16
’Huá xpa̠­la­cata chuná aquit cca̠­li̠­hua­nimá̠n la̠qui̠ hui­xinín ni̠ nali̠­pu­hua­ná̠tit acxni̠ chuná naca̠ak­spu­layá̠n. Pus hui­xinín naca̠­ta­mac­xtu­ca­ná̠tit nac xpu̠­si­cu­lancán judíos, y hasta nachá̠n quilh­ta­macú acxni̠ naca̠­mak­ni̠­ca­ná̠tit caj quim­pa̠­la­cata, xa̠huachí a̠má hua̠nti̠ naca̠­mak­ni̠yá̠n xlá hasta nalac­pu­huán pi̠ chuná tla­hua­nima aktum li̠tlá̠n Dios. Huá chuná xlacán naca̠­li̠t­la­huayá̠n porque ni̠ tala­ka­pasa Quin­tla̠­ticán Dios y ni̠para aquit quin­ta­la­ka­pasa para ca̠na aquit Xka­huasa. Pus huá chuná cca̠­li̠­hua­nimá̠n la̠qui̠ acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ chuná nakan­taxtuy hui­xinín na̠ nala­ca­pa̠s­ta­cá̠tit pi̠ aquit a̠li̠sok aya cca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠­ni̠tán la̠nchú.
Xtascújut Espíritu Santo hua̠ntu̠ tlahuay nac cquilatama̠tcán
’Xapu̠lh aquit ni̠tu̠ cca̠­huanín porque lac­xtum xac­ca̠­ta̠­lamá̠n y aquit ma̠n xac­ca̠­mak­ta­kalhmá̠n. Pero la̠nchú juerza cca̠­hua­nimá̠n porque aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú acxni̠ aquit cama̠pá antaní hui­lachá Quin­tla̠t hua̠nti̠ qui­ma­ca­mini̠t la̠qui̠ na̠ antá lac­xtum nac­ta­hui­la­ya̠chá. Pero ni̠para cha̠tum xquin­ka­lhás­quilh la̠ hui­xinín nícu luu cama, porque nac mina­cujcán luu xli̠­ca̠na li̠li̠­pu­huam­pá̠tit caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ aquit la̠nchú cca̠­huanín. Luu xli̠­ca̠na laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ para aquit ni̠ nacán nac akapú̠n, ne̠c­xnicú cati­ca̠­lakmín a̠má Espíri­tu Santo hua̠nti̠ naca̠­mak­ta̠­yayá̠n y naca̠­ma̠uxca̠­ni̠yá̠n nac mila­ta­ma̠tcán, pus huá cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ luu xla­ca­squinca aquit nacán la̠qui̠ nac­ca̠­ma­ca­mi­niyá̠n hua̠nti̠ naca̠­mak­ta̠­yayá̠n. Acxni̠ xlá namín nac ca̠quilh­ta­macú y nama̠­tzu­qui̠y xta­scújut nac mila­ta­ma̠tcán, xlá luu laca­tancs naca̠­ma̠­ka­ta̠k­sni̠y cris­tianos hua̠nti̠ ni̠chuná talac­pu­huán pi̠ xli̠­ca̠na hua̠k tamak­la̠­ka­lhi̠­nani̠t, y na̠ naca̠­ma̠­ca­tzi̠ni̠y lácu lacas­quín Dios aksti̠tum nata­la­tama̠y xca­maná̠n, y na̠chuna li̠túm xlá naca̠­ma̠­ca­tzi̠ni̠y la̠ta lácu Dios ámaj ca̠ma̠­xo­ko̠ni̠y xpa̠­la­cata xcuentajcán xli̠­hua̠k cris­tianos. Antá ámaj tali̠­ta­siyuy tícu luu ámaj talak­tzanka̠y xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhí̠n porque ni̠ quin­ta­li̠­pa̠­huán aquit, 10 y na̠chuna li̠túm xlá ámaj ca̠ma̠­si­yuniy cris­tianos lácu Dios tlán ca̠mak­ta̠yay xli̠­hua̠k hua̠nti̠ aksti̠tum tala­ta­ma̠­putún nac xla­catí̠n porque aquit antiyá cla­kama y hui­xinín niaj caquin­ti­la̠ucxi­lhui. 11 Xlá na̠ naca̠­ma̠­ca­tzi̠ni̠y cris­tianos hua̠nti̠ aka­tiyuj tali̠lay xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán pi̠ niaj xli̠­xo­ko̠­nutcán porque a̠má akska­huiní hua̠nti̠ ma̠pek­si̠nán uú nac ca̠quilh­ta­macú aya lac­lhca̠­hui­li̠­cani̠t hua̠k la̠ta tu̠ nama̠­xo­ko̠­ni̠cán.
12 ’Luu lhu̠­huacú huí hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­nam­pu­tuná̠n, pero hui­xinín ni̠ hua̠k catiaka­ta̠k­skó̠tit la̠nchú. 13 Huata la̠nchú ni̠ naj cac­ti­ca̠­huanín, mejor xatlá̠n caka­lhí̠tit hasta acxni̠ namín Espíri­tu Santo hua̠nti̠ kalhi̠y hua̠k xatancs tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ hui­xinín catzi̠­pu­tu­ná̠tit. Xlá ni̠ cati­chu­huí̠­nalh hua̠ntu̠ caj sacstu xla­cata, pus huata xlá huá nahuán hua̠ntu̠ kax­matni̠t nac xpa̠xtú̠n Quin­tla̠­ticán Dios, xa̠huachí xlá naca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n maka­pi­tzí̠n hua̠ntu̠ nalay aca­li̠stá̠n nac ca̠quilh­ta­macú. 14 Huá u̠má Espíri­tu Santo naca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n lácu aquit naqui­la̠­ca̠c­ni̠­na­ni­yá̠hu porque luu caj xma̠nhuá hua̠ntu̠ quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni naca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠­ko̠yá̠n. 15 La̠ta tu̠ kalhi̠y xli̠t­li­hueke chu xta­la­ca­pa̠s­tacni Quin­tla̠t hua̠k qui­ma̠x­qui̠ni̠t, y luu lac­xtum cka­lhi̠­yá̠hu quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ a̠má Espíri­tu Santo caj luu xma̠n quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni aquit cámaj ma̠x­qui̠y la̠qui̠ hui­xinín naca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠­ko̠yá̠n.
16 ’Niaj luu maka̠s quilh­ta­macú aquit aya cani̠ttá nahuán y hui­xinín niaj caquin­ti­la̠ucxí­lhui, pero ni̠ li̠maka̠s li̠túm quilh­ta­macú y a̠maktum naqui­la̠ucxilh­pa­ra­yá̠hu.
Amá xtali̠puhua̠ncán luu aktum tapa̠xuhuá̠n naqui̠taxtuy
17 Ama̠­ko̠lh xdis­cí­pulos ni̠ taaká­ta̠ksli xta­chu­huí̠n, y sac­stucán tzú­culh tala̠­ka­lhas­quín:
—¿Lácu la̠ eé tu̠ luu quin­ca̠­hua­ni­pu­tuná̠n? Huan pi̠ caj xamaktum niaj catiucxí­lhui, y ni̠ li̠maka̠s chú mat naucxilh­pa­ra­yá̠hu porque xlá mat naán antaní hui­lachá Quin­tla̠­ticán Dios. 18 ¿Túcu luu hua­ni­putún, huan pi̠ caj puntzú niaj catiucxí­lhui? Pus aquinín ni̠para tzinú caka­ta̠k­sá̠hu hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­namá̠n.
19 Jesús tuncán cátzi̠lh pi̠ hui̠ntú xta­ka­lhas­quim­putún porque xlacán ni̠ xtaaka­ta̠k­smá̠­nalh hua̠ntu̠ xlá xca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­nama, pus huá chiné ca̠li̠­huá­nilh:
—Aquit aya cca̠­huanín pi̠ niaj maka̠s quilh­ta­macú niaj caquin­ti­la̠ucxí­lhui, pero chú ni̠ li̠maka̠s li̠túm naqui­la̠ucxilh­pa­ra­yá̠hu. ¿Lácu pi̠ huá u̠má hui­xinín catzi̠­pu­tu­ná̠tit lácu luu naqui̠­taxtuy? 20 Luu xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hui­xinín luu nata­sa­yá̠tit y nali̠­pu­hua­ná̠tit, pero xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ ni̠ quin­ta­li̠­pa̠­huán xlacán nata­li̠­pa̠­xu­huay hua̠ntu̠ aquit ámaj quiok­spulay. Pero ma̠squi hui­xinín luu snu̠n li̠pu­huam­pá̠tit nahuán, acxni̠ chú naqui­la̠ucxilh­pa­ra­yá̠hu, a̠má min­ta­li̠­pu­hua̠ncán luu aktum tapa̠­xu­huá̠n naqui̠­taxtuy. 21 Cha̠tum pusca̠t luu xli̠­ca̠na li̠pu­huán acxni̠ a̠maj ma̠la­ka­tun­cu­hui̠nán porque xlá sta­lanca catzi̠y pi̠ aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ta natzucuy ma̠pa̠­ti̠ni̠y a̠má xta­ca­tza­ná­juat; pero chú aca­li̠stá̠n acxni̠ nala­ca­chinko̠y a̠má actzu̠ cskata a̠má pusca̠t napa̠­tzan­ka̠ko̠y a̠má xta­ca­tza­ná­juat hua̠ntu̠ la̠n ma̠pa̠­tí̠­ni̠lh, caj la̠ta xta­pa̠­xu­huá̠n porque xlá aya huí actzu̠ xka­huasa nac ca̠quilh­ta­macú. 22 Pus na̠chuná chú hui­xinín la̠n nali̠­pu­hua­ná̠tit la̠nchú, pero aquit nac­ca̠­ta­si­yu­ni­pa­rayá̠n a̠maktum, chu a̠má mina­cujcán naka­lhi̠y aktum tapa̠­xu­huá̠n, y a̠má min­ta­pa̠­xu­hua̠ncán ni̠tícu lay cati­ca̠­ma̠­lac­tla­huí̠n.
23 ’Acxni̠ nalak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú, hui­xinín niaj tu̠ caquin­ti­la̠­ka­lhas­quíhu cumu la̠nchú qui­la̠­ka­lhas­qui­ma̠­náhu uú li̠huán cca̠­ta̠­lamá̠n, pero xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ Quin­tla̠t hua̠k naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n la̠ta túcu hui­xinín nas­qui­ni­yá̠tit nac quin­ta­cu­huini. 24 Hasta chú hui­xinín ni̠tu̠ a̠ squi­ni­yá̠tit Quin­tla̠t nac quin­ta­cu­huiní, pus aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ cas­qui­nítit hua̠ntu̠ mac­la­cas­quim­pá̠tit, xli̠­ca̠na pi̠ namak­lhti̠­na­ná̠tit la̠qui̠ chuná hui­xinín a̠tzinú la̠n nali̠­pa̠­xu­hua­yá̠tit pi̠ qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu.
Jesús makatlajako̠ni̠t hua̠ntu̠ ma̠laktzanke̠nán nac ca̠quilhtamacú
25 ’Aquit ni̠ cca­tzi̠y para hui­xinín hua̠k aka­ta̠k­spá̠tit hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n, porque ni̠ hua̠k cca̠­ma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠­nimá̠n, huata caj catu̠huá cca̠­ta̠­ma̠­la­cas­tuc­nimá̠n y chuná ni̠ luu pála aka­ta̠k­sá̠tit; pero namín quilh­ta­macú acxni̠ niaj luu xla­ca­squinca chuná cac­ti­ca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠nán porque aquit luu laca­tancs nac­ca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­naná̠n hua̠ntu̠ xlá luu xlakstu Quin­tla̠t. 26 Amá quilh­ta­macú acxni̠ hui­xinín para túcu nas­qui­ni­yá̠tit Quin­tla̠t nac quin­ta­cu­huiní xlá naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n, y ni̠ xla­ca­squinca para aquit luu nac­li̠­ma̠­ka­tzanke̠y caj hua̠ntu̠ mila­ca­tacán porque xlá hua̠k ca̠la­ka­pasa hua̠nti̠ aquit quin­ta­li̠­pa̠­huán. 27 Quin­tla̠­ticán luu ca̠pa̠x­qui̠yá̠n porque hui­xinín na̠ qui­la̠­pa̠x­qui̠­yá̠hu aquit, xa̠huachí cumu hui­xinín ca̠naj­la­ni̠­tátit pi̠ aquit cmi­ni̠­tanchá nac xpa̠xtú̠n. 28 Aquit antá cta­ca̠x­ni̠­tanchá nac akapú̠n la̠qui̠ nacmín latama̠y uu̠ nac ca̠quilh­ta­macú, pero chú cámaj mak­xteka eé ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nac­la­kam­paray antaní hui­lachá Quin­tla̠t.
29 Xdis­cí­pulos chiné tahuá­nilh:
—Chú xlá luu laca­tancs qui­la̠­ta̠­chu­hui̠­na­ma̠­náhu, y ni̠para caj túcu ta̠ma̠­la­cas­túcpa̠t min­ta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ luu ni̠lay nali̠aka­ta̠k­scán. 30 La̠nchú aya cca­tzi̠­ma̠­náhu pi̠ la̠ta túcu huix hua̠k catzi̠ya y ni̠ xajuerza para tícu nali̠­kalh­tzak­sayá̠n para túcu naka­lhas­quim­pu­tuná̠n chicá para túcu ni̠ catzi̠ya. Pus hasta huá chú luu laca­tancs cli̠­ta­lu­lo­ká̠hu cli̠­ca̠­naj­la­yá̠hu pi̠ xli̠­ca̠na huix antá tani̠­tampi nac xpa̠xtú̠n Dios.
31 Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—¿Pus luu xli̠­ca̠na chi̠nchú hasta a̠cu ca̠naj­la­yá̠tit? 32 Aquit laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ lak­cha̠ma quilh­ta­macú y la̠n­chujá aya lak­cha̠ni̠t hora acxni̠ hui­xinín hua̠k naqui­la̠­tza̠­la­ma­ka­ná̠hu, cha̠tum cha̠tum nachipay xtiji y natza̠­la­yá̠tit xli̠­ca̠na hasta que̠cstu naqui­la̠­mak­xte­ká̠hu; pero ni̠ luu que̠cstu cac­ti­ta­mák­xtekli porque Quin­tla̠t anka­lhi̠ná lama nac qui­la­táma̠t. 33 Huá xpa̠­la­cata chuná cca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­namá̠n la̠qui̠ acxni̠ luu aka­tiyuj nala­yá̠tit caj xla­cata hua̠ntu̠ naquiok­spulay, hui­xinín tla̠n namak­lhti̠­na­ná̠tit lanca tacác­suat y li̠ca­mama caj xla­cata cumu lac­xtum qui­la̠­ta̠­ta­la­cas­tuc­ni̠­táhu. Uú nac ca̠quilh­ta­macú ni̠ tzanká ti̠ naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠yá̠n naca̠­pu­tza­niyá̠n taaklhú̠­hui̠t, pero hui­xinín caka­lhí̠tit li̠ca­mama porque aquit aya clac­tla­huani̠t xli̠t­li­hueke hua̠nti̠ ma̠pek­si̠nán nac ca̠quilh­ta­macú.