14
Jesús li̠taxtuy cumu la̠ tiji hua̠ntu̠ laccha̠ncán nac xpa̠xtú̠n Dios
’Ni̠ luu aka­tiyuj cala­ta­pá̠tit y ni̠para cali̠­pú­hualh mina­cujcán, cali̠­pa̠­huántit Dios y na̠chuná caqui­la̠­li̠­pa̠­huáhu aquit. Aquit laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ nac xchic Quin­tla̠t luu lhu̠hua hui­la­ko̠lh pu̠tá­hui̠lh anta­nícu tla̠n tahui­lacán; para ni̠tu̠ cahuá aquit laca­tancs xac­ti­ca̠­huanín. Pero luu laca­tancs porque aquit ni̠tu̠ cca̠ak­ska­huimá̠n, pus chú aquit cama la̠qui̠ nac­ca̠­ca̠x­tla­hua­niyá̠n aktum pu̠tá­hui̠lh antaní nata­hui­la­yá̠tit. Y acxni̠ aya nac­ca̠x­tla­huako̠y aquit nac­mim­paray a̠maktum la̠qui̠ chú nac­ca̠­le̠ná̠n, pus anta­nícu aquit nac­ta­huilay hui­xinín na̠ antá nata­hui­la­yá̠tit. Hui­xinín aya catzi̠­yá̠tit anta­nícu aquit cámaj cha̠n, xa̠huachí aya laka­pa­sá̠tit xatiji hua̠ntu̠ lac­cha̠ncán.
Huata Tomás chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, aquinín ni̠ cca­tzi̠­yá̠hu nícu huix pímpa̠t chi­pina, ¿lácu chú nac­li̠­ca­tzi̠­yá̠hu xatiji hua̠ntu̠ lac­cha̠ncán?
Jesús chiné kálh­ti̠lh:
—Aquit a̠má tiji, aquit talu­lóktat, y na̠ aquit cma̠sta̠y latáma̠t. Para tícu aquit qui­li̠­pa̠­huán pus huata xlá tla̠n nalak­chá̠n antaní hui­lachá Quin­tla̠t. Acxni̠ nia̠ xqui­la̠­la­ka­pa­sá̠hu na̠ ni̠ luu xla­ka­pa­sá̠tit Quin­tla̠t, pero cumu hui­xinín qui­la̠­la­ka­pa­sá̠hu aquit clac­pu­huán pi̠ luu laca­tancs laka­pa­sá̠tit chú porque anka­lhi̠ná ucxilh­pá̠tit.
—Quim­pu̠­chi­nacán, pus ca̠na̠caj Min­tla̠t Dios caqui­la̠­ma̠­la­ka­pas­ní̠hu —huá­nilh Felipe.
Hua̠nti̠ lakapasa Jesús na̠ lakapasa Dios lácu xlá
Jesús kálh­ti̠lh:
—Felipe, maka̠sá quilh­ta­macú la̠ta cca̠­ta̠­lamá̠n. ¿Tu luu ni̠ naj qui­la­ka­pasa? Hua̠nti̠ aquit quiucxilha pus na̠ hua­tiyá ucxilhma lácu Quin­tla̠t, ¿túcu chi̠nchú xla­cata qui­li̠­hua­niya cac­ca̠­ma̠­la­ka­pasní̠n Quin­tla̠t? 10 ¿Lácu pi̠ ni̠ luu ca̠naj­laya xla­cata pi̠ aquit lac­xtum cta̠­lama Quin­tla̠t, y na̠chuná xlá antá lama nac qui­la­táma̠t? La̠ta túcu aquit cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n ni̠ caj que̠cstu quin­ta­pu­huá̠n ma̠squi chuná cuan, pus huata huá xlá lama nac qui­la­táma̠t y qui­mac­la­cas­quima la̠qui̠ nac­tla­huay xta­scújut. 11 Pus ca̠na̠ caj caca̠­naj­látit pi̠ aquit lac­xtum ctá̠­lama Quin­tla̠t y xlá na̠ antá lama nac qui­la­táma̠t, xa̠huachí para luu ni̠lay caj quin­ta­chu­huí̠n li̠ca̠­naj­la­yá̠tit, pus siquiera huá cali̠­ca̠­naj­látit a̠má lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ aquit cca̠t­la­huani̠t nac mila­ca­ti̠ncán. 12 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ naqui­li̠­pa̠­huán a̠má chixcú xlá na̠ naca̠t­la­huay lac­lanca ta­scújut hua̠ntu̠ aquit ctla­huay, y hasta a̠tzinú xlá tlak lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut naca̠t­la­huay porque aquit cama antaní hui­lachá Quin­tla̠t. 13 La̠ta túcu hui­xinín nas­qui­ni­yá̠tit Quin­tla̠t nac quin­ta­cu­huiní aquit nac­ca̠­mak­chu­hui̠­na­na̠­chá̠n la̠qui̠ chuná nali̠­ta­siyuy xli̠­maka­tli­hueke Dios caj quim­pa̠­la­cata. 14 Aquit luu cca̠­li̠­ma̠­ka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata cas­qui­nítit Dios hua̠ntu̠ hui­xinín mac­la­cas­quim­pá̠tit y la̠tachá túcu nas­qui­ni­yá̠tit nac quin­ta­cu­huiní aquit nac­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n.
Jesús ma̠lacnu̠y pi̠ namacamín Espíritu Santo
15 ’Para hui­xinín xli̠­ca̠na qui­la̠­pa̠x­qui̠­yá̠hu cama̠­kan­tax­tí̠tit nac mila­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ la̠nchú cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠­ni̠tán. 16 Acxni̠ aquit nac­lak­chá̠n Quin­tla̠t nacuaniy la̠qui̠ xlá naca̠­ma­ca­mi­niyá̠n cha̠tum hua̠nti̠ naca̠­mak­ta̠­yayá̠n y naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠ca­mama y xlá anka­lhi̠ná naca̠­ta̠­la­ta­ma̠yá̠n. 17 Pus huá a̠má Espíri­tu Santo hua̠nti̠ naca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠­ko̠yá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios. Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tala­ka­pasa Dios y hua̠nti̠ ni̠ taka­lhi̠y xta­pu­huá̠n, xlacán ni̠lay tamaklh­ti̠nán nac xla­ta­ma̠tcán porque ni̠ tala­ka­pasa y nia̠ taucxilha lac­lanca xta­scújut. Hui­xinín aya laka­pa­sá̠tit porque la̠nchú xlá aya ca̠ta̠­lamá̠n, pero namín quilh­ta­macú acxni̠ luu nata­mak­xteka nac mina­cujcán cane̠cxni cahuá quilh­ta­macú.
18 ’Aquit ne̠cxni luu cac­ti­ca̠ak­xtek­makán nac ca̠quilh­ta­macú, huata nac­mim­paray la̠qui̠ anka­lhí̠n nac­ca̠­ta̠­la­ta­ma̠yá̠n. 19 Niaj maka̠s quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú niaj caquin­ti­taúcxilhli porque cámaj ni̠y, pero hui­xinín naqui­la̠ucxilh­pa­ra­yá̠hu porque nac­ka­lhi̠­paray latáma̠t; y cumu aquit clámaj nahuán xas­tacná hui­xinín na̠ naka­lhi̠­pa­ra­yá̠tit latáma̠t acxni̠ nani̠­yá̠tit. 20 Acxni­tiyá chú a̠má quilh­ta­macú naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ aquit lac­xtum cta̠­lama Quin­tla̠t, y hui­xinín na̠chuná lac­xtum qui­la̠­ta̠­la­ma̠­náhu y aquit cca̠­ta̠­lamá̠n hui­xinín. 21 Amá cris­tiano hua̠nti̠ xli̠­ca̠na quim­pa̠x­qui̠y xlá lak­tzaksay nac xla­táma̠t hua̠ntu̠ aquit cli̠­ma̠­pek­si̠nán, y hua̠nti̠ aquit quim­pa̠x­qui̠y, Quin­tla̠t na̠ luu napa̠x­qui̠y y na̠chuná aquit, xa̠huachí aquit nac­ma̠­ca­tzi̠ni̠y xnacú pi̠ luu xli̠­ca̠na cta̠­lama nac xla­táma̠t.
22 Y cha̠­tum­li̠túm xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n hua̠nti̠ na̠ xuanicán Judas pero ni̠ huá Isca­riote, xlá chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, ¿túcu xpa̠­la­cata li̠huana pi̠ aquinín luu naqui­la̠­ma̠­si­yu­ni­yá̠hu pi̠ qui­la̠­ta̠­la­ma̠­náhu? ¿Lácu pi̠ ni̠ huata huá cati­ca̠­ta­si­yuni xli̠­hua̠k cris­tianos?
23 Jesús kálh­ti̠lh:
—Aquit cámaj ca̠ta­si­yuniy xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ quin­ta­pa̠x­qui̠y, y hua̠nti̠ xli̠­ca̠na luu quin­ta­pa̠x­qui̠y xlacán nata­lak­tzaksay natat­la­huay hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­peksi̠y, Quin­tla̠t na̠ luu naca̠­pa̠x­qui̠y, pus aquit chu Quin­tla̠t lac­xtum nac­mi­ná̠hu ca̠ta̠­la­ta­ma̠­yá̠hu nac xla­ta­ma̠tcán. 24 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ quin­ta­pa̠x­qui̠y pus xlacán ni̠ cati­tat­lá­hualh hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­peksi̠y, porque u̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ hui­xinín la̠nchú kax­pat­pá̠tit ni̠ caj que̠cstu quilá, pus huata huá xta­chu­huí̠n Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t.
25 ’Xli̠­ma­kuacú pi̠ cti­ca̠­ta̠­lamá̠n huá chuná cca̠­li̠­hua­nimá̠n eé tachu­huí̠n. 26 Y a̠má quilh­ta­macú acxni̠ aquit aya cani̠t nahuán, Quin­tla̠t nama­camín Espíri­tu Santo la̠qui̠ xlá naca̠­mak­ta̠­yayá̠n y naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠ca­mama; pero ni̠ caj xma̠nhuá, porque xlá na̠ luu li̠huana̠ naca̠­ma̠­la­ca­pa̠s­ta­cayá̠n xli̠­hua̠k quin­ta­péksi̠t hua̠ntu̠ cca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán uú nac ca̠quilh­ta­macú, xa̠huachí lhu̠hua hua̠ntu̠ naca̠­ma̠­ka­ta̠k­sni̠yá̠n hua̠ntu̠ hui­xinín ni̠ aka­ta̠k­sá̠tit la̠nchú.
27 ’Aquit aya cama pero luu aktum tapa̠­xu­huá̠n cca̠­ta̠­mak­xteká̠n quin­ta­chu­huí̠n porque xli̠­ca̠na huá ma̠sta̠y tacác­suat; u̠má lanca tapa̠­xu­huá̠n xa̠huá tacác­suat hua̠ntu̠ aquit cca̠­ma̠x­qui̠yá̠n ni̠ xta̠­chuná cumu la̠ tu̠ tama̠sta̠y cris­tianos hua̠nti̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú, pus huá xpa̠­la­cata hui­xinín ni̠ cape̠­cuántit y ni̠ cali̠­pu­huántit. 28 Hui­xinín aya kax­pat­ni̠­tátit hua̠ntu̠ cca̠­huanín pi̠ aquit camajá ca̠mak­xteká̠n pero na̠ catzi̠­yá̠tit pi̠ nac­mim­paray la̠qui̠ acxtum nac­ca̠­ta̠­la­ta­ma̠yá̠n; para luu xli̠­cána xqui­la̠­pa̠x­quí̠hu aya xti­li̠­pa̠­xu­huátit pi̠ cama antaní hui­lachá Quin­tla̠t porque chuná xta­pa̠­xu­huá̠n y xlá a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná aquit. 29 Ali̠sok aquit cca̠­hua­nimá̠n hua̠ntu̠ naquiok­spulay la̠qui̠ acxni̠ chuná nakan­taxtuy la̠tiyá naqui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu.
30 ’Huá chuná cca̠­li̠­hua­nimá̠n porque niaj lay maka̠s cac­ti­ca̠­ta̠­chu­hui̠nán cumu aya tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú acxni̠ akska­huiní hua̠nti̠ uú luu ma̠pek­si̠nán nac ca̠quilh­ta­macú xcá­tzi̠t ámaj qui­li̠­ka­ma̠nán, ma̠squi chuná chú, xlá ni̠tu̠ kalhi̠y li̠t­li­hueke la̠qui̠ tla̠n naqui­maka­tlajay hua̠ntu̠ aquit qui­la­cata. 31 Pero juerza chuná nakan­taxtuy hua̠ntu̠ qui­li̠­ma­ca­min­cani̠t la̠qui̠ xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú nata­ca­tzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na aquit cpa̠x­qui̠y Quin­tla̠t y hua̠k cka­lha­kax­matma hua̠ntu̠ xlá quin­ti­li̠­ma̠­pék­si̠lh.
Aca­li̠stá̠n Jesús ca̠li̠­ma̠­pék­si̠lh xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n:
—La̠li̠­huán cata̠­yátit y ca̠huá.