13
Jesús ca̠tu̠cheke̠y xtama̠kalhtahuaké̠n
Ahuata a̠má quilh­ta­macú xma̠­ko̠­ta­ni̠­nama porque aya xlak­chá̠n xapa̠xcua taak­spun­tza̠lí̠n, Jesús sta­lanca xca­tzi̠y pi̠ aya xlak­cha̠ni̠t hora la̠ta lácu nata­pa̠­qui̠y nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nala­kam­paray Xtla̠t. Xlá luu xli̠­ca̠na xca̠­pa̠x­qui̠ni̠t hua̠nti̠ xca̠­lac­sacni̠t nac ca̠quilh­ta­macú, y na̠ luu anka­lhi̠ná ca̠pá̠x­qui̠lh y ca̠mak­tá̠­yalh hasta acxni̠ ni̠lh. 2-4 Pero huata xka­huasa Simón Isca­riote xuanicán Judas, xlá aya xma̠­lac­pu­hua̠­ni̠ni̠t akska­huiní la̠qui̠ nama­ca­ma̠stay Jesús nac xmacán hua̠nti̠ xta­si̠­tzi̠niy. Jesús sta­lanca xca­tzi̠y pi̠ xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke chu xli̠­ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ xlá xka­lhi̠y hua̠k huá xma̠x­qui̠ni̠t Dios porque antá nac xpa̠xtú̠n xmi­ni̠­tanchá y chú antiyá nala­kam­paray antaní hui­lachá nac akapú̠n. Pero luu a̠tzinú xca̠­ma̠­si­yu­ni­putún pi̠ luu xca̠­pa̠x­qui̠y, a̠hua­tiyá a̠má ca̠tzi̠sní acxni̠ xlacán xta­hua̠­ya­má̠­nalh Jesús huákaj tá̠yalh, mac­tá̠c­talh mactum clháka̠t hua̠ntu̠ xmac­ta­huacay y tam­pu̠­lak­táhui mactum toalla. Aca­li̠stá̠n máju̠lh chú­chut nac pektum actzu ban­deja y tzú­culh ca̠tu̠­cheke̠y xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n y xca̠­li̠­tu̠­xa­ca­ti̠­lhay a̠má toalla hua̠ntu̠ xtam­pu̠­lakui.
Acxni̠ xámaj tu̠cheke̠y Pedro xlá ni̠ lacás­quilh y chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, ¿lácu chú la̠ eé qui̠­taxtuy, huix qui­ma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán y huata qui­la̠­lac­che­ke̠­ma̠­náhu?
Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—La̠nchú huix ni̠ aka­ta̠ksa hua̠ntu̠ ctla­huama, pero aca­li̠stá̠n namín quilh­ta­macú acxni̠ huix luu naaka­ta̠ksa.
Pedro hua­nipá:
—Pus aquit laca­tancs ni̠ cla­cas­quín naquin­tu̠­che­ke̠ya porque ni̠ qui­mi­ni̠niy huata huix naqui­li̠s­cuja.
Jesús hua­nipá:
—Para ni̠ laca­squina nac­tu̠­che­ke̠yá̠n, huix ni̠lay cati­li̠­taxtu quin­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na qui­li̠­pa̠­huán.
—¡Oh, pues para chuná naqui̠­taxtuy, huata ni̠ caj xma̠n caquin­tu̠­cheke, mejor na̠ cacheke qui­macní̠n chu quiakxa̠ka! —huá­nilh Pedro.
10 Huata xlá chiné kalh­ti̠pá:
—Hua̠nti̠ a̠cu pax­ko̠ni̠t, ni̠ xajuerza tuncán napax­paray, huata caj xma̠n tala­cas­quín pi̠ natu̠­chakán, porque la̠ta xli̠­lanca nac xmacni luu mac­sca­rancu; hui­xinín hua̠k macuán lapá̠tit ma̠squi ni̠ luu mim­pu̠­tumcán.
11 Jesús luu sta­lanca xca­tzi̠y tícu xámaj maca­ma̠sta̠y pus huá chuná ca̠li̠­huá­nilh: “Hua̠k macuán lapá̠tit ma̠squi ni̠ mim­pu̠­tumcán.”
12 Acxni̠ ca̠tu̠­che­ke̠­ko̠lh xdis­cí­pulos Jesús mac­ta­hua­capá a̠má lháka̠t hua̠ntu̠ xmac­ta­huacay, tahui­lapá nac mesa y chiné ca̠huá­nilh:
—¿Pi̠ aka­ta̠k­sá̠tit túcu luu xpa̠­la­cata cca̠­li̠­tu̠­che­ke̠­ni̠tán? 13 Hui­xinín hua­ná̠tit pi̠ aquit mima̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán y mim­pu̠­chi­nacán. Luu xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ hui­xinín hua­ná̠tit porque aquit mim­pu̠­chi­nacán. 14 Pues cumu aquit mima̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán chu mim­pu̠­chi­nacán ni̠para tzinú lanca qui­maklh­ca­tzi̠cán que̠cstu y hasta cca̠­tu̠­che­ke̠­ni̠tán hui­xinín hua̠nti̠ caj quin­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n, pus chú na̠chuná chú hui­xinín luu ca̠mi­ni̠­niyá̠n nala̠­li̠s­cu­ja̠­pítit cha̠tum a̠cha̠tum cumu lá̠m­para la̠ a̠ cala̠­tu̠­che­ke̠­pítit. 15 Pues chuná aquit cca̠­li̠­ma̠­si­yu­ni­ni̠tán hua̠ntu̠ ctlá­hualh la̠qui̠ na̠chuná hui­xinín nat­la­hua­yá̠tit. 16 Xli̠­ca̠na laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n, pi̠ ni̠para cha̠tum caj tasa̠cua nalac­pu­huán pi̠ a̠tzinú xlá tali̠­pa̠hu ni̠ xachuná xpatrón; y na̠chuna li̠túm a̠má lac­scujni hua̠nti̠ ma̠le̠­ni̠­má̠­calh aktum luu xla­ca­squinca tachu­huí̠n, ni̠ nalac­pu­huán pi̠ a̠tzinú xlá tali̠­pa̠hu ni̠ xachuná hua̠nti̠ ma̠le̠­ni̠­nama. 17 Para hui­xinín aka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ aquit ctla­huani̠t y nalak­tzak­sa­yá̠tit a̠má qui­li̠­ma̠­peksí̠n luu xli̠­ca̠na li̠pa̠­xúhu lapá̠tit nahuán.
18 ’Ni̠ mili̠­pu̠­tumcán ca̠lak­cha̠ná̠n eé hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­namá̠n, porque aquit sta­lanca cca­tzi̠y xatícu luu clac­sacni̠t porque cla­ka­pasa hua̠ntu̠ huí nac mina­cujcán cha̠tum cha̠tum, pero juerza ámaj kan­taxtuy nac qui­la­táma̠t hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka antaní chiné huan: “Amá hua̠nti̠ lac­xtum xquin­ta̠­hua̠­yama ámaj qui­ma­ca­ma̠sta̠y.” 19 Ali̠sok cca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­namá̠n hua̠ntu̠ ámaj quiok­spulay la̠qui̠ acxni̠ hua̠k nakan­tax­tuko̠y pues hui­xinín naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ quin­ta­chu­huí̠n hua̠k talu­lóktat hua̠ntu̠ cca̠­hua­ni­ni̠tán caj quim­pa̠­la­cata. 20 Chú luu cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ ya̠ tapa̠­xu­huá̠n namaka­maklhti̠nán a̠má hua̠nti̠ aquit nac­macá̠n la̠qui̠ nali̠­chu­hui̠nán quin­ta­chu­huí̠n, pus tamá cris­tiano xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu lá̠m­para aquit qui­ma­ka­maklh­ti̠­nama, y a̠má hua̠nti̠ aquit qui­maka­maklhti̠nán na̠ luu chu­na­tiyá qui̠­taxtuy cumu lá̠m­para Quin­tla̠t maka­mak­lhti̠­nama hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t.
Jesús li̠chuhui̠nán pi̠ Judas namacama̠stá̠y
(Mateo 26.20‑25; Marcos 14.17‑21; Lucas 22.21‑23)
21 Acxni̠ chuná huan­ko̠lh, Jesús luu xli̠­ca̠na li̠púhua nac xnacú caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xkan­tax­tuma, huata xlá luu laca­tancs ca̠ma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­huí̠­nilh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n y chiné ca̠huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na luu cli̠­pu­huán caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n pi̠ la̠ta mili̠­pu̠­tumcán natax­tu­ya̠chá cha̠tum hua̠nti̠ naqui­ma­ca­ma̠sta̠y.
22 Huata a̠ma̠ko̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n cacs tala­ca­huan­ko̠lh porque xlacán ni̠ xta­ca­tzi̠y xatícu luu xuanima. 23 Y a̠má xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús hua̠ntu̠ luu xpa̠x­qui̠y luu lac­xtum xpa̠x­tu̠hui xta̠­hua̠­yama, 24 huata Simón Pedro tze̠k tzú­culh li̠ma­ca­huán xmacán la̠qui̠ naka­lhas­quín xatícu luu xuanima. 25 Y a̠má xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n tzinú sij lákalh antaní xuí y chiné kalhás­quilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, ¿xatícu huix luu li̠chu­hui̠­námpa̠t?
26 Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Para catzi̠­pu­tuna pus caúcxilhti, aquit cámaj li̠lupa tahuá actzu cax­ti­lá̠n­chahu y hua̠nti̠ aquit nac­ma̠x­qui̠y pus huá a̠má hua̠nti̠ cli̠­chu­hui̠­nama.
Xlá chuná tlá­hualh lí̠lupli tahuá actzu cax­ti­lá̠n­chahu y huá má̠x­qui̠lh Judas Isca­riote xka­huasa Simón. 27 Acxni̠ Judas mak­lhtí̠­nalh a̠má cax­ti­lá̠n­chahu xlá hualh, y acxnicú akska­huiní tánu̠lh nac xnacú, y Jesús chiné huá­nilh:
—Hua̠ntu̠ huix pímpa̠t ma̠kan­tax­ti̠ya la̠li̠­huán cat­lahua.
28 Pero xli̠­hua̠k xa̠maka­pi­tzí̠n após­toles hua̠nti̠ xta­ma­kua̠ya­má̠­nalh nac mesa ni̠tícu aká­ta̠ksli lácu chuná li̠huá­nilh. 29 Cumu teso­rero xli̠­ma̠x­tu­cani̠t Judas, huá xca̠­ma̠x­qui̠y tumi̠n, maka­pi­tzí̠n talac­púhua pi̠ ma̠x huá xuani­putún xla­cata cata­má̠­hualh para túcu hua̠ntu̠ namac­la­ca­squincán nac pa̠xcua osuchí para túcu naca̠­ta̠i̠cán lak­li̠­ma̠x­kení̠n.
30 Acxni̠ Judas mak­lhti̠­nan­ko̠lh cax­ti­lá̠n­chahu xlá la̠li̠­huán táx­tulh, cumu aya ca̠tzi̠­satá xuani̠t ni̠tícu cátzi̠lh xanícu luu alh.
Xasa̠sti li̠ma̠peksí̠n
31 Acxni̠ tax­tu­ko̠lh Judas, Jesús chiné ca̠huá­nilh xa̠maka­pi­tzí̠n xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—La̠nchú aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú acxni̠ xli̠­hua̠k cris­tianos nataucxilha a̠má lanca qui­li̠­maka­tli­hueke hua̠ntu̠ aquit Xata­lac­sacni Chixcú cka­lhi̠y, Dios na̠ ámaj ma̠siyuy a̠má lanca xli̠­maka­tli­hueke antá nac qui­la­táma̠t. 32 Pus cumu aquit cma̠­si­yuma xli̠­maka­tli­hueke Dios, xlá na̠ ámaj ma̠siyuy hua̠ntu̠ aquit cka­lhi̠y qui­li̠­maka­tli­hueke acxni̠ nac­pa̠­ti̠nán, y luu niaj para maka̠s la̠ xlá ámaj ma̠siyuy. 33 Koxu­taní̠n hui­xinín quin­ca­maná̠n, chú luu niaj maka̠s cca̠­ta̠­lamá̠n. Hui­xinín naqui­la̠­pu­tza­yá̠hu pero niaj naquin­ti­la̠ucxi­lhui; na̠chuná chú cca̠­hua­niyá̠n cumu la̠ cca̠­huani̠t xana­puxcún judíos, hui­xinín ni̠lay cati­pítit anta­nícu aquit cama. 34 Y cumu chú nacán nac akapú̠n, hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit la̠ aquit cca̠­pa̠x­qui̠­ni̠tán, pus huá eé cca̠­li̠­ma̠x­qui̠yá̠n xasa̠sti qui­li̠­ma̠­peksí̠n xla­cata pí cala̠­pa̠x­quí̠tit cha̠tum a̠cha̠tum xli̠­hua̠k mina­cujcán chuná cumu la̠ aquit cca̠­pa̠x­qui̠­ni̠tán. 35 Para hui­xinín nala̠­pa̠x­qui̠­yá̠tit chuná cumu la̠ cca̠­hua­ni­ni̠tán, xli̠­pu̠tum cris­tianos nata­ca­tzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na hui­xinín quin­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n hua̠nti̠ quin­ta­sta̠­la­ni­má̠­nalh y quin­ta­li̠­pa̠­huán.
Jesús li̠chuhui̠nán xlacata Pedro nahuán pi̠ ni̠ lakapasa
(Mateo 26.31‑35; Marcos 14.27‑31; Lucas 22.31‑34)
36 —Quim­pu̠­chi­nacán, ¿nícu luu chi­pímpa̠t? —kalhás­quilh Pedro.
—Anta­nícu aquit cama huix ni̠lay caquin­tis­ta̠­lani la̠nchú —kálh­ti̠lh Jesús.
37 —Quim­pu̠­chi­nacán, ¿túcu chú xpa̠­la­cata la̠nchú ni̠lay cli̠s­ta̠­la­niyá̠n? Xli̠­ca̠na aquit aktum cca­tzi̠y ma̠squi xac­ma­ca­má̠s­ta̠lh qui­la­táma̠t caj mim­pa̠­la­cata —huampá Pedro.
38 Y Jesús chiné huá­nilh:
—Pedro, ¿luu xli̠­ca̠na aktum catzi̠ya ma̠squi xma­ca­ma̠sta mila­táma̠t caj quim­pa̠­la­cata? Pus chú luu xli̠­ca̠na cuaniyá̠n pi̠ hua­tiyá eé tzi̠sní acxni̠ nia̠ tasay nahuán pu̠yu huix mak­tutu nahuana pi̠ ni̠ qui­la­ka­pasa acxni̠ naka­lhas­quin­cana.