17
Jesús huaniy Dios caca̠maktákalhli hua̠nti̠ tali̠pa̠huán
Acxni̠ chuná ca̠ta̠­chu­hui̠­nan­ko̠lh xdis­cí­pulos, Jesús láca̠lh nac akapú̠n y chiné kalh­ta­hua­ká­nilh Dios:
—Papá Dios, aquit min­ka­huasa, aya lak­cha̠ni̠t la̠nchú quilh­ta­macú acxni̠ aquit nac­pa̠­ti̠nán, pus huata mejor la̠nchú caca̠­ma̠­si­yuni xli̠­hua̠k cris­tianos pi̠ aquit na̠ cka­lhi̠y lanca qui­li̠t­li­hueke, la̠qui̠ chuná hua̠k nata­la­ka­chix­cu­hui̠yá̠n caj quim­pa̠­la­cata. Porque xli̠­ca̠na huix qui­ma̠x­qui̠­ni̠ta li̠ma̠­peksí̠n y li̠t­li­hueke la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠x­qui̠y a̠má xasa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa xli̠­hua̠k hua̠nti̠ huix ca̠lac­sac­ni̠ta la̠qui̠ naquin­ta­li̠­pa̠­huán. Pero para hui̠ntí lacas­quín naka­lhi̠y a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa luu xli̠­ca̠na xla­ca­squinca pi̠ pu̠lh nala­ka­pasá̠n y naca̠­najlay pi̠ caj xma̠n me̠cstu huix Dios hua̠nti̠ lápa̠t ni̠ti̠ a̠cha̠tum, y na̠chuna li̠túm naqui­la­ka­pasa y naca̠­najlay pi̠ aquit a̠má Jesu­cristo hua̠nti̠ huix maca­ta­ni̠ta.
’Aquit aya cma̠­si­yuni̠t nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos a̠má lanca li̠t­li­hueke hua̠ntu̠ huix kalhi̠ya porque aquit aya cma̠­kan­tax­ti̠­ko̠ni̠t a̠má quin­ta­scújut hua̠ntu̠ huix quin­ti­lak­ma­cata nac­tla­huay. Pus la̠nchú caqui­ma̠x­qui̠­para antá nac mim­pa̠xtú̠n a̠má lanca li̠t­li­hueke hua̠ntu̠ aquit xac­ka­lhi̠y acxni̠ antá xac­ta̠­la­ma̠­chá̠n hasta la̠ta nia̠ xma̠­la­ca­tzu­qui̠­yá̠hu tuncán ca̠quilh­ta­macú.
’Aquit cca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ni̠t u̠ma̠ko̠lh min­ca­maná̠n hua̠k la̠ta lácu huix kalhi̠ya min­ta­la­ca­pa̠s­tacni; xlacán aya xta­lak­tzan­ka̠­ta̠­yani̠t uú nac ca̠quilh­ta­macú pero huix ca̠lac­sacxtu y ca̠lak­ma̠xtu, huix chú qui­ma­ca­ma̠xqui la̠qui̠ nac­mak­ta­kalh­niyá̠n, y cumu huix luu xpu̠­chi­nacán xlacán taka­lha­kax­matni̠t min­ta­péksi̠t. Xlacán aya taca­tzi̠y pi̠ xli̠­hua̠k qui­li̠t­li­hueke chu quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni antá mini̠­tanchá nac akapú̠n antaní huix hui­lapi. Aquit li̠huana̠ cca̠­ma̠­si­yu­nini̠t a̠má min­ta­péksi̠t hua̠ntu̠ huix qui­ma̠x­qui̠­ni̠ta, xlacán luu aktum tapa̠­xu­huá̠n tamaklh­ti̠­nani̠t, xa̠huachí xlacán luu taca̠­naj­lani̠t pi̠ aquit cmi­ni̠­tanchá antaní huix hui­lapi y huix qui­ma­ca­ta­ni̠ta.
’Aquit luu xli̠­ca̠na cli̠­ma̠­ka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata pí̠ caca̠­mak­ta̠ya hua̠nti̠ quin­ta­li̠­pa̠­huán; aquit ni̠ huá cli̠­ma̠­ka­tzan­ke̠má̠n a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xala uú ca̠quilh­ta­macú hua̠nti̠ ni̠ talak­pa­li̠­putún lac­li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, huata huá cca̠­li̠­ma̠­ka­tzan­ke̠yá̠n xpa̠­la­ca­tacán hua̠nti̠ huix quin­ti­ma̠xqui la̠qui̠ nac­ca̠­lak­ma̠xtuy porque huix xpu̠­chi­nacán. 10 Xlacán luu quin­ta­li̠­pa̠­huán porque huix qui­ma̠x­qui̠­ni̠ta la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­peksi̠y, porque la̠ta túcu huix ma̠pek­si̠ya aquit na̠chuná tla̠n cma̠­peksi̠y, y chuná sta­lanca tasiyuy pi̠ aquinín acxtum ma̠pek­si̠­na­ná̠hu.
11 ’Aquit niaj maka̠s cac­ti­la­tá­ma̠lh uú nac ca̠quilh­ta­macú porque cla­ka­ma̠­chá̠n antaní huix hui­lapi, pero hua­tuní̠n antacú uú nata­ta­mak­xteka nac ca̠quilh­ta­macú. Papá Dios huix anka­lhi̠ná tla̠n kalhi̠ya min­ta­pu­huá̠n, aquit xli̠­hua̠k qui­nacú cli̠­ma̠­ka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata huix caca̠­mak­tá­kalhti y caca̠­ma̠uxca̠ni u̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ huix qui­ma̠x­qui̠­ni̠ta la̠qui̠ luu lak­xtum cata­lachá nac xta­pa̠x­qui̠tcán cumu lá̠m­para cha̠­tumá cata­huanchá xta̠­chuná cumu la̠ huix chu aquit luu lak­xtum lama̠­náhu porque luu la̠pa̠x­qui̠­yá̠hu. 12 Acxni̠ aquit lac­xtum xac­ca̠­ta̠­lama uú nac ca̠quilh­ta­macú u̠ma̠ko̠lh min­ca­maná̠n hua̠nti̠ huix qui­ma̠­cuentaj­li̠­ni̠ta, aquit li̠huana̠ cca̠­mak­tá­kalhli y ni̠para cha̠tum lak­tzán­ka̠lh, caj xma̠nhuá lak­tzán­ka̠lh a̠má hua̠nti̠ aya xli̠­lak­tzánka̠t xuani̠t la̠qui̠ chuná li̠kan­táx­tulh hua̠ntu̠ maká̠n tita­li̠­chu­huí̠­nalh pro­fetas y chuná tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka.
13 ’La̠nchú aquit aya cama̠chá antaní huix hui­lapi, pero huá xpa̠­la­cata chuná cli̠­hua­nimá̠n li̠huán cla­majcú uú nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ xlacán nata­kax­mata y lac­xtum naquin­ta­ta̠­pa̠­xu­huay a̠má lanca tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ aquit cka­lhi̠y. 14 Aquit cca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­nani̠t min­ta­chu­huí̠n, xlacán luu ya̠ tapa̠­xu­huá̠n takax­matni̠t, huá xpa̠­la­cata ca̠li̠­si̠­tzi̠­nicán uú nac ca̠quilh­ta­macú porque xlacán niaj antá uú tata­peksi̠y xta̠­chuná cumu la̠ aquit na̠ ni̠ uú xalac ca̠quilh­ta­macú. 15 Aquit ni̠ cuanimá̠n para caca̠­ta­macxtu uu̠ nac ca̠quilh­ta­macú, huata caj xma̠n cla­cas­quín caca̠­mak­tá­kalhti y caca̠­mak­ta̠ya la̠qui̠ ni̠ naca̠­maka­tlajay akska­huiní y ni̠ naca̠­ma̠t­la­hui̠y tala̠­ka­lhí̠n. 16 Cumu la̠ aquit ni̠chuná cka­lhi̠y quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni cumu la̠ taka­lhi̠y hua̠nti̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú, pus xlacán na̠ niaj chuná taka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. 17 Caca̠­ma̠­si­yuni lácu aksti̠tum natalé̠n xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán nac mila­catí̠n, porque caj xma̠nhuá min­ta­chu­huí̠n tla̠n naca̠­li̠­ma̠­si­yu­niya xaní­cuma̠ tla̠n tiji porque min­ta­chu­huí̠n xli̠­ca̠na talu­lóktat. 18 Chuná cumu la̠ huix qui­ma­ca­ta­ni̠ta uú nac ca̠quilh­ta­macú nac xlak­sti̠pá̠n cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tala­ka­pasá̠n, na̠chuná chú aquit cca̠­macá̠n nac xlak­sti̠­pa̠ncán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tala­ka­pasá̠n. 19 Y caj xpa̠­la­ca­tacán ma̠squi aquit cma­ca­ma̠x­qui̠­ni̠tán qui­la­táma̠t la̠qui̠ na̠chuná xlacán maktum pi̠ nata­ma­ca­ma̠x­qui̠yá̠n xla­ta­ma̠tcán la̠qui̠ luu milá nahuán, porque xlacán aya tala­ka­pasa hua̠ntu̠ xli̠­ca̠na xatlá̠n min­ta­la­ca­pa̠s­tacni.
20 ’Na̠chu­na­li̠túm cli̠­ma̠­ka­tzan­ke̠yá̠n xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ naj quin­ta­li̠­pa̠­huán, pero hua̠nti̠ naquin­ta­li̠­pa̠­huancú acxni̠ nata­kax­mata xta­chu­hui̠ncán hua̠nti̠ naquin­ta­liakchu­hui̠nán. 21 Papá Dios, aquit cli̠­ma̠­ka­tzan­ke̠yá̠n xpa̠­la­cata xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ aquit naquin­ta­li̠­pa̠­huán la̠qui̠ luu lak­xtum cata­lachá nac xta­pa̠x­qui̠tcán, cumu lá̠m­para cha̠­tumá cata­huanchá na̠chuná cumu la̠ huix chu aquit luu lak­xtum lama̠­náhu porque luu la̠pa̠x­qui̠­yá̠hu. Xli̠­ca̠na luu caca̠­ma̠­lak­xtu­mi̠chá a̠má tapa̠x­qui̠t, la̠qui̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xalak­tzanká̠n tala­má̠na nac ca̠quilh­ta­macú nataucxilha hua̠ntu̠ aquit ctla­huani̠t nac xla­ta­ma̠tcán, y la̠qui̠ chuná nata­ca­tzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na huix qui­ma­ca­ta­ni̠ta. 22 Aquit aya luu laca­tancs cca̠­hua­nini̠t la̠ta lácu huí xatlá̠n tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ huix chú aquit kalhi̠­yá̠hu, la̠qui̠ chuná xlacán luu lak­xtum nata­la­tama̠y y nata­la̠­pa̠x­qui̠y cumu la̠ aquinín lak­xtum lama̠­náhu. 23 Xli̠­cána aquinín anka­lhi̠ná luu lac­xtum catzi̠­yá̠hu, aquit na̠chuná cca̠­ta̠­lamaj nahuán para xlacán luu lak­xtum naca̠t­la­huay tapa̠x­qui̠t, y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xalak­tzanká̠n tala­ma̠na nac ca̠quilh­ta­macú, acxni̠ xlacán nataucxilha hua̠ntu̠ aquit ctla­huani̠t nac xla­ta­ma̠tcán acxnicú xlacán nata­ca­tzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na huix qui­ma­ca­ta­ni̠ta, y na̠ nata­ca­tzi̠y pí̠ xli̠­ca̠na huix luu ca̠pa̠x­qui̠ya na̠chuná cumu la̠ aquit quim­pa̠x­qui̠ya.
24 ’Huá u̠ma̠ko̠lh min­ca­maná̠n hua̠nti̠ huix qui­ma­ca­ma̠x­qui̠­ni̠ta la̠qui̠ xlacán naquin­ta­li̠­pa̠­huán, pus aquit cla­cas­quín pi̠ antaní aquit cámaj tahuilay nac quim­pu̠­ma̠­peksí̠n, na̠ antá xlacán lac­xtum xquin­ta­ta̠­ta­hui­lachá la̠qui̠ nataucxilha a̠má lanca qui­li̠t­li­hueke hua̠ntu̠ aquit nac­ka­lhi̠­paray; huá xpa̠­la­cata huix qui­li̠­ma̠xqui cumu luu xli̠­ca̠na quim­pa̠x­qui̠ya, na̠ anka­lhi̠ná quim­pa̠x­qui̠­ni̠ta hasta la̠ta nia̠ xma̠­la­ca­tzu­qui̠­yá̠hu ca̠quilh­ta­macú. 25 Papá, xli̠­ca̠na huix luu tla̠n catzi̠ya, pero a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xalak­tzanká̠n tala­má̠na uú nac ca̠quilh­ta­macú xlacán ni̠ tala­ka­pasá̠n, pero aquit xlá cla­ka­pasá̠n y u̠ma̠ko̠lh qui­dis­cí­pulos xlacán aya taca­tzi̠y pi̠ huix qui­ma­ca­ta­ni̠ta. 26 Aquit aya cca̠­ma̠­si­yu­nini̠t hua̠ntu̠ luu xala­cuán min­ta­la­ca­pa̠s­tacni, y aquit chu­nacú nac­ti­ca̠­ma̠­si­yuniy hua̠ntu̠ huix laka­ti̠ya, la̠qui̠ a̠má lanca tapa̠x­qui̠t hua̠ntu̠ aquinín kalhi̠­yá̠hu na̠chuná xlacán nata­ka­lhi̠y, y la̠qui̠ aquit tla̠n nac­ta­huilay nac xna­cujcán.