15
Jesús li̠taxtuy cumu la̠ pu̠kalhtum tachaná̠n xla uva
Aca­li̠stá̠n Jesús tzu­cupaj ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y y chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit cli̠­taxtuy cumu la̠ pu̠kalhtum xaquihui uvas, y chi̠nchú Quin­tla̠t li̠taxtuy cumu la̠ a̠má hua̠nti̠ chani̠t y mak­ta­kalha a̠má tachaná̠n. Y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ takax­matni̠t quin­ta­chu­huí̠n cca̠­li̠­ma̠xtuy cumu la̠ qui­mak­xpi̠ní̠n. Quin­tla̠t ca̠cti̠y qui­mak­xpí̠n hua̠ntu̠ ni̠ tahuacay xta­huácat, pero a̠má hua̠ntu̠ tahuacay xta­huácat luu pa̠xu­huay ca̠cu­chi̠y y makaniy xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ma̠lan­ka̠­putún la̠qui̠ a̠tzinú luu lhu̠hua nata­huacay xta­huácat. Hui­xinín xta̠­chuná li̠tax­tu­yá̠tit cumu la̠ qui­mak­xpí̠n hua̠ntu̠ tahuacay xta­huácat, y huá ca̠li̠­cu­chi̠­ca­ni̠­tátit quin­ta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ aya kax­pat­ni̠­tátit. Cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ kantum xmak­xpí̠n akatum tachaná̠n ni̠lay tahuacay xta­huácat para ni̠ antá quilhta̠yá nac xacha̠­lanca xaquihui, pus na̠chuná chú hui­xinín ni̠lay cati­ka­lhí̠tit min­ta­hua­catcán para ni̠ anka­lhi̠ná qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu, pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n anka­lhi̠ná lac­xtum caqui­la̠­ta̠­la­ta­má̠hu cumu la̠ aquit anka­lhi̠ná cca̠­ta̠­lamá̠n.
’Aquit a̠má pu̠kalhtum xaquihui uva y hui­xinín qui­mak­xpi̠ní̠n hua̠nti̠ luu lac­xtum quin­ta̠­lama aquit. Hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na qui­li̠­pa̠­huán y lac­xtum quin­ta̠­lama aquit na̠ antá lac­xtum cta̠­lama y luu lhu̠hua nata­huacay xta­huácat, porque para ni̠ aquit naqui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu hui­xinín ni̠lay túcu tla­hua­yá̠tit me̠c­stucán. Hua̠nti̠ naqui­lak­makán y ni̠ naqui­li̠­pa̠­huán xla­cata lac­xtum naquin­ta̠­la­tama̠y, chuná xlá ámaj qui̠­tax­tuniy cumu la̠ tla­huacán kantum xmak­xpí̠n tachaná̠n acxni̠ niaj tahuacay xtahuácat y sca̠ca, xlá makxpi̠ca̠cán y ma̠pu̠cán nac lhcúya̠t la̠qui̠ nalhcuy.
’Para hui­xinín luu aksti̠tum naqui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu y ni̠ napa̠­tzan­ka̠­yá̠tit a̠má quin­ta­péksi̠t hua̠ntu̠ aya cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ni̠tán, pus acxni̠ chú hui­xinín para túcu nas­qui­ni­yá̠tit Dios xlá hua̠k naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n. Amá chixcú hua̠nti̠ luu xli̠­ca̠na li̠tax­tu­putún cumu la̠ quin­ta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n y anka­lhi̠ná naquis­ta̠­laniy, xlá luu lhu̠hua naka­lhi̠y xta­huácat y Quin­tla̠t luu li̠pa̠­xu­huay caj qui­la­cata. Aquit luu xli̠­ca̠na cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n na̠chuná cumu la̠ Quin­tla̠t quim- pa̠x­qui̠y, pus hui­xinín na̠ anka­lhi̠ná cala̠­pa̠x­qui̠­pítit chuná cumu la̠ aquit cca̠­ma̠­si­yu­ni­ni̠tán quin­ta­pá̠x­qui̠t. 10 Para hui­xinín nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit quin­ta­péksi̠t nac mila­ta­ma̠tcán pus chuná hui­xinín nali̠­ma̠­si­yu­yá̠tit pi̠ xli̠­ca̠na qui­la̠­pa̠x­qui̠­yá̠hu, na̠chuná acxni̠ aquit cka­lha­kax­mata xta­péksi̠t Quin­tla̠t chuná aquit cli̠­ma̠­siyuy pi̠ xli̠­ca̠na cpa̠x­qui̠y.
11 ’Huá chuná aquit cca̠­li̠­hua­nimá̠n la̠qui̠ naca̠­ma̠­ca­maj­ni̠yá̠n mina­cujcán y lac­xtum naqui­la̠­ta̠­pa̠­xu­hua­yá̠hu y luu lanca tapa̠­xu­huá̠n naka­lhi̠­yá̠tit. 12 Huá u̠má quin­ta­péksi̠t hua̠ntu̠ aquit cla­cas­quín nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit nac mila­ta­ma̠tcán, xla­cata pi̠ cala̠­pa̠x­qui̠­pítit cha̠tum a̠cha̠tum chuná cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ aquit cca̠­pa̠x­qui̠­ni̠tán. 13 Para cha̠tum chixcú kalhi̠y xamigo y ma̠si­yu­ni­putún pi̠ luu xli̠­ca̠na pa̠x­qui̠y xlá hasta nama­ca­ma̠sta̠y xla­táma̠t la̠qui̠ tla̠n nalak­ma̠xtuy, 14 pus chuná aquit cca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ quiamigos hua̠nti̠ luu cca̠­pa̠x­qui̠y para hui­xinín nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit qui­li̠­ma̠­peksí̠n. 15 Chú aquit niaj ne̠cxni cac­ti­ca̠­li̠­ma̠xtún cumu la̠ quin­ta­sa̠­cuá̠n porque cha̠tum tasa̠cua ni̠ catzi̠y túcu a̠nú ámaj tla­huay xpatrón porque ni̠ huaniy huata xlá caj ma̠pek­si̠cán hua̠ntu̠ nat­la­huay. Huata mejor hui­xinín cca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ quiamigos porque aquit hua̠k cca̠­hua­ni­ni̠tán hua̠ntu̠ Quin­tla̠t quin­ti­li̠­ma̠­pék­si̠lh. 16 Hui­xinín ni̠ ma̠n qui­la̠­lac­sac­ni̠­táhu aquit, huata aquit cca̠­lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ luu lhu̠hua naka­lhi̠­yá̠tit min­ta­hua­catcán hua̠ntu̠ anka­lhi̠ná nali̠­la­ta­pa̠­yá̠tit nac mila­ta­ma̠tcán, y la̠qui̠ chuná acxni̠ hui­xinín para túcu nas­qui­ni­yá̠tit nac quin­ta­cu­huiní hua̠ntu̠ mac­la­cas­quim­pá̠tit, Quin­tla̠t xlá hua̠k naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n. 17 Pus huá eé qui­li̠­ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ aquit cca̠­ma̠x­qui̠yá̠n xla­cata pi̠ anka­lhi̠ná cala̠­pa̠x­quí̠tit cala̠­la­ka­lha­mántit.
Cristianos xala ca̠quilhtamacú tasi̠tzi̠makán Jesús xa̠hua xdiscípulos
18 ’Para lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú xli̠­ca̠na luu naca̠­si̠­tzi̠­makaná̠n pus hui­xinín na̠ cala­ca­pa̠s­táctit pi̠ aquit pu̠lh quin­ta­lak­makani̠t y quin­ta­si̠­tzí̠­nilh. 19 Huá chuná naca̠­li̠t­la­hua­ca­ná̠tit porque hui­xinín ni̠ antá uú tapek­si̠­yá̠tit nac ca̠quilh­ta­macú porque aquit aya cca̠­lac­sac­xtu­ni̠tán nac xlak­sti̠­pa̠ncán; pero para hui­xinín na̠chuná xli̠­ca­tzí̠tit y na̠chuná xca̠­maca­sta̠­látit xtla­huátit hua̠ntu̠ xlacán tat­la­huay hua̠nti̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú, xli̠­hua̠k cris­tianos xca̠­pa̠x­quí̠n cumu na̠ ca̠ta̠­ta­pek­si̠­yá̠tit. 20 Caj luu li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­táctit a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ aquit cca̠­hua­ni­ni̠tán xla­cata pi̠: “Ni̠para cha̠tum caj tasa̠cua nalac­pu­huán pi̠ a̠tzinú xlá tali̠­pa̠hu ni̠ xachuná xpatrón.” Eé huam­putún pi̠ para aquit Mim­pu̠­chi­nacán luu qui­si̠­tzi̠­nicán y hasta quim­pu­tza­sta̠­la­cani̠t, pus na̠chuná chú hui­xinín hua̠nti̠ qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu juerza naca̠­si̠­tzi̠­ni­ca­ná̠tit y naca̠­pu­tza­sta̠­la­ca­ná̠tit. Pero na̠chuna li̠túm cumu luu lhu̠hua cris­tianos taka­lha­kax­matni̠t quin­ta­chu­huí̠n pus na̠chuná luu lhu̠hua hua̠nti̠ naca̠­kax­mat­niyá̠n min­ta­chu­hui̠ncán hua̠ntu̠ hui­xinín nahua­ná̠tit. 21 Huá xpa̠­la­cata chuná li̠xcáj­nit naca̠­li̠t­la­hua­ca­ná̠tit porque catzi̠cán pi̠ qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu, xa̠huachí a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xlacán ni̠ tala­ka­pasa hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t.
22 ’Para aquit ni̠ xac­tí­milh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos uú nac ca̠quilh­ta­macú xla­cata pi̠ li̠xcáj­nit hua̠ntu̠ xlacán taka­lhi̠y xta­pu­hua̠ncán xlacán ma̠x a̠huayu ni̠ le̠nko̠y cahuá cuenta porque ni̠ taca­tzi̠y. Pero cumu aquit cca̠­hua­nini̠t hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tat­la­huay, niaj lay ti̠ nahuán pi̠ ni̠ xca­tzi̠y acxni̠ nama̠­xo­ko̠­ni̠cán. 23 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aquit quin­ta­si̠­tzi̠­makán, na̠chuná tasi̠­tzi̠­makán Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t. 24 Para aquit ni̠ xac­ti­ca̠­li̠­ma̠­la­ca­huá̠­ni̠lh a̠má lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ ni̠para cha̠tum chixcú tla̠n ca̠t­la­huay, ma̠x a̠huayu ni̠tu̠ le̠nko̠y cahuá xcuentajcán porque ni̠ quin­ta­li̠­pa̠­huán; pero ma̠squi aquit aya cca̠­li̠­ma̠­la­ca­huá̠­ni̠lh lhu̠hua lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut xlacán luu lhu̠hua taka­lhi̠y xta­la̠­ka­lhi̠ncán porque chu­nacú quin­ta­si̠­tzi̠­makán y na̠ tasi̠­tzi̠­makán Quin­tla̠t. 25 Xlacán ni̠para tzinú taca­tzi̠y para huá juerza tama̠­kan­tax­ti̠­má̠­nalh a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ tita­li̠­chu­huí̠­nalh pro­fetas caj quim­pa̠­la­cata y hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka hua̠ntu̠ xlacán taka­lhi̠y. Pus lacatum chiné huan: “Xlacán quin­ta­si̠­tzi̠­má­kalh ma̠squi ni̠ xlí̠lat para chuná ni̠ xquin­ti­taucxilh­pú­tulh.”
26 ’Pero niaj maka̠s quilh­ta­macú tzanka̠y acxni̠ nac­ma­ca­mi­na̠chá nac xpa̠xtú̠n Quin­tla̠t a̠má Espíri­tu Santo hua̠nti̠ naca̠­mak­ta̠­yayá̠n y naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠ca­mama. Huá xlá naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n xatancs tala­ca­pa̠s­tacni, xa̠huachí xlá huá nali̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ aquit quim­pa̠­la­cata. 27 Hui­xinín na̠ naqui­la̠­li̠­chu­hui̠­na­ná̠hu nac xla­ca­ti̠ncán xli̠­hua̠k cris­tianos porque hui­xinín anka­lhi̠ná qui­la̠­ta̠­la­ta­pu̠­li̠­ni̠­táhu hasta la̠ta aquit cti­ma̠­tzú­qui̠lh quin­ta­scújut.