11
Xamigo Jesús xuanicán Lázaro lakni̠y xtajátat
Maktum quilh­ta­macú nac aktum actzu̠ ca̠chi­quí̠n hua­nicán Betania antá xlama María, eé pusca̠t hua̠nti̠ aca­li̠stá̠n li̠t­la­hua­pú̠x­tulh Jesús xala­cuán per­fumes y na̠ li̠ma̠­lac­scá̠­calh xac­chíxit. Antá xlá lac­xtum xca̠­ta̠­lama xna­ta̠lán, cha̠tum xuanicán Marta y cha̠tum xta̠­lacán kahuasa xuanicán Lázaro. Cumu luu xamigo xuani̠t Jesús a̠má Lázaro, pero chú luu csnu̠­nuni̠t xpa̠­la­cata xta­játat y luu xta̠­tatlay.
Uma̠­kó̠lh lac­tzu­maján Marta y María tama­cá̠­nilh tachu­huí̠n Jesús la̠qui̠ chiné nahua­nicán:
—Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, miamigo Lázaro luu snu̠n ta̠tatlay.
Acxni̠ Jesús chuná hua­ni­kó̠­calh eé tachu­huí̠n xlá chiné huá:
—Huá xta­játat ni̠ cati­lák­ni̠lh; huata Dios ámaj li̠ma̠­siyuy hua̠ntu̠ xlá kalhi̠y lanca xli̠­maka­tli­hueke, y aquit Xka­huasa chú camá̠n ca̠li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠yá̠n aktum lanca quin­ta­scújut hua̠ntu̠ naqui­la̠­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu.
Jesús luu xca̠­la­ka­lhamán María, Marta y Lázaro, pero acxni̠ hua­ní­calh pi̠ Lázaro xta̠­tatlay xlá tamak­xtek­chicú aktiy quilh­ta­macú nac a̠má ca̠chi­quí̠n anta­nícu xlama. Y hasta xli̠­tu̠­xama chiné ca̠huá­nilh xdis­cí­pulos:
—La̠nchú naaná̠hu nac Judea.
Xlacán tahuá­nilh;
—Ma̠kalh­ta­hua­ke̠ná, ¿túcu chú luu lak­pina antá? Porque luu ni̠naj para maka̠s quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh xana­puxcun judíos hua̠nti̠ antá xalaní̠n xtaamá̠n taliacta­la­mak­ni̠yá̠n chí­huix.
Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—¿Lácu pi̠ ni̠ catzi̠­yá̠tit pi̠ aktum quilh­ta­macú kalhi̠y akcu̠tiy hora? Y hua̠nti̠ talak­chokoy nac ca̠cu­huiní ni̠ akchek­xnín porque xlá li̠la­ca­hua̠nán a̠má tax­káket hua̠ntu̠ tasiyuy nac ca̠cu­huiní. 10 Pero a̠má hua̠nti̠ talak­chokoy nac ca̠tzi̠sní juerza akchek­xnín porque luu ca̠pucsua y tzan­ka̠niy tax­káket hua̠ntu̠ nali̠­la­ca­hua̠nán.
11 Aca­li̠stá̠n Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Xa̠huachí a̠má quiami­gojcán Lázaro aya lhta­tani̠t pero chú aquit nacán ma̠la­ka­huani̠y.
12-13 Ama̠­ko̠lh dis­cí­pulos xta­lac­pu­huán pi̠ ma̠x caj luu laca­ti̠tum clhta­tama Lázaro pus huá xpa̠­la­cata tali̠­huá­nilh Jesús:
—Quim­pu̠­chi­nacán, para Lázaro lhta­tama pus ma̠x a̠huayu natat­la̠nti̠y.
Cumu xlacán luu ni̠para taaká­ta̠ksli hua̠ntu̠ xlá xuani­putún xla­cata pi̠ Lázaro aya xni̠ni̠t, 14 pus huá xpa̠­la­cata Jesús luu laca­tancs ca̠ma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­huí̠­nilh, y chiné ca̠huá­nilh:
—Lázaro juerza ni̠ni̠t. 15 Y aquit luu cli̠­pa̠­xu­huay xla­cata pi̠ ni̠ antá xacuilachá acxni̠ xlá ni̠lh. Luu xli̠­ca̠na tla̠n pi̠ chuná qui̠­táx­tulh la̠qui̠ a̠má hua̠ntu̠ hui­xinín naucxi­lhá̠tit naca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n y a̠tzinú la̠n naqui­la̠­ca̠­naj­la­ni­yá̠hu. Pero la̠nchú tuncán caáhu laka­ta̠­ya­yá̠hu.
16 Y cha̠tum xdis­cí­pulo Jesús hua̠nti̠ xuanicán Tomás y xta­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠y Gemelo, chiné ca̠huá­nilh xa̠maka­pi­tzí̠n dis­cí­pulos:
—Na̠ cata̠áhu aquinín qui­ma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán la̠qui̠ ma̠squi antá lac­xtum cata̠­ni̠­chá̠hu para chuná naqui̠­taxtuy.
Huá Jesús ti̠ ma̠lacastacuani̠nán nac ca̠li̠ní̠n
17-19 La̠ta nac Jeru­salén hasta nac Betania juerza lacatzú xuani̠t ma̠x cumu aktiy kiló­metro a̠íta̠t. Pus huá xpa̠­la­cata luu lhu̠hua judíos xtaani̠t tala­ka­ta̠yay Marta xa̠hua María la̠qui̠ nata­ma̠­ko­xu­mixiy porque xni̠ni̠t xta̠Lázarojcán. Acxni̠ Jesús cha̠lh nac Betania aya xle̠ma xliakta̠ti quilh­ta­macú la̠ta xma̠c­nu̠­cani̠t Lázaro. 20 Acxni̠ hua­ní­calh Marta pi̠ xchima Jesús nac chiqui xlá la̠li̠­huán alh pa̠x­toka, pero María antá tamák­xtekli nac chiqui. 21 Acxni̠ lák­cha̠lh anta­nícu xyá Jesús Marta chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, para huix uú huila cahuá, quin­ta̠lá ni̠ xtí­ni̠lh. 22 Pero ma̠squi luu chuná, aquit cca­tzi̠y pi̠ Dios nama̠x­qui̠yá̠n la̠tachá túcu huix nas­qui­niya.
23 Jesús chiné huá­nilh:
—Minta̠Lázaro nala­ta­ma̠­paray nac ca̠quilh­ta­macú.
24 Marta chiné kálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na xlá pi̠ nala­ta­ma̠­paray, pero acxni̠ nata­la­cas­ta­cuanán ni̠n nac ca̠li̠ní̠n acxni̠ nalak­chá̠n a̠huatá a̠má quilh­ta­macú.
25 Y acxni­tiyá Jesús chiné huá­nilh:
—Aquit a̠má hua̠nti̠ ma̠la­cas­ta­cuani̠nán nac ca̠li̠ní̠n, y na̠ aquit hua̠nti̠ xli̠­ca̠na ma̠sta̠y latáma̠t, hua̠nti̠ naqui­li̠­pa̠­huán ma̠squi cani̠lh pero aquit nac­ma̠x­qui̠­paray xla­táma̠t. 26 Y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ lamajcú xas­tacná y para li̠pa̠­huán quin­ta­chu­huí̠n aquit nac­ma̠x­qui̠y xasa̠sti latáma̠t la̠qui̠ niaj ne̠cxni catí­ni̠lh. Chi̠nchú huix, ¿pi̠ quin­ca̠­naj­la­niya hua̠ntu̠ aquit cli̠­ta̠­chu­hui̠­na­ni̠tán? —huá­nilh Jesús.
27 Xlá chiné kálh­ti̠lh:
—Quim­pu̠­chiná, aquit luu xli̠­ca̠na cca̠­najlay pi̠ huix Cristo Xka­huasa Dios hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
Jesús tasay antanícu xma̠cnu̠cani̠t Lázaro
28 Acxni̠ chuná hua­ni­ko̠lh, Marta la̠li̠­huán alh tasaniy xta̠María y chiné tze̠k huá­nilh:
—Acu luu chilh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, mat calakpi porque ta̠chu­hui̠­nam­pu­tuná̠n.
29 Acxni̠ chuná kax­mat­ko̠lh hua̠ntu̠ hua­ní­calh, María la̠li̠­huán tá̠yalh y lákalh Jesús, 30 porque Jesús nia̠ xta­nu̠­ya̠chá nac ca̠chi­quí̠n, huata xlá antacú xlaya anta­nícu xta̠­ta­nok­lhni̠­tanchá Marta. 31 Y a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ xta­mini̠t tala­ka­ta̠yay la̠qui̠ nata­ma̠­ko­xu­mixiy, acxni̠ taúcxilhli pi̠ María huákaj tá̠yalh y táx­tulh, xlacán la̠li̠­huán ta­sta̠­lá­nilh porque talac­púhua pi̠ ma̠x caj xámaj tasay antaní xma̠c­nu̠­cani̠t xta̠lá. 32 Acxni̠ cha̠lh María antaní xyá Jesús, xlá laka­ta­tzo­kós­talh nac xtantú̠n y chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, para huix uú huila cahuá quin­ta̠lá ni̠ xtí­ni̠lh.
33 Acxni̠ Jesús úcxilhli pi̠ tzú­culh tasay María xa̠hua a̠ma̠ko̠lh lac­ta­li̠­pa̠hu judíos hua̠nti̠ xta­lak­mini̠t, xlá luu snu̠n li̠púhua hasta nac xnacú. 34 Aca­li̠stá̠n chiné ca̠ka­lhás­quilh:
—¿Nícu chi̠nchú ma̠c­nu̠­ni̠­tátit min­ta̠­lacán?
Xlacán chiné takálh­ti̠lh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, catat la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­si­yu­niyá̠n anta­nícu cma̠c­nu̠­ni̠­táhu.
35 Jesús ta̠chá̠n­calh anta­nícu xma̠c­nu̠­cani̠t, y antá tzú­culh lak­tasay Lázaro. 36 Maka­pi­tzí̠n judíos hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh chiné tzú­culh tahuán:
—Luu xli̠­ca̠na xpa̠x­qui̠y xamigo huá li̠lak­tasay.
37 Pero maka­pi­tzí̠n chiné xta­huam­paray:
—Huá eé chixcú hua̠nti̠ tima̠­la­cat­lá̠n­ti̠lh cha̠tum laka­xo̠ko, ¿lácu pi̠ ni̠lay chú xtit­lá­hualh aktum lanca xta­scújut la̠qui̠ ni̠ xtí­ni̠lh Lázaro?
Lázaro lacastacuanán nac ca̠li̠ní̠n
38 Antaní xma̠c­nu̠­cani̠t Lázaro caj xla­ca­huax­cani̠t talhpá̠n y antá xli̠­la­ka­ta­la­cani̠t lanca chí­huix. Cumu la̠tiyá Jesús snu̠n xli̠­pu­huama antá xlá tala­ca­tzú­hui̠lh, 39 y chiné ca̠huá­nilh hua̠nti̠ xta­la­yá̠­nalh:
—Cama̠­ta­ke̠­nú̠tit tamá chí­huix hua̠ntu̠ li̠la­ka­ta­la­cani̠t.
—Quim­pu̠­chi­nacán, ma̠x a̠huayu aya quin­ca­lama porque aya ta̠ti̠­mayá la̠ta tíni̠lh —huá­nilh Marta.
40 Pero Jesús huá­nilh:
—¿Lácu pi̠ niaj pa̠s­taca pi̠ cuanín, para xli̠­ca̠na qui­li̠­pa̠­huana, pus pímpa̠t ucxilha xli̠­maka­tli­hueke Dios?
41 Huata niaj tícu ma̠aklhú̠­hui̠lh, y ma̠ta­ke̠­nú̠­calh a̠má chí­huix. Jesús láca̠lh nac akapú̠n y chiné kalh­ta­hua­ká­nilh Dios:
—Papá Dios, cpa̠x­cat­ca­tzi̠­niyá̠n pi̠ huix kax­pat­ni̠ta quin­ta­chu­huí̠n. 42 Aquit cca­tzi̠y pi̠ anka­lhi̠ná quin­kax­pat­niya y tla­huaya hua̠ntu̠ cli̠­mak­squiná̠n, pero huá xpa̠­la­cata cli̠­kalh­ta­hua­ka­nimá̠n la̠qui̠ u̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ uú tayá̠­nalh nata­kax­mata y nata­ca̠­najlay pi̠ xli̠­ca̠na huix qui­ma­ca­ta­ni̠ta.
43 Acxni̠ chuná huan­ko̠lh eé tachu­huí̠n, palha chiné qui­lhá­nilh a̠má ni̠n:
—¡Lázaro, catax­tu­chita antaní tanú̠pa̠t!
44 Amá ni̠n tax­tuchi, chu­na­tiyá la̠ta tima̠c­nú̠­calh li̠huana̠ li̠ta­mak­snat­ta­ma̠ni̠t lac­pi̠tzu̠ lháka̠t la̠ta nac xmacaní̠n hasta nac xtantú̠n, chu nac xlacán na̠ xta­la­kat­la­pani̠t. Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—La̠li̠­huán cax­cúttit la̠qui̠ tla̠n nat­la̠­huán.
Li̠lacchuhui̠nancán lácu natlahuacán la̠qui̠ namakni̠cán Jesús
(Mateo 26.1‑5; Marcos 14.1‑2; Lucas 22.1‑2)
45 Ama̠­ko̠lh judíos hua̠nti̠ xtaani̠t tala­ka­pa­xia̠lhnán María lhu̠hua hua̠nti̠ taca̠­naj­lá­nilh acxni̠ xlacán taúcxilhli la̠ ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh Lázaro nac ca̠li̠ní̠n. 46 Pero maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ taúcxilhli hua̠ntu̠ xlani̠t la̠li̠­huán talá­kalh fariseos y tahuá­nilh la̠ta túcua xtla­huani̠t Jesús. 47 Xli̠­hua̠k fariseos chu xana­puxcun cura tala̠­má̠s­tokli y tzú­culh tali̠­chu­hui̠nán túcu natat­la­huay Jesús y tzú­culh tahuán:
—¿Túcu nat­la­hua­yá̠hu? Porque tamá chixcú luu lhu̠hua lac­lanca ta­scújut tla­huama. 48 Para aquinín ni̠túcu nahua­ná̠hu y chu­na­tiyá namak­xte­ká̠hu cala­ta­ma̠­ke̠lh a̠tzinú luu lhu̠hua cris­tianos nata­li̠­pa̠­huán, y a̠ma̠ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n ro­manos natamín la̠qui̠ naquin­ca̠­lak­pon­ka­niyá̠n lanca quim­pu̠­si­cu­lancán y nama̠s­pu­tu̠­nancán nac quim­pu̠­la­ta­ma̠ncán porque xlacán nata­lac­pu­huá̠n pi̠ caj ca̠ta̠­la̠­la­ca­ta­hua­ca­ma̠­náhu.
49 Amá ca̠ta huá xma̠­pek­si̠nán Caifás porque huá xapuxcu cura xuani̠t. Huata xlá chiné ca̠huá­nilh:
—Hui­xinín ni̠túcu catzi̠­yá̠tit, 50 y ni̠para tzinú aka­ta̠k­sá̠tit pi̠ xali̠­huaca tla̠n cani̠lh eé caj cha̠tum chixcú y ni̠ xli̠­pu̠tum cris­tianos xala eé ca̠chi­quí̠n cata­ni̠­ko̠lh.
51 Pero Caifás ni̠ huá sacstu xta­la­ca­pa̠s­tacni ma̠squi chuná chu­huí̠­nalh, porque cumu huá xapuxcu cura xuani̠t a̠má ca̠ta, huata huá xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios chu­huí̠­nalh xla­cata pi̠ Jesús xamá̠­calh mak­ni̠cán la̠qui̠ chuná naca̠­lak­ma̠xtuy judíos hua̠nti̠ antá xta­la­má̠­nalh. 52 Y na̠chuna li̠túm catzi̠­yá̠hu pi̠ ni̠ caj xpa̠­la­cata eé xca̠­chi­qui̠ncán judíos xámaj ni̠y, huata na̠ huá xpa̠­la­ca­tacán xli̠­hua̠k xca­maná̠n Dios hua̠nti̠ luu xaaktzanká̠n tala­má̠­nalh la̠qui̠ lac­xtum naca̠­lak­ma̠xtuy. 53 Hasta acxni­tiyá a̠má quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh xana­puxcun judíos luu lac­xtum tali̠­cá­tzi̠lh y tzú­culh talac­pu­tzay lácu natat­la­huay la̠qui̠ nata­makni̠y Jesús.
54 Huata xlá tatam­pú̠x­tulh nac xapu̠­la­tama̠n Judea y alh lacatzú nac desierto nac aktum actzu̠ ca̠chi­quí̠n hua­nicán Efraín y antá xca̠­ta̠­la­ma̠chá xdis­cí­pulos, y niaj luu xca̠­ta­si­yuniy antaní pu̠tum tayá̠­nalh judíos.
55 Niaj maka̠s aya xta­la­ca­tzu­hui̠ma xpa̠x­cuajcán judíos hua­nicán taak­spun­tza̠lí̠n, y luu lhu̠hua cris­tianos xtaamá̠­nalh nac Jeru­salén la̠qui̠ nata­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t; y maka­pi­tzí̠n luu laca­pala xta­cha̠m­putún li̠huán nia̠ xlak­chá̠n pa̠xcua la̠qui̠ naca̠­palh­ma­ka­nicán la̠ta túcua xca̠­pa­sani̠t xala ca̠quilh­ta­macú. 56-57 Ama̠­ko̠lh fariseos chu xana­puxcun cura xta­li̠­ma̠­pek­si̠­nani̠t, pi̠ para tícu xca­tzi̠y nícu huí Jesús cama̠­lak­sí­yulh la̠qui̠ xlacán tla̠n nata­chipay y nata­ta­macnu̠y nac pu̠la̠­chi̠n. Lhu̠hua hua̠nti̠ xta­la­ca­pu­tza­má̠­nalh Jesús acxni̠ antá xta­hui­lá̠­nalh nac lanca pu̠si­culan y cha̠­tunu cha̠­tunu xta­la̠­ka­lhas­quín:
—¿Lácu hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit, namin cahuá Jesús nac pa̠xcua, o ni̠ catí­milh?