12
Cha̠tum pusca̠t li̠tu̠tlahuapu̠xtuy perfume Jesús
(Mateo 26.6‑13; Marcos 14.3‑9)
Akcha̠xán quilh­ta­macú xtzanka̠y la̠ta nalak­chá̠n pa̠xcua nac Jeru­salén, Jesús alh nac Betania antaní xca̠­chi­quí̠n Lázaro hua̠nti̠ xma̠­la­cas­ta­cuani̠ni̠t nac ca̠li̠ní̠n. Antá xlá ta̠hua̠­yánca nac xchic Lázaro, Marta xca̠­ma­ju̠­nima xta­huajcán. Caj xamaktum María lí̠milh pa̠tum lanca lameta xatlá̠n per­fume xla nardo xánat, luu tapa­ra̠xlá xuani̠t xta­palh a̠má per­fume; xlá li̠lac­tla­hua­pú̠x­tulh Jesús y aca­li̠stá̠n tzú­culh li̠lac­xacay xac­chíxit, y la̠ta xli̠­ca̠­lanca chiqui tzú­culh mu̠csún a̠má per­fume. Amá xdis­cí­pulo hua­tiyá ti̠ aca­li̠stá̠n maca­má̠s­ta̠lh hua̠nti̠ xuanicán Judas Isca­riote xka­huasa Simón, xlá chiné ca̠huá­nilh xa̠maka­pi­tzí̠n:
—¿Lácu caj pá̠xcat li̠t­la­huá­calh eé per­fume? Huata mejor caj xtis­tá̠­calh xta­palh xuani̠t ma̠x cumu aktutu ciento denario tumi̠n, y la̠qui̠ huá xti­ca̠­li̠­mak­ta̠­yá­calh hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n.
Pero ni̠ xla­cata para luu xli̠­ca̠na Judas xca̠­la­ka­lhamán lac­pobre huá chuná li̠chu­huí̠­nalh, pus huata huá chuná li̠chu­huí̠­nalh porque xlá luu ma̠rí xlak­ca­tzán y xla­kati̠y tumi̠n, y xa̠huachí cumu huá xma̠­cuentaj­li̠cán bolsa hua̠ntu̠ xpu̠­ma̠­qui̠cán tumi̠n y antá xlá tze̠k xma̠­cu­tu­ti̠­lhay. Jesús chiné huá­nilh:
—Ni̠chuná cahuani, porque xlá aya a̠li̠sok ca̠x­tla­huama la̠ta lácu xma̠­mu̠c­sí̠­calh qui­macni acxni̠ aquit xqui­ma̠c­nú̠­calh. Na̠chu­na­li̠túm a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ luu lac­pobre, anka­lhi̠ná ca̠ta̠­la­pá̠tit nahuán y hui­xinín tla̠n naca̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit acxni̠ chuná nalac­pu­hua­ná̠tit, pero aquit niaj luu maka̠s quilh­ta­macú cca̠­ta̠­lamá̠n.
Li̠lacchuhui̠nancán pi̠ na̠ namakni̠cán Lázaro
Luu lhu̠hua judíos hua̠nti̠ aya xta­cha̠­ni̠ttá nac xapa̠xcua Jeru­salén, antá taca­tzi̠chá pi̠ Jesús xchini̠t nac Betania, antá pu̠tum táalh la̠qui̠ nataucxilha, y na̠ nataucxilha a̠má Lázaro hua̠nti̠ xlá xma̠­la­cas­tac­uani̠ni̠t nac ca̠li̠ní̠n. 10 Ama̠­ko̠lh xana­puxcún cura lac­xtum tali̠­cá­tzi̠lh la̠qui̠ na̠ nata­makni̠y Lázaro, 11 porque caj huá xpa̠­la­cata ma̠squi luu lhu̠hua judíos niaj xta­ca̠­naj­laniy porque huata huá xta­ca̠­naj­laniy Jesús pi̠ xli̠­ca̠na Dios xma­ca­mini̠t.
Jesús tanu̠ya̠chá nac xaca̠chiquí̠n Jerusalén
(Mateo 21.1‑11; Marcos 11.1‑11; Lucas 19.28‑40)
12 Li̠cha̠lí a̠má quilh­ta­macú luu lhu̠hua a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­mini̠t nac xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n, acxni̠ tacá­tzi̠lh pi̠ Jesús xámaj cha̠n nac Jeru­salén, 13 tzú­culh taca̠y xapalhma móko̠t y huá táalh tali̠­pa̠x­toka. Nac tiji xlacán chiné tzú­culh tama̠­tasi̠y:
—¡Luu cla­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu Dios! ¡Luu li̠pa̠­xúhu cmaka­maklhti̠­náhu u̠má Quim­pu̠­chi­nacán hua̠nti̠ xlá maca­mima! ¡Anka­lhi̠ná xata­si­cu­la­na̠t­láhu cahuá eé chixcú hua̠nti̠ Qui­reycán nahuán uú nac Israel!
14 Jesús xpu̠­mima tantum actzu̠ burru hua̠ntu̠ csa̠­cuani̠t, chuná xlá li̠ma̠­kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ xta­tzokni̠t xpa̠­la­cata nac li̠kalh­ta­huaka antaní chiné huán:
15 Ni̠ cape̠­cuántit hui­xinín cris­tianos hua̠nti̠ hui­látit nac Jeru­salén;
huata mejor capa̠­xu­huátit y caucxílhtit mireycán hua̠nti̠ naca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n,
xlá pu̠mima tantum burru.
16 Xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús ni̠para xtaaka­ta̠k­smá̠­nalh hua̠ntu̠ luu xqui̠­tax­tuma, pero acxni̠ aya xla­cas­ta­cuanani̠t nac ca̠li̠ní̠n a̠cu luu taaká­ta̠ksli porque acxnicú xlacán tala­ca­pá̠s­tacli pi̠ chuná xta­tzok­ta­hui­lani̠t hua̠ntu̠ xlá xámaj okspulay Jesús, y luu xli̠­ca̠na chuná xqui̠­tax­tu­nini̠t.
17 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­qui̠­lani̠t nac Betania y na̠ antá xta­ta̠­yá̠­nalh Jesús acxni̠ xlá xma̠­la­cas­ta­cuani̠ni̠t nac ca̠li̠ní̠n Lázaro xta­sax­tuni̠t nac xta­huaxni antaní xma̠c­nu̠­cani̠t, xlacán cani̠huá xta­li̠­chu­hui̠­nani̠t nac Jeru­salén hua̠ntu̠ xta­qui̠ucxilhni̠t. 18 Pus huá xpa̠­la­cata luu lhu̠hua cris­tianos táalh tali̠­pa̠x­toka porque aya xca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­nan­cani̠t hua̠ntu̠ xlá xtla­huani̠t lanca xta­scújut y xta­la­ka­chix­cu­hui̠­putún. 19 Pero a̠ma̠ko̠lh fariseos xlacán ni̠ tala­ká­ti̠lh y chiné tzú­culh tala̠­huaniy:
—Luu caj caucxílhtit la̠ aquinín niaj tu̠ cati­li̠­tax­túhu, porque la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos talakán y tali̠­pa̠­huán tamá chixcú.
Makapitzí̠n griegos tata̠chuhui̠namputún Jesús
20 Luu lhu̠hua judíos hua̠nti̠ xta­mi­ni̠­tanchá nac aktum pu̠la­tama̠n hua­nicán Grecia na̠ antá xta­mini̠t tala­ka­chix­cu­hui̠nán nac Jeru­salén li̠huán xlama xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n. 21 Xlacán talak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh Felipe hua̠nti̠ xalac Bet­saida y chiné tahuá­nilh:
—Cla­ka­pas­pu­tu­ná̠hu y cta̠­chu­hui̠­nam­pu­tu­ná̠hu mima̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán Jesús.
22 Felipe li̠ta̠­chu­huí̠­nalh Andrés y xcha̠­tiycán táalh tahuaniy Jesús hua̠ntu̠ xta­la­cas­quín a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n. 23 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—La̠nchú aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú acxni̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú cámaj ma̠siyuy qui­li̠­maka­tli­hueke y nac­tas­pit­paray nac akapú̠n porque naqui­mak­ni̠cán. 24 Pero xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ acxni̠ nacni̠y xta̠­chuná nali̠­taxtuy cumu la̠ okspulay aktum actzu̠ cuxi hua̠ntu̠ chancán, acxni̠ tama̠­ya̠chá nac ca̠ti­yatni xli̠­ca̠na pi̠ nani̠y nac xnacú, pero xlá aca­li̠stá̠n naakpún y luu lhu̠hua nahuán xta­huácat. Pero para ni̠ xta­ma̠chá nac ca̠ti­yatni y ni̠ xni̠lh nac xnacú, ne̠c­xnicú luu cati­má̠s­ta̠lh lhu̠hua xta­huácat. 25 Amá chixcú hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na lak­ca­tzán y ni̠ maka­tzan­ka̠­putún xla­táma̠t, huata xlá ámaj maka­tzanka̠y hua̠ntu̠ lak­ca­tzán; pero hua̠nti̠ ni̠ lak­ca­tzán xla­táma̠t para nama­ka­tzanka̠y uú nac ca̠quilh­ta­macú, huata xlá ámaj maka­mak­lhti̠nán a̠má xax­li̠­ca̠na latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa. 26 Para tícu luu xli̠­ca̠na qui­dis­cí­pulo huam­putún y aktum catzi̠y naqui­li̠­pa̠­huán, pus caquis­ta̠­lá­nilh; porque hua̠nti̠ naqui­ma­cuaniy antá na̠ huij nahuán anta­nícu aquit nac­ta­huilay, y a̠má hua̠nti̠ naqui­ma­cuaniy nac xla­táma̠t Quin­tla̠t luu napa̠x­qui̠y.
Jesús li̠chuhui̠nán pi̠ namakni̠cán
27 ’La̠nchú luu xli̠­ca̠na aka­tiyuj clama, hasta ni̠ cca­tzi̠y túcu luu nacuán. ¿Tla̠n cahuá para xac­kalh­ta­hua­ká­nilh chiné Dios: “Papá Dios, xtlahua lanca li̠tlá̠n, xqui­lak­ma̠xtu la̠qui̠ ni̠ xac­pá̠­ti̠lh hua̠ntu̠ la̠nchú ámaj quiokspulay”? Pero ni̠lay chuná nacuán porque luu caj huá qui­li̠­ma­ca­mini̠t uú nac ca̠quilh­ta­macú.
28 Huata Jesús aktum tapa̠­xu­huá̠n chiné kalh­ta­hua­ká­nilh Dios:
—Papá Dios, xli̠­ca̠na cat­lahua nac qui­la­táma̠t hua̠ntu̠ huix luu ma̠t­la̠n­ti̠ya la̠qui̠ chuná xli̠­hua̠k cris­tianos luu nata­ca̠­najlay pi̠ kalhi̠ya lanca li̠t­li­hueke.
Acxni­tiyá a̠má takáx­matli aktum tachu­huí̠n hua̠ntu̠ minchá nac akapú̠n y chiné huá:
—Aquit aya cma̠­si­yuni̠t nac mila­táma̠t hua̠ntu̠ xli̠­ca̠na cla­kati̠y nat­la­huacán, pero a̠maktum nac­ma̠­si­yu­paray a̠má lanca qui­li̠­maka­tli­hueke acxni̠ huix namak­ni̠­cana y la̠qui̠ chuná naqui­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠cán hua̠ntu̠ naok­spu­layá̠n.
29 Lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ takáx­matli eé tachu­huí̠n tzú­culh tahuán pi̠ mat caj jílilh, y maka­pi­tzí̠n xta­huán pi̠ mat cha̠tum xángel Dios xta̠­chu­hui̠­nani̠t. 30 Pero Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Hui­xinín ca̠lak­ma­ca­tan­cántit a̠má tachu­huí̠n la̠qui̠ nakax­pa­tá̠tit, porque ni̠ huá li̠ta­káx­matli la̠qui̠ aquit naqui­li̠­ma­cuaniy sinoque huata hui­xinín. 31 Porque la̠nchú aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú acxni̠ xli̠­hua̠k cris­tianos xala eé ca̠quilh­ta­macú nama̠­xo­ko̠­ni̠cán xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán, y a̠má akska­huiní hua̠nti̠ luu ca̠ma̠­peksi̠y cris­tianos hua̠nti̠ xalak­tzanká̠n tala­má̠­nalh nac ca̠quilh­ta­macú chú luu aya lak­cha̠ni̠t hora acxni̠ xlá maktum tu̠ namak­lhti̠cán xli̠­ma̠­peksí̠n. 32 Na̠ aya lak­cha̠ma quilh­ta­macú acxni̠ aquit naquix­to­ko­hua­cacán ta̠lhmá̠n nac cruz, pero caj huá xpa̠­la­cata eé cruz luu lhu̠hua cris­tianos naquin­ta­li̠­pa̠­huán.
33 Caj la̠ta hua̠ntu̠ xlá xli̠­chu­hui̠­nama antá xuamputún lácu xamá̠­calh mak­ni̠cán nac cruz. 34 Pero a̠ma̠ko̠lh cris­tianos chiné takálh­ti̠lh:
—Para huix xli̠­ca̠na Cristo, ¿lácu huix li̠huana pi̠ pímpa̠t ni̠ya? Porque aquinín cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka antá huan xla­cata pi̠ a̠má Cristo hua̠nti̠ namín quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n anka­lhi̠ná ámaj latama̠y. Pero chi̠nchú huana pi̠ huix Xata­lac­sacni Chixcú pim­pa̠ca mak­ni̠­cana, osuchí ¿tícuya̠ chixcú a̠má hua̠nti̠ huix li̠chu­hui̠­námpa̠t?
35 Jesús chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Aquit nac­ti­ca̠­li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠­ya̠ncú eé quin­tax­káket pero niaj luu maka̠s quilh­ta­macú, pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n li̠huán huí tax­káket luu cali̠­pa̠­huántit y la̠nchú li̠huana̠ cat­la̠­huántit, la̠qui̠ ni̠túcu nalac­pu­hua­ná̠tit acxni̠ namín hora la̠ naca̠­puc­suán, xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tat­la̠­huán acxni̠ ca̠pucsua xlacán ni̠lay tamaclay tiji. 36 Li̠huán la̠nchú kalhi̠­yá̠tit tax­káket, luu xli̠­ca̠na cali̠­pa̠­huántit la̠qui̠ hui­xinín na̠ tla̠n naca̠­mak­sko­ni­yá̠tit xa̠maka­pi­tzí̠n min­ta̠­cris­tianoscán.
Acxni̠ chuná ca̠hua­ni­ko̠lh Jesús ca̠ak­xtek­yá̠­hualh y ca̠ta­tzé̠k­nilh.
Xamaká̠n quilhtamacú aya xli̠chuhui̠nani̠t profeta Isaías hua̠nti̠ ni̠ catitali̠pá̠hualh Jesús
37 Ma̠squi luu lhu̠hua lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠ni̠t Jesús hua̠ntu̠ xlá tla̠n xca̠t­la­huay, a̠ma̠ko̠lh xana­puxcun judíos ni̠ luu xta­ca̠­naj­laniy. 38 Pus juerza xli̠­kan­táxtut xuani̠t hua̠ntu̠ tili̠­chu­huí̠­nalh pro­feta Isaías xpa̠­la­ca­tacán hua̠nti̠ chuná taka­lhi̠y xka­satcán, porque xlá chiné titzók­nulh:
Quim­pu̠­chi­nacán, ¿tícu chú luu ca̠najlay hua̠ntu̠ aquinín cli̠­chu­hui̠­na­ná̠hu?
Lhu̠hua lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ huix ca̠li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠­ni̠ta, pero ni̠ taca̠­naj­la­niyá̠n.
39 Lhu̠hua a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠lay xta­li̠­pa̠­huán Jesús xta̠­chuná cumu la̠ xli̠­chu­hui̠­nani̠t pro­feta Isaías nac li̠kalh­ta­huaka acxni̠ xlá chiné tatzok­numpá:
40 Dios ca̠li̠­má̠x­tulh cumu la̠ a̠ cata­la­ta­ma̠chá laka­xo̠ko,
porque luu snu̠n talani̠t nac xna­cujcán.
Masqui luu taka­lhi̠y xla­kas­ta­pucán lá̠m­para ni̠ tali̠­la­ca­hua̠nán,
porque antá nac xna­cujcán ni̠túcu taliaka­ta̠ksa,
hasta ni̠ talák­milh a̠má hua̠nti̠ tla̠n xca̠­ma̠­la­cat­lá̠n­ti̠lh.
41 Chuná xlá titzók­nulh pro­feta Isaías ma̠squi luu maká̠n quilh­ta­macú tili̠­chu­huí̠­nalh, pero xlá aya xuc­xilh­la­ca­chima lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ xámaj tla­huay Jesús.
42 Pero ni̠ luu hua̠k tama̠­kan­táx­ti̠lh eé tachu­huí̠n, porque maka­pi­tzí̠n lac­ta­li̠­pa̠hu judíos taca̠­naj­lá­nilh Jesús, pero ni̠ luu maktum xta­huán para xta­li̠­pa̠­huán porque xta­pe̠­cuaniy fariseos chicá naca̠­ta­mac­xtucán nac xpu̠­si­cu­lancán. 43 Porque u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n a̠tzinú xta­la­kati̠y luu lac­ta­li̠­pa̠hu lac­chix­cu­huí̠n caca̠­li̠­ma̠x­tú­calh nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos pero ni̠ luu xta­lac­pu­tzay lácu Dios naca̠­li̠­ma̠xtuy luu lac­ta­li̠­pa̠hu nac xla­catí̠n.
Hua̠nti̠ ni̠ ca̠najlay xtachuhuí̠n Jesús sacstu ámaj laktzanka̠y
44 Maktum quilh­ta­macú Jesús luu palha chiné ca̠huá­nilh cris­tianos:
—Acxni̠ cha̠tum cris­tiano qui­li̠­pa̠­huán ni̠ caj xma̠n huá aquit qui­li̠­pa̠­huama, huata qui̠­taxtuy pi̠ na̠ lac­xtum li̠pa̠­huáma Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t. 45 Na̠chu­na­li̠túm a̠má cris­tiano hua̠nti̠ aquit quiucxilha pus na̠ chu­na­tiyá ucxilhma lácu Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t. 46 Aquit tax­káket cmini̠t uú nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­la­ca­hua̠ni̠y cris­tianos y la̠qui̠ hua̠nti̠ naqui­li̠­pa̠­huán niaj nac xala­ka­ca̠­pucsua cati­ta­mák­xtekli nac ca̠quilh­ta­macú. 47 Amá cris­tiano hua̠nti̠ nakax­mata quin­ta­chu­huí̠n pero ni̠ nat­la­huay hua̠ntu̠ antá cli̠­ma̠­peksi̠y, pus ni̠ aquit cac­ti­ma̠­lak­tzán­ke̠lh porque aquit ni̠tu̠ caj cmini̠t ma̠lak­tzan­ke̠nán nac ca̠quilh­ta­macú, huata mejor caj cmini̠t lak­ma̠x­tunún. 48 Pero a̠má chixcú hua̠nti̠ ni̠tu̠ qui­liucxilha y caj lak­makán hua̠ntu̠ kax­mata quin­ta­chu­huí̠n, pus xlá aya huí hua̠ntu̠ nali̠­ma̠­la­ca­pu̠cán porque huata huá quin­ta­péksi̠t hua̠ntu̠ kax­matni̠t ámaj ma̠lak­tzanke̠y acxni̠ nalak­chá̠n a̠má a̠huata quilh­ta­macú la̠ta napu­tza̠­na­nicán xcuenta. 49 Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ cca̠­hua­ni­ni̠tán hua̠k huá Quin­tla̠t chuná qui­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t nac­ca̠­hua­niyá̠n, poreso ni̠tu̠ cchu­hui̠­nama hua̠ntu̠ caj que̠cstu quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni. 50 Aquit cca­tzi̠y pi̠ xli̠­hua̠k xli̠­ma̠­peksí̠n Quin­tla̠t luu xli̠­ca̠na ma̠sta̠y tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni la̠qui̠ tla̠n naka­lhi̠­yá̠tit a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa, pus huá xla­cata a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ aquit cuan huá qui­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ni̠t Quin­tla̠t pi̠ chuná nacuán.