu xli̠­ca̠na huix Cristo hua̠nti̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, luu mak­tumá laca­tancs caqui­la̠­hua­níhu.
25 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Ni̠ cajcu maktum cca̠­huanín, pero hui­xinín ni̠ qui­la̠­ca̠­naj­la­ni­yá̠hu. Xa̠huachí a̠má lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠yá̠n, pus huá qui­ma̠t­la­hui̠y Quin­tla̠t, y na̠ luu huá li̠tum laca­tancs tama̠­lu­loka tícuya̠ chixcú aquit. 26 Hui­xinín ni̠ qui­la̠­ca̠­naj­la­ni­yá̠hu porque ni̠ huá acxtum ca̠ta̠­ta­pek­si̠­yá̠tit qui­bor­regos hua̠nti̠ aquit cmak­ta­kalhma. 27 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aquit cca̠­li̠­ma̠xtuy cumu la̠ qui­bor­regos luu cca̠­la­ka­pasa y xlacán na̠ quin­ta­la­ka­pasa, acxni̠ takax­mata quin­ta­chu­hui̠n tuncán quin­ta­sta̠­laniy. 28 Y cumu quin­ta­li̠­pa̠­huán aquit cca̠­ma̠x­qui̠y a̠má sa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ luu xa̠lianka­lhi̠ná nata­ka­lhi̠y y ne̠c­xnicú cati­ta­lak­tzán­ka̠lh, ni̠para cha̠tum tícu caquin­ti­mák­lhti̠lh. 29 Quin­tla̠t ni̠tícu lay makat­lajay porque luu lanca xla­ca­tzúcut, pus cumu huá Quin­tla̠t qui­ma­ca­ma̠x­qui̠ni̠t eé qui­bor­regos, ni̠tícu lay qui­mak­lhti̠y, na̠chuná cumu la̠ Quin­tla̠t ni̠tícu lay mak­lhti̠y hua̠ntu̠ xlá kalhi̠y. 30 Porque Quin­tla̠t chu aquit luu lac­xtum cma̠­pek­si̠­na­ná̠hu.
31 Ama̠­ko̠lh judíos tasa­qui̠pá chí­huix la̠qui̠ nata­liacta­lan­chipay Jesús. 32 Pero xlá chiné ca̠huá­nilh:
—Cumu Quin­tla̠t kalhi̠y lanca li̠maka­tli­hueke xlá qui­ma̠t­la­hui̠ni̠t lhu̠hua lac­lanca ta­scújut la̠qui̠ nali̠­ca̠c­ni̠­yá̠tit; ¿xatú­cuya̠ ta­scújut ni̠ laka­tí̠tit hua̠ntu̠ ctlá­hualh pim­pá̠tit qui­la̠­liacta­lan­chi­pa­yá̠hu?
33 Ama̠­ko̠lh cris­tianos chiné takálh­ti̠lh:
—Ni̠ caj xpa̠­la­cata lacuán min­ta­scújut camá̠n ca̠liacta­la­mak­ni̠yá̠n, huá camá̠n ca̠liacta­la­mak­ni̠yá̠n porque huix ta̠la̠­la­ca­ta̠­qui̠­ni̠ta Dios cumu huana pi̠ huix luu lac­xtum ta̠ma̠­pek­si̠­nana ma̠squi huix caj cati̠hua̠ chixcú.
34 Jesús ca̠huá­nilh:
—Lacatum nac libro anta­nícu tatzokni̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios chiné huan: “Aquit cca̠­hua­ni­ni̠tán pi̠ hui­xinín xta̠­chuná cumu la̠ Dios.” 35 Aquinín sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t xta­chu­huí̠n Dios nac li̠kalh­ta­huaka hua̠k luu xli̠­ca̠na, y acxni̠ Dios chuná ca̠li̠­macá̠n a̠ma̠ko̠lh cris­tianos cumu la̠ sicu­laná̠n hua̠nti̠ xlá ca̠lak­ma­ca­chini̠t xta­chu­huí̠n pus juerzaj qui­li̠­ca̠­naj­latcán. 36 Aquit cca̠­hua­ni­ni̠tán xla­cata pi̠ Dios qui­lac­sacni̠t y qui­ma­ca­mini̠t nac ca̠quilh­ta­macú; bueno, ¿túcu chi̠nchú li̠hua­ná̠tit pi̠ cta̠­la̠­la­ca­ta̠­qui̠ni̠t cumu cuá pi̠ aquit Xka­huasa Dios? 37 Para aquit ni̠ ctla­huama a̠má lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ huata Dios tla̠n tla­huay, entonces tla̠n ni̠ caqui­la̠­ca̠­naj­la­níhu. 38 Pero cumu chú aya ucxilh­ni̠­tátit pi̠ huá ctla­huama, ma̠squi luu ni̠lay caj quin­ta­chu­huí̠n li̠ca̠­naj­la­yá̠tit pi̠ qui­ma­ca­mini̠t Dios, pus siquiera huá cali̠­ca̠­naj­látit a̠má lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ ctla­huay. Huata hua̠ntu̠ cla­cas­quín pi̠ luu li̠huana̠ caca­tzí̠tit pi̠ Quin­tla̠t Dios lama nac qui­la­táma̠t y aquit na̠ antá clama nac xla­táma̠t.
39 Xlacán tasí̠­tzi̠lh y xta­le̠m­putún nac pu̠la̠­chi̠n, pero Jesús ca̠tza̠­lá­nilh 40 y alh nac a̠li̠quilh­tu̠án kalh­tu̠­choko hua­nicán Jordán anta­nícu Juan xca̠akmu­numa xapu̠lh cris­tianos, y antá xlá tamák­xtekli. 41 Luu lhu̠hua cris­tianos xtaán taucxilha hua̠ntu̠ xlá xca̠t­la­huay xta­scújut y chiné xta­huán:
—Xli̠­ca̠na ma̠squi Juan ni̠tu̠ ca̠t­lá­hualh lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut pero hua̠ntu̠ xlá xli̠­chu­hui̠­nama caj xpa̠­la­cata eé chixcú xli̠­ca̠na hua̠k chuná kan­tax­tuma.
42 Antá nac a̠má pu̠la­tama̠n luu lhu̠hua cris­tianos tali̠­páhua y taca̠­naj­lá­nilh Jesús.